forrige næste
DatoStedNr.Regest
1282. 1. januar15Biskop Jens af Reval bekræfter sin overenskomst med kongen af Danmarks vasaller i Estland.
1282. 9. februarRoskilde16Esger Maar, Niels Ingemarsen og Peder Bonde sælger otte ørtug jord i Gundsølille til Roskilde Agnete kloster.
1282. 18. februarKøbenhavn17Biskop Ingvar af Roskilde fritager, saa længe han lever, medlemmerne af kapitlet i København for at yde bispen gæsteri af deres personlige sognekirker.
1282. 9. martsRoskilde18Kong Erik 5. Glipping forpligter sig under kaution til at betale greverne Helmold 3. og Nikolaus 7. af Schwerin deres tilgodehavende i anledning af arven efter jomfru Margrete.
1282. 19. marts18MKong Erik 5. Glippings forordning i Vordingborg, kaldet Vordingborghaandfæstningen eller Martshaandfæstningen, er udeladt i henhold til Dipl. Dan. 2.r. I S. VII. Paa grund af dens historiske betydning som forudsætning for Julihaandfæstningen (1282 29. juli, nr.45), er en tekst uden apparat og varianter trykt med petit som tillæg til nr.45.
1282. 20. martsVordingborg19Kong Erik 5. Glipping indskærper Jydske lovs bestemmelser om de skibbrudnes ret til at bjerge deres ejendom.
1282. 20. martsVordingborg20Oluf Tagesen køber jordegods i Ledøje (Smørum h.) af grev Otto af Ravensberg.
[1282. 20. marts-1283. 13. juni]21Kong Erik 5. Glipping meddeler indbyggerne i Baraherred, at han efter de 25 skaanske bønders opfordring nedsætter en kommission til at paadømme forskellige retsbrud, idet han samtidigt stadfæster en række sædvaner og vedtægter i Skaane.
1282. 22. marts22Ærkebiskop Johann 1. af Riga, provst Johann i Riga, abbed Henrik af Dünamünde, Adam, prior for Dominikanerne, og Wasmod guardian for Franciskanerne i Riga vidimerer kong Abels brev af 1251 8. august (Dipl. Dan. II, 1, 41 nr. 45).
1282. 5. aprilOrvieto23Pave Martin 4. stadfæster Erik 5. Glippings overdragelse af St. Olufs kirke i Reval til St. Michaels kloster i Reval.
1282. 5. aprilOrvieto24Pave Martin 4. tager paa kong Erik 5. Glippings opfordring Reval St. Michaels kloster under sin beskyttelse og bekræfter dets privilegier.
1282. 5. aprilOrvieto25Pave Martin 4. sender palliet til ærkebiskop Jens Dros af Lund.
1282. 13. aprilOrvieto26Pave Martin 4. udnævner ærkedegnen Jens Dros til ærkebiskop i Lund, til trods for at denne ikke har overholdt bestemmelsen om at indfinde sig i Rom for personligt at søge pavens bekræftelse paa kapitlets valg.
1282. 13. aprilOrvieto27Pave Martin 4. meddeler Lunds kapitel udnævnelsen af ærkedegnen Jens Dros til ærkebiskop af Lund.
1282. 13. aprilOrvieto28Pave Martin 4. meddeler staden og stiftet Lunds gejstlighed udnævnelsen af ærkedegnen Jens Dros til ærkebiskop af Lund.
1282. 13. aprilOrvieto29Pave Martin 4. meddeler menigheden i Lunds stad og stift udnævnelsen af ærkedegnen Jens Dros til ærkebiskop af Lund.
1282. 13. aprilOrvieto30Pave Martin 4. meddeler Lundekirkens vasaller udnævnelsen af ærkedegnen Jens Dros til ærkebiskop af Lund.
1282. 13. aprilOrvieto31Pave Martin 4. meddeler kong Erik 5. Glipping udnævnelsen af ærkedegnen Jens Dros til ærkebiskop af Lund.
1282. 26. aprilOrvieto32Pave Martin 4. paalægger biskop Tyge af Ribe at stævne den af ærkebiskop Jakob Erlandsen udnævnte biskop af Viborg, Peder, til møde for paven og at bevirke, at den af kapitlet udvalgte biskop i Viborg, Troels, frigives af fangenskabet.
1282. maj33Af det pavelige kammers regnskaber for indsamling af korstogstiende: Regnskab for Bertrand Amalricis tiendeindsamling i Danmark og Sverige.
1282. 18. majKøbenhavn34Biskop Ingvar af Roskilde fornyer og bekræfter sine forgængere bisperne Jakobs, Peders og Stigs privilegier og statuter for København, specielt Jakob Erlandsens stadsret af 1254 13. marts (Dipl. Dan. 2.r. I 115 nr. 138).
1282. 12. juniRoskilde35Biskop Ingvar af Roskilde giver afkald paa bispestolens jurisdiktion overfor Roskilde Clara klosters bryder og landboer og alle dets undergivne undtagen i gejstlige sager.
1282. 28. juni36Staden Slesvig slutter overenskomst med Flensborg til gensidig beskyttelse af de to stæders borgere.
1282. 1. juliRoskilde37Kong Erik 5. Glipping stadfæster de danske kongers privilegier til Lübeck.
1282. 2. juliRoskilde38Kong Erik 5. Glipping giver Reval lybsk ret og forbyder fremmede at drive detailhandel i byen.
[1282. 2. juli-1284]39Biskop Jens af Reval og staden Revals raadmænd beder raadmændene i Lübeck om at sende Reval en fremstilling af den lybske kirkeret.
[1282. 2. juli-1284]40Biskop Jens af Reval og staden Revals raadmænd beder kapitlet i Lübeck om at sende Reval en fremstilling af den lybske kirkeret.
1282. 5. juliSorø41Esbern Andersen skøder i kongens nærværelse jordegods i Taastrup til Niels Hermansen.
1282. 18. juliMontefiascone42Pave Martin 4. overdrager biskop Tyge af Aarhus at løse tiendeindsamlerne provst Vilgrip af Rovsø og magister Vilgrip, kanniker i Aarhus, fra kirkens ban, naar de har aflagt fuldt regnskab for de indsamlede penge.
1282. 20. juli43Sorø kloster slutter forlig med herr Peder Olufsen af Tystrup om erstatning til klostret for nedrivning af møllen ved kongens kilde.
1282. 22. juliNykøbing44Dronning Margrete paalægger under bødetrusel jordejerne i Revals omraade at nedrive gærderne om deres marker inden 11. november.
1282. 29. juliNyborg45Kong Erik 5. Glippings haandfæstning.
1282. 29. juliNyborg46Kong Erik 5. Glipping paalægger under bødetrusel jordejerne i Revals omraade at nedrive gærderne om deres marker inden 11. november.
1282. 8. september47Riga slutter overenskomst med Lübeck og Visby om 1 otte aar at beskytte tysk handel paa Trave, i Øresund og paa rejsen derfra over Østersøen til Novgorod.
1282. 13. septemberMontefiascone48Pave Martin 4. stadfæster kong Valdemar 2.s overdragelse af Järvamaa (Gerwien), Alempoys, Normegunde, Mocha og Waiga (Weigele) til Marieridderne i Livland og kong Abels bekræftelse deraf.
1282. 18. septemberWittenburg49Grev Nikolaus 1. af Schwerin overlader landsbyen Vietow til sin slægtning Margrete (datter af junker Abel Abelsen), efter at hun er gaaet i kloster i Zarrentin.
1282. 1. oktoberMontefiascone50Pave Martin 4. paalægger biskop Tyge af Aarhus at inddrive den tiende til det hellige land, som endnu ikke er indkommet fra Danmark og Sverige.
1282. 4. decemberRostock51Dronning Margrete bevidner, at Erik 4. Plovpennings døtre Agnes og Jutta af fri vilje er indtraadt i Roskilde Agnete kloster.
1282. 9. decemberRibe52Biskop Jakob af Slesvig, udvalgt biskop Jens af Odense, Niels Hak forhenværende marsk, Stig Andersen marsk, Niels Knudsen og Jakob, søn af grev Niels af Halland vidimerer Kristoffer 1.s brev af 1255 14. marts (Dipl. Dan. 2. rk. I 132 nr. 156).
1282. 16. decemberFlensborg53Kong Erik 5. Glipping fritager borgerne i Slesvig for at betale told paa Skaanemarkederne.
1282. 16. decemberFlensborg54Kong Erik 5. Glipping tillader, at Hamburgs borgere, som lider skibbrud i Danmark, bjerger deres gods.
1282. u. d.Ribe55Biskop Tyge af Ribe forordner med kapitlets samtykke, at boet efter gejstlige, der dør 1. maj eller derefter, maa bevare deres kirkelige indtægter indtil den følgende paaske.
1282. u. d.56Staden Lübeck oversender paa opfordring af Erik 5. Glipping, dronning Margrete og staden Reval et eksemplar af den lübske ret til Reval.
[c. 1282]57Kong Erik 5. Glipping forpligter sig til at lade sin ældste datter ægte kong Magnus af Sveriges søn og tronarving, naar hun er blevet giftefærdig.
1282På et parlament i Northampton beder John Peckam, ærkebiskop af Canterbury, kongen om, at de kirkelige privilegier og friheder, der var givet af briternes, sachsernes og danskernes konger, bliver stadfæstet.
[1282-1286]Biskopperne Peder af Viborg og Jens af Odense afsiger dom i striden mellem biskoppen af Ribe og arvingerne efter Mogens Hågensen om godset i Jerlevskov.
forrige næste