forrige næste
DatoStedNr.Regest
1265. 27. februar456Sognepræst Anders til Sludstrup skøder jordejendom i Sorterup til Sorø kloster.
1265. 13. aprilRingsted457Kong Erik 5. Glipping bekræfter, at greverne Otto og Ludvig af Ravensberg kan tage al den ejendom i besiddelse, der er tilfaldet dem som arv efter deres broder Johan.
1265. 17. aprilPerugia458Pave Clemens 4. paalægger cistercienserne, præmonstratenserne, dominikanerne, franciskanerne samt den verdslige gejstlighed i en række nordeuropæiske lande, deriblandt Danmark, at prædike korstog mod Livland, Kurland og Preussen.
1265. 29. aprilPerugia459Pave Clemens 4. paalægger franciskanerne i Tyskland, Danmark, Sverrig, Bøhmen og Polen at prædike korstog mod Livland, Kurland og Preussen.
1265. 4. majPerugia460Pave Clemens 4. paalægger Kardinal Ottobonus af S. Adriano, Legat i England, at lade prædike Korstog mod dem, der gør Oprør mod Englands Konge, i forskellige Lande, bl. a.: i Danmarks og Norges Rige.
1265. 13. maj (?)Roskilde461Kong Erik 5. Glipping overlader under sin regeringstid og i abbed vilhelms levedage Æbelholt kloster de kongelige afgifter paa det marked, der holdes foran klostret.
1265. 15. majPerugia462Pave Clemens 4. overdrager bispen i Marienwerder at lade prædike korstog bl. a. i Danmark til hjælp for den tyske orden i Livland, Kurland og Preussen.
1265. 25. majRibe463Kong Erik 5. Glipping forordner, at alle sækular- og ordensgejstlige i Ribe, der har erhvervet ejendom siden kong Valdemars tid, skal svare de samme afgifter som de øvrige borgere.
1265. 26. maj464Hertug Barnim 1. af Pommern tager Greifswald til Len af Klosteret Eldena: med Raad og Samtykke af Herr Abbeden i Esrom.
[1265] juni?Dominikanernes provincialprior og franciskanernes provincialministre i Frankrig og regno Dacie får pålæg af Clemens 4. om at prædike korstog mod sultanen af Babylon.
1265. 8. juniPerugia465Pave Clemens 4. udnævner kardinal Guido af S. Lorenzo in Lucina til pavelig legat i Danmark og Sverige med den særlige opgave at bilægge stridighederne mellem den danske kirke og kongehuset.
1265. 11. juniRoskilde466Kong Erik 5. Glipping bekræfter ved dom Jakob Turesens sjælegave til Esrom kloster paa jordejendom i Blovstrød.
1265. 11. juniPerugia467Pave Clemens 4. anbefaler kardinal Guido, pavelig legat i Danmark til dronning Margrete af Danmark.
1265. 11. juniPerugia468Pave Clemens 4. bemyndiger kardinal Guido, pavelig legat i Danmark, til under sin sendefærd at hidkalde hjælp fra den verdslige magt og anvende kirkens straffemidler mod de opsætsige.
1265. 12. juniPerugia469Pave Clemens 4. anbefaler kardinal Guido, pavelig legat i Danmark og Sverige, til den danske konge.
1265. 12. juniPerugia470Pave Clemens 4. anbefaler legaten kardinal Guido til gejstligheden i hans legationsomraade.
1265. 12. juniPerugia471Pave Clemens 4. anbefaler legaten kardinal Guido til menigheden i hans legationsomraade.
1265. 12. juniPerugia472Pave Clemens 4. paalægger legaten kardinal Guido at opnaa hjælp for korsfarerne til Litauen og Letland.
1265. 13. juniPerugia473Pave Clemens 4. tillader legaten kardinal Guido at eftergive dem, der hører hans messe paa de store festdage, et aar og fyrretyve dages kirkebod, og paa andre dage hundrede dages kirkebod.
1265. 13. juniPerugia474Pave Clemens 4. bemyndiger legaten kardinal Guido til at give dispensation til de gejstlige, der har holdt gudstjeneste, skønt de var under kirkeligt ban, suspension eller interdikt.
1265. 13. juniPerugia475Pave Clemens 4. tillader legaten kardinal Guido at give tre adelige par i hans legationsomraade dispensation fra forbudet mod ægteskab mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede med hinanden i fjerde led.
1265. 13. juniPerugia476Pave Clemens 4. tillader legaten kardinal Guido at tage dominikanere, franciskanere og andre ordensbrødre i sin tjeneste.
1265. 13. juniPerugia477Pave Clemens 4. tillader legaten kardinal Guido at genoptage sine beføjelser som legat, selvom han en tid lang har opholdt sig udenfor sit legationsomraade.
1265. 13. juniPerugia478Pave Clemens 4. tillader legaten kardinal Guido at have et større følge og kræve mere gæsteri, end koncilbestemmelserne tillader.
1265. 13. juniPerugia479Pave Clemens 4. tillader legaten kardinal Guido at stævne folk for retten til steder, som ligger indtil fire dagsrejser udenfor deres stift, uanset koncilbestemmelsen om to dagsrejser.
1265. 13. juniPerugia480Pave Clemens 4. bemyndiger legaten kardinal Guido til at anvende kanonisk straf overfor saadanne personer, som under en proces misbruger pavelige breve; herfra undtages dog dommerne i processen.
1265. 13. juniPerugia481Pave Clemens tillader de kapellaner, som følger legaten kardinal Guido, under rejsen at beholde indtægten af deres beneficier med undtagelse af de daglige distributioner.
1265. 13. juniPerugia482Pave Clemens 4. tillader legaten kardinal Guido at bortgive de af hans kapellaners beneficier, som maatte blive ledige ved dødsfald eller paa anden maade.
1265. 15. juniPerugia483Pave Clemens 4. tillader legaten kardinal Guido at give 50 gejstlige i hans legationsomraade dispensation fra uægte fødsel, saaledes at de kan forfremmes.
1265. 15. juniPerugia484Pave Clemens 4. tillader legaten kardinal Guido at give dispensation til ordensbrødre, som ved simoni har erhvervet sig stillinger i klostre og kirker, og til dem, der har tildelt saadanne ordensbrødre de nævnte stillinger, saaledes at begge parter kan forblive indenfor samme orden, forudsat at de overflyttes til andre klostre eller kirker.
1265. 22. juniPerugia485Pave Clemens 4. bekræfter Aarhus kapitels privilegier.
1265. 3. juliPerugia486Pave Clemens 4. paalægger legaten kardinal Guido at begive sig til Cistercienserordenens generalkapitel i Citeaux og lede forhandlingerne der.
1265. 11. juliPerugia487Pave Clemens 4. giver biskop Tyge af Aarhus og kapitlet i Aarhus bekræftelse paa deres privilegier.
1265. 15. juliRoskilde488Erik 5. Glipping tager Esrom kloster under sin beskyttelse.
1265. 16. juliItzehoe489Grev Gerhard 1. af Holsten skænker Indehaverne af Faderen Adolfs Præbende i Hamborg et Naadsensaar. Blandt Vidnerne : Niels den Danske, dengang vor Foged i Itzehoe.
1265. 5. augustSlesvig490Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, giver frit lejde til borgere fra Bremen, som kommer paa handelsrejse til hertugdømmet.
1265. 10. augustRingsted491Kong Erik 5. Glipping stadfæster byen Revals markskel, som er sat af kong Valdemar 2.
1265. 13. augustRoskilde492Dronning Margrete befaler fire estniske riddere, at de sammen med slotshøvedsmanden og andre vasaller i Reval skal forny de markskel, som er sat i Reval af kong Valdemar 2.
1265. 13. augustRoskilde493Dronning Margrete fastsætter Revals mønt- og vægtstandard og bestemmer, at der i Reval ikke kan indsættes nogen foged uden raadmændenes billigelse.
1265. 22. septemberAabenraa494Erik 1. Abelsen, hertug af Jylland, bekendtgør, at han har indgaaet forlig med biskop Esger af Ribe, og at han tager Ribe kirke under sin beskyttelse.
1265. 22. septemberPerugia495Pave Clemens 4. tager St. Clara kloster i Roskilde under sin beskyttelse.
1265. 31. decemberPerugia496Pave Clemens 4. afslaar legaten kardinal Guidos ønske om at faa sit legationsomraade udvidet med Tyskland.
1265497Peder Tygesen Rintaf skænker en Række Jordejendomme til Antvorskov Kloster.
1265498Kong [Erik 5. Glipping] forbyder landboerne under St. Peders kloster i Næstved at stille sig under stormænds beskyttelse og at nægte at betale retsbøder til klostret.
1265499Kong Eriks Brev paa en Gaard i Rindelev. Dateret 1265.
1265500Et latinsk Brev paa Skovby. Dateret 1265.
[1265-68]501Omtale af pave Clemens 4.s stadfæstelse af Odense Knuds klosters privilegier.
[1265-68]502Pave Clemens 4. tager kannikkerne i Viborg og deres kirke under sin beskyttelse.
[1265-68]503Pave Clemens 4.s brev om ejendom til bispen af Børglum.
[1265-1268, 1271-76, 1444-1455]Paverne Clemens 4., Gregor 10. og Nicolaus 5. stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.
[1265-1268]Pave [Clemens 4] pålægger bispen i Viborg og abbeden i Øm at hjemkalde på lovlig vis det gods, som uretmæssigt er afhændet eller bortkommet fra Århus domkirke.
[1265-1268]Pave Clemens 4. befaler, at alene hans tilladelse rækker til brødrenes modtagelse af syndsbekendelse.
forrige næste