forrige næste
DatoStedNr.Regest
1257. 3. januarLateranet199Pave Alexander 4. tillader franciskanermunkene i Danmark, Norge, Sverige og Riga at gæste gejstlige, der er banlyst for at leve i konkubinat.
1257. 3. januarLateranet200Pave Alexander 4. paalægger ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund at drage omsorg for, at St. Clara kloster i Roskilde ikke berøves sit gods.
1257. 4. januarLateranet201Pave Alexander 4. paalægger franciskanernes provincialminister i Danmark Svend at indsætte sjælesørgere for søstrene i St. Clara kloster i Roskilde.
1257. 5. januarLateranet202Pave Alexander 4. paalægger bisp Peder af Roskilde at give grevinde Ingerd af Regenstein tilladelse til at bygge et clarisserinde-kloster i Roskilde stift.
[e. 1257. 5. januar]203Ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund vidimerer nr.199 og Alexander 4.s bulle af 1257 5. Januar om overhøring af de franciskanerbrødre, som skal prædike.
1257. 13. januarLateranet204Pave Alexander 4. tillader, at skriftefaderen for St. Clara kloster i Roskilde absolverer nonner, der har forgrebet sig paa hverandre, forudsat at de, der har lidt overlast, faar passende erstatning.
1257. 13. januarLateranet205Pave Alexander 4. eftergiver alle dem, der besøger St. Clara klosterkirke i Roskilde paa festdagene, den dem paalagte kirkebod.
1257. 13. januarLateranet206Pave Alexander 4. tillader søstrene i St. Clara kloster i Roskilde at tage arv.
1257. 13. januarLateranet207Pave Alexander 4. fritager St. Clara kloster i Roskilde for at bidrage til pavelige nuntiers, legaters og udsendinges underhold og andre lignende formaal.
1257. 17. januarLateranet208Pave Alexander 4. tillader grevinde Ingerd af Regenstein at oppebære sine indtægter, selvom hun indtræder i st. Claras orden.
1257. 17. januarLateranet209Pave Alexander 4. opfordrer kong Kristoffer 1. til at beskytte st. Clara kloster i Roskilde.
1257. 17. januarLateranet210Pave Alexander 4. paalægger ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund at beskytte Ingerd af Regenstein mod alle dem, der vil hindre hende i at sælge af sit gods for at opføre st. Clara kloster i Roskilde.
1257. 18. januarLateranet211Pave Alexander 4. stadfæster Slagelse kirkes henlæggelse til domprovstiet i Roskilde.
1257. 2. februarLateranet212Pave Alexander 4. paalægger prælaterne i Danmark, at de ikke maa afnøde franciskanerne i Danmark nogen del af de fromme gaver, der gives til ordenen, under paaskud af, at det er deres kanoniske andel.
1257. 20. februarLateranet213Pave Alexander 4. befaler ærkebispen og bisperne i Danmark at tvinge dem af franciskanerordenens novicer, der vender tilbage til verdslig stand, til at genindtræde i ordenen eller overgaa til en anden orden.
1257. 24. februarLateranet214Pave Alexander 4. paalægger ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund at bevæge ridderne Otto og Heinrich af Barmstedt, Bremen stift, til at frigive 11 gidsler, der er aftvunget bisp Niels af Slesvig af Tyge Lille.
1257. 24. februarLateranet215Pave Alexander 4. paalægger franciskanernes guardian i Braunschweig at foranledige, at hertug Albrecht af Braunschweig tvinger Tyge Lille til at yde biskop Niels af Slesvig erstatning for sit overfald paa bispen.
[1257. 24. februar][Lateranet]216Pave Alexander 4. paalægger Slesvig domkapitel at straffe gerningsmændene til overgrebet mod bisp Niels af Slesvig.
1257. 7. martsLateranet217Pave Alexander 4. tillader ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund at skænke noget gods, som hans forældre uretmæssigt havde erhvervet sig, til fromme stiftelser.
[1257. foraaret]218Omtale af kong Haakon Haakonsøns breve, hvorved han udbyder leding mod Danmark.
1257. 11. aprilDoberan219Abbed Heinrich i Doberan bevidner en optagelse i klostrets broderskab.
[1257. 13.-14. april]220Udtog af kong Kristoffer 1.s brev til Lunde ting, hvorved han ophæver alle privilegier og friheder, som er givet Lundekirken af den danske krone, og befaler ærkebispens mænd inden 14 dage at aflægge mandsed til kongen.
1257. 28. aprilReval221Kongens høvedsmand i Reval Sakse Ovesen bekendtgør den paa møde af vasallerne i Reval fastsatte grænse mellem landsbyerne Padis og Atten.
[1257. april-juni]222Omtale af en brevveksling mellem kong Kristoffer 1. og hertug Birger af Sverige, i hvilken de aftaler et forligsmøde i 'Fielhemæ' i striden mellem kongen og ærkebisp Jakob Erlandsen.
1257. 2. majRibe223Kong Kristoffer 1. stadfæster dommen i en gammel strid mellem Løgum kloster og hr. Ubbe Tordsen om noget gods i Bejle.
1257. 3. majRibe224Kong Kristoffer 1. giver Løgum kloster toldfrihed i alle rigets havne.
1257. 17. juniViterbo225Pave Alexander 4.s Brev til Kantoren i Paderborn om et Mellemværende mellem Kardinallegaten Petrus og Ærkebispen i Lund; Brevets Hovedstykke: vor elskede Søn Petrus, Kardinaldiakon af S. Giorgio in Velabro, hvis Kapellan Du er, har meddelt os, at vor elskede Søn Jakob, udvalgt Ærkebiskop af Lund har indsamlet og ladet indsamle af de Prokurationsafgifter, nævnte Kardinal har Krav paa, en Sum i de Egne, og at af visse andre Indsamlere en Sum af disse Prokurationsafgifter er blevet deponeret hos ham paa Kardinalens Navn, uden at denne, som det havde været rimeligt, endnu har modtaget Fyldestgørelse herfor. Idet vi ønsker at tage os af ham i dette Anliggende med apostolisk Omhu, paalægger vi Dig, kloge Broder, ved denne apostoliske Skrivelse, at Du anmoder den udvalgte Ærkebiskop eller lader ham anmode om, at han indenfor den Tidsfrist, som Du maatte ønske at fastsætte for ham, betaler Dig eller en anden, hvem Du overdrager dette, Pengene paa Kardinalens Navn fuldt og helt. Ellers skal Du ved Dig selv eller ved en anden lade ham stævne med een afgørende Stævning til i Løbet af tre Maaneder efter Din Stævning personligt at indfinde sig for os for at modtage Dom efter Sagens Omstændigheder.
1257. 8. juliKøbenhavn226Grevinde Ingerd af Regenstein skifter i kongens nærværelse med sin broders børn.
[1257. o. 8. juli][København]227Grevinde Ingerd af Regenstein erklærer at ville godkende, hvad hendes værge, bisp Peder af Roskilde, maatte bestemme.
1257. 16. juliViterbo228Pave Alexander 4. stadfæster biskop Absalon af Roskildes gave af ejendom i Glim til Roskilde Frue kloster.
1257. 16. juliViterbo229Pave Alexander 4. stadfæster biskop Absalons gave til Roskilde Frue kloster af forskellige afgifter paa Sjælland.
1257. 20. juliViterbo230Pave Alexander 4. forbyder kvinder af verdslig stand at tage ophold i Roskilde Frue kloster for længere tid.
1257. 26. juliViterbo231Pave Alexander 4. forbyder biskop Peder af Roskilde at besætte de ledige em beder i kirker, hvor Sorø kloster har patronaisret, naar klostrets lovmæssige frist for besættelsen ikke er udløbet.
1257. 4. augustSlangerup232Vinder Torbensen giver al sin ejendom i Skævinge til Æbelholt kloster.
1257. 11. augustViterbo233Pave Alexander 4. paalægger dominikanernes provincialpriorer i Tyskland, Danmark og Polen at prædike korstog mod Preusserne.
1257. 13. augustViterbo234Pave Alexander 4. tager Roskilde Frue kloster under sin beskyttelse, fritager klosteret for tiende af nydyrket jord og af den jord, som det ejede før Laterankonciliet 1215 samt giver bestemmelser med hensyn til afhændelsen af dets gods og forholdet mellem kloster og biskop.
[1257. o. 15. september]235Protokol over forhandlingerne paa generalkapitlet i Citeaux; heri omtale af en ansøgning fra ærkebispen i Lund om højtideligholdelse af hans aartid i alle Cistercienserordenens abbedier, der er underlagt hans primat.
1257. 16. septemberRibe236Kong Kristoffer 1. erklærer i et ledsagende brev til et eksemplar af den lybske ret, at denne ret fremtidig skal gælde som lov i Reval.
1257. 3. oktoberViterbo237Pave Alexander 4. stadfæster Vejlekonstitutionen (nr. 176).
1257. 12. oktoberRoskilde238Biskop Peder af Roskilde og Roskilde kapitel mageskifter en gaard, der af herr Jakob Sunesen er skænket for at forsyne kirkerne i Roskilde stift med vin, med en anden gaard, som hører til bispens bord, og lægger den under kannik Peder Ødensen, med hvem man samtidig mageskifter præbendejord.
1257. 1. november239Abbed Asgod af Øm opretter et fond til bespisning af munkene i Øm kloster.
1257. u.d.Roskilde240Grevinde Ingerd af Regensteins testamente.
1257.[Odense]241Odense by bevidner, at engen Aagesmade tilhører benediktinerklostret i Odense.
1257.242Margrete, enke efter Agge Numsen, overdrager sin jordejendom i Ketting sogn til bisp Niels af Slesvig.
1257. u.d.Rostock243Rostock By bekræfter overfor Lübeck Bilæggelsen af de Stridsspørgsmaal, der opstod mellem de to Byer under den Krig, der førtes mellem paa den ene Side Danmarks Rige og paa den anden Side Lübeck Stad.
[1257]244Høvedsmanden Sakse Ovesen i Reval og Reval stad forsikrer Lübeck stad om deres venskab paa foranledning af Lübecks klager over overgreb mod Lübeckere i de tyskes hus i Nowgorod.
forrige næste