forrige næste
DatoStedNr.Regest
1280. 13. januarFannerup395Biskop Tyge af Aarhus skøder sin gaard i *Toftehesle til Aarhuskannikernes fællesbord samt giver en halv mark havre til drikke for fattige peblinger.
1280. 26. februarKøbenhavn396Bisp Stig af Roskilde tillader borgerne i København uden afgift at bryde kalksten paa Saltholm.
1280. 6. martsAalborg397Kong Erik 5. Glipping tilstaar biskop Tyge af Ribe fuld raadighed over hans del af Ribe mønt.
1280. 14. martsNidaros domkapitel samt abbederne i Tautra, Nidarholm og Helgeseter erklærer at have undersøgt Indhereds kirkers og gejstlig gods' fritagelse for kongelige skatter. Blandt beseglerne Peder fra Danmark, broder i prædikebrødreordenen.
1280. 30. martsLøgum398Biskop Tyge af Ribe paalægger Mark Røds arvinger at overdrage munkene i Løgum kloster den del af Draved skov, som Mark Rød har solgt til munkene, eller at tilbagebetale købesummen med en erstatning til munkene.
1280. 30. marts399Biskop Tyge af Ribe kundgør, at Anna Assersdatter paa hans retterting har mageskiftet trediedelen af sin gaard Kjærgaard, en mølle og en møllebæk med nogen ejendom i Løjtved mark, der tilhørte Løgum kloster.
1280. 20. april399Mse 1284. 8. april. Dipl. Dan. II 3 nr. 88.
1280. 28. aprilRoskilde400Rage Tuesen og Niels Jensen sælger deres gods i Ubberup til Æbelholt kloster.
1280. 28. april400MAse 1289. 28. april. Dipl. Dan. II 3 nr. 351.
1280. 2.maj400MBse 1284 u.d. Dipl. Dan. II 3 nr. 122.
1280. 12. juni400MCse nr. 405.
1280. 24. juniRoskilde401Roskilde stad overlader Roskilde Clare kloster et jordareal beliggende øst for klostret.
1280. 4. juliRoskilde402Niels Matthiesen af Ishøj skøder en ejendom i Jersie til Roskilde Clare kloster.
1280. 14. juliNakskov403Kong Erik 5. Glipping stadfæster Greifswalds privilegier i Skanør og det øvrige Danmark og fritager dem for at værge sig overfor personer, som de mistænker, i sager, hvor de nægter sig skyldige.
1280. 14. juliNakskov404Kong Erik 5. Glipping stadfæster Lübecks privilegier i Danmark.
1280. 14. juliVordingborg405Kong Erik 5. Glipping giver Greifswald stad et fed i Falsterbo, idet han forbyder, at fremmede uden borgernes samtykke opfører boder paa Greifswalds fed, og samtidig tillader han dem at indsætte en foged paa Skaanemarkedet til paadømmelse af alle deres retssager, endog kapitalsager.
1280. 29. juliNykøbing406Dronning Margrete tilbagegiver de spedalskes hospital i Reval noget jord i Patek, som høvedsmanden Eilard uretmæssigt har frataget hospitalet.
1280. 9. august407Dronning Margrete giver afkald paa indtægten af mønten, kroerne og fogediet i Reval for et tidsrum af 4 aar, saaledes at disse indtægter anvendes til stadens bedste.
1280. 10. augustOdense408Kong Erik 5. Glipping giver alle fremmede købmænd ret til fri og uhindret handel paa Estland.
1280. 10. augustOdense409Kong Erik 5. Glipping giver tyske, gotlandske og alle andre købmænd ret til fri og uhindret handel paa Estland.
[e. 1280. 10. august][Lubeck]410Biskop Jens af Reval, dominikanerne og franciskanerne i Lübeck vidimerer kong Erik 5.s brev af 1280 10. august (nr. 408).
[e. 1280. 10. august][Lübeck]411Dominikanerne og franciskanerne i Lübeck vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1280 10. august (nr. 409).
1280. 10. augustOdense412Kong Erik 5. Glipping tilbagegiver de spedalskes hospital i Reval noget jord i Patek, som høvedsmanden Eilard uretmæssigt har frataget hospitalet.
1280. 15. augustHermann v. Brunstern, johanniternes storpræceptor i rigerne Böhmen og Danmark, endvidere i Østrigs, Mährens og Polens lande bekræfter en donation af smykker og relikvier til ordenen fra grev Adolf 7 af Berg og hans gemalinde Elisabeth.
1280. 17. augustRibe413Bisp Tyge af Ribe kundgør, at Mogens Bentsen giver sit samtykke til broderen Kristierns gave til Ribe kirke af jordegods, hvis indtægter skal anvendes til vin og hostier i Ribe stift.
1280. 17. august413SNæstved udsteder brev angående et skifte i Köln.
1280. 1. september413Mse 1288. 5. september, Dipl. Dan. II 3 nr. 316.
1280. 7. september414Den tyske Foged, Raadmændene og de øvrige tyske i Visby kundgør, at de har sluttet Forbund med Købmændene i Lübeck til Forsvar af tyske Købmænd i Travemünde og Øresund eller derfra til Novgorod paa hele Østersøen.
1280. 22. september415Biskop Bonde af Slesvig, biskop Tyge af Ribe, provst Jakob af Barvedsyssel, Peder Jensen, Jens Jensen og Jens Grubbe erklærer overfor kong Erik 5. Glipping, at abbeden i Løgum kloster af Marte Lille har købt en fjerdedel af en otting i Draved, og at ingen anden siden har erhvervet nogen ret til denne jord.
1280. 29. september415Mse 1287. 29. september. Dipl. Dan. II 3 nr. 262.
[f. 1280. 8. oktober]416Erik Nielsen giver sin gaard i pant til bisp Tyge af Ribe for sin gæld til forskellige kirker.
1280. 8. oktoberHjarup417Erik Nielsen skøder halydelen af sit gods i * Saxæhaghæ, Hjarup og Bønstrup til bisp Tyge af Ribe til gengæld for tiender, som han har oppebaaret af kirker i Ribe stift.
1280. 11. oktoberRådet i Næstved skriver til officialerne i Kölns Sankt Columba sogn angående et vidnesbyrd om salg af en til to brødre i Næstved tilfaldet arv i Köln.
1280. 11. oktoberNæstvedRådet i Næstved skriver til officialerne i Kölns Sankt Columba sogn angående et vidnesbyrd om salg af en til to brødre i Næstved tilfaldet arv i Köln.
1280. 31. oktoberOrvieto418Pave Nicolaus 3. paalægger ærkebispen af Lund at hjemkalde paa lovlig vis det gods, der uretmæssigt er afhændet eller taget fra st. Agnetes kloster i Roskilde.
1280. 10. novemberRoskilde419Peder Gjordsen skøder en ejendom i Højby til Roskilde Clare kloster.
1280. 22. novemberSlagelse herredsting420Tingsvidne af Slagelse herred om Sorø klosters ejendom Ødemark.
[e. 1280. 22. november]421Kong Erik 5. Glipping stadfæster tingsvidnet af Slagelse herred om Sorø klosters ejendom Ødemark.
1280. 8. decemberKalemäe422Biskop Jens af Reval kundgør et forlig mellem Reval kirke og kongens vasaller om tiendeafgifter.
1280 u.d.422MAse 1284. 8. april. Dipl. Dan. II 3 nr. 88.
1280 u.d.422MBse 1288. 13. december. Dipl. Dan. II 3 nr. 331.
1280423Et brev, at broder Arnaldus har modtaget erstatning for nogle bøger.
1280424Biskop Tyge af Ribe vidimerer pave Clemens 4.s bulle af 21. juli 1265.
1280425Odense St. Hans Kloster og Odense By mageskifter Jordegods.
1280426Vestervig Kloster faar Skøde paa Gods i Tilsted og Torsted.
[o. 1280]Aalborg427Dronning Margrete paalægger Reval stad at lade byen befæste.
[o. 1280]Aalborg428Dronning Margrete paalægger kongens vasaller i Reval at virke for stadens befæstning.
[Omkr. 1280]429Dronning Margrete befaler abbederne i Kärkna (Falkenaa), Dünamünde og Gotland at betale de almene afgifter af deres gaarde i Reval eller i modsat fald at sælge dem.
[o. 1280]Nyborg430Kong Erik 5. Glipping befaler abbederne i Kärkna (Falkenaa), Dünamünde og Gotland at betale de almene afgifter af deres gaarde i Reval eller i modsat fald at sælge dem.
[Omkr. 1280]431Niels Lugges Pantebrev paa Grenegaard.
[1280 ell. senere]432Ærkebiskop Jens vidimerer nr. 311.
[1280 ell. senere]433Biskop I. af Roskilde vidimerer nr. 311.
[1280-87]434Reval Stad beder Stæderne Lübeck og Visby om at holde Herman Schlichtereme og Johan af Gotland skadesløse, da de over for Revals Borgere er gaaet i Borgen for dem, hvis Gods er blevet holdt tilbage af Herr Edvard, vor Herre Kongens Høvedsmand.
[1280-90]435Grev Guido af Flandern beder kong Magnus Ladelaas af Sverige, kong Erik af Danmark og kong Erik Magnussøn af Norge om frit lejde for sin udsending Vilhelm.
forrige næste