forrige næste
DatoStedNr.Regest
1287. 2. januar233MBse 1288. 2. januar.
1287. 21. februarLund234Arvid fra Lund overdrager gods til ærkebispen af Uppsala.
1287. 18. martsWürzburg235Den pavelige kardinallegat Johannes af Tusculum meddeler gejstligheden i sit legationsomraade de paa koncilet i Würzburg trufne bestemmelser.
1287. 19. martsRoskilde236Niels Hermansen, borger i Roskilde, sælger en mølle i Roskilde Mortens sogn til Roskilde Clara kloster.
1287. 26. martsNyborg237Kong Erik 6. Menved bekræfter et forlig om en eng ved Odense mellem Odense St. Knuds kloster og Mikkel og Niels Assersen.
1287. 30. martsRoskilde238Dronning Agnes overdrager høvedsmanden Frederik Moltke og de danske vasaller i Reval at støtte Lübeckeren Johann von Doway i at generhverve noget gods fra et skibbrud paa Virlands kyst.
1287. 8. aprilVordingborg239Dronning Agnes byder biskop Jens af Reval og nogle danske vasaller at tvinge dem, der har udplyndret det i Virland strandede lybske skib, til at aflevere deres bytte, og at stævne dem, der ikke vil falde til føje, for kongen.
1287. 4. majMetz240Den pavelige kardinallegat biskop Johannes af Tusculum bemyndiger nogle købmænd af huset Ricchiardi i Lucca til at indsamle gæsteriafgift af hele hans legationsomraade.
1287. 22. maj241Stig Andersen, fordum marsk, forbyder sine undergivne at hindre Aarhuskannikernes besiddelse af Skramsholm m. m.
1287. 23. maj241M(Reg. Dan. nr. 1380*) se 1487. 1. juni
[e. 1287. 26. maj]242Den pavelige kardinallegat Johannes af Tusculum godkender, at Danmarks bisper banlyser kong Erik 5. Glippings mordere.
[1287. 26. maj-1289. 29. januar]243Ærkebiskop Jens Dros og Danmarks andre bisper banlyser kong Erik 5. Glippings mordere.
[e. 1287. 26. maj]244Kong Rudolf 1. af Tyskland om kong Erik 5. Glipping's mordere.
[e. 1287. 26. maj]245Kong Erik 6. Menved gentager grev Jakob af Hallands pantsættelse af jordegods i Ormslev til Sorø kloster.
1287. 28. majNyborg246Kong Erik 6. Menved bekræfter kong Erik 5. Glippings privilegier til St. Michaels kloster i Reval.
1287. 28. majNyborg247Dronning Agnes bekræfter kong Erik 5. Glippings privilegier til St. Michaels kloster i Reval.
1287. 29. majNyborg248Kong Erik 6. Menved bekræfter kong Erik 5. Glippings overdragelse af St. Olufs kirke i Reval til St. Michaels kloster i Reval.
1287. 29. majNyborg249Dronning Agnes tillader St. Michaels kloster i Reval at købe 30 nye hageplove og giver det samme privilegier for disse som for dets øvrige besiddelser.
1287. 1. juniNyborg250Fyrst Wizlaus 2. af Rügen skøder i Nyborg jordegods til klostret Neuenkamp.
1287. 3. juniLund251Ærkebiskop Jens Dros af Lund vidimerer pave Alexander 4.s brev af 1258 28. februar.
1287. 5. juniGrobenitz252Markgreverne Otto 4. og Konrad 1. af Brandenburg forpligter sig til ikke at slutte forlig med Erik 5. Glippings fredløse mordere.
1287. 21. juniParis252MAKong Edward 1. af Englands brev til jarlen af Cornwall (Reg. Dan. nr. 1381) er fra 1286. 22. juni (nr. 205).
1287. 23. juni252MBse 1288. 23. juni
1287. f. 24. juni252MCse 1288. før 24. juni
1287. 24. juniVisby253Handelsstædernes købmænd i Visby træffer beslutninger til beskyttelse af skibsfarten med specielle bestemmelser om staden Reval paa grund af dennes indblanding i sagen om vraggodset fra Virland. Cf. nr. 238.
1287. 25. juniTønsberg254Kong Erik Præstehader og hertug Haakon af Norge gør Stig Andersen, Niels Knudsen, Niels Hallandsfar, Peder Jakobsen, Peder Porse, Stig Nielsen, Aage Kage og Rane Jonsen til deres mænd og tager dem under deres beskyttelse.
1287. 1. juliRoskilde255Biskop Ingvar af Roskilde bekræfter, at Oluf Lunge har skødet jord i Daastrup som gave og en gaard i Ferslev som pant for 140 mark gængs til Roskilde Clara kloster.
1287. 22. juliCambrai256Den pavelige kardinallegat, biskop Johannes af Tusculum, giver Dominikanerne i provinsen Danmark samme privilegier som i provinsen Tyskland.
1287. 31. juliSlesvig257Hertug Valdemar 2. af Jylland giver borgerne i Lübeck lejde for gennemrejse gennem hertugdømmet og tillader dem frit at bjerge deres ejendom ved skibbrud.
[1287]. 21. augustRoskilde258Kong Erik 6. Menved beder Lübeck sende en gesandt til 13. oktober for at ordne spørgsmaalet om erstatning for det plyndrede vraggods fra den under Virland strandede kogge.
1287. 9. september259Johannes, biskop af Tusculum, pavelig kardinallegat i Tyskland, Böhmen, Danmark og Sverige samt forskellige slaviske hertugdømmer til ærkebispen af Magdeburg.
1287. 15. septemberRoskilde260Biskop Ingvar, dekanen Rane og Roskilde kapitel vidimerer pave Clemens 4.s brev af 1265 den 22. november.
1287. 21. septemberClairvaux261Den pavelige kardinallegat, biskop Johannes af Tusculum, meddeler gejstligheden, at Cistercienserordenen inden for hans legationsomraade har afløst alle gæsteriafgifter til ham med en fast aarlig afgift.
1287. 29. septemberTranekær262Hertug Valdemar 2. af Jylland tager Svendborg under sin beskyttelse, bekræfter stadens privilegier og tillader borgerne at lade deres kvæg græsse og at samle vindfæller paa Thurø og hans andre nærliggende godser.
1287. 1. oktoberLübeck263Biskop Niels af Børglum eftergiver alle, der hjælper nonnerne i Rhena med klostrets reparation eller besøger det paa visse festdage, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1287. 30. novemberLübeck264Hertug Valdemar 2. af Jylland giver grev Helmold 3. af Schwerin sin søster Margrete til ægte, idet han træffer aftale om medgift og fremtidigt forbund med denne, for hvilken aftale fyrst Wizlaus 2. af Rügen, junker Henneke (Heinrich) af Mecklenburg, hans egen broder Erik og tyve af hans riddere drager i indlager.
1287. 1.-7. december265Juliane, Tule Bosens datter, mageskifter med Sorø kloster sin ejendom i Suserup og Topshøj mod ejendom i Næsby, Glumsø og Tyvelse (Tybjerg h.).
1287. 6. decemberClairvaux266Den pavelige kardinallegat, biskop Johannes af Tusculum tillader de enkelte Dominikanerklostre i hans legationsomraade i provinserne Danmark og Polen at modtage indtil 25 mark sølv af uretmæssigt erhvervet ejendom, hvis retmæssige besiddere ikke kan findes og giver dem fuldmagt til at dispensere for almindelige løfter eller ombytte dem.
1287267Kong Valdemars brev, dateret Tranekjær slot aar 1287, hvorved strengelig forbydes alle fremmede, som af andre stæder did til Langeland kommendes vorder, i nogen maader med kjøb eller salg Rudkjøbing indbyggere at forurette, heller og deres friheder imod deres villie skulle forandre, under hans hævn og vrede.
1287268Dronning Agnes forbyder, at nogen bemægtiger sig Næstved St. Peders klosters agre etc.
1287269Peder Hemmingsen opgiver sit krav mod Næstved St. Peders klosters gods i Blangslev.
1287270Biskop Tyge 2. af Aarhus skøder en Gaard i Ravndal og Mesing.
1287271Anders Nielsen skøder til Øm Kloster 2 Gaarde i Bjærge.
[1287-1307]272Ærkedegn Troels i Slesvig testamenterer med biskop Bertolds samtykke forskelligt gods og forskellige indtægter til Slesvig kirke.
[1287-1307]273Biskop Bertold af Slesvig annekterer Felsted St. Dionysius kirke til provstiet i Ellumsyssel.
[1287-1307]274Biskop Bertold af Slesvig annekterer Hoptrup kirke, bispetienden i Aller og en præbende i Haderslev til provstiet i Barvidsyssel.
[1287]Biskop Gisike af Odense opretter en skole i Odense.
forrige næste