forrige næste
DatoStedNr.Regest
1281. [8. februar]Kong Eriks privilegier for Antvorskov.
1281. 20. martsReval1Biskop Jens af Reval slutter forlig med klostret i Dünamünde om kapellet i Paeküla.
e. 1281. 20. marts2Bernhard, underprior for Dominikanerne, og Werner, guardian for Franciskanerne i Riga, vidimerer forskellige breve, bl. a. nr. 1.
1281. 30. martsReval3Biskop Jens af Reval pantsætter sine godser i Jägala og Ruu til den danske konges vasaller i Estland.
1281. 5. aprilIndførsel i Kölns Schreinsbuch om salg af en arv tilfaldet Henrik og Godtfred, brødre og borgere i Næstved, fra deres afdøde forældre, borgere i Köln.
1281. 27. april4Jakob Havres enke Juliane skænker jordegods i Tyvelse (Tybjerg h.), Aasø og Glumsø til Sorø kloster.
1281. 3. majKøbenhavn5Biskop Ingvar af Roskilde giver fogeden og raadmændene i København myndighed til at træffe beslutninger om byens forvaltning, specielt at fastsætte maal og vægt paa varer.
1281. 5. juni6Biskop Henrik af Linköping anmoder Abbeden i Terdoest om at modtage et Depositum, hvoraf 350 Mark Sølv maa udbetales til Magister Bertrand Amalrici.
1281. 17. juliAalborg?7Kong Erik 5. Glipping bekræfter forliget mellem bispen af Reval og kongens vasaller i Estland om tienden.
1281. 20. juli8Fru Iulianes arvinger giver afkald paa ethvert krav med hensyn til hendes gave til Sorø kloster.
1281. 28. augustRoskilde9Biskop Svend af Børglum eftergiver alle, der yder helligaandshuset i Roskilde hjælp, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1281. 28. augustRoskilde10Biskop Jens af Reval eftergiver alle, der yder helligaandshuset i Roskilde hjælp, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1281. 30. septemberOrvieto11Pave Martin 4. paalægger abbeden af Holmekloster og prioren for Dominikanerne i Odense at løse Benediktinerprioren og -munkene i Odense fra kirkens ban, naar de har udredet den skyldige tiende til det hellige land.
1281. 29. decemberPå opfordring af Hermann v. Brunstern, johanniternes storpræceptor i Tyskland, Böhmen, Østrig, Mähren, Polen og Danmark fritager hertug Albrecht 2. af Sachsen og regent i Mähren johanniterne i Mähren for alle skatter og ydelser.
1281.12Erik 5. Glipping bekræfter Antvorskov Klosters Privilegier.
1281 (?)13Pave Martin 4. udsteder Privilegier for Kapitlet i Lund og Kirken sammesteds (Referat).
[1281-85]14Pave Martin 4. paalægger dekanen i Lund at tilbagekalde det gods, der ulovligt var frataget Roskilde kirke.
forrige næste