forrige næste
DatoStedNr.Regest
1278. 5. januar320Niels Hermansen, foged i Roskilde, bevidner, at Niels Vilhelmsen paa Jakob Jernhoveds vegne har solgt Roskilde Clare kloster en ejendom i Højby.
1278. 7. januar ell. 10. juliLøgum kloster321Biskop Tyge af Ribe kundgør, at abbed Jens og klosterkonventet i Løgum kloster i hans nærværelse har imødekommet Daler sognefolks ønske om at betale tiende med tærsket korn fremfor med neg, paa den betingelse at der erlægges en ørtug rug af hver otting jord aarligt.
1278. 4. februar321MAse 1279. 4. februar. nr. 348.
1278. 5. februar321MBse 1279. 4. februar. nr. 347.
[1278. f. 15. marts][Laholm]322Kong Magnus Ladelaas af Sverige slutter fred med kong Erik 5. Glipping.
1278. [f. 15. marts]Laholm323Kong Erik 5. Glipping lover kong Magnus Ladelaas af Sverige ikke at ville give landflygtige oprørere fra Sverige tilflugt i Danmark og modtager et lignende løfte af kong Magnus.
1278. 15. martsLüneburg324Kong Erik 5. Glipping lover at opnaa pavelig dispensation til det aftalte ægteskab mellem hertug Albrecht af Braunschweigs datter og kongens søn og kronarving, giver hertugens datter Femern og Samsø paa livstid, indsætter hertugen som formynderregent for sin søn, hvis han selv skulde afgaa ved døden, og lover at ville bistaa hertugen i alle forhold, hvor det bliver nødvendigt.
1278. 15. martsLüneburg325Kong Erik 5. Glipping kundgør, at hertug Albrecht af Braunschweig vil opgive alle krav paa ham og Danmarks rige med undtagelse af Hagenskov, hvis det aftalte bryllup mellem hertugens datter og kongens søn finder sted.
1278. 15. martsLüneburg326Kong Erik 5. Glipping lover at ville møde hertug Albrecht af Braunschweig til forhandling paa Femern ottendedagen efter st. Valborgs dag, og i tilfælde af forfald ottendedagen efter st. Hans.
1278. 20. marts327Hertug Johan 1. af Sachsen giver en Toldrulle for Lüneburg; bl.a. bestemmes: af en Læst Sild, der kommer fra Rügen eller fra Skaane, skal gives 20 Penninge.
1278. 27. martsLøgumkloster328Bisp Tyge af Ribe indsætter ved Darum kirke en evig vikar, som skal yde 2 mark rug aarligt til undervisning af fattige peblinge.
1278. 5. aprilRom329Pave Nicolaus 3. meddeler den udvalgte ærkebisp af Uppsala Jakob, at han vil blive iklædt palliet og taget i ed af biskop Henrik af Linköping og biskop Stig af Roskilde, uden at dette danner præcedens for Lundekirkens stilling i fremtiden.
1278. 5. aprilRom330Pave Nicolaus 3. paalægger Anders, kannik i Uppsala, og Simon, sognepræst i Girista, at overbringe det pallium, som er bestemt for den udvalgte ærkebisp af Uppsala Jakob, til biskop Henrik af Linköping og biskop Stig af Roskilde, uden at dette danner præcedens for Lundekirkens stilling i fremtiden.
1278. 5. aprilRom331Pave Nicolaus 3. paalægger biskop Henrik af Linköping og biskop Stig af Roskilde at tage den udvalgte ærkebisp af Uppsala Jakob i ed og iklæde ham det pallium, der vil blive dem overbragt af Anders, kannik i Uppsala, og Simon, sognepræst i Girista, uden at dette danner præcedens for Lundekirkens stilling i fremtiden.
1278. 21. aprilSakskøbing332Kong Erik5. Glipping fritager borgerne fra Venden for toldafgifter paa Hvidanger marked og giver dem frit lejde til hele markedsrejsen.
1278. 5. majLejdebrev på et år for Robert Halton og John Barry, den engelske konges tjenere, og udsendinge til rigerne Danmark, Sverige og Norge for at skaffe jagtfugle til kongen.
1278. 12. maj333Junker Jakob Nielsen sælger al sin ejendom i Kyndeløse til Roskilde Clare kloster.
1278. 18. majFemern334Kong Erik 5. Glipping kundgør for Reval og Estland, at han har stadfæstet Lübeckernes privilegier og rettigheder i Reval og Estland.
1278. 6.-11. juniNæstved335Junker Jakob Nielsen sælger gods i Venslev til Niels Mandrup mod vederlag i dennes gods i Kyndeløse.
1278. 6.-11. juniNæstved336Junker Jakob Nielsen stadfæster den af Niels Mandrup foretagne skødning til Roskilde Clare kloster af junkerens ejendom i Kyndeløse og giver klostret ret til skovhugst i Ejby.
1278. o. 12. juniLø herredsting337Provst Erik af Himmersyssel m. fl. og indbyggerne i Lø herred erklærer over-for ærkebiskop Trued, at vandløbet fra Aaspebro til Mogens Bentsens mølle i Visby i mands minde har haft det samme forløb uden at nogen Ribebisp før den nuværende har rejst klage herover.
1278. 19. juniHjortholm338Bisp Stig af Roskilde paalægger menigheden i sit stift at give almisse til Roskilde Clare kloster og eftergiver alle dem, der yder klostret almisse eller besøger dets kirke, 20 dages kirkebod.
1278. 10. juli338se nr. 321.
1278. 21. juli*Aghøs339Biskop Jens af Børglum eftergiver alle, der bidrager til opførelsen af Vor Frue kirke i Bækkeskov, 40 dages kirkebod.
1278. 8. septemberViterbo340Pave Nicolaus 3. paalægger biskop Stig af Roskilde og kanniken Jens at hjemkalde paa lovlig vis det gods, der uretmæssigt er afhændet eller taget fra st. Agnetes kloster i Roskilde.
[1278] oktober.Viborg340MDette brev hører til aaret 1262 og er trykt Dipl. Dan. II 1 nr. 360. Cf. Bunge, Regesten 89 nr. 1242.
1278. 9. oktoberPå opfordring af Hermann von Brunstern, johanniternes storpræceptor i rigerne Böhmen og Danmark, endvidere i Østrigs, Mährens og Polens lande stadfæster dronning Kunegunde af Böhmen et gavebrev fra hertug Sobislaus af Böhmen til fordel for johanniterne.
1278. 24. oktoberLund341Ærkebisp Trued af Lund eftergiver dem, der yder almisse til Roskilde Clare kloster, 40 dages bod.
1278. u. d.342Abbed Jakob i Ringsted og hans menige konvent skøder ejendom i Daastrup, *Holescog og Gammerød til diakonen Godfred, kannik i Roskilde.
1278343Stig Nielsen bevidner at have erhvervet et møllested af den tyske Mariaorden.
[1278]344Ærkebiskop Johannes af Riga, biskop Hermann af Ösel, biskop Friedrich af Tartu, Ernst, ordensmester for den tyske orden i Livland, ridder Eilard, høvedsmand i Reval, og staden Riga beder alle købmænd, der befarer Østersøen, om at handle paa Livland og Estland i stedet for Rusland, hvor handelen nu trues af mange farer.
1278 u.d.344MAse nr. 332.
[1278] u. d.344MBse Dipl. Dan. II 3 nr. 57.
forrige næste