forrige næste
DatoStedNr.Regest
1272. 20. februarOdense171Ulv Sab skøder ejendom i Kirkendrup og Esholte til Antvorskov kloster.
1272. 25. februarGrevesmühlen172Hertug Erik 1. Abelsen af Jylland lover fyrst Nicolaus af Werle, dennes søn Heinrich, grev Gunzelin af Schwerin og fyrst Valdemar af Rostock at hjælpe dem mod deres angribere, saaledes at han, hvis de kommer i strid med kong Erik 5. Glipping af Danmark, først skal forsøge Mægling og, hvis dette brister, bistaa dem med vaabenmagt.
1272. 1. marts173Fru Juliane, Tule Bosens datter, opretter sit testamente.
1272. 12. martsOdense174Jens, biskop af Børglum, bevidner at have været tilstede, da frøken Agnes, datter af kong Erik 4. Plovpenning, erklærede, at hun af egen drift indtraadte i dominikanernes orden, at hun gav alle sine ejendomme til st. Agnete og st. Dominicus og ønskede klostertomten og kirkegaarden til Roskilde st. Agnete kloster konsekreret og sine dispositioner stadfæstet, og at han ogsaa var tilstede, da Jutta, Agnes' søster, erklærede, at hun ligeledes af egen fri vilje indtraadte i samme orden.
1272. 16. martsNyborg175Kong Erik 5. Glipping tager Roskilde Clare kloster i sin beskyttelse og fritager nonnernes gods for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og alle andre ydelser og afgifter til kongen og overdrager nonnerne brydernes og landboernes tremarksbøder.
[1272. foraar]Nyborg176Kong Erik 5. Glipping paalægger Slesvigs borgere at adlyde deres raadmænd.
1272. 4. aprilMunkholm177Sognepræsten Frederik i Haraldsted gentager sin gave til Roskilde Agnete kloster af ejendom i Særløse og Kirke-Skensved, da gaven har været anfægtet af hans slægt.
1272. majNyborg178Kong Erik 5. Glipping erkender at have laant 2000 mark sølv af Lübeckerne Jan Mønk, Vromold, Siegwart af Brügge og Heinrich Grawerker.
1272. 3. majNyborg179Danske riddere erklærer at ville gaa i indlager i Rostock eller Wismar, hvis kong Erik 5. Glipping ikke 14 dage efter Mikkelsdag 1272 har betalt de lybske borgere Jan Mønk, Vromold, Siegwart af Brügge og Heinrich Grawerker sin gæld paa 2000 mark sølv.
[e. 1272. 3. maj]180Biskop Johannes af Lübeck, Lübecks raadmænd, domkapitlet i Lübeck, dominikanerne og franciskanerne sammesteds vidimerer Kong Erik 5. Glippings brev nr. 178 og hans mænds brev nr. 179.
1272. 14. majAggersborg181Kong Erik 5. Glipping fritager Ø klosters gods og bryder, landboer og gaardsæder for leding, ombudsmandens krav og alle andre ydelser og afgifter til kongen og giver klostret birkeret.
1272. 20. maj182Biskop Esger af Ribe vidimerer kong Abels brev af 1252 5.april (Dipl. Dan. II 1 nr. 61).
1272. 2. juniNykøbing183Dronning Margrete af Danmark skænker landsbyen Schmarl til Hellig Kors' nonnekloster i Rostock.
1272. 20. juniLøgum184Biskop Esger af Ribe kundgør, at Erik Eskildsen i hans nærværelse har skødet en eng i Hestholm til Løgum kloster.
1272. 3. juli.184MReg. Dan. nr. 1208, se nr. 199.
1272. 10. juliLøgum kloster185Biskop Esger af Ribe erklærer, at han har overdraget Løgum kloster Brede kirke, fordi klostret blev præsenteret til den af kong Abel, og at præsentationen blev bekræftet af kong Kristoffer 1., ligesom Esgers overdragelse blev stadfæstet af kardinal Guido.
1272. 10. juliLøgum186Biskop Esger af Ribe forbyder enhver vikar i Brede kirke at lade sig kalde af andre end af Løgum kloster eller at overgive kirkens indtægter til andre end klostret.
1272. 11. juliLøgum187Biskop Esger af Ribe kundgør, at Frelle Thomsen i hans nærværelse som erstatning for sin uret mod Løgum kloster har overdraget klostret al sin ejendom i Borg mark med undtagelse af den toft, som han selv bor paa, til erstatning for hvilken han har lovet klostret en anden toft.
1272. 20. juli188Gunde Pedersen skænker en gaard i Hvidovre til Æbelholt kloster.
1272. 29. juliOrvieto189Biskop Peder 1. af Odense medbesegler Notaren Ramitius af Beneventos Transsumpt af Alexander 4.s Bulle af 1259 14. Marts: Til større Kraft og sikrere Bevis for denne Transsumpt lod den ærværdige Fader Herr Peder, Biskop af Odense, gavmildt sit Segl hænge under denne Transsumpt.
1272. [o. 15. september]Citeaux190Biskop Peder af Odense vidimerer pave Gregor 9.s bulle af 1234 23. januar.
1272. 17. oktober191Guardianen for Roskilde Clare kloster Ønder Fadersen opsætter sit testamente.
1272. 17. oktoberRibe192Ebbe Ugodsen sælger sin ejendom i Rørkær til biskop Esger af Ribe.
1272. 18. oktoberOrvieto193Pave Gregor 10. stadfæster kong Abels overdragelse af patronatsretten i Brede kirke til Løgum kloster.
1272. 18. oktoberOrvieto194Pave Gregor 10. paalægger provst Grumme i Slesvig at beskytte Løgum kloster mod overgreb fra røvere og ransmænd.
1272. 18. oktoberOrvieto195Pave Gregor 10. paalægger provst Grumme i Slesvig at forsvare Løgum kloster mod krænkelse af dets privilegier.
[1272. 18. oktober][Orvieto]196Gregor 10. stadfæster Løgum klosters privilegier.
1272. 6. novemberOrvieto197Ærkebiskop Jakob Erlandsen af Lund anmoder Kong Erik 5.Glipping og dronning Margrete om at faa tilsagn om personlig sikkerhed, saa at han kan vende tilbage til sin kirke, og lover den danske krone paa egne og andre landflygtige gejstliges vegne at ville indgaa paa forlig, for hvilket han fastsætter de nærmere vilkaar.
1272. 20. november198Hr. Jakob, søn af Grev Niels, stadfæster som arving efter Anders Lille hans testamentariske gave af en ejendom i Sneslev til Sorø kloster.
1272 u.d.Slesvig199Kong Erik 5. Glipping fritager borgerne i Slesvig for arnegæld.
1272. u.d.Ringsted200Kong Erik 5. Glipping tildømmer Niels Hermansen et møllested, som denne har købt i Roskilde st. Mortens sogn af Roskilde borgere.
1272. u. d.Fyn201Edel, Aastred Rigesens hustru, skøder ejendom paa Laaland til Roskilde Clare kloster.
1272 u.d.201MAReg. Dan. 1216* (= nr. *462), se nr. 190.
1272 u.d.201MBHvitfeldt II 242, se nr. 253.
[1272]202Danmarks Cistercienserabbeder beder kong Erik 5. Glipping om at hindre, at Løgum klosters adkomst til patronatsretten i Brede kirke bliver anfægtet af kongens mænd.
forrige næste