forrige næste
DatoStedNr.Regest
1259. [f.ste halvaar]Reval267Vasallerne i Estland anmoder kong Kristoffer 1. om at stadfæste deres overenskomst med Revalbispen angaaende gæsteriafgifter til denne.
1259. 5. februar268Kapitlet i Lund befaler gejstligheden i Halland at holde landet under interdikt i anledning af ærkebispens fængsling.
1259. 9. februarKøbenhavn269Bisp Peder af Roskilde lægger Roskilde stift under interdikt paa grund af ærkebispens fængsling, idet han paaberaaber sig Vejlekonstitutionens pavelige stadfæstelse, som han transsumerer.
1259. 19. februarAnagniTilladelse til Tyge Pust (?) til at forblive i ægteskab med Gunhild på trods af dennes slægtskab i tredje og fjerde grad med Tyges afdøde hustru Kristine.
1259. 24.februarWendischtunAlbrecht af Braunschweig overdrager to huse i Wichtenbek og Klein-Bünstorf, frivilligt opladt til ham af Segebrand von Wittorf, til Ebstorf kloster på den betingelse, at, ifølge det der er omtalte Segebrands ønske, den fromme kong Erik af Danmarks og vor faders, den højbårne hertug Otto af Braunschweig, minde skal holdes i hævd ved Ebstorf kirke og nonnekloster, og deres årlige bisættelsesdag skal højtideligholdes af nonnerne fra kirken.
1259. 1. martsAnagni270Pave Alexander 4. bemyndiger ærkebisp Jerler af Upsala, biskop Henrik af Linköping og biskop Niels af Viborg til at give kong Valdemar Birgersen og Sofie, datter af kong Erik 4., dispensation, saaledes at de kan indgaa ægteskab, skønt de er beslægtede i tredie led.
1259. 6. martsRibe271Kong Kristoffer 1. protesterer overfor bisp Peder af Roskilde og Roskilde kapitel mod interdiktet over Danmark og appellerer Vejlekonstitutionen til paven.
1259 [6. marts-15. april]Ribe272Kong Kristoffer 1. protesterer overfor Roskilde kapitel mod interdiktet over Danmark og indfletter i brevet sin tidligere protest til bisp Peder og kapitlet.
[1259. 6. marts - 15. april]273Kong Kristoffer 1. befaler for anden gang Roskilde kapitel at genoptage gudstjenesten.
[1259. 6. marts-15. april]Aabenraa274Kong Kristoffer 1. befaler Roskilde kapitel at genoptage gudstjenesten.
1259. 10. martsRoskilde275Bisp Peder af Roskilde bevidner, at roskildekanniken Peder Ødensen har skænket jordejendom i Fløng til Roskilde domkirkes bygningsfond.
1259. 11. martsRibe276Kong Kristoffer 1. vidimerer og stadfæster kong Abels brev af 1252 5. april (nr.61).
1259. 22. martsSchaprode277Bisp Peder af Roskilde formaner under trusel om banlysning gejstligheden i sit stift til at overholde interdiktet.
1259. 14. april278Biskop Esger af Ribe bevidner, at hr. Konrad Hvid paa grev Ernst af Gleichens vegne i bispens nærværelse erkendte at have skødet jordejendom i Ribe til Løgum kloster.
1259. 15. aprilTaarnborg279Kong Kristoffer 1. befaler gejstligheden i Halland at genoptage gudstjenesten.
1259. 4. juniAnagni280Pave Alexander 4. paalægger bisperne af Schwerin, Lübeck og Paderborn at tvinge Kong Kristoffer 1. til at frigive ærkebisp Jakob Erlandsen, samt domprovsten Sasser og ærkedegnen Bent i Lund og til at gøre dem og kirken bod for sin uret.
1259. 4. juniAnagni281Pave Alexander 4. paalægger biskop Niels af Viborg at arbejde for frigivelsen af ærkebisp Jakob, domprovst Sasser og ærkedegn Bent i Lund.
1259. 4. juniAnagni282Pave Alexander 4. paalægger biskop Peder i Aarhus at arbejde for frigivelsen af ærkebisp Jakob, domprovst Sasser og ærkedegn Bent i Lund.
1259. 4. juniAnagni283Pave Alexander 4. opfordrer fyrst Jarimar 2. af Rügen til at arbejde for frigivelse af ærkebisp Jakob, domprovst Sasser og ærkedegn Bent i Lund.
1259. 7. juniEsrom284Abbed Ture i Esrom kloster overgiver abbed Konrad i Doberan kloster alle dokumenter vedrørende Dargun kloster og erkender at have modtaget 30 mark sølv, idet han samtidig afstaar alle rettigheder i Dargun kloster.
1259. 11. augustLund285Ærkebisp Jakob Erlandsen vidimerer kong Kristoffer 1.s brev af 1257 8. juli (nr. 226).
[1259-71]286Dekanen Bent og provst Peder, begge af Roskilde, vidimerer kong Kristoffers brev af 1257 8. juli (nr. 226).
1259. 12. august287Lübecks domkapitel og dominikaner- og franciskanerkonventer vidimerer kong Valdemar 2.'s brev af 1220 12. juni og kong Kristoffers brev af 1252 31. juli (nr. 70) og beder kong Erik 5. Glipping om at lade disse privilegier staa ved magt.
1259. 2. septemberRoskilde288Kong Erik 5. Glipping bekræfter og udvider Lübecks privilegier i Danmark.
[e. 1259. 2. september][Lübeck]289Lübecks domkapitel og dominikaner- og franciskanerkonvent vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1259 2. september (nr. 288).
[e. 1259. 2. september][Lübeck]290Lübecks domkapitel og dominikaner- og franciskanerkonvent vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1259 2. september (nr. 288).
[e. 1259. 2. september][Lübeck]291Lübecks domkapitel og dominikaner- og franciskanerkonvent vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1259 2. september (nr. 288).
1259. 7. septemberRoskilde292Ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund vidimerer biskop Absalons udaterede gavebrev til Roskilde Frue kloster.
[1259. efteraar]293[Bisperne af Schwerin, Paderborn og Lübeck] banlyser alle dem, der har deltaget i eller har ansvaret for fængslingen af ærkebisp Jakob Erlandsen og andre gejstlige, indtil de yder ærkebispen, de andre gejstlige og kirken erstatning.
1259. 8. oktoberRostock294Kong Erik 5. Glipping stadfæster kong Abels skøde til St. Peders kirke i Slesvig paa nogle jordejendomme i Jernved (Dänischwold).
1259. 25. oktoberLübeck295Lübeck Domkapitel indgiver Beretning til Ærkebispen af Bremen om et af Kapitlet foretaget Bispevalg; i Brevet bl. a. følgende:
1259. 28. novemberSorø kloster296Sorø kloster og Skjelm Esgesen fra Kirkerup mageskifter gods i Høed og Lorup.
1259. 1. decemberMulstrup297Tinglysning paa Ringsted herredsting af mageskifte mellem Skjelm Esgesen og Sorø kloster.
1259. 2. decemberTing-Jellinge298Tinglysning paa Flakkebjerg herredsting af mageskifte mellem Skjelm Esgesen og Sorø kloster.
1259. 28. decemberViborg299Kong Erik 5. Glipping fritager Esrom kloster for leding og alle andre ydelser til kongen.
1259. 28. decemberViborg300Kong Erik 5. Glipping stadfæster Viborgkannikernes frihed for leding, kværsæde og alle andre ydelser til kongen.
1259. 29. decemberViborg301Kong Erik 5. Glipping giver jordejendom i Hvamme og 'Quimæruuth' til bygningsfondet for Vor Frue kirke i Ribe.
1259. december302Kong Erik5. Glipping transsumerer og stadfæster Knud 4.s brev 1187 20. nov. og Valdemar 1.s udaterede brev (Rep. udat. 16).
1259 u.d.303Kong Erik 5. Glipping pantsætter Aabenraa til biskop Niels af Slesvig.
1259 u.d.304Kristine, enke efter marsken Harald, og hendes søn Oluf overdrager jordejendom i Torup til Esrom kloster.
1259. u.d.Roskilde305Kong Erik 5. Glipping fritager de landsbyer, som munkene i Gudsvalla kloster har erhvervet i Estland og Wierland fra hertug Knud og fra tyskerne, for alle kongelige afgifter og ydelser, undtagen leding og befæstningsarbejde.
1259. u.d.Lund306Ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund skænker jordejendom i Flakkebjærg herred til St. Clara kloster i Roskilde og indstifter sjælemesse for sig selv og sin slægt.
[1259-61]307Ærkebisp Jakob Erlandsen banlyser alle dem, som gør modstand mod Vejlekonstitutionen, og alle dem, som anser interdiktet for ugyldigt.
[1259-68]308Kong Erik 5. Glippings og dronning Margretes privilegium for Aarhuskirken.
[1259-86]309Omtale af Kong Erik 5. Glippings Skøde til Herr Jakob Nielsen Blaafod paa et Gods i Klarup.
[Omkr. 1259-1277. omkr. 2. februar]Sorø kloster erhverver gods i Slaglille.
[Omkr. 1259-1277. omkr. 2. februar]Sorø kloster erhverver gods i Slaglille.
[1259-1286]Kong Erik 5. Glipping giver indbyggerne i Stege privilegier.
[1259-1286]Kong Erik 5. Glipping giver indbyggerne i Stege toldfrihed i Skanør.
forrige næste