forrige næste
DatoStedNr.Regest
1288. 1. januarAntvorskov275Prior Henrik og Antvorskov kloster mageskifter ejendom i Daastrup med Roskilde Clara klosters ejendom i Egerup.
1288. 2. januarHelsingborg276Kong Erik 6. Menved giver borgerne i Lübeck frit lejde til at rejse igennem Danmark, lover at skaffe dem erstatning, hvis de lider tab ved røveri undervejs og tillader dem at bjerge deres gods under skibbrud paa Danmarks kyster.
[e. 1288. 2. januar]277Lübecks domkapitel, Dominikaner- og Franciskanerkonvent vidimerer nr. 276.
[1288] 2. januarHelsingborg278Kong Erik 6. Menved og hans moder dronning Agnes takker staden Lübeck, fordi den ikke har modtaget Erik 5. Glippings mordere, og lover at sørge for, at nogle lybske borgere faar erstatning for tab, de har lidt ved at en skibbruden kogge er blevet udplyndret i Virland.
1288. 2. februarHaderslev279Hertug Valdemar 2. af Jylland tager Løgum kloster under sin beskyttelse. 29: cf. 1212 25. januar; 1240 26, august; 1249 16. februar; 1251 10. april (Dipl. Dan. 2.r.137 nr. 37).
1288. 3. februarLund280Kong Erik 6. Menved stadfæster Lundeborgernes betaling af midsommergæld til kapitlet og fastsætter straf for undladelse af betaling.
1288. 21. februarSlagelse281Kong Erik 6. Menved tager Antvorskov kloster under sin beskyttelse og fritager alle dets hidtil erhvervede godser for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og alle andre ydelser til kongen.
1288. 29. februarHelsingborg282Kong Erik 6. Menved tillader munkene fra Clairvaux at købe huder og voks i Danmark uden told og fritager dem for told under rejse i Danmark.
1288. 17. martsHelsingborg283Kong Erik 6. Menved tager kapitlet i Lund under sin beskyttelse og fritager dets bønder for leding, ombudsmandens krav, inne, stud, redskud og alle andre ydelser til kongen.
1288. 18. martsRom284Pave Nicolaus 4. meddeler tiendeindsamleren Huguitio (Uguccio) fra Castiglione sit valg til pave og paalægger ham snarest at fuldføre sit hverv.
1288. 18. martsRom285Pave Nicolaus 4. paalægger kong Erik af Norge at udbetale til tiendeindsamleren Huguitio (Uguccio) fra Castiglione de hos ham deponerede beløb af tienden til det hellige land.
1288. [21. marts]Kong Eriks privilegier til kapitlet i Roskilde.
1288. 22. martsRoskilde286Kong Erik 6. Menved fritager Æbelholt kloster for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og alle andre ydelser til kongen.
1288. 22. marts287Et nævn tilkender Sorø kloster den jord i Solbjerg, som var genstand for strid mellem klostret og Solbjerg kirke, og som derefter tildømmes klostret.
1288. 9. aprilLund288Ærkebiskop Jens Dros af Lund opretter et alter i domkirken i Lund, indsætter Jens Margretes søn som præst sammesteds, ordner fremtidige ansættelser sammesteds og banlyser dem, der overtræder hans bestemmelser.
1288. 14. aprilSkelskør289Dronning Agnes tillader Franciskanerne at danne kloster i Kolding og anbefaler dem til almindelig beskyttelse.
1288. 11. maj290Jens Urne, Ubbe Ingesen, Jens Godskalksen og Oluf Dal bekendtgør voldgiftsdommen om skellet mellem Løgum klosters ornum og fælleskabet i Kummerlev mark.
1288. 12. maj291Ærkedegn Jens i Roskilde bekræfter voldgiftsdommen mellem Sorø kloster og Solbjerg kirke.
1288. 13. maj292Hertug Valdemar 2. af Jylland stadfæster voldgiftsdommen om grænsen mellem Løgum klosters ornum og fælleskabet i Kummerlev mark.
1288. 21. majRieti293Pave Nicolaus 4. giver kong Magnus af Sverige dispensation til at forblive i ægteskab med Helvig, datter af grev Gerhard 1. af Holsten, skønt hun er blodsbeslægtet i fjerde led med Magnus' tidligere trolovede Sofie.
1288. 22. majRoskilde294Magister Rane, dekan, og Jens kaldet Rude, kanniker i Roskilde og udnævnt til dommere af ærkebiskop Jens Dros, tildømmer magister Jens Kok og hans medarvinger en gaard i Søstrup.
1288. 23. majNyborg295Kong Erik 6. Menved tager Faaborg under sin beskyttelse, fritager byens borgere for told, tillader dem at benytte de græsgange, de har brugt fra Valdemar 2. Sejrs tid, og giver dem ret til at hæfte lovovertrædere i byen.
1288. 28. majNyborg296Kong Erik 6. Menved stadfæster Herresteds privilegier.
1288. 14. juniSakskøbing297Kong Erik 6. Menved tager borgerne i Nakskov under sin beskyttelse og fritager dem i almindelighed for skyld i drabet paa Niels Larsen og hans svende.
1288. 20. juniFlynge298Abbed Niels af Sorø kloster appellerer gennem ærkebiskop Jens Dros til paven den dom, hvorved de af ærkebispen udpegede dommere har tildømt Jens Kok en gaard i Søstrup (nr. 294).
1288. 20. juniFlynge299Ærkebiskop Jens Dros oversender pave Nicolaus 4. Sorøabbeden Niels' appel af dommen om gaarden i Søstrup.
1288. 21. juni300Ribe kapitel bevidner, at prioren ved Odense St. Knuds kloster har protesteret mod, at provsten i Odense ved en tilsnigelse har anbragt sit navn i et brev fra Odense kapitel.
1288. 23. juniNykøbing301Kong Erik 6. Menved stadfæster fru Lenes og hendes sønner Kristians og Klaus' forleninger i Maardu, Sarnä og Abneeme.
1288. 23. juniNykøbing302Kong Erik 6. Menved stadfæster klosteret Diinamündes besiddelser i Estland.
[f. 1288. 24. juni]303Johann von Doway, raadmand i Lübeck beretter for raadet i Lübeck om sine vanskeligheder som udsending i sagen angaaende erstatning for plyndringen af øraggods i Virland og beder raadet underrette ham om, hvornaar høvedsmanden rejser over til Reval.
1288. 24. juniNykøbing304Kong Erik 6. Menved tager Revals borgere og deres ejendom under sin beskyttelse og bekræfter deres privilegier.
[1288. e. 24. juni]305Udsendingene Johann von Doway, Mathias Puke, Anne og Johann von Rigamünde tilstiller raadet i Lübeck et referat af deres forhandling med høvedsmanden, vasallerne og raadet i Reval om udlevering af vraggodset fra Virland.
1288. 28. juniSlesvig306Biskop Bertold af Slesvig vidimerer nr. 53.
1288. 4. juliKøge307Kong Erik 6. Menved tager byen Køge under sin beskyttelse, erklærer Roskilde ret for gældende i Køge og fritager alle, der bygger paa byens ubebyggede grunde, for afgifter til kongen i fire aar.
1288. 6. juliRoskilde308Kong Erik 6. Menved tager Roskilde Clara kloster under sin beskyttelse, fritager det for ledingsbyrde, ombudsmandens krav, inne, stud og alle andre ydelser til kongen og giver det jurisdiktion over dets bryder og landboer i tremarkssager.
1288. 15. juli308MReg. Dan. nr. 1399*, se nr. 66.
1288. 19. juliRoskilde309Domprovst Jens Grand skænker Roskilde kapitel jordegods i forskellige midtsjællandske herreder til oprettelse af seks præbender og træffer beslutning om disses forvaltning.
1288. 20. juliHaderslev310Kong Erik 6. Menved stadfæster Bogenses privilegier.
1288. 27. juliRoskilde311Biskop Ingvar af Roskilde overlader med kapitlets samtykke domprovst Jens Grand sine gaarde i Selsø og Gundsømagle, sin ejendom i Gerlev og tienden i Krogstrup til livsvarig nydelse, for at han ikke ved sine jordegaver til Roskilde kirke skal leve i fattigdom.
1288. 13. augustBruges312Giovanni Cimbardi, købmand fra Lucca, af huset Ricchiardi kvitterer overfor magister Aastred, kannik i Ribe, for modtagelsen af 133⅓ mark sølv som gæsteriafgift til den pavelige kardinallegat biskop Johannes af Tusculum.
1288. 14. august313Peder Vidersens testamente.
1288. 18. augustCismar314Enkedronning Mechtilde af Danmark bekendtgør afstaaelsen af sit arvegods i landet mellem Slien og Ejderen til grev Gerhard 1. af Holsten.
1288. 19. augustRoskilde315Biskop Ingvar af Roskilde bevidner, at Erik 4. Plovpennings datter Agnes har skødet Roskilde Clara kloster et bol i Bukkerup.
1288. 5. septemberHaderslev316Hertug Valdemar 2. af Jylland tager Faaborg under sin beskyttelse og bekræfter byens privilegier.
1288. 8. septemberTønsberg317Hertug Haakon af Norge fritager paa sin broder kong Eriks vegne stæderne Lübeck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Riga og Visby for at betale told for sildefiskeri, bl. a. med raad af grev Jakob af Halland.
1288. 12. septemberHorsens318Bisperne Niels af Børglum, Bertold af Slesvig, Lars af Viborg og Jens af Aarhus bevidner, at Ribekanniken Troels har skødet sit gods i Østervedsted og i Vedsted til Ribe Marie kirke.
1288. 18. septemberLund319Ærkebiskop Jens Dros oversender tre buller fra pave Innocens 4. til Cisterctenserordenen til ærkebiskop Magnus af Uppsala.
1288. 30. septemberRoskilde320Tue Arnfastsen borger i Roskilde giver til fordel for Roskilde Clara kloster afkald paa sin ret til fiskedammen Birkedam.
1288. 18. oktoberHelsingborg321Kong Erik 6. Menved fritager Bækkeskov kloster for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og alle andre afgifter og ydelser til kongen.
1288. 25. oktoberRoskilde322Kong Erik 6. Menved lover at holde biskop Kristian af Ribe skadesløs for tab i kongens tjeneste, lover at hjælpe ham med forsvaret af borgen i Møgeltønder og tillader ham at tage mænd i sin tjeneste baade inden for sit stift og udenfor.
1288. 27. oktoberSorø323Kong Erik 6. Menved overlader biskop Kristian af Ribe de privilegier og rettigheder over staden Ribe, som hans forgængere har haft.
1288. 18. novemberOdense324Kong Erik 6. Menved tager Odense St. Knuds kloster under sin beskyttelse, fritager det for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og alle andre ydelser til kongen og overlader til klostrets værge at modtage midsommergælden fra Odense og ti mark sølv fra Sild.
1288. 18. novemberOdense325Kong Erik 6. Menved giver prioren ved Odense St. Knuds kloster og hans udsendinge toldfrihed for rejser i Danmark.
1288. 18. novemberOdense326Kong Erik 6. Menved fritager munkene i Odense St. Knuds kloster for betaling af told ved Bæltet.
1288. 23. novemberOdense327Kong Erik 6. Menved stadfæster sine forfædres friheder til Odense St. Knuds kloster og giver særlige privilegier for dets møller.
1288. 25. novemberKøbenhavn328Agnes, datter af Erik 4. Plovpenning, bemyndiger Oluf Lunge til paa Ringsted ting at gentage sin skødning af ni øre jord i Bukkerup til Roskilde Clara kloster.
1288. 4. decemberRom329Pave Nicolaus 4. bemyndiger bisperne Konrad af Ratzeburg og Hermann af Schwerin til at give grev Helmold 3. af Schwerin og hertug Erik 1. af Jyllands datter Margrete dispensation til at forblive i ægteskab, uanset at de er blodsbeslægtede i fjerde grad.
1288. 10. decemberSigtuna330Ragnhild Erlandsdatters testamente.
1288. 13. decemberNyborg331Kong Erik 6. Menved fritager borgerne i Slagelse for at betale told overalt i riget undtagen paa markederne i Skanør.
1288. 13. decemberRom332Pave Nicolaus 4. stadfæster Esrum klosters privilegier.
1288. 28. decemberRibe333Kong Erik 6. Menved stadfæster Ribes privilegier, fritager borgerne for told, torvegæld, vrag og forband og bekræfter, at de beslutninger, stadens raadmænd tager sammen med kongens foged, er bindende for borgerne.
1288334De svenske gesandter grev Henrik af Gleichen og Verner Brunckes brev angaaende aftalen om ægteskab mellem kong Magnus datter Ingeborg og kong Erik 6. Menved af Danmark.
1288335Dronning Agnes brev angaaende aftalen om ægteskab mellem kong Erik 6. Menved og kong Magnus af Sveriges datter Ingeborg.
1288336Odense Borgmestre og Raad mageskifter jord med Odense St. Knuds Kloster.
1288337Tyge Ovesen giver Antvorskov Kloster al sin Rettighed i *Siburg Lykke.
1288?338Mads Jensen testamenterer Næstved St. Peders kloster sin jord i Teestrup.
1288339Jens Ebbesen overdrager Næstved St. Peder kloster en gaard i Teestrup.
1288340Dronning Agnes stadfæster, at munkene fra Clairvaux har ret til at rejse gennem Danmark uden at betale toldafgifter.
[1288-1313 el. 1418-55]341Biskop Kristian 2. af Ribe udsteder et Brev angaaende Jordegods.
forrige næste