forrige næste
DatoStedNr.Regest
[1285. 2. april-1287. 3. april]134Pave Honorius 4. stadfæster overdragelsen af Tjæreby kirke til Næstved St. Peders kloster.
1285. 5. aprilPerugia135Pave Honorius 4. paalægger biskop Tyge af Ribe at stævne den af ærkebiskop Jakob Erlandsen udnævnte biskop af Viborg Peder til at møde for paven.
1285. 10. maj136Kong Edward 1. af England beordrer undersøgelse i anledning af udplyndringen af Martin le Engleys, købmand fra Danmark, paa kysten ved Blankeneye.
1285. [10. maj-24. juni]137Dronning Ingeborg af Norge, abbed Erik i Munkeliv og Erik Dufgalssøn bevidner udsendelsen af biskop Narwe af Bergen og Bjarne Erlingssøn som gesandter til Sverige og Danmark med formaal at bringe fred imellem rigerne.
1285 [c. 20.-28. maj]Nyborg138Kong Erik 5. Glipping stadfæster sin overdragelse af grundejendom i Odense til Franciskanerne sammesteds.
1285. 28. majNyborg139Ærkebiskop Jens Dros af Lund, og bisperne Peder af Viborg, Tyge af Aarhus, Tyge af Ribe, Ingvar af Roskilde, Jens af Odense og Niels af Børglum tildømmer paa hoffet i Nyborg Danmarks krone herredømmet over Als efter vordholdsnævns ed og krongodset i Sønderjylland med mønten og ledingsafløsningen efter et brev af hertug Erik 1.
1285. 1. juniRoskilde140Magister Rane, dekan i Roskilde, bemyndiger Oluf Lunge til at sælge Roskilde Clara kloster sin gaard i Allindelille.
1285. 5. juniRoskilde141Biskop Ingvar af Roskilde tildømmer Bo Breds arvinger en gaard i Søstrup, som er i Sorø klosters besiddelse.
1285. 17. juni142Kong Edward 1. af England beordrer, at de, der har deltaget i udplyndringen af Martin le Engleys, købmand fra Danmark, skal stilles for en jury.
1285. 25. juniLödöse143Kong Magnus af Sverige giver Jon Lille og de tyske stæders udsending frit lejde til at opsøge ham i Sverige.
1285. 29. juniGulbergshede144Bisperne Bryniulf af Skara, Bo af Linköping og Amund af Strengnäs giver aflad til alle, der besøger eller understøtter St. Knuds kirke i Odense.
1285. 3. juliGulbergshede145Kong Erik af Norge slutter forlig med Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund og Greifswald.
1285. 13. juliRoskilde146Kong Erik 5. Glipping tager Københavns Frue kirkes besiddelser, som Jon Lille har skænket den i Kirkelte og Vassingerød, under sin beskyttelse og fritager dem for leding, ombudsmandens krav inne stud og andre ydelser til kongen.
1285. august147Biskop Tyge af Ribe vidimerer pave Clemens 4.s bulle til Franciskanerordenen af 1265 29. juni.
1285. 5. august148Den udvalgte ærkebiskop af Uppsala Magnus erklærer i kapitlets nærværelse, at biskop Bo af Linköping ikke har pligt til at følge med ham til hans indvielse i Lund, og hvis han af sig selv beslutter at ledsage ham, skal hverken det eller den omstændighed, at Bos forgænger i Linköping biskop Henrik i sin tid ledsagede den tidligere ærkebiskop Jakob af Uppsala til Lund, skabe noget præcedens.
1285. 16. augustRibe149Biskop Tyge af Ribe fastsætter med kapitlets samtykke, at fremtidigt kun halvdelen af første aars indtægter af stiftets vakante kirker tilfalder kapitlet.
1285. 23. augustLund150Bent, dekan i Lund, gør testamente.
1285. 4. september151Jon Jonsen Lille skøder Esrum kloster jord i Kollerød til køb af voks til alterlys.
1285. 9. septemberOdense152Løgum kloster appellerer til paven imod de af paven indsatte dommere, prioren Niels i Odense, provsten Niels sammesteds og Rike, provst i Gamtofte, i sagen mellem klostret og Jens Urne.
1285. 29. septemberAalborg153Cecilie, Ove Kages hustru skøder sin gaard i Greve til Roskilde Agnete kloster.
1285. 31. oktoberKalmar154Kong Magnus af Sverige bekendtgør de bestemmelser i forliget mellem Norge og hansestæderne, som behandler en eventuel bilæggelse af den dansk-norske strid og stædernes stilling under en fortsat dansk-norsk krig.
1285. 31. oktoberKalmar155Kong Magnus af Sveriges voldgiftskendelse i striden mellem kong Erik af Norge og stæderne Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, Riga og Visby.
1285. 1. novemberRom156Pave Honorius 4. paalægger biskop Tyge af Aarhus at overgive til indsamleren Husguitio (Uguccio) af Castiglione den indsamlede tiende til det hellige land.
1285. 1. novemberRom157Pave Honorius 4. overdrager til indsamleren Huguitio (Uguccio) af Castiglione at overgive de fra biskop Tyge af Aarhus modtagne tiender til repræsentanter for nogle florentinske købmandshuse.
1285. 1. novemberRom158Pave Honorius 4. anbefaler indsamleren Huguitio (Uguccio) af Castiglione til Danmarks prælater.
1285. 1. novemberRom159Pave Honorius 4. anbefaler indsamleren Huguitio (Uguccio) af Castiglione til Johanniterne og Marieridderne i Danmark.
1285. 1. novemberRom160Pave Honorius 4. anbefaler indsamleren Huguitio (Uguccio) af Castiglione til kong Erik 5. Glipping.
1285. 5. novemberRom161Pave Honorius 4. anbefaler til fri gennemrejse nogle købmænd fra Firenze, som i hans ærinde rejser til Norge, Danmark og Sverige.
1285. 26. novemberRoskilde162Ingerd, Barvid Andersens enke skøder paa Sømme herredsting ved Jens Ødgersen 7½ ørtug skattejord i Holbo herred og 11½ ørtug skattejord i Strø herred til Æbelholt kloster.
1285. 13. decemberRom163Pave Honorius 4. paalægger indsamleren Huguitio (Uguccio) af Castiglione hurtigst muligt at begive sig til Danmark og Sverige og inddrive tienden for det hellige land hos biskop Tyge af Aarhus og andre indsamlere og opbevarere.
1285164Ærkebiskop Jens Dros af Lund bekræfter kong Erik 5. Glippings præsenta tion og biskop Ingvar af Roskildes overdragelse af kirken i Tjæreby til Næstved St. Peders kloster.
1285165Biskop Peder 1. af Viborg stadfæster det Gods, Greven af Eberstein har givet Viborg St. Hans Kloster.
[c. 1285]166Udtog af en beretning om de tjenester Hamburg i tidens løb har ydet greverne af Holsten.
[1285]Broder Peder, biskop af Viborg, bevidner, at en Marie i Viborg har skænket to gårde til Sankt Hans kloster sammesteds.
[1285-1299]Niels Gregersen, kannik i Lund, får tilskødet gods i Värpinge.
forrige næste