forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1263. beg. af februar]365Biskop Tyge af Aarhus lader meddele til Øm kloster, at han vil komme til klostret den 18. febr., hvorfor det skal have de skyldige tre ugers gæsteriydelser i beredskab.
[1263. f. 18. februar]366Abbed Bo af Øm kloster afviser biskop Tyge af Aarhus' krav paa gæsteriydelser for tre uger.
1263. 15. martsRoskilde367Den pavelige nuntius dominikaneren Herman fra Visby tager kong Erik 4. Plovpennings datter Agnes, hendes søstre i St. Agnete kloster i Roskilde og to lægsøstre under sin beskyttelse.
1263. 15. martsOrvieto368Pave Urban 4. tager St. Clara kloster i Roskilde under sin beskyttelse.
[e. 1263. 15. marts]369Provst Peder i Roskilde vidimerer nr. 368.
1263. 1. april370Biskop Esger af Ribe tilskøder Ribe domkapitel jordejendom i Stadil og Mejlby til forbedring af de gamle præbender.
[1263]. 12. april371Bisp Niels af Slesvig forlener Ætte, enke efter Broder Hvid, og hendes sønner med kirkens ejendom i Lundebjerg.
1263. 22. aprilBraunschweig372Hertug Johan af Braunschweig anmoder gejstlighed, riddere, borgere og undersaatter i Lüneburg om bevilling af en bede af Lüneburg saline, da han ikke har kunnet betale sin fraværende broders, hertug Albrechts gæld, for hvilken han er gaaet i indlager.
[1263. 5.-10. maj]373Biskop Tyge af Aarhus gentager overfor abbed Bo af Øm kloster sit forbud mod, at munkene forretter præstegerning i sognekirkerne i Aarhus stift, og afkræver abbeden en til betaling forfalden pengebøde.
1263. 6. maj374Abbederne for Danmarks cistercienserklostre meddeler pave Urban 4., at Øm kloster har været genstand for overgreb af biskop Tyge af Aarhus, og anmoder om pavens beskyttelse herimod.
1263. 6. maj375Abbederne for cistercienserklostrene i Danmark anmoder kardinalkollegiet om beskyttelse for Øm kloster mod biskop Tyge af Aarhus.
1263. 6. maj376Abbederne for 8 danske cistercienserklostre beder abbeden i Citeaux, Cistercienserordenens fire første abbeder og generalkapitlet om at beskytte Øm kloster mod biskop Tyge af Aarhus.
[1263. 6. maj]377Abbederne for 8 danske cistercienserklostre beder ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund om at anvende kirkens straf mod biskop Tyge af Aarhus for hans overgreb mod Øm kloster og at paakalde pavestolens beskyttelse.
[1263 f. 10. maj]378Abbed Bo af Øm kloster appellerer for anden gang til paven.
1263. 10. majAarhus domkirke379Abbederne af Vitskøl, Holmekloster og Tvis transsumerer i nærværelse af rigets bedste mænd abbed Bo's anden appel til paven (nr. 378) og bevidner, at bisp Tyge af Aarhus har nægtet ham det appelbrev, han anmodede om.
1263. 17. majRoskilde380Testamente af fru Margrete, enke efter herr Jens Gunnesen.
[1263. 17. maj][Roskilde]381Fru Margrete, enke efter Jens Gunnesen, udsteder en genpart af sit testamente af 1263 17. maj (nr. 380.)
1263. 21. majVitskøl382Biskop Niels af Viborg, kongens kansler, erklærer, at Vitskøl klosters ejendomme skal forblive tiendefri, selvom klostret maatte blive nødsaget til at anvende verdslige bryder og bestyrere. 26 Christo monachorum] Christo, monachorum mss. 29 si(u)e] sine mss. 1 rectorum] reeitatorum a, recitatorum ef. 6 recipient(es) tamen] recipientium, tamen mss. 8 aut] 85 uel ef.
[1263. juni]383Dronning Margrete paalægger Øm kloster at yde gæsteriafgift til bisp Tyge af Aarhus.
1263. 14. juniNæstved384Hertug Albrecht af Braunschweig bekræfter Næstved St. Peder klosters immunitet.
1263. 30. juniOrvieto385Pave Urban 4. paalægger biskop Tyge af Aarhus at meddele kong Erik 4. Ploppennings datter Agnes pavelig tilladelse til at grundlægge et kloster i Roskilde stift.
1263. 5. juliHamburg386Gældsbrev fra Grev Gerhard 1. af Holsten til Raadmændene i Hamborg. Blandt Vidnerne: Niels den Danske.
[1263]. 4. juli387Simon fra Høm skøder i Roskildeprovstens nærværelse jordegods i Bregnetved og Provstrup til St. Clara kloster i Roskilde.
1263. 12. juliPave Urban IV underretter ærkebiskopper og biskopper om, at han har pålagt Walter, biskop af Worcester, at prædike korstog til hjælp for det hellige land. Breve af samme indhold sendes til Castilien, Portugal og Danmark.
1263. 11. septemberOrvieto388Pave Urban 4. meddeler gejstligheden i Reval stift, at han har udnævnt roskildekanniken Trued, som dronning Margrete Sambiria egenmægtig havde udvalgt, til biskop af Reval.
1263. 11. septemberOrvieto389Pave Urban 4. meddeler menigheden i Reval stift, at han har udnævnt den 15 udvalgte biskop, roskildekanniken Trued til biskop af Reval.
1263. 13. septemberOrvieto390Pave Urban 4. udnævner roskildekanniken Trued, som dronning Margrete Sambiria egenmægtig har udvalgt, til biskop af Reval.
[1263. e. 13. september]391Pave Urban 4. anbefaler den ved pavelig provision udnævnte biskop Trued af Reval til den danske konge og opfordrer kongen til at skænke Reval kirke saa rigelige midler, at den kan oprette et domkapitel.
1263. 17. septemberOrvieto392Pave Urban 4. paalægger biskop Esger af Ribe, biskop Niels af Viborg og biskop Tyge af Aarhus at foretage den kirkelige indvielse af Trued, udvalgt biskop af Reval.
1263. 25. september393Hertug Erik 1. Abelsen afgør gennem sin drost Jens Hvidding striden mellem Løgum kloster og Jakob Tuesen om skoven Draved.
1263 [f. 28. september]394Roger af Neville, Høvedsmand hinsides Trent, til Wilhelm af Merton, Kongens Kansler, om Bevogtningen og Forsvaret af sit Distrikt: Det siges nemlig bestemt, at Kongen af Danmark sammen med Kongen af Norge med en stor Flaade er landet paa Øerne udenfor Skotland. Men hvor de vil begive sig hen, er endnu usikkert, hvorfor det maa befrygtes, at denne Egn er truet af Faren.
1263. 1. oktoberOrvieto395Pave Urban 4. giver gennem biskop Tyge af Aarhus de danske korsfarere det privilegium, at de ikke kan stævnes for domstole udenfor deres stift.
1263. 1. oktoberOrvieto396Pave Urban 4. paalægger den samlede gejstlighed at understøtte de bisper, der prædiker korstog, for Danmarks vedkommende biskop Tyge af Aarhus.
1263. 3. oktoberOrvieto397Pave Urban 4. sender biskop Tyge af Aarhus et reglement for indsamling af korstogspenge.
1263. 4. oktoberOrvieto398Pave Urban 4. sender biskop Tyge af Aarhus et reglement for korstogsprædikener.
1263. 18. oktober.398MBrevet, trykt SRD. VI 255; Bull.Dan. 466 nr. 592 og Rep. nr. 321, er et brudstykke fra Roskilde biskops dombog af nr. 397, med fejlagtig dato.
1263. 21. oktober399Abbederne Esbern af Esrom, Jens af Løgum og Mads af Ryd kloster klager til pave Urban 4. over biskop Tyge af Aarhus og fremstiller hans overgreb mod Øm kloster.
1263. 23. oktoberOrvieto400Pave Urban 4. meddeler ærkebispen i Nidaros, at han har frataget dominikanerprioren for provinsen Danmark hvervet at prædike korstog til det hellige land og for Norges vedkommende overdraget det til ærkebispen og hans lydbisper.
1263. 15. novemberLund401Kong Erik 4. Plovpennings Døtre, Sofie, Jutta og Agnes, faar deres fædrene Arv udlagt.
1263. 19. novemberRoskilde402For fogeden i Roskilde skøder Jakob Svendsen jordejendom til St. Clara kloster i Roskilde.
1263. 28. novemberRanders403Dronning Margrete skøder Jens Skammelsens konfiskerede ejendom til biskop Esger af Ribe.
1263. 10. decemberRibe404Bisp Esger af Ribe bevidner, at Nøsing Ubbesen tilskøder Løgum kloster en bod i Ribe stad.
1263. 12. decemberOrvieto405Pave Urban 4. bemyndiger biskop Tyge af Aarhus til at overdrage klerken Jakob fra Søborg et kanonikat og en prebende i Roskilde.
1263. 18. decemberOrvieto406Pave Urban 4. bemyndiger biskop Niels af Viborg til at overdrage Snedsted kirke til klerken Mogens fra Børglum stift.
1263407Kardinal Hugo af Sta. Sabina meddeler Slesvig bisp og kanniker pave Urban 4.s tilladelse til at anvende pengegaver, hvis oprindelse er dem ukendt, til opførelsen af Slesvig domkirke.
1263408Tage Gudmundsens samtykke til hr. Ingvars testamentariske gave af jordejendom i Allerslev til St. Peders kloster i Næstved.
1263409Omtale af et Brev paa jordejendom i Lille-Ring.
[1263]410Pave Urban 4. bemyndiger sin legat til at give den vedtægt for tronarvefølgen t Danmark, at kongens ældste datter arver tronen, hvis kongen ikke overleves af brødre eller legitime sønner; overleves han heller ikke af døtre, skal hans ældste søster succedere. (Koncept).
forrige næste