forrige næste
DatoStedNr.Regest
1274. 6. februarHolstebro223Biskop Tyge af Ribe kundgør, at fru Lucie har skødet sin gaard i Vinderup til forhenværende marsk herr Jens Kalv paa den betingelse, at der af gaarden ydes vin og oblater til Stubber nonnekloster og kirkerne i Ginding og Hjerm herreder, og at der holdes aartid for fru Lucie og messer for afdøde troende.
1274. 9. februarSlagelse224Junker Jakob, søn af grev Niels af Halland, erkender at skylde grev Otto af Ravensberg 180 mark penge.
1274. 16. februar225Grev Dietrich af Cleve beder fogeden i Holbæk om at lade arven efter sin under-saat Albrecht Weiss, der er død i Holbæk, udlægge til hans arvinger Dietrich og Dietrich.
1274. 16. februar226Grev Dietrich af Cleve beder raadet og borgerne i Holbæk om at lade arven efter hans undersaat Albrecht Weiss, der er død i Holbæk, udlægge til hans arvinger Dietrich og Dietrich.
1274. 16. februar227Grev Dietrich af Cleve beder kong Erik 5. Glipping om at lade arven efter sin undersaat Albrecht Weiss, der er død i Holbæk, udlægge til hans arvinger Dietrich og Dietrich.
1274. 1. aprilDortmund228Beginen Sofie af Schwerte skænker en Ager til Helligaandshuset i Dortmund; efter nævnte Sofies Død skal nævnte Hus til evig Tid betale to Skæpper Byg og tre Skæpper Rug til Beginernes Hus i København og Jomfruerne, der bor i dette.
1274. 6. majLangesøhus229Fru Cecilie, Peder Ebbesens datter, skænker jordegods i Kollerød til Esrom kloster.
1274. 10. majRingsted230Bisp Peder af Roskilde erklærer sig og Roskilde kirke forligt med den danske krone.
1274. 23. majSøborg231Bisp Peder af Roskilde meddeler Pavestolen, at han og Roskildekanniken David, sognepræst i Rye, tiltræder forliget mellem den danske krone og de landflygtige danske gejstlige.
1274. 29. majLyon232Vitskøl kloster og st. Marie kapitel i Viborg, der er i retsstrid om et kapel paa Læsø, enes om at lade sagen afgøre ved voldgift, saaledes at begge parter forbeholder sig deres stilling, hvis voldgiftsforsøget skulde briste.
1274. 23. juliLyon233Pave Gregor 10. stadfæster overfor bisp Tyge af Ribe hans adkomst til halvdelen af kongens indtægt i Ribe stad.
1274. 16. augustLyon234Lundekanniken Niels Torkilsens testamente.
1274. 16.-21. augustNakskov235Kong Erik 5. Glipping giver Nakskov de samme love og rettigheder, som haves af Næstved og andre sjællandske købstæder.
1274. 17. augustLyon236Pave Gregor 10. stadfæster valget af ærkedegn Folke i Uppsala til ærkebiskop af Uppsala, da domprovst Sasser i Lund har afslaaet at modtage denne post ved pavelig provision.
1274. 18. augustLyon237Pave Gregor 10. meddeler Folke, udvalgt ærkebiskop af Uppsala, at han vil blive viet til ærkebisp og modtage palliet af biskop Peder af Aarhus.
1274. 18. augustLyon238Pave Gregor 10. paalægger biskop Peder af Aarhus at vie og edfæste den udvalgte ærkebiskop Folke af Uppsala og at overgive ham palliet.
1274. 20. septemberLyon239Pave Gregor 10. paalægger sine Tiendekollektorer at indsamle den Tiende, der er paalignet alle kirkelige Indtægter af Lyonkonciliet for en Periode af seks Aar til Fordel for det hellige Land samt at tage deres Underkollektorer i Ed efter en samtidig meddelt Formular; for Danmarks og Sveriges Vedkommende rettes dette Brev til: Magister Bertrandus Amalrici, vor Kapellan, Kannik i Reims, til alle Egne af Danmark og Sverige.
1274. 21. september240Abbedissen Gertrud og Klosterkonventet i St. Johannes' Kloster i Lübeck kundgør, at Margrete af Kusfeld har skænket Jordegods til Klosteret; i Brevet bl. a.: de hæderlige Mænd Henrik af Næstved og Markvard af Kusfeld, Borgere i Lübeck, anbragte i Landsbyen Sürstorf 120 Mark Penge lybsk Mønt, som de havde faaet overdraget til Erhvervelse af Renter, paa den Betingelse, at vi ... skulde være pligtige at yde ... Henrik og Markvard af vort Kloster 8 Mark Penge aarlig paa St. Mortensdag.
1274. 29. septemberNykøbing241Dronning Margrete tilstaar Johannes, søn af Yndelempe, et len i Puiatu og den befæstede stad Reval.
1274. 2. oktoberLyon242Pave Gregor 10. paalægger dominikanernes provincialprior for provinsen Danmark at udbetale 34 pund sterling af de til det hellige land indsamlede penge til provsten i Viborg, Ralice, præstog kanniki Ribe, og Vilgrip, subdiakon og kannik i Aarhus, da paven af Viborgkannikken Algod, der opholder sig ved kurien, har modtaget 34 pund sterling til videreforsendelse til de tre nævnte danske gejstlige, men har tilbageholdt dem til hjælp for det hellige land.
1274. 23. oktoberLyon243Pave Gregor 10. sender sine tiendekollektorer et regulativ for opkrævning af den tiende, som er paalignet af Lyonkonciliet til hjælp for det hellige land, for Danmarks og Sveriges vedkommende til Bertrandus Amalrici.
[1274.] 6. novemberLyon244Generalmagisteren for dominikanerordenen Johannes meddeler provincialpriøren for Danmark Absalon de dispositioner, der er trufne mellem dominikanerne og franciskanerne for at undgaa strid og rivalisering mellem de to ordner.
1274. 12. novemberLyon245Pave Gregor 10. hæver interdikt- og banlysningsdommene over Danmark og danske personer og fastsatter vilkaarene for afslutning af forlig mellem den danske kongemagt og de landflygtige danske gejstlige.
1274. 13. novemberLyon246Pave Gregor 10. paalægger dominikanernes provincialprior for Danmark at lade prædike korstog i sin ordensprovins indenfor en periode af 3 aar og meddeler, hvilken aflad og hvilke begunstigelser der gives korsfarerne og dem, der støtter korstoget.
1274. 13. novemberLyon247Pave Gregor 10. paalægger franciskanernes provincialminister for Danmark at lade prædike korstog i sin ordensprovins indenfor en periode af 3 aar og meddeler, hvilken aflad og hvilke begunstigelser der gives korsfarerne og dem, der støtter korstoget.
1274. 21. novemberDortmund248Ridder Bernhard von Hörde, hans hustru, hans brødre og søstre sælger to ejendomme til Magdalenehospitalet i Münster; blandt vidnerne: Bertoldo de Copmannehaven.
1274249Ejendomsbrev paa Hestvangsmølle.
1274250Bispen af Viborg overdrager Antvorskov Kloster sine Rettigheder i St. Hans Kirke i Viborg.
1274251Jtt latinsz Pergamendtz skødebreff aff Prousten i Aarhusz wed Naffnn Tyge N: vdgiffuit paa Atrop Marck, Dateritt 1274.
forrige næste