forrige næste
DatoStedNr.Regest
1267. februar.59MReg. Dan. nr. 1155, se nr. 61.
1267. 3. februar60Biskop Bonde af Slesvig paalægger dominikanerprioren i Aarhus at stævne biskop Tyge af Aarhus til at møde for sig i Flensborg den 12. marts.
[1267. 3.-22. februar]61Danmarks cistercienserabbeder bønfalder kong Erik5. Glipping om at foranledige, at biskop Tyge af Aarhus ophører med sine overgreb mod Øm kloster; hvis dette skridt bliver frugtesløst, maa kongen ikke harmes over, at abbederne forfølger sagen mod bispen for den gejstlige dommer.
1267 [15. febr.-8. maj]62Pave Clemens 4. paalægger legaten kardinal Guido at forlige den danske kongemagt og de landflygtige prælater, saaledes at prælaterne med skadeserstatning kan vende tilbage til deres embeder, og interdikt- og banlysningsdommen over Danmark og danske personer kan hæves; i modsat fald skal prælaterne fra landflygtigheden kunne ordinere præster og vie bisper.
[1267. 12. marts][Flensborg]63Biskop Bonde af Slesvigs protokol over det første retsmøde i sagen mellem biskop Tyge af Aarhus og Øm kloster.
[1267. 12. marts][Flensborg]64Biskop Bonde af Slesvig paalægger abbed Jens af Løgum kloster for anden gang at stævne biskop Tyge af Aarhus til retsmøde i Slesvig i sagen angaaende Øm kloster.
1267. 22. februar65Hertug Erik 1. Abelsen af Jylland tager Øm kloster, dets undergivne og ejendom under sin beskyttelse.
1267. 29. martsSlesvig66Biskop Bonde af Slesvigs protokol over det andet retsmøde i sagen mellem biskop Tyge af Aarhus og Øm kloster.
[1267. 29. marts][Slesvig]67Biskop Bonde af Slesvig paalægger prior E. af Tvis kloster for tredie gang at stævne biskop Tyge af Aarhus til retsmøde i Slesvig i sagen angaaende Øm kloster.
1267. 31. martsBraunschweig68Markgreve Otto af Brunsvig kundgør den Deling af Land og Ejendom, som har Fundet Sted mellem Greverne Albrecht og Johan af Brunsvig; bl. a. bestemmes: ... paa lignende Maade skal de udelt have deres Gods i Danmark saavel som enhver Klageret, der kan tilkomme dem med Hensyn til Danmark.
1267. 9. aprilViterbo69Pave Clemens 4. eftergiver alle dem, der hvert aar besøger Viborg domkirke paa festdagene for den hellige Jomfru, 100 dages kirkebod.
1267. 27. aprilRibe70Kong Erik 5. Glipping tillader Lübeckerne uhindret at bjærge deres gods, hvis de lider skibbrud i Danmark.
1267. 28. aprilViterbo71Pave Clemens 4. stadfæster legaten kardinal Guidos forordning til beskyttelse af skibbrudne i de nordiske farvande (nr. 1) og paalægger bispen af Ratzeburg at varetage forordningens overholdelse.
1267. 7. majSlesvig72Broder Bjørn og broder Jens, begge af Øm kloster, bevidner, at sognepræsten Bent til Østbirk ved Svejstrup i Dover sogn har modtaget to heste af dem.
1267. 8. majViterbo73Pave Clemens 4. paalægger legaten kardinal Guido at vende tilbage til kurien, hvor hans nærværelse paa grund af de urolige forhold vil være til stor gavn.
1267. 25. majFlensborg74Biskop Bonde af Slesvig erklærer, at til det indvarslede retsmøde i sagen mellem Øm kloster og biskop Tyge af Aarhus var biskop Tyge ikke mødt,og hans fremmødte befuldmægtigede kunde ikke udføre hvervet, da han var i kirkens ban; han fremstiller iøvrigt forhandlingerne paa mødet og indvarsler til nyt møde den 26. juli.
1267. 26. majSlesvig75Ærkebisp Jakob Erlandsen af Lund paalægger provst Peder i Roskilde, Roskildekanniken Jakob Tygesen og ridderne Bo Dyre og Herlug Kjeldsen at foretage undersøgelser af et mageskifte mellem Roskilde Clare kloster og den afdøde kammermester Niels Pedersen, da klostret blev forurettet ved mageskiftet, samt at opfordre Jens Ranesen og Anders Nielsen til at tilbagegive det klostergods, som de besidder mod lov og ret.
[1267. 26. maj-12. november]76Cecilie, enke efter kongens kammermester Niels Pedersen, tager provst Peder Unnesen af Roskilde, hr. Peder Ødensen, Stefan Ødensen og Michael Henkelsen til mæglere i en strid mellem fru Cecilie og hendes sønner og st. Clare kloster i Roskilde angaaende noget gods, som kammermester Niels Pedersen har mageskiftet med klostret.
1267. 7. juniAarhus domkirke77Biskop Tyge af Aarhus kundgør, at Anders, broder til hr. Jens Malling, har skødet jordegods i * Aggistorp til ærkedegn Peder og Aarhus kapitel.
1267. 8. juniNykøbing78Kong Erik 5. Glipping giver Wismars borgere ret til ved skibbrud at bjærge deres gods og giver dem de samme friheder, som er tilstaaet Lübecks borgere i Skanør og det øvrige Danmark. 1 Hinrici] Henrici Ab. 2 Wismarie] Wismariæ Ab. 6 et tempestate] ac tempestate Ab. – et colligere] ac colligere Ab. 7 et] ac Ab. 9 inclito] mgl. Ab. 11 Scanøre] Scanøra Ab. – regni nostri] nostri regni Ab. 17 Nykøping] Nikoping Ab. 19 Gliken] Glikarnn Ab.
U 1206. 26. juli.78MReg. Dan. nr. *437, der af Bunge opføres under 1267. 26. juli, er uægte og bringes i denne rækkes sidste bind.
1267. 28. juliVordingborg79Kong Erik 5. Glipping kundgør, at al strid mellem Jakob og Niels, sønner af grev Niels af Halland, og grev Otto af Ravensberg om arven efter Jon Lille er afsluttet.
1267. 1. augustNykøbing80Dronning Margrete af Danmark skænker st. Olufs kirke i Reval til Cisterciensernonneklostret sammesteds.
[1267 f. 3. august][Slesvig]81Abbed Ture af Øm kloster beder biskop Bonde af Slesvig om, at biskop Tyge af Aarhus maa blive idømt kirkeban in contumaciam, at dommen maa blive forkyndt ved brev af biskop Bondo, og at Øm kloster ved dom maa faa sine udgifter til processen refunderet af biskop Tyge.
1267. 3. augustSlesvig82Biskop Bonde af Slesvig dømmer biskop Tyge af Aarhus in contumaciam til kirkelig banlysning og til at erstatte Øm kloster dets udgifter under hele dets proces mod Tyge.
1267. 16. august83Biskop Bonde af Slesvig bevidner, at hr. Tydulv Vaarsild til provst Grumme i Slesvig har skødet nogen ejendom i Siseby og Ingersby.
1267. 30. augustLübeck84Legaten kardinal Guido stadfæster overdragelse af provstiet i Hamburg til Johannes og paalægger biskop Bonde i Slesvig at værne denne og hans rettigheder.
1267. 2. septemberLübeck85Legaten kardinal Guido stadfæster biskop Bonde af Slesvigs dom over biskop Tyge af Aarhus.
1267. 10. septemberLübeck86Legaten kardinal Guido paalægger biskoppen af Lübeck og hans undergivne hver søn- og helligdag at lyse kongen og dronningen af Danmark og deres tilhængere i kirkens ban.
1267. 10. septemberLübeck87Legaten kardinal Guido dømmer kong Erik 5. Glipping og dronning Margrete til at yde ærkebiskop Jakob Erlandsen af Lund, biskop Peder af Roskilde, provst Sasser af Lund, kanniken Niels Gødesen af Roskilde, kanniken magister Ro af Ribe og sognepræsten David af Rye erstatning for deres tab og forurettelser og lyser kongen og dronningen i kirkens ban, hvis de ikke yder denne erstatning.
[e. 1267. 10. september][Slesvig]88Biskop Bonde, provst Grumme og kapitlet i Slesvig kirke, samt franciskanerguardianen Michael i Slesvig vidimerer legaten kardinal Guidos brev af 1267 10. sept. (= nr. 87).
1267. 24. septemberViterbo89Pave Clemens 4. meddeler provst Sasser i Lund, at han er udnævnt til ærkebiskop af Uppsala.
1267. 25. septemberViterbo90Pave Clemens 4. paalægger Uppsalas lydbisper at vise lydighed mod provst Sasser, udvalgt ærkebisp af Uppsala.
1267. 27. septemberViterbo91Pave Clemens 4. paalægger provsten og kapitlet i Uppsala at vise lydighed mod provst Sasser, udvalgt ærkebiskop af Uppsala.
[1267. september]92Kong Erik 5. Glipping meddeler legaten kardinal Guido, at han sender biskop Esger af Ribe til ham for at tilbyde ærkebispen, bispen og de andre gejstlige at vende tilbage med sikkerhed og at lade deres strid afgøre ved nævningedom.
1267. 11. oktoberRibe93Ridder Jens Assersen sælger paa sin broder Niels' vegne hans ejendom i Bedstedterp, Arndrupmark, Alslevmark og Bovlundmark til Løgumkloster.
1267. 26. ell. 27. oktoberViterbo94Pave Clemens 4. paalægger for anden gang legaten kardinal Guido at vende tilbage til kurien.
1267. 12. november95Stefan Ødensen overlader Roskilde Clare kloster en gaard i Roskilde at beholde, indtil han overdrager klostret den ejendom i Stubberup paa Møn, som han har skødet til klostret, eller tilbagebetaler klostret de penge, som han har faaet for denne ejendom.
[e. 1267. 12. november]96Peder Erresen, fordum drost, meddeler Mønboerne, at Stefan Ødensen har forsvaret sig mod Arnfast Gnemersen og Niels Gylle, der havde anfægtet hans overdragelse af jord paa Møn til Roskilde Clare kloster, og i Peder Erresens og andres nærværelse har skødet denne jord til klostret.
126797Peder Nielsen og hans broder Ingimar giver afkald paa al ret, som de havde til den ejendom, Niels Werrisund gav til Næstved st. Peders kloster. Herlufsholm, Næstved s. Petri kl. reg. p.159 m. overskrift li.
1267 u.d.97MANy kgl. Saml. fol.561 p.98, se nr. 87.
Uden aar og dato97MBReg. Dan. nr. *443, se nr. 62.
[1267-1285?]98Kong Valdemar Birgersen af Sverige beder Alf Erlingsen og Audun Hestekorn om frit lejde for sin undergivne Godekin fra Malmø.
[1267-1273]Provst Grumme overdrager Espenæs og et jordstykke i Langegade.
forrige næste