forrige næste
DatoStedNr.Regest
1266. 9. januarLübeck1Legaten kardinal Guido tager paa foranledning af Lübeckborgernes klage alle skibbrudne i farvandene ved Danmark, Sverige, Vendland, Pommern, Frisland og Elben under sin og pavestolens beskyttelse og paabyder, at alle skal hjælpe dem efter nærmere angivne regler i stedet for at rane deres gods, samt paalægger bispen af Ratzeburg at paase, at disse bestemmelser overholdes.
1266. 8. martsSorø2Danmarks Cistercienserabbeder vidimerer pave Alexander 4's brev af 1257 26. juni, hvorved Cistercienserordenen fritages for kollekter og andre afgifter, som paalægges af pavestolen.
1266. 15. martsNyborg3Kong Erik 5. Glipping fritager Ribes borgere for told, torvegæld og kongens vragret overalt i riget og træffer bestemmelse om byens styre.
1266. 15. martsPerugia4Pave Clemens 4. bemyndiger legaten kardinal Guido til at give dispensation til fire adelige danske, der er beslægtede i fjerde led, saaledes at de kan indgaa ægteskab med hverandre.
1266. 15. martsPerugia5Pave Clemens 4. bemyndiger legaten kardinal Guido til i hver af sit legationomraades provinser at dispensere ti gejstlige fra uægte fødsel.
1266. 18. martsNyborg6Hertug Erik 1. Abelsen af Jylland tildømmer biskop Esger af Ribe og Ribe kirke de dem af Iver Tagesen tilskødede ejendomme i Rangstrup.
1266. 18. martsPerugia7Pave Clemens 4. bemyndiger legaten kardinal Guido til i sit legationsomraade at besætte kirkelige embeder, der har staaet ledige saa længe, at retten til at raade over dem er tilfaldet pavestolen.
1266. 25. aprilNakskov8Kong Erik 5. Glipping stadfæster Nakskov borgeres ret til at græsse deres kvæg paa nogle nærmere angivne jorder.
1266. 29. aprilHeinrich von Fürstenberg, preceptor for Johanniterne per Almaniam, Boemiam, Ungariam, Poloniam et Daciam udsteder brev om salg af hus i Hagnau.
1266. 29. aprilHeinrich v. Fürstenberg, præceptor for Johanniterne per Almaniam, Boemiam, Ungariam, Poloniam et Daciam bekræfter salg af gods fra johanniterne i Überlingen til biskoppen af Konstanz.
1266. 30. aprilRoskilde9Kong Erik 5. Glipping bevidner, at Lundekannikken Gudmund paa sin moders Lucies vegne har skødet en gaard i Lund til dominikanerbrødrene sammesteds.
1266 maj.9MReg. Dan. nr. 1133, se Dipl. Dan. II.1 nr. 383; Reg. Dan. nr. 1137, se dette bind nr. 20
1266. 8. majRoskilde10Tyge Bost skænker og skøder en ejendom i Luserød til Vor Frue kloster i Sorø.
1266. 13. majRoskilde11Dronning Margrete stadfæster den lybske ret og de friheder, som er givet Reval af kong Kristoffer 1.
[f. 1266. 13. maj]Aalborg11SADronning Margrete paalægger Reval stad at lade byen befæste.
[f. 1266. 13 maj]Aalborg11SBDronning Margrete paalægger kongens vasaller i Reval at virke for stadens befæstning.
[1266. f. 21. maj]12Danmarks Cistercienserabbeder klager til legaten kardinal Guido over biskop Tyges overgreb mod Øm kloster og beder legaten straffe bispen til værn for de øvrige medlemmer af Cistercienserordenen.
1266. 21. majRoskilde13Legaten kardinal Guido opregner for biskop Tyge af Aarhus de overgreb, som denne har tilføjet Øm kloster, og forlanger, at Tyge yder klostret erstatning og afstaar fra yderligere overgreb i fremtiden.
1266. 8. juniLund14Legaten kardinal Guido eftergiver alle dem, der besøger st. Agnete kirke i Roskilde paa en række festdage, 40 dages kirkebod.
1266. 8. juniLund15Legaten kardinal Guido eftergiver alle dem, der besøger dominikanernes kirker i Danmark og Sverige paa de store højtider, 40 dages kirkebod.
1266 u. d.Viborg16Biskop Niels af Viborg vidimerer legaten kardinal Guidos brev af 1266 8. juni (nr. 15).
1266. 7. juli17Grev Ernst af Gleichen, Anders Skænk, Anders Nielsen og Oluf Tagesen skøder som arvinger efter grevinde Margrete af Gleichen hendes testamentariske gave af en gaard i Næsby til Sorø kloster.
1266. 15. juliAarhus18Biskop Tyge af Aarhus opretter et kantori ved Aarhus domkirke.
1266. 16. juliKalmar19Birger Jarl skænker sin Gaard i Karlaby til Johanniterklosteret i Eskilstuna, da Broder Henrik kaldet af Hoenscheid var Prior i Antvorskov.
[1266 o. 1. august]Roskilde20Legaten kardinal Guido formaner for anden gang biskop Tyge af Aarhus til ikke at afkræve Øm kloster gæsteri og andre ydelser og til at gøre sin uret god igen samt til for fremtiden at afholde sig fra saadanne overgreb.
1266. 1. augustRoskilde21Legaten Kardinal Guido eftergiver alle dem, der giver almisse til st. Clare kloster og yder bidrag til klosterkirkens opførelse, og som besøger denne kirke paa st. Claras og Jomfru Marias festdage, 60 dages kirkebod.
1266. 2. augustRoskilde22Legaten Kardinal Guido paalægger Bispen og Provsten i Schwerin at forsvare Doberan Kloster mod dem, som anfægter Munkenes Ret til deres Arvegods. Givet i Roskilde den 2. August i 2. Aar af Pave Clemens 4.s Pontifikat.
1266. 2. augustRoskilde23Legaten Kardinal Guido paalægger Bispen og Provsten i Schwerin at forsvare Doberan Kloster mod uretmæssige Krav fra Klosterets Kreditorer. Givet i Roskilde den 2. August i 2. Aar af Pave Clemens 4.s Pontifikat.
1266. 17. augustRibe24Legaten kardinal Guido erklærer overfor Løgum kloster, at klostret ikke er forpligtet til at yde noget til legatens ophold.
1266. 18. augustRibe25Legaten kardinal Guido stadfæster Løgum klosters privilegier.
1266. 23. augustRibe26Legaten kardinal Guido stadfæster, at kong Abel har overdraget Løgum kloster sine besiddelser i Svanstrup og patronatsretten til Brede kirke, og paalægger domprovsten i Slesvig at paase, at klostrets ret til disse ting ikke bliver anfægtet.
1266. 23. augustRibe27Legaten kardinal Guido stadfæster overfor Løgum kloster, at kong Abel til Løgum kloster har overdraget sine ejendomme i Svanstrup og patronatsretten til Brede kirke.
1266. 25. augustRibe28Legaten kardinal Guido eftergiver alle, der bidrager til Ribe domkirkes istandsættelse, 100 dages kirkebod.
1266. 27. augustRibe29Kong Erik 5. Glipping appellerer til paven, fordi legaten kardinal Guido i sagen mellem den danske konge og kirken egenmægtigt har fastsat retsmøde i Slesvig, hvor kongen ikke kan opholde sig uden fare for sin person.
1266. 30. augustSlesvig30Legaten kardinal Guido bemyndiger ærkedegnen og kapitlet i Ribe til at eftergive alle dem, der hører dem prædike paa festdagene, 100 dages kirkebod.
1266. 1. septemberSlesvig31Legaten kardinal Guido eftergiver alle dem, der besøger Viborg domkirke paa festerne for den hellige Jomfru, st. Kjeld og st. Augustin, 60 dages kirkebod.
1266. 1. septemberSlesvig32Legaten kardinal Guido bemyndiger kannikerne i Viborg til at eftergive alle dem, der af kannikerne hører Guds ord i Viborg domkirke, 40 dages kirkebod.
1266. 4. septemberRibe33Biskop Esger af Ribe kundgør, at Niels, søn af Asser Ingridsen, i hans nærværelse har solgt nogle ejendomme i Bedsted Terp, Bovlund mark, Arndrup og Arndrup mark til Løgum kloster.
1266. 8. septemberRibe34Jens og Peder, sønner af Asser Ingridsen, billiger, at deres broder Niels Assersen sælger sit fædrene arvegods i Bedsted Terp, Arndrup og Arndrup mark til Løgum kloster.
1266. 24. septemberSlesvig35Legaten Kardinal Guido stadfæster Ivenack Klosters Patronatsret til Zarrentin Kirke. Givet i Slesvig den 24. September i 2. Aar af Pave Clemens 4.s Pontifikat.
1266. 24. septemberSlesvig36Legaten Kardinal Guido stadfæster Ivenack Klosters Patronatsret til Sophienhof Kirke. Givet i Slesvig den 24. September i 2. Aar af Pave Clemens 4.s Pontifikat.
1266. 28. septemberSlesvig37Legaten kardinal Guido eftergiver alle dem, der besøger Viborg domkirke eller sender gaver paa festdagene for apostlene og st. Kjeld, 60 dages kirkebod.
1266. 29. septemberSlesvig38Legaten kardinal Guido eftergiver alle dem, der hører messen for den hellige Jomfru i Viborg domkirke, 20 dages kirkebod.
1266. 30. septemberSlesvig39Legaten kardinal Guido dømmer kong Erik 5. Glipping af Danmark til at genindsætte ærkebiskop Jakob Erlandsen af Lund, biskop Peder af Roskilde, provst Sasser i Lund, kannik Niels Gødesen i Roskilde, kannik Ro i Ribe og sognepræsten David i Rye i deres embeder og at holde dem skadesløse, da kongen ellers vil blive banlyst og hans rige lagt under interdikt.
[1266. oktober]40Pave Clemens 4. formaner kong Erik 5. Glipping til at ophøre med sine overgreb mod den danske kirke.
1266. 4. oktoberLund41Kong Erik 5. Glipping stadfæster Dünamünde klosters ret til de besiddelser, der er givet klostret af de danske konger.
1266. 15. oktober42Fyrst Vizlav 2. af Rygen stadfæster sine Forfædres Gave af Jordegods til Neuencamp Kloster; blandt Vidnerne Verner, Sognepræst i Garz og Stege(borg).
1266. 2. novemberLübeck43Legaten kardinal Guido paalægger indbyggerne i Brede sogn at ophøre med at hindre Løgum kloster i at udøve dets ejendomsret til Brede kirke, og han tilbagekalder et brev, som sognets indbyggere tidligere har opnaaet hos ham om samme sag.
1266. 3. novemberLübeck44Ærkebiskop Hildebold af Bremen, ærkebiskop Jakob Erlandsen af Lund, biskop Peder af Roskilde, biskop Esger af Ribe, biskop Johannes af Lübeck og biskop Hermann af Schwerin vidimerer et brev af 27. april 1261, hvormed hertuginde Helena af Sachsen og hendes sønner hertugerne Johann og Albert opgiver deres krav paa Boitin.
1266. 3. novemberLübeck 44a44aÆrkebiskop Hildebold af Bremen, ærkebiskop Jakob Erlandsen af Lund, biskop Peder af Roskilde, biskop Esger af Ribe, biskop Johannes af Lübeck og biskop Hermann af Schwerin vidimerer et brev af 8. oktober 1261, hvormed hertugerne Johann og Albert af Sachsen sælger fogediet Boitin til biskop Ulrich af Ratzeburg.
1266. 10. novemberLübeck45Legaten kardinal Guido paalægger dominikanerne i Danmark at overholde det interdikt, han har lyst over Danmark.
[1266 o. midten af november][Lübeck]46Abbed Thure og Øm kloster klager til legaten kardinal Guido over biskop Tyge af Aarhus' mange overgreb og bønfalder legaten om retfærdighed og beskyttelse.
1266. 30. novemberMagdeburg47Legaten kardinal Guido paalægger den udvalgte biskop Bonde i Slesvig at værne Øm kloster og dets undergivne mod overgreb og at straffe dem, der foruretter klostret.
1266. 17. december48Ridder Ove Thysæsk skøder sin gaard i Svendsholm til Ribebispens bord.
1266Haderslev49Kongens kansler (Niels), Anders Pallesen og provsten og ærkedegnen i Slesvig, dømmer som voldgiftsdommere i sagen mellem kong Erik 5. Glipping og biskop Bonde af Slesvig om fire sønderjyske skiben.
1266 u. d.Perugia50Ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund vidimerer pave Clemens 4.s bulle af 1265 22. november, hvor klostre af Claras orden fritages for at bidrage til underhold af legater og nuntier.
1266 u. d.Viborg51Biskop Niels af Viborg, kongens kansler, vidimerer pave Clemens 4.s bulle af 1265 11. oktober, hvorved der eftergives alle dem, der besøger dominikanernes kirker paa bestemte dage, 100 dages kirkebod.
1266 u. d.52Franciskanernes minister for Danmarks rige bekendtgør, at franciskanerne i København og Svendborg er forligt med staden Lübeck efter at have modtaget 50 mark lybsk som erstatning for de tab, som Lübeck har paaført dem i krigstid.
126653Mogens, præst i Roskilde, skøder en gaard i Luderup til Næstved st. Peders kloster.
126654Fru Gunhild skænker sin ejendom i Busene til Sorø kloster.
126655Krestense, Anders Pedersens Hustru, skøder Jordegods til Tomarp Kloster.
[1266]56Legaten kardinal Guido bemyndiger bispen af Ribe til at eftergive alle dem, der hører ham holde højmesse og prædike i Ribe eller Ribe stift, 200 dages kirkebod.
[1266]57Legaten kardinal Guido bemyndiger ærkedegnen og kapitlet i Ribe til at eftergive alle dem, der hører ham prædike første søndag i advent, askeonsdag og anden paaskedag, 100 dages kirkebod.
[1266]58Legaten kardinal Guido stadfæster oprettelsen af et priorat ved Vor Frue kirke i Næstved.
[1266]59Anders Skænk lover ærkebiskop Jakob Erlandsen at skøde sit gods i Aversi til st. Clare kloster i Roskilde, hvis ærkebispen vil løse ham af kirkens ban.
forrige næste