forrige næste
DatoStedNr.Regest
1254. 2. januarLateranet135Pave Innocens 4. paalægger bispen i Aarhus at modsætte sig overgreb mod kapitlet i Hamar.
1254. 28. januarLateranet136Pave Innocens 4. providerer hertug Albrecht af Braunschweigs klerk Johann, kannik i Lübeck, med en præbende i Bremen paa forbøn af hertugen selv, ærkebisp Albrecht af Riga, bisp Jakob Erlandsen af Roskilde og greverne af Holsten.
1254. 6. marts?Lyon?137Pave Innocens 4. stadfæster overfor biskop Eskil af Slesvig Slesvig kirkes verdslige jurisdiktion over kirkens bryder og landboer, som biskop Valdemar havde faaet tilstaaet af kong Knud 6.
1254. 13. martsKøbenhavn138Jakob Erlandsen, biskop af Roskilde, giver love om forholdet mellem bispen af Roskilde og Københavns borgere (Københavns stadsret).
1254. 13. marts139Jakob Erlandsen, biskop af Roskilde, bekræfter Københavns (dom)kapitels rettigheder.
[1254-61]. 21. marts139MBrudstykket i Roskilde bisps dombog, trykt SRD. VI 256; Bull.Dan. 377 nr. 493, dateret 21. marts og henført til Alexander 4.; cf. Rep. udat. 128, stammer fra Lucius 3.s bulle 1185 21. marts, trykt Dipl.Svec. I 118, cf. Jaffé-Wattenbach II 486 nr. 15391, Lucius 3.s bulle blev vidimeret af Alexander 4. 1257 20. juni og dennes vidisse igen vidimeret af bisp Oluf af Roskilde 1306 1. maj, cf. Bull.Dan. 414 nr. 535.
1254. 16. aprilLateranet140Pave Innocens 4. bemyndiger legaten Petrus til at modtage bidrag fra de danske kirker til dækning af udgifterne ved sin sendelse, ogsaa førend han maatte være naaet til Danmark.
1254. 17. aprilLateranet141Pave Innocens 4. tillader de gejstlige, som følger med legaten Petrus, at oppebære indtægterne af deres beneficier.
1254. 19. april142Sorø kloster og Roskildeprovsten Tyge Bjørundsens arvinger slutter forlig bl. a. om landsbyen Suserup.
1254. 1. juni143Biskop Torkil af Reval slutter forlig med klosteret Diinamünde angaaende en mølle i Sagentake (Saintakä).
1254. 5. juniTaarnborg144Kristoffer 1. bekendtgør for Møns indbyggere, at han har taget Antvorskov kloster under sin særlige beskyttelse og fritaget det for alle ydelser og afgifter til kongen.
1254. 16. juliSlesvig145Iver Tagesen, tidligere kong Abels marsk, skøder al sin ejendom i Rangstrup til Løgum kloster.
1254. 25. juliAnagni146Pave Innocens 4. paalægger bisperne Eskil af Slesvig og Niels af Viborg samt abbed Oluf af Øm omhyggeligt at anstille undersøgelser om Knud 3.s søn Niels' mirakler, som kong Kristoffer og de nævnte prælater har indberettet til pavestolen, med en mulig kanonisering for øje.
1254. 12. augustAnagni147Pave Innocens 4. eftergiver alle, der bidrager til opførelsen af Aarhus domkirke, 40 dages kirkebod.
1254. 25. august148Drost Peder Erresen giver afkald paa de ejendomme i Gimlinge og Gimlingetorp, som han uretmæssigt har frataget Sorø kloster.
1254 [o. 15. september]149Protokol over generalkapitlet i Citeaux' beslutninger vedrørende den af abbederne i Sorø og Ås foretagne visitats i Herrisvad kloster; heri omtale af to breve.
1254150Didrik skænker Ejendom i Egense til Vrejlev Kloster.
[1254]151Kong Kristoffer 1. forlener Valdemar Abelsen med Hertugdømmet Slesvig som Fanelen.
[1254-56]152Kong Kristoffer 1. befaler indbyggerne i Skaane at overholde deres skraa og tilsiger dem sin støtte.
[1254-61]153Omtale af Alexander 4.s svarskrivelse til bispen i Viborg og abbederne i Øm og Vor kloster, hvorved det paalægges dem at undersøge de privilegier, der skal fornys.
[1254-1277]Biskop Peder af Roskilde afstår forskellige biskoppelige rettigheder til Næstved Sankt Peders kloster mod en årlig ydelse af en læst mel.
forrige næste