forrige næste
DatoStedNr.Regest
1252. 29. januar58Biskop Esger af Ribe meddeler, at han har afstaaet sin del af tienden i Daler sogn til Løgum kloster.
1252. 4. april59Biskop Esger af Ribe overdrager med kong Abels samtykke Brede kirke til Løgum kloster.
1252. 4. aprilRibe60Kong Abel afslutter overenskomst med biskop Esger af Ribe om møntretten i Ribe.
1252. 5. aprilRibe61Kong Abel overdrager Løgum kloster patronatsretten til Brede kirke.
1252. 17. majPerugia62Pave Innocens 4. eftergiver alle, der bidrager til bygningen af franciskanernes kirke i Roskilde, 40 dages kirkebod.
1252. 23. majPerugia63Pave Innocens 4. paalægger biskop Jakob Erlandsen af Roskilde at anvende kirkens straf mod dem, der angriber franciskanerne i Danmark.
1252. maj64Toldtraktat mellem Grevinde Margrete af Flandern og Hainaut og de tyske Byer for Handelen paa Damme. Heri: en Hest eller Okse solgt i Damme, 2 Penninge, og hvis Friserne eller Danskerne bringer Heste eller Okser derhen til Salg, skylder de, hvad enten de sælges eller ej, 2 Penninge for hver.
[1252]65Kong Abel mageskifter Ejendom med Antvorskov Kloster.
1252 [inden 29. juni]66Kristoffer, herre til Lolland og Falster, skøder jordejendom i Stubberup til St. Peders kloster i Næstved.
[e. 1252. 29. juni]67Kong Kristoffer 1. stadfæster Vitskøl klosters ejendomme og privilegier.
1252. 25. juliRibe68Kong Kristoffer 1. fritager Ribes borgere for told, torvegæld, forband og kongens vragret overalt i riget og hertugdømmet og træffer bestemmelse om byens styre.
1252. 29. juli69Ribe domkapitel tiltræder overdragelsen af Brede kirke til Løgum kloster.
1252. 31. juliRibe70Kong Kristoffer 1. tager Lübecks borgere under sin beskyttelse og lover dem endnu større frihed, end de har haft under hans forgængere.
[e. 1252. 31. juli][Lübeck]71Domkapitlet, dominikanerklostret og franciskanerklostret i Lübeck vidimerer kong Kristoffer 1.s brev af 1252 31. juli (nr. 70).
1252. 2. augustRibe72Kong Kristoffer 1. fritager Slesvigs borgere for told, torvegæld og alle andre handelsafgifter.
1252. 5. augustRibe73Kong Kristoffer tager Løgum kloster under sin beskyttelse og fritager det for leding, ombudsmandens krav og alle andre afgifter til kongen.
1252. 9. augustRibe74Kong Kristoffer 1. bekræfter, at Ribe kapitels bryder og landboer er fritaget for leding og al kongelig ret.
1252. 14. augustÆbelholt75Aute Pedersen fra Ølskøb skænker al sin ejendom i Ølskøb til Æbelholt kloster.
1252 [o. 15. september]76Protokol over generalkapitlet i Citeaux' beslutninger vedrørende en klage fra abbeden i Esrom mod abbeden i Doberan.
1252. 16. septemberHelsingborg77Kong Kristoffer 1. fritager Æbelholt kloster for leding, ombudsmandens krav og alle andre ydelser til kongen.
1252. 25. septemberEsrom78Kong Kristoffer 1. tager Esrom kloster under sin beskyttelse.
1252. 25. septemberEsrom79Kong Kristoffer 1. fritager Esrom kloster for alle ydelser og afgifter til kongen.
1252. 30. septemberKalvehave80Kong Kristoffer 1. tilstaar vasallerne i Reval og Wesenberg den arvelige tyske lensret til deres ejendomme.
1252. 2. oktoberLeangasiBrev af Erik, danernes og slavernes konge, hvori han giver de mænd, der bor i Reval og Wesenberg privilegier på at besidde deres gods med den ret, som er sædvane i landet.
1252. 4. oktoberRibe81Biskop Esger af Ribe bevidner, at herr Ove Esbernsen som formynder for Arnfast Wolles arvinger i bispens nærværelse har gentaget nævnte Arnfasts skøde til Løgum kloster.
1252. 5. oktoberVordingborg82Kong Kristoffer 1. fritager Sorø kloster for leding og alle andre ydelser til kongen.
1252. 15. oktoberPerugia83Pave Innocens 4. bemyndiger biskop Peder af Aarhus til at give sognepræsten Mogens i Uggeløse, Roskilde stift, dispensation til at modtage endnu et gejstligt embede med sjælesorg.
1252. 25. novemberSlangerup84Niels Herlugsen skænker al sin ejendom i Lille-Havelse til Æbelholt kloster.
1252. 20. decemberPerugia85Pave Innocens 4. bemyndiger biskop Niels af Viborg til at afsætte den af kong Abel til bisp af Børglum indsatte provst Elav af Løver syssel.
1252. 24. decemberLund86Kong Kristoffer 1. fritager bryder, landboer, gaardsæder og hele husstanden under de spedalskes hospital i Åhus for leding og alle ydelser og afgifter til kongen.
1252. 29. decemberLund87Kong Kristoffer 1. tager Lunds domkapitel under sin beskyttelse og fritager dets ejendomme for leding og alle andre ydelser til kongen.
1252. u.d.88Kong Kristoffer 1. giver St. Peders kloster i Næstved et privilegium.
1252. u.d.89Kongen fritager Aalborg Frue Klosters Bønder for Ledingspligt.
[1252-1259]Kendelse om, at godset i Rugtved tilhører Næstved Sankt Peders kloster, cf. efterfølgende diplom.
[1252-1259]Kong Kristoffer 1. overlader Næstved Sankt Peders kloster det gods i Rugtved, som hr. Esbern Nielsen havde skænket det.
[1252-1259. 1320-1332 el. 1440-1448]Kong Kristoffer (1.-3.) pantsætter gods i Skibing og Ring.
[1252-1259, 1320-1332, 1440-1448]Kong Kristoffer (1-3?) stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.
forrige næste