forrige næste
DatoStedNr.Regest
1264. 2. januarOrvieto411Pave Urban 4. tilstaar kong Erik 5. Glipping og dronning Margrete den frihed, at de ikke kan lyses i ban eller deres land lægges under interdikt af ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund og biskop Peder af Roskilde, saalænge som disses fjendskab med kongehuset vedvarer.
1264. 2. januarOrvieto412Pave Urban 4. tilstaar kong Erik 5. Glipping og dronning Margrete frihed til at lade afholde messe ved deres egne kapellaner i deres egne kapeller, selvom landet er lagt under interdikt, men kun hvis interdiktet er forkyndt af ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund og biskop Peder af Roskilde.
1264. 2. januarOrvieto413Pave Urban 4. overdrager biskop Niels af Viborg at udføre de biskoppelige forretninger i Lund stift under ærkebispens fravær.
1264. 2. januarOrvieto414Pave Urban 4. overdrager biskop Tyge af Aarhus at varetage de biskoppelige forretninger i Roskilde stift under biskop Peders fravær.
1264. 3. januarOrvieto415Pave Urban 4. befaler biskop Trued af Reval at overdrage et kanonikat og en præbende i Dorpat kirke til klerken Herbert, søn af den danske konges udsending Herbert.
1264. 13. januarOrvieto416Pave Urban 4. meddeler den udvalgte biskop af Reval, roskildekanniken Trued, at han har udnævnt ham til biskop og med egen haand givet ham bispevielsen.
1264. 28. januar417Abbed Thure af Øm giver munkene Lars og Bo fuldmagt til at repræsentere klostret overfor kurien under retssagen mellem Øm kloster og bisp Tyge af Aarhus.
1264. 10. februarRoskilde418Agnes, datter af kong Erik 4. Plovpenning, erklærer, at hun af egen fri vilje indtræder i dominikanerordenen, og at hun efter samraad med dronning Margrete har skænket sine ejendomme til Agnete klostret i Roskilde.
1264. martsSlesvig419Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, tager St. Johannes kloster i Slesvig under sin beskyttelse og fritager klosterets bryder og landboer for leding, inne, ombudsmandens krav og al kongelig ret med undtagelse af befæstningsarbejde og landeværn.
1264. 15. martsRibe420Biskop Esger af Ribe forbyder menigheden i Daler sogn at indsætte en præst eller træffe bestemmelser om præsteembedet uden samtykke af abbeden i Løgum kloster.
1264. 1. aprilAarhus421Biskop Tyge af Aarhus meddeler Agnes, kong Erik 4. Plovpennings datter, at han efter nøje prøvelse intet finder til hinder for at efterkomme hendes ønske om oprettelse af et kloster i Roskilde stift og giver hende pavelig bemyndigelse til klosterstiftelsen.
1264. 4. aprilOrvieto422Pave Urban 4. befaler ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund at nedlægge sit embede.
1264. 4. aprilOrvieto423Pave Urban 4. bemyndiger prioren i Halmstad og dominikanernes subprior i Lund til at modtage ærkebisp Jakob Erlandsens resignation.
1264. 20. aprilSlesvig424Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, fritager Slesvig borgere for told, torvegæld og alle andre offentlige afgifter.
1264. 22. majOrvieto425Pave Urban 4. bemyndiger abbederne i Ringsted og Næstved til at anvende kirkens straf mod biskop Tyge af Aarhus, hvis han ikke standser sine overgreb mod Øm kloster.
1264. 22. majOrvieto426Pave Urban 4. bemyndiger abbederne i Ringsted og Næstved til at dømme i sagen mellem Øm kloster og biskop Tyge af Aarhus.
1264. 22. majOrvieto427Pave Urban 4. paalægger provst Grumme af Slesvig og ærkedegnen sammesteds at værne Øm kloster mod overgreb.
1264. 22. majOrvieto428Pave Urban 4. paalægger biskop Tyge af Aarhus at afstaa fra enhver forulempelse af Øm kloster, da han i modsat fald vil blive ramt af kirkens straf.
1264. 26. juniGreifswald429Hertug Barnim 1. giver Greifswald den lybske Ret. Blandt Vidnerne: Herr Esbern, Abbed i Esrom.
1264. 6. juniOrvieto430Kardinal Guido beder Abbederne i Ringsted og Næstved samt dominikanernes provincialprior i Danmark om at yde Øm kloster deres støtte mod biskop Tyge af Aarhus.
1264. 9. juniCivitavecchiaPave Urban 4. dispenserer magister Johan van Hesche, Danmarks konges kapellan, for illegitim afstamning.
1264. 16. juni431Biskop Tyge af Aarhus eftergiver dem, der yder hjælp til St. Agnetes kloster t Roskilde, 40 dages kirkebod.
1264. 30. juniØrkil432Bisp Regner af Odense skøder jordejendom i Fuglse og Frejlev til St. Clara kloster i Roskilde.
1264. 1. juliOrvieto433Pave Urban 4. bemyndiger bisperne Niels af Viborg og Tyge af Aarhus til at overdrage subdiakonen Peder et kanonikat og en præbende i Lund.
1264. 1. juliOrvieto434Pave Urban 4. paalægger provst Løge af Aarhus at overdrage Thysyssels provsti til kongens klerk sognepræst Troels i Saltum.
1264. 7. juliOrvieto435Kardinal Johannes beder abbederne i Ringsted og Næstved samt dominikanernes provincialprior for Danmark om at give Øm kloster en retfærdig dom.
1264. 11. juliOrvieto436Pave Urban 4. bemyndiger prioren i Hundslund kloster til at overdrage subdiakonen Mads fra Rubjerg det ledige præstekald i Taars, Børglum stift.
1264. 15. juliOrvieto437Pave Urban 4. bemyndiger biskop Tyge af Aarhus til at overdrage et kanonikat og en præbende i København til sognepræsten Tholomeus fra Hunseby, Odense stift.
1264. 23. juliOrvieto438Pave Urban 4. bemyndiger biskop Niels af Viborg og biskop Tyge af Aarhus til at beskikke og vie den kongelige kapellan Jens 'de Hethe' til biskop af Børglum.
1264. 16. augustRostock439Dronning Margrete tillader, at Lübecks borgere, som lider skibbrud i Danmark, kan bjerge deres gods frit og uhindret.
[1264. 16. august-1267. 17. april][Lübeck]440Domkapitlet, dominikanerklostret og franciskanerklostret i Lübeck vidimerer nr. 439.
[1264. 16. august-1267. 17. april][Lübeck]441Domkapitlet, dominikanerklostret og franciskanerklostret i Lübeck vidimerer nr. 439.
[1264. 16. august-1267. 17. april][Lübeck]442Domkapitlet, dominikanerklostret og franciskanerklostret i Lübeck vidimerer nr. 439.
[1264. 16. august-1267. 17. april][Lübeck]443Domkapitlet, dominikanerklostret og franciskanerklostret i Lübeck vidimerer nr. 439.
[1264] 12. septemberClairvaux444Abbed Philip af Clairvaux opfordrer dronning Margrete til at beskytte Øm kloster mod biskop Tyge af Aarhus.
1264. 5. oktoberLund445Kong Erik 5. Glipping giver dominikanerklostret i Reval stadfæstelse paa dets besiddelser sammesteds.
1264. 22. oktoberRoskilde446Kong Erik 5. Glipping stadfæster Lundekirkens rettigheder i byen Lund og i Saksegildestræde under Skaanemarkedet.
1264. 26. novemberAarhu.d.mkirke447Biskop Esger af Ribe og biskop Niels af Slesvig bekendtgør, at abbed Thure af Øm ved deres mægling er gaaet ind paa at give biskop Tyge af Aarhus de gængse gæsteriydelser, og fremstiller iøvrigt betingelserne for forliget mellem bisp og abbed.
1264. 13. december448Ombudsmand og borgere i Roskilde bevidner, at arvingerne efter Jens møntmester har solgt den grund, paa hvilken St. Agnetesøstrene bor, til søstrene Elisabeth og Tybikke.
1264 u.d.449Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, erklærer, at han og ikke biskop Peder af Roskilde var ophavsmand til angrebet paa Sjælland aar 1259.
1264450Peder Nielsen anerkender sin onkel Niels Werrisunds gave af jordegods til St. Peders kloster i Næstved (cf. nr. 324).
1264451Peder Skafts Testamente, hvori han skænker Jordejendom til Øm Kloster.
1264452Simon Pedersen, Kannik i Aarhus, skøder Jordejendom til Øm Kloster.
1264453Skøde paa Jordejendom til Øm Kloster.
[1264]454Agnes, datter af kong Erik 4. Plovpenning, meddeler dominikanernes generalkapitel, at hun har grundlagt et kloster, som hun stiller under dominikanerordenens beskyttelse, og beder om at faa kyndige ordenssøstre til sin raadighed.
[1264]455Pave Urban 4. paalægger gejstligheden og menigheden i Odense by og stift at modtage biskop Regner vel og vise ham lydighed, da han er frikendt for de beskyldninger, i anledning af hvilke han var blevet stævnet for pavestolen.
forrige næste