forrige næste
DatoStedNr.Regest
1273. 14. januarAarhus domkirke203Aarhus kapitel vælger ærkedegn Peder til bisp af Aarhus.
[1273. e. 14. februar]204Thomas Mule som formynder for Iver Tagesens datter erkender at have modtaget den resterende betaling for de ejendomme, som Iver Tagesen har skødet til Ribe bisp og kirke, og lover at overdrage ejendommene til disse.
[1273. e. 14. februar]205Kong Erik 5. Glipping kundgør Thomas Mules kvittering for den resterende betaling for de ejendomme, som Iver Tagesen har skødet til Ribe bisp og kirke, og hans løfte om overdragelse af ejendommene til disse.
[1273. e. 14. februar]Ribe206Ribe raadmænd bevidner, at fru Ave, enke efter Henrik møntmester, overdrager en gaard til udvalgt biskop Tyge af Ribe som delvis dækning af bispens tilgodehavende af Ribe mønt.
[1273. e. 14. februar]Ribe207Provst Niels Kølleskov af Jellingsyssel skænker en gaard i Ribe til Vor Frue kirkes bygningsfond.
1273. 24. februarNykøbing208Kong Erik 5. Glipping tiltræder ærkebiskop Jakob Erlandsens brev om indgaaelse af forlig.
1273. 28. februar209Fyrst Vizlav 2. af Rügen stadfæster et Ejendomskøb, som er gjort af Klosteret Neuencamp...blandt Vidnerne: Herr Anders den Yngre af Bornholm.
1273. e. 9. aprilRoskilde210Staden Roskilde tilstaar Niels Hermansen og hans efterkommere ejendomsretten til et møllested i st. Mortens sogn i Roskilde.
1273. 30. april211Provst Grumme i Slesvig forbyder, at man anfægter Løgum klosters adkomst til patronatsretten i Brede kirke og stiftbispens kollats af samme kirke, idet han vidimerer og paaberaaber sig pavelige og kongelige adkomstbreve.
1273. 23. juniSøborg212Kong Erik 5. Glipping fritager Esrom kloster for alle afgifter og ydelser til kongen og bestemmer, at klostrets bryder og landboer i saavel 40 marks sager som i mindre sager kun skal staa til ansvar for munkene i Esrom.
1273. 29. augustNykøbing213Dronning Margrete stadfæster kong Valdemar 2.s privilegier til borgerne i Reval, giver dem lybsk ret og forordner bøder for tilføjelse af saar indenfor byfreden.
1273. 20. septemberNykøbing214Dronning Margrete stadfæster alle de rettigheder, som fremmede i Reval har haft siden kong Valdemar 2., og forordner, at alle, der ønsker at opholde sig i Reval, skal overholde stadens love og sædvaner.
[1273 eller senere]. 22. september215Anders Nielsen godkender Ebbe Ugodsens salg af ejendom i Rørkær.
1273. 27. septemberRibe216Kong Erik 5. Glipping stadfæster Ribe kapitels privilegier.
1273. 10. oktoberHorsens217Kong Erik 5. Glipping stadfæster dronning Margretes stadfæstelsesbrev og forordning af 1273 29. aug. (nr. 213).
1273. 10. oktober218Kong Erik 5. Glipping stadfæster alle de rettigheder, som fremmede i Reval har haft siden kong Valdemar 2., og forordner, at alle, der ønsker at opholde sig i Reval, skal overholde stadens love og sædvaner.
1273. 30. novemberBiskop Peder af Odense indvier abbedikirkegården i Marchiennes.
1273219Biskop Bonde af Slesvig lægger bispetienden af Aller sogn til Vor Frue kirke i Haderslev og bestemmer, at kirkens kantor skal administrere denne indtægt.
o. 1273219MReg. Dan. nr. *466, se nr. 204 og 205.
[1273-88].220Biskop Tyge af Ribe kundgør et forlig mellem sig og herr Jon Iversen, hvorved bispen erhverver jord i Faurholt og Seemmark gennem mageskifte med anden jord i Ildenbakke og Havrebjerg.
[1273-88]221Biskop Tyge af Ribe kundgør, at sønnerne af Niels Vind og af Stefan i Ellum i hans nærværelse har samtykket i, at arvingerne efter Niels Okholm og Stefan skal generhverve, hvad deres fader Stefan ejede i Ellum og *Patriesholm.
[1273-88]222Ejendomme i Landtingmark pantsættes til biskop Tyge af Ribe.
forrige næste