forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1256. 15. februar]174Omtale af kong Kristoffer 1.s brev, hvorved han stævner til danehof i Nyborg 15. marts 1256.
[1256 e. 15. februar]175Omtale af ærkebisp Jakob Erlandsens og de danske bispers paa hinanden følgende tre breve, hvorved de anmoder kong Kristoffer 1. om at udsætte danehoffet i Nyborg.
1256. 6. martsVejle176Paa et kirkemøde i Vejle bestemmer Danmarks samlede gejstlighed, at Danmarks rige skal lægges under interdikt, hvis nogen biskop udsættes for overgreb fra kongens eller hans mænds side.
1256. 10. martsNyborg177Iver Tagesen, fordum marsk, skøder i kongens nærværelse al sin ejendom i Rangstrup til biskop Esger af Ribe.
1256. 11. martsLateranet178Pave Alexander 4. paalægger dominikanernes provincialprior for kirkeprovinsen Danmark at prædike korstog mod Livland og Preussen og tilstaar korsfarerne det samme privilegium, som gives for korstog til det hellige land.
[1256. 11. marts]179Pave Alexander 4. paalægger ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund og en anden gejstlig at prædike korstog mod Estland og lover korsfarerne den samme syndsforladelse, som gives for korstog til det hellige land.
[1256. marts-august]180Omtale af ærkebisp Jakob Erlandsens brev til pave Alexander 4., hvorved han anmoder om ændring af nogle verdslige love.
[1256. marts-august]181Omtale af et brev, hvori pave Alexander 4. efter andragende af Jacob Erlandsen har fastsat eller bekræftet »nye statutter«.
[1256. marts-august]182Omtale af brev fra ærkebisp Jakob Erlandsen til kong Haakon Haakonsøn af Norge.
[1256. marts-august]183Omtale af ærkebisp Jakob Erlandsens brev, hvorved han forbyder sine mænd at møde for kongens dommere.
[1256 f. 16. april]184Omtale af kong Haakon Haakonsøns brev til ærkebisp Jakob Erlandsen, hvorved han beder ærkebispen sende brev til kong Kristoffer 1. for at faa klargjort, om kong Kristoffer 1. agter at overholde forliget med Nordmændene.
1256. 17. aprilLund185Ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund skænker Lundekirken forskellige ejendomme, hvis anvendelse skal fastsættes af paven.
[1256. 17. april-1268. 22. december]Lund186Ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund bestemmer, at indtægterne af de ejendomme, som han har skænket Lundekirken, skal anvendes til underhold af fattige peblinge i Lund.
[1256. 4. juni-24. august]187Omtale af Haakon Haakonsøns breve til sysselmændene og de købmænd, der plejer at sejle paa Danmark, hvorved det forbydes, at nogen sejler længere sydpaa end til Ekerøerne.
[1256. 4. juni-24. august]188Omtale af kong Haakon Haakonsøns breve, hvorved han udbyder til leding mod Danmark.
1256. 24. juniAlexander 4. pålægger ærkebisper og bisper per Almanie, Francie, Dacie et Boemie regna at tvinge augustinereremitterne til at bære sorte kutter til 1. november.
1256. 28. juniAnagni189Pave Alexander 4. bekræfter kejser Friedrich 2.s afstaaelse af landet nord for Elben og Elde til Danmark.
1256. 15. juliSønderborg190Valdemar 1. Abelsen, hertug af Jylland, stadfæster kong Abels overdragelse af kongeligt jordegods i Svanstrup og af patronatsretten for Brede kirke til Løgum kloster og tager klostret under sin beskyttelse samtidig med, at han fritager det for alle ydelser til hertugen.
1256. 1. augustLund191Grevinde Ingerd af Regenstein testamenterer jordejendom til oprettelse af et St. Clara nonnekloster i Roskilde.
[1256. o. 1. august]Roskilde192Grevinde Ingerd af Regenstein stiller al sin ejendom under beskyttelse af biskop Peder af Roskilde og indsætter ham som executor testamenti.
[1256. 1. august-1257 foraar]193Kong Kristoffer 1. anmoder pave Alexander 4. om at vise velvilje mod grevinde Ingerd af Regenstein og hendes klostergrundlæggelse.
[1256. august-1257. juni]194Omtale af ærkebisp Jakob Erlandsens og nogle danske bispers anklage mod kong Kristoffer 1. i kurien, hvor de samtidig anmoder om at faa bispernes ledingspligt indskrænket til 6 uger og om at faa myndighed til at banlyse kongen, hvis han fastholder sine krav.
1256. 10. novemberGottorp194MHertug Valdemar Abelsens privilegium for Slesvig by.
1256. 22. novemberWinchester195Kong Henrik 3. af England beder Ærkebiskop Bonfacius af Canterbury om at annullere Bispevalget i Ely og begrunder det bl. a. med »at Danere og Saksere i sin Tid plejede at paaføre England Krige og at angribe og trænge ind i Riget i Egnene ved Ely, hvorved samme Rige ofte blev udsat for de alvorligste Farer, og det for at undgaa dette var i højeste Grad nødvendigt for os, at der til Hyrde for Kirken i Ely blev valgt en Mand af en saadan Beskaffenhed og Trofasthed, at vi kunde stole paa ham som paa os selv.«
1256. u.d.Ribe196Biskop Esger af Ribe forbyder, at man afkræver munkene fra Portus sancte Marie eller deres bryder og landboer nogle af de afgifter, som andre cisterciensere er fritagne for.
[1256-57]197Omtale af et brev, i hvilket kong Kristoffer 1. befaler møntmester Jens i Roskilde at betale kongens gæld til Roskilde kirke.
[1256-57]198Omtale af et brev, i hvilket kong Kristoffer 1. tilbagekalder sin ordre til møntmester Jens i Roskilde om at betale kongens gæld til Roskilde kirke.
forrige næste