forrige næste
DatoStedNr.Regest
1283. 5. januarRoskilde58Roskilde kapitel bevidner domprovst Jens Grands protest mod, at kong Erik 5. Glipping har tiltaget sig præsentationsret til St. Michaels kirke i Slagelse.
128(3). 5. januar59Pave Martin 4. paalægger Provsten i Roskilde at tilbagekalde Bosjöklosters Gods (Referat).
1283. 14. januar59SJon Jonsen Lille skænker gods i Vassingerød og Kirkelte til alteret for Sankt Cecilie i Vor Frue kirke i København.
1283. martsHelsingborg59MKong Erik 5. Glippings forordning om luksus i klædedragt etc., se Reg. Dan. nr. 1312*
1283. 12. martsRoskilde60Niels Mathiesen fra Ishøj overdrager Roskilde Clara kloster 16 ørtug skattejord og tre stufjorder.
1283. 27. marts60MAse nr. 82.
1283. 27. marts.Viborg82SKong Erik 5. Glipping bekræfter dronning Margretes friheder til kannikerne i Reval.
1283. 1. april60MBse 1280. 30. marts.
1283. 9. april.60MCReg. Dan. nr. *567 er et holstensk brev.
1283. 13. juniLund61Kong Erik 5. Glipping bekræfter forliget mellem bispen i Reval og vasallerne i Estland om tienden.
1283. 13. juniRostock62Hertug Johann 1. af Sachsen, hertug Bogislaw 4. af Pommern, fyrst Wizlaus 2. af Rügen, fyrsterne Heinrich 1. og Johann 1. af Werle, greverne Helmold 3. og Nikolaus 1. af Schwerin, grev Bernhard 2. af Danneberg, fyrsterne Johann 2., Heinrich 2. og Johann 3. af Mecklenburg, fyrsterne Johann 2., Nikolaus (Claus, Niklot) og Heinrich 4. Borwin af Rostock og de nævnte fyrsters vasaller samt stæderne Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Demmin og Anklam og byerne indenfor landenes omraader slutter forbund til opretholdelse af freden til lands og til søs for 10 aar.
1283. 24. juniOrvieto63Biskop Gebhard af Brandenburg og ni andre bisper giver aflad til dem, der bidrager til genopførelsen af Roskilde domkirke eller besøger kirken paa store festdage.
[1283. 24. juni]63S1Ti bisper eftergiver alle dem, der besøger Ribe domkirke på visse festdage eller yder hjælp til kirkens bygning, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
[1283. 24. juni]63S2Ti bisper eftergiver alle dem, der besøger Næstved Sankt Peders kloster, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1283. 25. juniHolbæk64Kong Erik 5. Glipping bekræfter klostret Dünamündes ejendomsbesiddelser i Estland.
1283. 30. juniTaarnborg65Kong Erik 5. Glipping tillader biskop Jens af Reval at bygge en mølle.
1283. 15. juliRibe66Kong Erik 5. Glipping fritager borgerne i Ribe for at betale told paa Skaanemarkederne.
1283. 15. juliRibe67Kong Erik 5. Glipping tager alle gæster, der besøger Ribe, under sin beskyttelse, bekræfter deres friheder, fastsætter maksimaltoldsatser for udførsel af en række varer og tillader fri udførsel undtagen i nødstilfælde.
1283. 20. juliHedeby68Kong Erik 5. Glipping skænker Hamburgs borgere en stadeplads paa Skaanemarkederne og giver dem samme rettigheder som borgerne fra de andre nordtyske og vendiske handelsstæder.
1283. 20. juliHedeby69Kong Erik 5. Glipping skænker Kiels borgere en stadeplads paa Skaanemarkederne og giver dem de samme rettigheder som borgerne fra de andre nordtyske og vendiske handelsstæder.
1283. 24. juliColbaz70Abbed Mogens af Esrum paalægger abbeden i Colbaz at sende skriftefædre til nonneklostret i Stettin.
1283. 26. juliSønderborg71Kong Erik 5. Glipping stadfæster ærkebiskop Trued af Lunds dom mellem hr. Mogens Bentsen og biskop Tyge af Ribe om et vandløb i Visby, samt ærkebiskop Jens Dros stadfæstelse af dommen.
1283. 27. juliSønderborg72Kong Erik 5. Glipping bekræfter for aaret 1283 opholds- og handelstilladelsen for borgerne fra Lübeck, Wismar, Rostock, Demmin, Stralsund, Greifswald, Stettin og Anklam.
1283. 1. augustLund73Ærkedegn Haagen af Lunds testamente.
1283. 10. augustLund74Ærkebiskop Jens Dros af Lund overdrager Esger Arn, kannik i Ribe, at dømme i sagen om Jon Iversens og hans medskyldiges overgreb mod Løgum kloster.
1283. 28. augustSchwerin75Biskop Hermann af Schwerin og greverne Helmold 3. og Nikolaus 1. af Schwerin opfordrer alle prælater og stormænd i Danmark til at bevæge kong Erik 5. Glipping til at overdrage hr. Jakob Nielsen hans fædrene grevskab Halland.
1283. 8. septemberVordingborg76Kong Erik 5. Glipping tilbagegiver grevskabet Halland med alle kronens beføjelser til hr. Jakob Nielsen.
1283. 19. septemberNykøbing77Kong Erik 5. Glipping lover lübske borgere i Danmark retsbeskyttelse i tre aar og forpligter sig til kun at opsige beskyttelsen med et halvt aars varsel.
1283. 11. oktoberRibe78Abbed Jon i Løgum kloster nedlægger overfor den af ærkebispen i Lund udpegede dommer biskop Tyge af Ribe paastand om, at herr Jens Urne skal tilbagegive klostret noget jordegods, han uretmæssigt har sat sig i besiddelse af, og erstatte den derved opstaaede indkomstformindskelse for klostret.
1283. 11. oktoberRibe79Biskop Tyge af Ribe, dommer i processen mellem Løgum kloster og hr. Jens Urne, afsiger efter retsmøde mellem parterne kendelse om, at Løgum klosters stævning er gyldig, og at anklagede skal svare paa klageskriftet den 15. november, hvorefter anklagede appellerer.
1283. 15. oktoberOrvieto80Pave Martin 4. bekræfter Roskilde Agnete klosters privilegier.
1283. 28. decemberReval81Biskop Jens af Reval lover at bestride halvdelen af udgifterne ved at indhente pavens stadfæstelse af forliget mellem Reval bispestol og kongens vasaller i Estland af 1280 8. december.
1283. u. d.Viborg82Kong Erik 5. Glipping bekræfter dronning Margretes friheder til kannikerne i Reval.
128383Mageskifte mellem Peder Nielsen og Niels Hallandsfar.
128384Erik 5. Glipping stadfæster Øm(?) klosters Besiddelse af Vitved og Tammestrup Mark.
128384MI »Repertorium über die Original Acta im Königl. Gewölbe zu Kopenhagen. 1664 nr. 4. Læg Schleswigk« paa RA. staar: Transsumpt des Bischofs von Schleswig [1345] vff etliche Vertrage, zwischen den Grauen zu Holstein vnd Ditmarschen zum 1. Eines Vertrags durch Herzogen Erichen zu Jutlande, anno 1283 behandelt.
[1283-84]85Ærkebiskop Johann af Riga, bisperne Friedrich af Dorpat og Hermann af Øsel og landmesteren i Livland Wilcken stadfæster biskop Jens af Revals forlig med vasallerne i Harrien og Virland af 1281 17. juli (nr. 7).
[1283-85]86Jon Jonsen kaldet Lille medgiver borgeren Hartlev fra Lund og hans dreng en anbefaling for deres rejse til Norge.
forrige næste