forrige næste
DatoStedNr.Regest
1284. 25. januarSlesvig87Valdemar 2., hertug af Jylland giver borgerne i Slesvig ret til fri handel overalt i hertugdømmet.
1284. 8. aprilTønder88Valdemar 2., hertug af Jylland stadfæster og udvider Løgum klosters privilegier.
1284. 9. aprilReval89Biskop Jens af Reval, den danske konges raader i Estland og vasallerne i Revals omraade forbinder sig til forsvar for deres rettigheder.
1284. 20. aprilOrvieto90Pave Martin 4. paalægger sin kammermester Berardus at afkræve købmanden Bernardus Guaritii af huset Crusoli i Montpellier 1140 mark sølv, som tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici havde indsamlet i Danmark og Sverige til hjælp for det hellige land og deponeret hos huset, og anbringe dem hos nogle købmænd i Pistoia.
1284. 24. aprilOrvieto91Pave Martin 4. giver købmanden Bernardus Guaritii af huset Crusoli i Montpellier kvittering for afleveringen af 1140 mark sølv, som tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici havde deponeret der af den i Danmark og Sverige indsamlede tiende for det hellige land.
1284. 14.-20. majNyborg92Biskop Tyge af Aarhus eftergiver alle, der hjælper Odense St. Knuds kirke, 40 dages kirkebod.
1284. 15. majAlsted93Peder Olufsen fra Tystrup skøder paa Alsted herredsting sit gods i Bringstrup til Sorø kloster som erstatning for møllen ved kongens kilde.
1284. 21.-27. majNyborg93MKong Erik 5. Glippings forordning for Jylland, se Reg. Dan. nr. 1331*.
1284. 24. majNyborg94De udpegede voldgiftsmænd bisperne Jacob af Slesvig, Tyge af Ribe og Jens af Odense og grev Jakob af Halland, Niels Hak, Jon Lille, Uffe Nielsen, Stig Andersen, Niels Knudsen, Jens Grubbe og Thomas Mule tilkender Erik 4. Plovpennings døttre Sofie, Ingeborg, Jutta og Agnes den dem med urette fratagne fædrene arv i kongeriget og hertugdømmet.
1284. 24. majNyborg95Kong Erik 5. Glipping giver Erik 4. Plovpennings datter Jutta erstatning for hendes fædrene godser i Nyborg og Hjulby.
e. 1284. 24. maj?96Amund Haraldsen og præsten Niklot, den norske konges udsendinge, beder Franciskaneren Peder og den norske konges fogeder i Nørrejylland overgive til Erik 4. Plovpennings døtre Juttas og Agnes repræsentanter de fædrene godser, der er blevet dem tildelt ved arvedelingen.
1284. 25. majNyborg97Valdemar 2., hertug af Jylland, forbyder at antaste den norske dronning Ingeborgs fædrene arv i hertugdømmet.
1284. 26. majNyborg97MAKong Erik 5. Glippings forordning for Sjælland, se Reg. Dan. nr. 1332*.
1284. 26. majNyborg97MBKong Erik 5. Glippings forordning for Skaane, se Reg. Dan. nr. 1333*.
1284. 26. majNyborg98Ærkebiskop Jens Dros af Lund bekræfter den af Aarhusbispen Tyge foretagne henlæggelse af Hundslund kirke til kantoriet i Aarhus, da kirkens patroner har forbrudt deres patronatsret ved drabet paa provst Ugod.
1284. 22. juniOrvieto99Pave Martin 4. paalægger biskop Tyge af Ribe at stævne den af ærkebiskop Jakob Erlandsen udnævnte biskop af Viborg, Peder, til at give møde for paven.
1284. 2. juliSlesvig100Valdemar 2., hertug af Jylland giver indbyggerne i Bremen lejde til at handle i Slesvig, og beder om samme beskyttelse for sine egne undersaatter, naar de kommer til Bremen.
1284. 7. juliRoskilde100MSe 1280 4. juli (Rep. nr. 463).
1284. 25. juliCastrum Plebis101Pave Martin 4. paalægger sin skatmester Berardus at udbetale 15600 uncer guld af tienden fra Skotland, Danmark, Sverige, Ungarn og de slaviske og polske stater som laan til kong Karl af Anjou til hævdelsen af dennes herredømme paa Sicilien.
1284. 5. augustCastrum Plebis102Pave Martin 4. giver købmanden Bernardus Guaritii af huset Crusoli i Montpellier kvittering for afleveringen af 1300 mark sølv, som tiendeindsamleren Bertrandus Amalrici havde deponeret hos dette hus af den i Danmark og Sverige indsamlede tiende for det hellige land.
1284. 13. augustVierraden103Markgreverne Otto 4. og Konrad 1. af Brandenburg slutter fred med hertug Bogislaw 4. af Pommern og fyrst Wizlaus 2. af Rügen.
1284. 16. augustFlensborg103MFlensborg stadsret, se Reg. Dan. nr. 1336* = *577.
1284. 17. augustViemose104Kong Erik 5. Glipping lover de tyske købmænd beskyttelse paa markedet i Skanør i 1284.
1284. 18. september105Officialen i Paris bekendtgør Roskildekanniken magister Peder Arnfast(sen)s testamentariske overdragelse af et hus i Paris til fattige danske studenter.
1284. 29. septemberRoskilde106Fogeden Niels Hermansen i Roskilde bekendigør, at staden Roskilde overlader St. Clara kloster i Roskilde et omstridt grundstykke, mod at klostret bygger og vedligeholder de nødvendige broer ved den gade, der fører forbi nævnte grundstykke.
1284. 15. novemberSlesvig107Biskop Jakob af Slesvig stadfæster biskop Valdemar af Slesvigs overdragelse af en trediedel af tienden fra Bylderup til Løgum kloster.
1284. 21. novemberViborg108Sogneboerne i St. Ibs sogn i Viborg overdrager deres kirke til Antvorskov kloster.
[1284 f. 29. november-1285. 3. juli]109Drost Uffe Nielsen beder kyststæderne om at give nogle købmænd fra Lund erstatning for gods, der er blevet røvet fra dem med stædernes billigelse.
1284. 29. novemberOdense110Kong Erik 5. Glipping forbyder udførsel til Norge og lover at ville forbyde norsk handel paa Danmark, hvis det ikke inden otte dage efter pinsen 1285 er kommet til forlig mellem Norge og de vendiske stæder.
1284. 29. novemberOdense111Kong Erik 5. Glipping fastslaar de vendiske stæders handelsrettigheder i Danmark.
[e. 1284 29. november]112Kapitlet, Dominikanernes og Franciskanernes konvent i Lübeck vidimerer nr. 111.
[e. 1284. 29. november]113Kapitlet, Dominikanernes og Franciskanernes konvent i Lübeck vidimerer nr. 111.
1284. 29. novemberOdense114Kong Erik 5. Glipping tiltræder de nordtyske bispers, fyrsters og byers forbund til landefredens overholdelse af 1283 13. juni (nr. 62).
[e. 1284. 29. november]115Kapitlet, Dominikanernes og Franciskanernes Konvent i Lübeck vidimerer nr. 114.
1284. 29. novemberOdense116Kong Erik 5. Glipping slutter inden for rammerne af forbundet af 1283 13. Juni en særlig aftale med Lübeck om at staa sammen i konflikten med Norge.
1284. 3. decemberHallenslevlund117Absalon Andersen skænker Esrum kloster jordegods i Kollerød og Lerelte. A: tabt — Aa: Esrombogen f.100v med overskrift: Super Colleruth.
1284. 15. december118Biskop Friedrich af Dorpat meddeler raadmændene i Lübeck at han har gjort testamente, i nærværelse af bl. a. nogle af den danske konges vasaller.
1284. 23. decemberPerugia119Pave Martin 4. giver dispensation til ægteskab mellem kong Magnus af Sveriges søn Birger og kong Erik 5. Glipping af Danmarks datter Margrete.
1284. 24. decemberAarhus120Aarhus byting bevidner, at Kristine, Jakob Bjergs enke, af Aarhus kapitel har modtaget betaling for gods i Ølsted.
1284. 29. decemberTønder121Valdemar 2., hertug af Jylland stadfæster Flensborgs stadsret af 1284 14. august med forbehold overfor tre paragraffer.
1284. u. d.Øm122Biskop Tyge af Aarhus eftergiver alle, der yder hjælp til opførelse af Flensborg Marie sogns nye stenkirke, 40 dages kirkebod.
1284. u. d.Reval123Biskop Jens og kapitlet i Reval giver med kongen af Danmarks og ærkebispen af Lunds tilslutning borgerne i Reval den lübske gejstlige ret.
1284124Sognemændene i Viborg indvilger i Viborgbispens Overdragelse af alle Viborg St. Hans Kirkes Rettigheder og Indkomster til Antvorskov Kloster.
1284125Biskop Tyge af Ribe stadfæster Løgum klosters privilegier.
1284126Kong Erik 5. Glipping giver Næstved St. Peders kloster patronatsret til kirken i Tjæreby.
1284127Kong Erik 5. Glippings præsentationsbrev til kirken i Tjæreby.
[1284]128Biskop Ingvar af Roskilde inkorporerer pleno iure kirken i Tjæreby i Næstved St. Peders kloster.
1284129Biskop Ingvar af Roskilde paalægger sognemændene i Tjæreby at svare Næstved St. Peders kloster for kirkens indkomster.
1284130Absalon Andersen testamenterer Sorø kloster jordegods i Øxneskov, Stenmagle, Nyrup og Assentorp.
1284131Peder Olufsen fra Tystrup skøder i kongens nærværelse sin ejendom i Bringstrup til Sorø kloster som erstatning for møllen ved kongens kilde.
[1284]132Hertug Valdemar 2. af Jylland fremstiller for ærkebispen af Lund kongerne Kristoffer 1.s og Erik 5. Glipping's uret mod kong Abels efterkommere, erklærer at han atter rejser sin linjes krav paa Danmarks krone og beder ærkebispen fremstille sagen for paven.
[1284]133De forbundne nordtyske søstæder forbyder oversøisk udførsel af en række levnedsmidler og enhver indførsel af norske varer.
[1284]133MAabenraas stadsret; Reg. Dan. nr. 1346* er ikke nogen virkelig stadsret, men en senere tillempning af Flensborg stadsret af 1284.
forrige næste