forrige næste
DatoStedNr.Regest
1251. 3. januarLyon30Pave Innocens 4. paalægger ærkebisp Uffe og hans lydbisper at sørge for, at kirketienden ikke opkræves og administreres af lægfolk.
1251. 17. januarWallum31Kong Valdemar af Sverige bekræfter dronning Katarinas testamente af 1250 11. juni.
1251. 18. februarLyon32Pave Innocens 4. opfordrer hertug Albrecht af Sachsen til at støtte den romerske konge Wilhelm af Holland ved at give ham sin søsterdatter, kongen af Danmarks datter, til ægte.
1251. 20. februarLyon33Pave Innocens 4. paalægger biskop Eskil af Slesvig at undersøge Roskildebispens klager over broder Nicolaus, pavens nuntius i Danmark.
1251. 20. febr.33Mse nr. 1 og 2.
1251. 7. martsLyon34Pave Innocens 4. paalægger franciskanernes provincialprior i Danmark Svend og franciskanermunken Jakob Skovby at banlyse byen Lübeck for plyndring og ødelæggelse af kirker og kirkegods i København og omegn.
1251. 7. marts34Mse nr. 3.
1251. 18. martsLyon35Pave Innocens 4. anmoder dronning Blanche af Frankrig om at forhindre, at der kræves told af danske, der rejser i gejstligt ærinde.
1251. 18. martsLyon36Pave Innocens 4. anmoder grevinde Margrete af Flandern om at forhindre, at der kræves told af danske, der rejser 1 gejstligt ærinde.
1251. 10. aprilRibe37Kong Abel tager Løgum kloster under sin beskyttelse og fritager det for leding, ombudsmandens krav og alle andre afgifter til kongen.
1251. 25. aprilVordingborg38Kong Abel giver Rostocks borgere privilegium for handel paa Danmark, ret til ved skibbrud frit at bjerge deres gods samt ret til delvis selvstændig jurisdiktion paa markedet i Skanør.
1251. 17. maj38Mse nr. 7.
1251. 26. maj39Kong Abel giver dominikanerne i Lund forskellige privilegier.
1251. 6. juniRoskilde40Kong Abel fritager Æbelholt kloster for leding, ombudsmandens krav og alle andre ydelser til kongen.
1251. 13. juliHagenskov41Kong [Abel] fritager Faaborg borgere for indenrigske toldafgifter.
[e. 1251. 31. juli]42Nicolaus og Walter Adrian, Borgere i London, samt Elicia, Walters Hustru, giver Afkald paa alle yderligere Krav mod Lübeckerne i Anledning af Plyndringen af vort Gods og andre Forurettelser, som nogle af nysnævnte Borgere tilføjede os i København efter at have modtaget en Erstatning paa 100 Mark Sterling.
[e. 1251. 31. juli]43Lordmayor John Norman og London by tilskriver Lübeckerne, at der ikke vil blive lagt deres Handel paa London og det øvrige England nogen Hindring i Vejen, efter at der er ydet Londonborgerne Nicolaus og Walter Adrian Erstatning fordi de i København voldeligt og uretfærdigt af nogle af Eders Folk er blevet berøvet deres Gods.
1251. 7. augustNyborg44Greverne Johan 1. og Gerhard 1. af Holsten giver Riga et Handelsprivilegium givet Nyborg i det Herrens Aar 1251 den 7. August.
1251. 8. augustNyborg45Kong Abel bekræfter overfor den tyske orden Steensbyforliget og frafalder ethvert krav paa landskaberne Gerwien, Alempois, Normegunde, Mocha og Weigele.
1251. 8. augustNyborg46Kong Abel giver overfor Herman, biskop af Ösel og Wieck, afkald paa alle krav, som hans fader og broder havde gjort gældende.
1251. 13. augustFlensborg47Kong Abel giver Wismars borgere ret til ved skibbrud frit at bjerge deres gods og giver dem de samme rettigheder, som er tilstaaet Lübecks borgere i Skanør og i det øvrige Danmark.
1251. 1. septemberMilano48Pave Innocens 4. bemyndiger biskop Peder af Aarhus til at give subdiakonen Torkil fra Gerrild dispensation til at modtage endnu et gejstligt embede med sjælesorg.
1251. 1. septemberMilano49Pave Innocens 4. bemyndiger biskop Peder af Aarhus til at give præsten Peder fra Aalborg dispensation til at modtage endnu et gejstligt embede med sjælesorg.
1251. 24. septemberSkanør50Kong Abel afslutter overenskomst med ummelandsfarerne om deres toldafgifter i Skanør og erklærer transitgods til Norge for toldfrit.
[e. 1251. 24. september]Lund51Franciskanerne i Lund vidimerer kong Abels brev af 1251 24. sept. (nr. 50).
1251. 25. septemberSkanør52Kong Abel tillader ummelandsfarerne paa Skaanemarkedet at lade og losse deres varer paa visse tider af festdage og dagen før.
1251. 30. septemberLund53Kong Abel tager Antvorskov kloster under sin beskyttelse og fritager det for leding, ombudsmandens krav og alle andre ydelser og afgifter til kongen.
1251. 11. decemberRoskilde54Franciskanernes provincialminister Svend og franciskanermunken Jakob Skovby stævner repræsentanter fra Lübeck til retsmøde i Odense den 11. marts 1252 for at svare paa klager fra biskop Jakob Erlandsen af Roskilde.
1251. u.d.55Biskop Peder af Aarhus samt kapitel og landemode stadfæster den bestaaende ordning af præsternes afgift til bispen.
1251. u.d.Løgum kloster56Biskop Esger af Ribe skænker en gaard i Emmerske til Løgum kloster.
[1251-67]57Biskop Niels af Viborg stadfæster biskop Gunners privilegier til Vitskøl kloster.
1251Biskop Peder af Århus henlægger nogle agre i Hyllested mark til en præbende ved Århus domkirke.
forrige næste