forrige næste
DatoStedNr.Regest
1276. 2. februar266SFyrst Wizlaus 2. af Rügen sælger landsbyen Cordshagen til klostret Neuenkamp, blandt vidnerne dominus Andreas, i 2. udfærdigelse dominus Andreas de Borneholme.
1276. 13. martsGreifswald267Fyrst Vizlav 2. af Rügen stadfæster Klostret Eldenas Ejendomsret til Redewiz. Blandt Vidnerne: Herr Anders af Bornholm.
1276. 20. martsBrede kirke268Biskop Tyge af Ribes protokol over det første retsmøde i processen mellem Løgum kloster og ærkedegnen Mogens af Aarhus om patronatsretten til Brede kirke.
1276. 13. majBraunschweig269Hertugerne Albrecht og Johann af Braunschweig overdrager deres gods paa Ørnehoved, i Kristrup og Vorning til Grev Albrecht af Eberstein.
1276. 28. majVordingborg270Kong Erik 5. Glipping tillader borgerne i Stralsund selv at indsætte foged paa Skaanemarkederne til paadømmelse af de retssager, som ikke udtrykkeligt hører under kongens foged.
1276. 23. juniHjortholm271Biskop Peder af Roskilde stadfæster Københavns kapitels privilegier, fritager det for alle ydelser til bispen og overdrager det jurisdiktionen over dets egne undergivne.
1276. 1. oktoberLübeck272Biskop Burchard og Domkapitlet i Lübeck bekendtgør den Eftergivelse af Kirkebod, der gives alle, som yder Hjælp til Opførelse af Domkirken; fra dansk Side eftergives følgende Kirkebod: Herr Ærkebispen af Lund og Sveriges Primas 40 Dage ... Herr Bispen af Ribe 40 Dage og en Karene. Herr Bispen af Slesvig 40 Dage og en Karene. Herr Bispen af Viborg 40 Dage og en Karene. Herr Bispen af Roskilde 40 Dage og en Karene. Herr Bispen af Odense 40 Dage.
[1276]. 26. decemberNykøbing273Dronning Margrete paalægger høvedsmanden Eilard i Reval at afstaa fra yderligere forfølgning af de Lübeckere, hvis gods Eilard har taget.
1276274Et brev om nogen ejendom i Torkilstrup.
1276. u. d.275Biskop Bonde af Slesvig eftergiver alle dem, der besøger Loccum klosterkirke paa visse højtidsdage, 40 dages kirkebod.
1276Stig Jurisen skænker gods til Roskilde domkirke.
forrige næste