forrige næste
DatoStedNr.Regest
1268. 1. januar99Uldan Nielsen skøder til Øm Kloster Jordegods i Horndrup og Havreballe.
1268. 5. aprilTaarnborg100Kong Erik 5. Glipping tager Esrom kloster under sin beskyttelse og stadfæster dets privilegier.
1268. 5. april101Ærkebiskop Albert af Riga forlener Sucha eller Niels, en velbyrdig Mand fra Provinsen Lettonia (Letland), døbt i København, med hans Fædrenearv, som han havde skænket til Kirken.
1268. 14. majNæstved102Kong Erik 5. Glipping stadfæster Stege bys privilegium paa at bruge græsgangene i kongens skove omkring Stege.
1268. 28. majBörringe103Abbedissen Estrid i Børringe kloster erklærer, at hendes gave til Roskilde Clare kloster af ejendomme i Kalvslunde og Gørslev staar ved magt, og beder dem, der mod lov og ret indehaver dem, om at tilbagegive dem til klostret.
1268. 28. majBörringe104Abbedissen Estrid i Børringe kloster erklærer, at hendes gave til Roskilde Clare kloster af ejendom i Kalvslunde og Gørslev staar ved magt, og beder hr. Anders Erlandsen tilbagegive klostret den del af ejendommene, som han har bemægtiget sig mod lov og ret.
1268. 30. majLübeck105Konrad af Mandern, Præceptor for den tyske Orden i Livland, kundgør, at Lybeckerne paa hans Bøn og ved Formidling af Danmarks høje Konges Udsendinge er gaaet ind paa ikke at handle med Russerne fra Novgorod i et Aar, og at man har aftalt Fredsbetingelser.
1268. 3. juni105AKong Erik 6. Menved tildømmer Bosjö kloster engen Tyrseng ved Lomma.
[o. 1268. 3. juni?]105BBrevfragment til Bosjö kloster.
1268. 4. juniLund106Kong Erik 5. Glipping stadfæster Væ borgeres ret til at fiske i Helgeå.
1268. 7. juniSigerslevøster107Kong Erik 5. Glipping fritager Esrom klosters undergivne og ejendomme for leding, ombudsmandens krav og alle andre ydelser og afgifter til kongen med undtagelse af landeværn.
1268. 7. juniSigerslevøster108Kong Erik 5. Glipping fritager Æbelholt klosters bryder, landboer og ejendom for leding, ombudsmandens krav og alle andre afgifter til kongen.
1268. 13. juniRoskilde109Kong Erik 5. Glipping fritager Roskildekannikernes bryder, landboer og gaardsæder for leding, inne, stud og de andre afgifter til kongen, til gengæld for hvilket kannikerne til evig tid forpligter sig til at læse en daglig messe for de afdøde.
1268. 14. juniRoskilde110Kong Erik 5. Glipping fritager bryder og landboer under Vor Frue kloster i Roskilde for leding, befæstningsarbejde og al kongelig ret samt forbyder, at nogen tilegner sig det nonnerne tilhørende tømmer, som maatte drive op paa stranden, hvad enten der har fundet skibbrud sted eller ikke.
1268. 22. juniSlesvig111Bisp Peder af Roskilde vidimerer pave Clemens 4.s bulle til franciskanerne af 1265 15. juni.
1268. 29. juniÆbelholt112Peder Esbernsen, der er blevet klosterbroder i Æbelholt, skænker ejendom i Herlev til Æbelholt kloster.
1268. 5. juliSlagelse113Kong Erik 5. Glipping tillader Lübeckerne i Skanør at lade gældssager og injuriesager paadømme af deres egen foged samt tillader dem at lade deres skibe losse helligdage saavel som hverdage.
1268. 25. juliNæstved114Oluf Rostok, Oluf Ranesen m. fl. bevidner, at Peder Udnyrding har pantsat to gaarde paa Ærø til Roskilde Clare kloster.
1268. 2. augustBornholm115Anders Erlandsen tilbagegiver til Roskilde Clare kloster de ejendomme i Karlslunde og andetsteds paa Sjælland, som han uretmæssigt har bemægtiget sig.
1268. 6. augustViterbo116Pave Clemens 4. eftergiver alle dem, der besøger Viborg domkirke paa aarsdagen for kirkens indvielse, paa festdagene for den hellige Jomfru og den hellige Augustin og paa ottendedagen efter vor Frue himmelfart, 100 dages kirkebod.
1268. 6. augustViterbo117Pave Clemens 4. eftergiver alle, der besøger Viborg domkirke paa st. Kjelds festdag, 100 dages kirkebod.
1268. 13.-16. septemberCîteauxÆrkebiskop Jakob Erlandsen af Lund vidimerer Clemens 4.s brev af 25. juni 1268 til kardinal Simon af Santa Cecilia og Ludvig 9.s brev af 4. juli 1268, hvorved cistercienserordenen i Frankrig fritages fra at yde pengebidrag til kirkelige udsendinge, og hvorved ordenen garanteres sine privilegier og friheder.
1268. 9. oktoberLund118Ridder Jens og andre arvinger efter Niels Stallers enke Cecilie, der er optaget i Roskilde Clare kloster, frasiger sig al ret til de ejendomme i Hellevmagle, som Cecilie har skænket til klostret.
1268. 21. oktoberRoskilde119Niels Stallers enke Cecilie, der ønsker at indtræde i Roskilde Clare kloster, skænker klostret alle sine ejendomme i Hellevmagle og viser, at hun giver sine arvinger mere gods, end loven forpligter hende til.
1268. 21. oktoberRoskilde120Niels Stallers enke Cecilie bemyndiger sine sønner Jakob og Erik til at skøde sine ejendomme i Hellevmagle til Roskilde Clare kloster.
1268 [f. 18. november]121Esbern Vagnsen tillader sin hustru Gro at gaa i kloster og meddeler, at hun indtræder i Roskilde Clare kloster, til hvilket hun giver en række ejendomme.
[f. 1268. 18. november]122Esbern Vagnsens enke Gros testamente (1. affattelse).
1268. 18. novemberRoskilde123Esbern Vagnsens enke Gros testamente.
1268. 20. novemberSlesvig124Hertug Erik 1. Abelsen af Sønderjylland kundgør et mageskifte mellem sig og biskop Bonde af Slesvig.
1268. 26. november125Kong Erik 5. Glipping fritager alle bryder og landboer, som hører under Aarhuskannikernes fællesbord og kirkens bygningsfond, for leding, ombudsmandens krav og alle andre afgifter og ydelser til kongen.
[1268 f. 29. november]126Pave Clemens 4. beder det danske folk om at standse al forfølgelse af franciskanerbrødrene, som pligtopfyldende har overholdt det interdikt, der af legaten kardinal Guido er lyst over Danmarks rige.
[1268. f. 29. november]127Pave Clemens 4. truer provincialprioren og dominikanermunkene i Danmark med strengere forholdsregler, hvis de fortsat undlader at overholde interdiktet og endog hjælper med til at forfølge franciskanermunkene, fordi de overholder det.
1268128Kong Erik 5. Glipping tager Åhus Hospital under sin Beskyttelse.
1268129Kong Erik 5. Glipping giver Næstved st. Peders kloster et privilegium.
1268130Ridder Frænde skøder ejendom til Næstved st. Peders kloster.
1268131Kong Erik 5. Glipping overdrager en gaard i Næstved til Næstved st. Peders kloster.
1268132Det anerkendes, at Roskilde Agnete Kloster besidder det Gods, som ligger i Stubberup, Jonstrup, Mannerup og Svinninge Fang. 1268.
1268133Esbern Karlsen og Torben Saksesen bevidner, at de af Roskilde Kirke ved Provst Henrik har modtaget et Laan mod at pantsætte deres Gods i *Frethorp.
1268134Kong Erik 5. fastsætter skellet for Sorø klosters ejendomme i Munke-Bjerby og Rude Esgerup.
[1268]Ridderen Frænde Faxe henlægger 9 øre jord i Sønder- eller Nørre-Vedby til Næstved Sankt Peders kloster.
forrige næste