forrige næste
DatoStedNr.Regest
1279. 22. januar344MCse nr. 346.
1279. 25. januarRoskilde345Siunde Gormsen sælger sin andel i Birkedam til Roskilde Clare kloster.
1279. 25. januar345Mse nr. 147.
1279. 28. januar346Ærkebisp Trued af Lund kundgør, at hr. Jens Andersen i Viborg domkirke for en sum penge har tilskødet provst Troels af Viborg nogen ejendom paa Fur, som er tilkendt provsten ved voldgift.
1279. 4. februarRiga347Ærkebiskop Johannes af Riga, Ernst, ordensmester for den tyske orden i Livland, og ridder Eilard, høvedsmand i Reval, takker Lübeckerne, fordi de har afbrudt handelsforbindelsen med Russerne, og opfordrer dem til fortsat at handle paa deres egne lande.
1279. 4. februarRiga348Ærkebiskop Johannes af Riga, biskop Friedrich af Tartu, biskop Hermann af Øsel, Ernst, ordensmester for den tyske orden i Livland, og ridder Eilard, høvedsmand i Reval takker Lübeckerne, fordi de har afbrudt handelsforbindelsen med Russerne, og opfordrer dem til fortsat at handle paa deres egne lande.
1279. 11. februarPrag349Dronning Kunigunde af Bøhmen fritager St. Johannes Kloster i Hrobniky for alle Ydelser og Afgifter og al fremmed Jurisdiktion ... paa Forbøn af Broder Herman af Brunshorn, øverste Præceptor for samme Orden i Böhmen, Mähren, Polen, Danmark og Østrig.
1279. 11. februar349SDronning Kuningunde af Böhmen fritager johanniternes mænd og gods i Grölnitz og i hele provinsen Troppau for kongelig jurisdiktion efter opfordring af Hermann v. Brunstern, johanniternes storpræceptor i rigerne Böhmen og Danmark, endvidere i Østrigs, Mährens og Polens lande.
1279. 17. martsRoskilde350Biskop Stig af Roskilde vidimerer og stadfæster biskop Peder Sunesøns brev (= Rep. udat. nr. 59), hvorved noget jord og nogle indtægter lægges til Roskilde domkirke.
1279. 21. martsHelsingør351Ærkebisp Trued vidimerer pave Alexander 4.s brev af 1257. 26. juni.
1279. 29. martsZnojmo352Martin af Přeskač sælger sin arvede Ejendom i Přeskač til St. Johannes Klosteret i Kounice... jeg Martin af Přeskač... har solgt min Arv i Přeskač for 40 Mark Sølv... til Broder Herman kaldet af Brunshorn, Hospitalsbrødrenes øverste Præceptor for Alamannia, Böhmen, Mähren, Polen, Østrig og Ungarn.
1279. 13. april353Ærkebiskop Trueds dom i sagen mellem Anders, søn af Niels kammermester, og Dalum kloster om Niels kammermesters enke fru Kristines testamente.
1279. 8. maj353Mse nr. 355 og 358.
1279. 12. maj354Tyge Klerk erklærer, at den jord i Mjolden mark, som hans fader Jens Pave har givet som sjælegave til Løgum kloster, medmindre hans rette arvinger indløser den for 40 mark penge, skal tilhøre klostret, hvis ikke han selv indløser den.
1279. 25. majRom355Pave Nicolaus 3. beder kong Erik 5. Glipping tillade, at den i Danmark indsamlede tiende til det hellige land frit kan bringes ud af landet.
1279. 1. juniRoskilde356Biskop Stig af Roskilde kundgør, at Roskilde kapitel har mageskiftet sine besiddelser i Skjørpinge, Uglerup samt Klinteskov med Niels Ranes ejendomme i Værløse.
1279. 2. juniFaurholt357Provst Troels af Thysyssel skøder ejendom i *Wæstertbaligh, *Cnæsyo og *Hisældtorp til Vor Frue kirke i Ribe.
1279. 6. juniRom358Pave Nicolaus 3. takker kong Erik 5. Glipping, fordi han støtter indsamlingen i Danmark af pengehjælp til det hellige land.
1279. 6. juniRom359Pave Nicolaus 3. paalægger ærkebispen og bisperne i Danmark at lade den i Danmark indsamlede tiende til hjælp for det hellige land bringe til Ribe havn, hvorfra tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici vil bringe den til Frankrig.
1279. 6. juniRom360Pave Nicolaus 3. paalægger de svenske bisper at lade den i Sverige indsamlede tiende til hjælp for det hellige land bringe til Skara havn, hvorfra magister Bertrandus Amalrici, pavens kapellan, kannik i Reims og pavestolens tiendeindsamler i Sverige og Danmark, vil bringe den til Frankrig.
1279. 7. juniRom361Pave Nicolaus 3. beder alle gejstlige og verdslige myndigheder bistaa Bertrandus Amalrici, tiendeindsamler i Danmark og Sverige, paa hans rejse til Norden.
1279. 7. juniRom362Pave Nicolaus 3. bebrejder kong Erik 5. Glipping, at han har tilbageholdt en del af den i Danmark indsamlede tiende til det hellige land, og beder ham overgive disse penge til tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici.
1279. 9. juniRom363Pave Nicolaus 3. paalægger tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici at foranledige, at bisp Tyge af Ribe og bisp Bonde af Slesvig yder erstatning for at have tilbageholdt en del af tienden til det hellige land.
1279. 9. juniRom364Pave Nicolaus 3. paalægger tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici at tvinge de gejstlige, hvem han havde overdraget at indsamle tiende til det hellige land, og som er rejst bort med tienden uden at aflægge regnskab, til at yde fuld erstatning.
1279. 9. juniRom365Pave Nicolaus 3. bemyndiger tiendeindsamleren Bertrandus Amdlrici til med alle midler at tvinge de personer, der har modtaget den i Danmark og Sverige indsamlede tiende til det hellige land til opbevaring paa saadanne vilkaar, at de betroede penges værdi skulde være konstant, selv om møntværdien iøvrigt kunde variere, til at levere tienden tilbage, naar de nægter at gøre det godvilligt.
1279. 9. juniRom366Pave Nicolaus 3. paalægger tiendeindsamleren Bertrandus Amadlrici at stævne for pavens domstol i Rom de gejstlige fra Skara, som har øvet vold mod Bertrandus Amadlrici's underkollektorer, efter at de af underkollektorerne var blevet banlyst for ikke at have betalt den skyldige tiende til det hellige land.
1279. 9. juniRom367Pave Nicolaus 3. bestemmer, at tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici af de beløb, der er fastsatte til danske og svenske domkirkers forsyning med vin og hostier, kun skal kræve tiende, naar beløbene væsentligt overskrider det til formaalet nødvendige.
1279. 9. juniRom368Pave Nicolaus 3. paalægger tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici at sende den tiende, han har indsamlet til det hellige land i Danmark og Sverige, til Frankrig og foreskriver forsendelsesmaaden.
1279. 13. juniRom369Pave Nicolaus 3. paalægger gejstligheden at betale tiende af de kirkelige indtægter til hjælp for det hellige land.
1279. 13. juniRom370Pave Nicolaus 3. paalægger tiendeindsamleren for Danmark og Sverige Bertrandus Amalrici at fortsætte indsamlingen af tiende til det hellige land i overensstemmelse med pave Gregor 10.s befalinger.
1279. 13. juniRom371Pave Nicolaus 3. paalægger medlemmerne af dominikaner- og franciskanerordenen i Danmark at overgive saadanne fromme gaver, som gives til hjælp for det hellige land, til tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici.
1279. 21. juniRom372Pave Nicolaus 3. paalægger tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici at opkræve tiende til det hellige land af bisp Tyge af Aarhus, men at tilbagebetale ham tienden, hvis han iværksætter sin beslutning om at tage korset.
1279. 29. juniNykøbing373Kong Erik 5. Glipping tilstaar st. Hans hospital ved Reval ejendomsretten til en mølle.
1279. 29. juniNykøbing374Dronning Margrete tilstaar st. Hans hospital ved Reval ejendomsretten til en mølle.
1279. [f. 1. juli]Vejle375Ærkebiskop Trued af Lund træffer foranstaltning til fuldbyrdelse af en dom i en strid mellem bisp Tyge af Ribe og ridder Jens Urne om en gaard i *Hærægsogh.
1279. 1. juliTamdrup376Bisp Tyge af Aarhus vidimerer ærkebiskop Trueds brev nr. 375.
1279. 24. juliNykøbing377Dronning Margrete forbyder udlændinge at sælge klæde i alenmaal i Reval, medmindre de har opnaaet raadmændenes og stadens tilladelse til dette.
1279. 30. juliRoskilde378Kong Erik 5. Glipping forbyder udlændinge at sælge klæde i alenmaal i Reval, med mindre de har opnaaet raadmændenes og stadens tilladelse til dette.
1279. 8. august379Junker Jakob, søn af grev Niels af Halland, pantsætter en gaard i Ferslev til Roskilde st. Clare kloster.
1279. 10. august380Niels Knudsen sælger alle sine ejendomme i Helgenæs til Aarhus kapitel.
[f. 1279. 6. september]381Kantoren Jakobs testamente.
1279. 18. septemberViterbo382Pave Nicolaus 3. paalægger ærkebiskop Trued af Lund og dekanen at hjemkalde paa lovlig vis det gods, der uretmæssigt er afhændet eller taget fra st. Agnetes kloster i Roskilde.
1279. 22. septemberViterbo383Pave Nicolaus 3. paalægger ærkebiskop Trued af Lund at banlyse prinsesse Jutta for hendes adfærd overfor st. Agnetes kloster i Roskilde og, hvis hun sidder dette overhørig, da at forkynde banlysningen højtideligt i kirkerne alle søn- og helligdage, indtil hun føjer sig efter dommen.
1279. 21. oktober384Biskop Stig af Roskilde dømmer Oluf Tagesen til at overdrage Sorø kloster den gaard i Luderup, som han har taget i sin besiddelse, skønt hans søster fru Cecilie har testamenteret den til klostret.
1279. o. 1. november385Ridder Tholf Mikkelsen mageskifter *Gedethorp med Sorø klosters ejendom i Sandby.
[e. 1279. 1. november]386Hr. Peder Jakobsen giver sit samtykke til ridder Tholf Mikkelsens mageskifte med Sorø kloster. Referat i Sorø gavebog f.39v.
1279. 11. november387Fru Cecilie, enke efter Oluf Haraldsen, stadfæster den af hendes farbroder Absalon Andersen foretagne skødning af ejendom i Vejby, der af hendes mand er testamenteret til Esrom kloster.
1279. 5. december388Ærkedegn Niels i Ribe, provst Kristiern af Vardesyssel, Mogens Bentsen, Kristiern, Niels Jakobsen og Tue Langsomsen kundgør, at Løgum kloster overfor Mark Bondesen har frafaldet alle krav paa Kogsted og anden jord, da Mark Bondesen har bevist, at det er hans enemærke, medens Mark Bondesen overfor klostret har frafaldet kravet om at faa nogen jord udlagt som stuf, samt at Mark Bondesen har skødet klostret nogen jord i Busholm.
[1279. 5. december-1283. 11. oktober]389Knud Degn af Aaved m. fl. udsteder erklæring om Knud Snubbes testamente.
1279. 13. decemberKøbenhavn390Biskop Stig af Roskilde transsumerer og stadfæster Københavns privilegier (nr. 252).
1279. 14. decemberKøbenhavn391Biskop Stig af Roskilde transsumerer og stadfæster biskop Peders stadfæstelse af Københavns stadsret (nr. 253).
1279Aalborg392Kong Erik 5. Glipping fritager Ø klosters gods for leding, ombudsmandens krav og alle andre ydelser og afgifter til kongen og overdrager klostret retsforfølgningen af dets undergivne.
1279393Ærkebiskop Jens af Lund og biskop Stig af Roskilde stadfæster Ridder Tholf Mikkelsens mageskifte med Sorø kloster.
1279.394Kong Erik 5. Glipping skænker en kongsgaard i Odense til franciskanerne.
1279 og 1291394SKong Erik 5. Glipping mageskifter gods med.... (?), hvilket 1291 stadfæstes af Erik 6. Menveds.
1279 og 1291Kong Erik 5. Glipping mageskifter gods med.... (?), hvilket 1291 stadfæstes af Erik 6. Menveds.
forrige næste