forrige næste
DatoStedNr.Regest
1269. 1. jan.134Mse Dipl. Dan. II 1 nr. 300.
1269. 25. januarRibe135Kong Erik 5. Glipping forøger Løgum klosters ejendomme og privilegier.
1269. 2. februarAalborg136Kong Erik 5. Glipping fritager Vitskøl kloster for leding, ombudsmandens krav og alle andre ydelser og afgifter til kongen og overdrager klostret retsforfølgningen af dets undergivne i alle 40- og 3-markssager.
1269. 9. februarKiel137Enkedronning Mechtilde faar af franciskanerne i Slesvig overladt en grund i Slesvig til bebyggelse, saaledes at grund og bygninger efter hendes død igen skal tilfalde franciskanerne.
1269. 24. februar - 7. april138Karen, Uldan Nielsens Hustru, stadfæster det Gods, hendes Ægtefælle har skødet til Øm Kloster.
[1269. 16. marts-1. april]Gottorp139Peder Jensen skøder jordejendom, bl. a. i Varnæs mark, til hertug Erik 1. Abelsen af Sønderjylland.
1269. 2. aprilNyborg140Kong Erik 5. Glipping og dronning Margrete meddeler pavestolen, at de bemyndiger kansleren magister Niels og ærkedegn Peder af Aarhus til paa deres vegne at indgaa forlig i striden mellem den danske trone og de landflygtige danske gejstlige.
1269. 10. april141Troels Arnketilsen skænker Sorø kloster en ejendom i Solbjærg ved sin indtræden i klostret.
1269. 12. april142Biskop Esger af Ribe transsumerer kardinal Guidos brev af 1266 23. august (nr. 27) og beder pavestolen stadfæste dette brevs stadfæstelse af kong Abels donation til Løgum kloster af ejendom i Svanstrup og præsentationsretten til Brede kirke.
1269. 1. maj143Fyrst Henrik af Meklenborg skænker Ejendom til Rehna Kloster i Nærværelse af Vidnerne Ridderne af Gadebusch, Herr Maltzan, Herr Ulrich af Blücher, Herr Bernhard af Gützkow, Herr Niels af Eckernförde, Herr Gerhard af Vitense, Johan af Bülow og hans Brødre og flere andre troværdige Mænd. Givet ved vor Notar Johannes', Præst i Bukows, Haand i det Herrens Aar 1269 paa Apostlene Filips og Jakobs Dag.
1269. 24. majRostock144Fyrst Valdemar af Rostock tillader dronning Margrete af Danmark at købe fire ploves jord med fuld ejendomsret i hans land.
1269. 26. juniNyborg145Ribe stadsret.
1269. 29. juni146Jens Assersen erklærer, at han til Løgumkloster har solgt to ottinger jord paa Arndrup mark og til Steffen Vrang kun saa meget, som fra gammel tid laa til hans gaard Vestergaard.
1269. 30. juniNyborg147Kong Erik 5. Glipping tager Løgumkloster under sin beskyttelse, fritager det for leding, ombudsmandens krav og de øvrige afgifter til kongen og overdrager det forfølgningen af dets bryder og landboer.
1269. 11. juli148Hertug Erik 1. Abelsen af Sønderjylland stadfæster Faaborg bys privilegier.
1269. 9. augustPedersborg149Kong Erik 5. Glipping fritager bryder og landboer under Sorø kloster for befæstningsarbejder.
1269. 24. augustAbbeder og menige konvent i klostret St. Urban og kommendator og johanniterbrødrene i Thunstetten afslutter en strid om kirkegods og tiender i Lotswil og Thunstetten samt om vandløbet Langeten ved mægling.
1269. 21. oktoberLund150Ærkedegn Erland Erlandsens testamente.
1269151Kong Erik 5. Glipping giver Ingemar Skjalg alt sit Gods i Kimmerslev.
1269Peder, biskop af Odense, er til stede ved overflytningen af helgenlevninger til greverne af Flanderns kapel.
forrige næste