forrige næste
DatoStedNr.Regest
1286. 5. februar167Grev Jakob af Halland skøder til Sorø kloster jordegods i Ormslev som pant for 240 mark penge, med hvilken sum grev Jakob havde kautioneret for Erik 5.
1286. 27. februarRom168Pave Honorius 4. sender indsamleren Huguitio (Uguccio) af Castiglione en afskrift af pave Martin 4.s brev til biskop Tyge af Aarhus 1282 1. okt. (nr. 50).
1286. 26. marts169Povl Hvid, foged i Søborg, mageskifter med Esrum kloster jordejendom i Tisvilde mod jordejendom i Grimstrup. 7 .. = Tuconis.
1286. 31. martsNyborg170Hertug Valdemar 2. af Sønderjylland erklærer at ville respektere kronens rettigheder i Sønderjylland og overholde sine forpligtelser mod kronen og riget.
1286. 13. aprilKiel171Grev Johann 2. af Holsten skænker jordegods til Kiel.
1286. 20. aprilLübeck172Hermann, biskop af Schwerin, hertug Johann 1. af Sachsen, greverne Gerhard 1., Gerhard 2., Johann 2. og Adolf 5. af Holsten, Helmold 3. og Nikolaus 1. af Schwerin, Gerhard af Hoya, Johann 3. og Heinrich 2. af Mecklenburg gaar i borgen for at hertug Valdemar 2. af Sønderjylland overholder sine forpligtelser i brevet af 1286 31. marts (nr. 170).
1286. 1. majAarhus173Aarhus kapitel bekendtgør, at provst Jens af Himmersyssel har skænket et stenhus til brug for syge kanniker, og forbyder, at det nogensinde overlades til en enkelt kanniks brug.
1286. 18. majRom174Pave Honorius 4. oversender ærkebiskop Jens Dros af Lund palliet til den udvalgte ærkebiskop Magnus af Uppsala, idet han dog tilføjer, at den valgte fremgangsmaade ikke maa præjudicere noget med hensyn til spørgsmaalet om Lundekirkens primat over Uppsala.
1286. 18. majRom175Pave Honorius 4. paalægger bisperne Ingvar af Roskilde og Jens af Odense at overgive den udvalgte ærkebiskop Magnus af Uppsala palliet, hvis ærkebiskop Jens Dros af Lund faar forfald.
1286. 31. majRom176Pave Honorius 4. udnævner kardinalen biskop Johannes af Tusculum til kardinallegat i Böhmen, Danmark og Sverige.
1286. 31. majRom177Pave Honorius 4. anbefaler kardinallegaten Johannes af Tusculum til gejstligheden i Böhmen, Danmark og Sverige.
1286. 31. majRom178Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at udnævne tyve kanniker og give dem provision paa præbender indenfor hans legationsomraade.
1286. 31. majRom179Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at optage gejstlige ved dom- og kollegiatkirker og give dem provision paa præbender med samtykke af dem, hvem overdragelsen af præbenderne tilkommer.
1286. 31. majRom180Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum yderligere at udnævne tolv kanniker og give dem provision paa præbender indenfor hans legationsomraade.
1286. 31. majRom181Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at besætte gejstlige embeder, der bliver ledige ved dødsfald eller embedsnedlæggelse blandt hans ledsagere.
1286. 31. majRom182Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give gejstlige dispensation til fortsat at beklæde flere gejstlige embeder.
1286. 31. majRom183Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give et vist antal gejstlige — i Danmark to — dispensation til at beklæde to gejstlige embeder, endog med sjælesorg.
1286. 31. majRom184Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give gejstlige i sit følge og gejstlige, som faar særlige hverv betroet, dispensation til at oppebære indtægterne af deres embeder, som om de residerede i dem.
1286. 31. majRom185Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at anvende kirkens straf mod gejstlige og verdslige indenfor hans legationsomraade.
1286. 31. majRom186Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum under visse betingelser at give seks gejstlige dispensation til trods uægte fødsel at modtage gejstlige embeder.
1286. 31. majRom187Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum under visse betingelser indenfor sit legationsomraade at give et vist antal gejstlige — i Danmark og Sverige fem — dispensation til trods uægte fødsel at modtage gejstlige embeder.
1286. 31. majRom188Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give seks gejstlige indenfor hans legationsomraade dispensation til at forblive i deres embeder, skønt de ikke har den kanoniske alder.
1286. 31. majRom189Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give seks gejstlige indenfor hans legationsomraade dispensation til at forblive i deres embeder, til trods for at de var bandlyste, da de modtog embederne, naar blot bandlysningen senere er hævet.
1286. 31. majRom190Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at modtage embedsnedlæggelser af abbeder og lavere prælater indenfor hans legationsomraade og besætte de derved vakante embeder ved provision.
1286. 31. majRom191Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give fire par indenfor hans legationsomraade dispensation til at indgaa ægteskab eller forblive ægtefæller, til trods for at de er beslægtet i fjerde grad.
1286. 31. majRom192Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum i hans legationsomraade at give dispensation til tyve munke og nonner, der ved simoni har faaet adgang til deres klostre eller optaget andre.
1286. 31. majRom193Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum under visse betingelser at give tyve gejstlige af uægte fødsel indenfor hans legationsomraade dispensation til at forblive i deres embeder.
1286. 31. majRom194Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give domkapitler indenfor hans legationsomraade dispensation til at modtage kanniker uden hensyn til bestemmelsen om, at ingen maa blive kannik, som ikke har præbende ved domkirken.
1286. 31. majRom195Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at anvende kirkens straf mod dem, der forulemper hans ledsagere uden at give dem oprejsning.
1286. 31. majRom196Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give aflad til dem, der indenfor hans legationsomraade overværer hans prædikener, hans indvielser af kirker og altre og hans velsignelser af nonner.
1286. 31. majRom197Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give aflad til alle, der indfinder sig til de af ham indkaldte forsamlinger.
1286. 31. majRom198Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum indenfor hans legationsomraade at give dispensation til 40 gejstlige, som mod Innocens 4.s bestemmelse uden brev har banlyst andre.
1286. 31. majRom199Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at absolvere banlyste, der ikke har kunnet blive løst fra kirkens ban, fordi de, der havde afsagt dommen, var døde eller varigt fraværende.
1286. 31. majRom200Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give et vist antal adelige damer inden for hans legationsomraade — i Danmark otte — tilladelse til en gang om aaret i tre aar at besøge et kloster uden dog at spise eller overnatte dér.
1286. 31. majRom201Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at give tyve personer, der af lovlig aarsag ikke kan opfylde aflagte løfter, tilladelse til med visse undtagelser at ombytte disse med andre.
1286. 31. majRom202Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at modtage underholdsbidrag af gejstlige indenfor hans legationsomraade.
1286. 31. majRom203Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at tvinge gejstlige indenfor hans legationsomraade til at yde hans udsendinge underholdsbidrag.
1286. 2. juniNyborg204Grev Gerhard 2. af Holsten overdrager kong Magnus af Sverige fire otting Jord i Husaby.
1286. 5. juniNyborg204MKong Valdemars privilegium til St. Michaels kloster i Reval. Uægte, se Dipl. Dan. i rækkens sidste bind.
1286. 22. juniParis205Kong Edward 1. af England byder lordseglbevareren Edmond, jarl af Cornwall, at tillade den norske konges gesandt, jarlen Alv (Oliver) Erlingssøn af Sarpsborg, at hverve tropper i England for at hævne kong Erik 4. Plovpennings mord.
1286. c. 24. juniRoskilde206Niels Hermansen, borger i Roskilde, sælger og skøder en gaard i Mortens sogn i Roskilde til Roskilde Clara kloster.
1286. 26. juniHelsingør207Kong Erik 5. Glipping forlener brødrene Johann, Jordan og Heinrich von Wacke med deres arvegods.
1286. 14. juliTivoli208Pave Honorius 4. giver kardinallegaten Johannes af Tusculum tilladelse til under visse betingelser at holde gudstjeneste paa steder, der er under interdikt.
1286. 14. juliTivoli209Pave Honorius 4. giver kardinallegaten Johannes af Tusculum tilladelse til under visse betingelser indenfor hans legationsomraade at give dispensation til gejstlige, der har pantsat deres kirker for gæld og trods suspension har udført gejstlige embedshandlinger.
1286. 14. juliTivoli210Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at udnævne seks notarer indenfor sit legationsomraade.
1286. 14. juliTivoli211Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at tage Dominikanere, Franciskanere og andre munke indenfor sit legationsomraade i sin tjeneste uanset de paagældende ordeners privilegerede fritagelse for saadanne hverv.
1286. 14. juliTivoli212Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at kræve befordring, naar det synes ham paakrævet.
1286. 14. juliTivoli213Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum at lade flere klostre og kirker dele byrden ved hans gæsteri, naar de enkelte synes for fattige til at bære hele byrden.
1286. 14. juliTivoli214Pave Honorius 4. tillader kardinallegaten Johannes af Tusculum indenfor sit legationsomraade at absolvere banlyste tilhængere af Konrad 4. og Conradino.
1286. 17. augustOdense215Kong Erik 5. Glipping tilsiger St. Knuds kapitel i Odense, at han vil afholde sig fra al indblanding 1 kapitlets bispevalg.
1286. 28. augustOslo216Den pavelige tiendeindsamler i Norge, Danmark og Sverige, Huguitio (Uguccio) af Castiglione vidimerer et norsk pavebrev.
1286. 25. septemberBasel217Johannes, biskop af Tusculum, kardinallegat i Tyskland, Böhmen, Danmark og Sverige samt forskellige slaviske hertugdømmer til bispen af Brandenburg.
1286. 25. septemberBasel218Johannes, biskop af Tusculum, kardinallegat i Tyskland, Böhmen, Danmark og Sverige, samt forskellige slaviske hertugdømmer til bispen af Breslau.
1286. 1. oktoberÅhus219Ærkebiskop Jens Dros af Lund stadfæster forliget mellem Vitskøl kloster og biskop Peder af Viborg.
1286. 1. oktoberTønder220Grev Gerhard 1. af Holsten sælger jordegods til klostret Harvstehude.
1286. 17. oktoberSkelskør221Grev Jakob af Halland bevidner, at Erik 4. Plovpennings døtre har skiftet deres fædrene arv.
[1286. 23. november-1294. 9. april]222Kong Erik 6. Menveds privilegiebrev til Lundekirken.
1286. 30. november223Hertug Valdemar 2. af Jylland udsteder privilegier for Slesvig.
1286. 18. decemberRom224Pave Honorius 4. paalægger Viborg kapitel at vælge en ny biskop, da den af ærkebiskop Jakob Erlandsen udnævnte biskop Peder har nedlagt sit embede.
1286225Dronning Agnes af Danmark skøder ejendom til dronning Ingeborg af Norge.
1286226Brev om delingen af Erik 4. Plovpennings døtres fædrene arv.
1286Roskilde?227Peder Olufsen fra Tystrup skøder atter i kongens nærværelse sin ejendom i Bringstrup til Sorø kloster som erstatning for nedrivningen af møllen ved kongens kilde.
1286228Agnes, datter af Erik 4. Plovpenning, skøder jordegods i Hesselby til Sorø kloster.
[1286-1295. 28. oktober]229Agnes, datter af Erik 4. Plovpenning, skøder atter trods krav fra Roskilde Agnete kloster jordegods i Hesselby til Sorø kloster.
[1286-1300] 18. oktoberAalevad230Biskop Gisike af Odense tildømmer Dalum kloster Lage Hoses gods.
[1286-1300] 25. el. 26. februarAalevad231Biskop Gisike af Odense stævner Niels Andersen for retten angaaende gods, som var testamenteret Dalum kloster.
[1286]232Prior Henrik af Antvorskov raader borgmester Heinrich Steneke i Lübeck til at sende gesandter til den danske konge inden den 16. februar, da det er lykkedes ham at stemme denne venligt mod Lübecks andragende.
[1286]233Lübeck sender raadmand Vromold von Vifhusen som gesandt til kong Erik af Danmark for at faa standset de kongelige embedsmænds overgreb mod de tyske stæders købmænd.
1286-1319233MAHolbæks stadsret med stadsfæstelse af en kong Erik, Reg. Dan. nr.*614, er en senere bearbejdelse af Roskilde stadsret, stadsfæstet af kong Erik 5. Glipping 1268 15. juni.
[1286, f.]Testamente af ubekendt.
[1286-1319 el. 1396-1439]Erik 6. Menved eller Erik 7. af Pommern skøder en gård i Dræby til franciskanerklostret i Odense.
[1286-1319 el. 1396-1439]Mageskifte, hvorved gråbrødreklosteret i Odense bytte gods i Dræby for jord i Odense.
[1286-1319 eller 1396-1439]Erik 6. Menved eller Erik 7. af Pommern skøder en gård i Dræby til franciskanerklostret i Odense.
forrige næste