forrige næste
DatoStedNr.Regest
1277. 13. januarViterbo276Pave Johannes 21. stadfæster valget af Lundekanniken Trued til ærkebiskop af Lund.
1277. 13. januarViterbo277Pave Johannes 21. meddeler kapitlet i Lund, at han stadfæster valget af Lundekanniken Trued til ærkebisp af Lund, og paalægger kapitlet at vise den ny ærkebiskop lydighed.
1277. 13. januarViterbo278Pave Johannes 21. meddeler gejstligheden i staden og stiftet Lund, at han stad-fæster valget af Lundekanniken Trued til ærkebiskop af Lund, og paalægger den at adlyde den ny ærkebiskop.
1277. 13. januarViterbo279Pave Johannes 21. meddeler menigheden i staden og stiftet Lund, at han stadfæster valget af Lundekanniken Trued til ærkebiskop af Lund, og paalægger den at adlyde den ny ærkebiskop.
1277. 13. januarViterbo280Pave Johannes 21. meddeler Lundekirkens vasaller, at han stadfæster valget af Lundekanniken Trued til ærkebiskop af Lund, og paalægger dem at adlyde den ny ærkebiskop.
1277. 13. januarViterbo281Pave Johannes 21. meddeler Lunds lydbisper, at han stadfæster valget af Lundekanniken Trued til ærkebiskop af Lund, og paalægger dem at adlyde den ny ærkebiskop.
1277. 13. januarViterbo282Pave Johannes 21. meddeler kong Erik 5. Glipping, at han stadfæster valget af Lundekanniken Trued til ærkebiskop af Lund, og beder kongen beskytte den ny ærkebiskop og hans kirke.
1277. 18. januarGalenbeck283Fyrst Wizlaus 2. af Rügen sælger Venden med Rügenwalde til markgreverne Johann, Otto og Konrad af Brandenburg for 3200 mark brandenburgsk sølv, der delvis betales med godserne Søby og *Grosbol paa Ærø.
1277. 24. januarBistrup284Bisp Peder af Roskilde kundgør, at provst Jens i Roskilde paa sine egne og sin moders fru Cecilies vegne har givet afkald paa ethvert krav mod Roskilde kapitel i anledning af noget jord i Ølsemagle.
1277. o. 2. februar285Anders Pedersen Vædder og hans broder Jens skøder jordejendom i Slaglille til Sorø kloster.
1277. 7. martsBiskop Stephan af Paris fordømmer 221 påstande fremsat bla. af Boetius de Dacia.
1277. 20. martsRoskilde286Kong Erik 5. Glipping stadfæster Stralsunds privilegium paa at bjærge strandingsgods i Danmark og forbyder sine fogeder at afnøde købmænd fra Stralsund varer.
1277. 20. martsRoskilde287Kong Erik 5. Glipping stadfæster Greifswalds privilegium paa at bjærge strandingsgods i Danmarks rige og forbyder sine fogeder at afnøde borgerne fra Greifswald varer.
1277. 28. martsLund288Abbed Anders i Allehelgens kloster i Lund og ærkedegnen Erik vidimerer pave Alexander 4.s bulle af 1257 20. februar (Dipl. Dan. II 1 nr. 213).
[1277-86]. 30. april289Prior Hennike og Odense kapitel bestemmer med biskop Jens' godkendelse, at indtægterne af en gaard i Rynkeby og af Stenløse kirke skal tillægges de brødre, som studerer i Frankrig.
1277. 4. juniMarkerup290Biskop Bonde af Slesvig, provsten og kapitlet i Slesvig vidimerer biskop Esger af Ribes breve af 1252 4. april (Dipl. Dan. II 1 nr. 60) og 1272 10. juli (= nr. 185), Ribe kapitels brev af 1252 29. juli (Dipl. Dan. II 1 nr. 70) og ærkebisp Jakob Erlandsens brev af 1258 24. februar (Dipl. Dan. II 1 nr. 247).
1277. 4. juniReval291Høvedsmanden Eilard kundgør, at Johannes, søn af Yldelempe, har solgt ejendom i Puiatu til Diinamünde kloster.
1277. 6. juniLøgum kloster292Biskop Tyge af Ribe kundgør, at Gyde Kaad af Kummerlev i hans nærværelse har givet halvdelen af sin ejendom til Løgum kloster.
1277. 7. juli*Øræthbæc293Edele, enke efter Aastred Rigesen, gentager sin overdragelse til Roskilde Clare kloster af ejendom i Savnsø paa Laaland.
1277. 15. augustRoskilde294Kong Erik 5. Glipping forbyder, at man hindrer Lübeckerne i at bjerge deres gods, hvis de lider skibbrud i Danmark.
[e. 1277. 15. august][Lübeck]295Lübeck domkapitel, dominikanerne og franciskanerne sammesteds vidimerer Erik 5. Glippings brev af 1277 15. august (nr. 294).
[e. 1277. 15. august][Lübeck]296Lübeck domkapitel, dominikanerne og franciskanerne sammesteds vidimerer Erik 5. Glippings brev af 1277 15. august (nr. 294).
1277. 17. augustRoskilde297Kong Valdemar Birgersen af Sverige pantsætter en Gaard i Östergötland til sin Tjener Öar. ... Givet i Roskilde i det Herrens Aar 1277 paa Ottendedagen efter den hellige Martyr Laurentius' Fest.
1277. 21. augustVordingborg298Dronning Margrete overdrager kannikerne i Reval kongens ret til at vælge og præsentere biskoppen af Reval og giver dem en række friheder.
1277. 8. septemberKøbenhavn299Kong Valdemar og Dronning Sofie af Sverige overdrager paa visse Vilkaar Øen Gotland til Markgreverne af Brandenburg. ... Givet i det Herrens Aar 1277 i København paa vor Frues Fødselsdag.
1277. 10. septemberRoskilde300Herlug Thomsen mageskifter sin ejendom i Ullemose med anden ejendom i Roskilde Clare klosters besiddelse.
1277. 21. septemberNykøbing301Kong Erik 5. Glipping fritager borgerne i Riga for told i hele riget undtagen paa Skaanemarkederne og tillader dem at bjærge deres strandingsgods.
1277. 8. novemberLøgum kloster302Biskop Tyge af Ribe kundgør, at abbeden i Løgum kloster i hans nærværelse har imødekommet Daler sognefolks ønske om at betale deres tiender med tærsket korn frem for med neg, saaledes at der ydes en ørtug rug aarligt af hver otting jord.
1277. 27. novemberViborg303Jens Assersen og hans broder Mogens Lille skøder paa deres moder Kristines og deres egne vegne al deres ejendom i Hammerum herred til biskop Tyge af Ribe.
1277. 13. december304Roskildeborgeren Trued Romeldsen tillader sin slægtning Jakob Jernhoved at sælge en ejendom i Højby til Roskilde Clare kloster.
1277. 20. december305Niels Vilhelmsen, borger i Roskilde, skøder paa Jakob Jernhoveds vegne en ejendom i Højby til Roskilde Clare kloster.
1277. [20. december]306Roskilde byting bevidner, at Niels Vilhelmsen paa Jakob Jernhoveds vegne har solgt Roskilde Clare kloster en ejendom i Højby.
1277. 20. december307Niels Hermansen, foged i Roskilde, bevidner, at Jakob Jernhoved har solgt Roskilde Clare kloster en ejendom i Højby.
1277. 31. decemberAarhus308Bisp Tyge af Aarhus indstifter en præbende ved Aarhus domkirke paa grundlag af Albæk kirke i Ommersyssel.
1277Malmø309Kong Erik 5. Glipping stadfæster Herr Niels Uffesens Køb af Rønne og Rønneherred.
1277310Magister Rane, kannik i Roskilde, giver jordegods til Næstved st. Peders kloster. Herlufsholm, Næstved s. Petri kl. reg. p. 45 m. overskrift: b iii.
[1277]311Magister Rane lyser sin ejendomsoverdragelse til Næstved st. Peders kloster paa Hammer herreds og Flakkebjærg herreds ting.
1277312Kongens kansler vidimerer nr. 310.
1277313Peder Praam skøder jordejendom i Vedby til Næstved st. Peders kloster.
1277. u. d.Reval314Abbederne i Dünamünde og Falkenaa (Kärkna) meddeler raadet i Lübeck udfaldet af nogle forhandlinger mellem høvedsmanden Eilard i Reval og Johann Klendenst, Wilhelm af Bremen og disses fæller angaaende noget strandingsgods, som høvedsmanden har frataget dem.
[1277]315Høvedsmanden Eilard i Reval erklærer overfor Lübeck stad, at han har tilbagegivet nogle lybske borgere det gods, som han havde holdt tilbage, efter at de havde lidt skibbrud, men at han stadig tilbageholder gods tilhørende stæderne Dortmund, Soest og Münster.
[1277] u.d.315Mse nr. 344
[1277-80]316Et brev af pave Nicolaus 3.
[1277-80]317Ærkebiskop Trueds brev angaaende et brev fra pavestolens legat Eskil.
[1277-86]318Referat af et brev, hvori biskop Jens af Odense vidimerer biskop Gunners brev 1233 21. november.
[o. 1277]319Langsom Baardsen skænker jordejendom i Levring til st. Clare kloster i Roskilde, for at hans datter Kristine, der indtræder i klostret, af ejendommens indtægter kan holdes med klæder og andre fornødenheder.
[1277-1286]Torkil Bonde testamenterer gods i Hundslev og Nørre Broby til St. Knuds kloster i Odense.
forrige næste