forrige næste
DatoStedNr.Regest
1289. 5. januarRom342Pave Nicolaus 4. tillader Lundekanniken Jacob Dacus at beholde indtægterne af Hoptrup, Jerne og Brøndum kirker i Slesvig og Ribe stifter, siden han frit har givet afkald paa de nævnte kirker.
1289. 11. januarViborg343Kong Erik 6. Menved stadfæster, at herr Svend Bonde og herr Jens Basse har skødet deres gods i Jerlevskov til biskop Kristian af Ribe.
[1289. 11. januar]343SBiskop Jens af Århus, kongens kansler magister Morten, drosten Peder Nielsen, Niels Hamundsen og Kristian Tupesen bevidner, at Svend Bonde og Jens Basse har skødet deres gods i Jerlevskov til biskop Kristian af Ribe.
1289. 28. januarMøllerup344Kansleren Morten, drosten Peder, Mogens Skaaning, Aage Jonsen, Jens Andersen, Niels Hamundsen, Uffe Jonsen, Bent Vistesen, Peder Saksesen, Kristian Kube og Tue Rinbæk bevidner, at dronning Agnes pantsætter krongods i Knapstrup mark og Trygge mark til kammermesteren Anders.
1289. 13. februarRoskilde345Niels Absalonsen pantsætter sit gods i Knapstrup til biskop Ingvar af Roskilde.
1289. 27. februarRom346Pave Nicolaus 4. paalægger biskop Bertold af Slesvig at tillade præsten Engelbert at forrette præstetjeneste, skønt han er søn af en præst, paa den betingelse, at han ikke beklæder et embede med sjælesorg, og at han personlig residerer i sit embede.
1289. 1. martsGedsted347Kong Erik 6. Menved tager Vitskøl kloster under sin beskyttelse, fritager det for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og alle andre ydelser til kongen og giver det sagefaldsret over dets undergivne.
1289. 6. martsViborg348Kong Erik 6. Menved tager Viborg kapitel under sin beskyttelse, fritager det for leding, ombudsmandens krav, inne, stud, kværsæde og alle andre ydelser til kongen, giver det sagefaldsret over dets undergivne og bekræfter dets privilegier.
1289. 16. martsOdense349Kong Erik 6. Menved stadfæster sine forfædres privilegier til Aarhus biskop, kirke og kapitel.
1289. 26. aprilRom350Kardinaldiakon Matheus af Sa. Maria in Portico paalægger Franciskanernes provincialminister i Danmark efter paalagt bod at absolvere abbedisser og nonner af Clarisserindeordenen, som har optaget søstre eller er blevet optaget i klostrene ved simoni.
1289. 28. aprilKalundborg351Kong Erik 6. Menved fritager borgerne i Slesvig for betaling af told i kongeriget.
1289. 8. majRoskilde352Domprovst Jens Grand i Roskilde giver fortolkninger til sit gavebrev paa seks præbender til Roskilde kapitel af 1288 19. juli (nr. 309).
[1289. 8. maj-1290. 18. marts]Roskilde353Den udvalgte ærkebiskop af Lund Jens Grand afgiver under ed en række troskabs- og loyalitetsforsikringer overfor kong Erik 6. Menved og kronen.
[1289. 8. maj-1290. 18. marts]354Kong Erik 6. Menved skriver til pave Nicolaus 4. om bekræftelse af domprovsten i Roskilde Jens Grands valg til ærkebiskop i Lund.
[1289. 8. maj-1294. 9. april]355Ærkebiskop Jens Grand sender kanniken Aslog med breve til kongerne af Norge og Sverige, til forskellige stormænd i disse riger og til nogle af kongemorderne.
[1289. 8. maj-1294. 9. april]356Ærkebiskop Jens Grand tilbyder at gaa i kongen af Norges tjeneste.
[1289. 8. maj-1294. 9. april]357Ærkebiskop Jens Grands brev til grev Jakob af Halland.
1289. 24. majSlesvig358Hertug Valdemar 2. af Jylland træffer foranstaltninger til at afhjælpe nøden efter Slesvigs brand.
1289. 27. majVietlübbe359Bisperne Konrad af Ratzeburg og Hermann af Schwerin giver paa pavens vegne grev Helmold 3. af Schwerin og hertug Erik 1. af Jyllands datter Margrete dispensation til at forblive i ægteskab, skønt de er blodsbeslægtede i fjerde grad.
1289. 5. juni360Kong Erik 6. Menved tildømmer Bosjö kloster engen Tyrseng ved Lomma.
1289. 6. juni361De af Dominikanerordenens generalkapitel udpegede dommere afgør grænsen mellem Dominikanerkonventerne i Cammin og Soldin.
1289. 7. juniOdense362Biskop Gisike af Odenses forordning om præsternes ret til at raade over deres ejendom og til at gøre testamente.
1289. 9. juniRoskilde363Biskop Ingvar af Roskilde befaler, at den paa Rügen fundne blodige hostie skal anbringes et passende sted, og eftergiver alle, der besøger det nye valfartssted, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1289. 12. juniLille364Abbed Vilhelm af Prémontré meddeler Præmonstratenserne i Danmark og Norge, at de ifølge paveligt privilegium kan spise kød og fisk, naar de er paa rejse.
1289. 12. juniPrémontré365Abbed Vilhelm af Prémontré eftergiver delvis Præmonstratenserabbederne i Danmark og Norge deres pligt til at besøge generalkapitlerne i Prémontré.
[1289]. 16. juniFäringsö366Biskop Peter og kapitlet i Vesterås sender dekanen Nils og magister Lars, kanniker i Uppsala, som befuldmægtigede til Rom for at klage til pave Nicolaus 4. over, at ærkebispen af Lund tiltager sig primat over Uppsala.
[1289]. 16. juniFäringsö367Biskop Bo og kapitlet i Växiö sender dekanen Nils og magister Lars, kanniker i Uppsala, som befuldmægtigede til Rom for at klage til pave Nicolaus 4. over, at ærkebispen af Lund tiltager sig primat over ærkebispesædet i Uppsala.
1289. 3. juliRieti368Pave Nicolaus 4. paalægger ærkebisp Jens af Lund, at han som Sveriges primas skal tildele Magnus, udvalgt til ærkebiskop af Uppsala, palliet.
1289. 12. juliGraft369Ærkebiskop Giselbert af Bremen tiltræder for sine nordelbiske besiddelser et fredsforbund mellem Sachsen, Sønderjylland, Holsten, Hamburg og Lübeck.
1289. 29. juliVordingborg370Kong Erik 6. Menved bekræfter kong Erik 5. Glippings privilegier til kannikerne i Reval.
1289. 31. juliKøbenhavn371Kong Erik og hertug Haakon af Norge giver Kampen et privilegium.
1289. 9. augustLund372Magister Trued, provsti Lund, ærkebiskop Jens' generalvikar, bekræfter Peder Vidersens testamente, specielt bestemmelserne om kirken i Drängsered.
1289. 14. augustGrønsund373Kong Erik og hertug Haakon af Norge giver Lübeckerne et lejdebrev.
1289. 30. august373SJakob fra Danmark bevidner stiftelse af kapellaner i Paris.
1289. 2. septemberRoskilde374Biskop Ingvar af Roskilde tillader Københavns borgere at oppebære borgerskabspengene indtil fuldendelsen af stadens befæstning.
1289. 14. september375Kong Erik 6. Menved tager Bosjö Kloster under sin Beskyttelse.
1289. 29. septemberStralsund376Klostret Bergen sælger klostret Dargun en andel i saltudvindingen i Siilz.
1289. 30. septemberVordingborg377Kong Erik 6. Menved skøder Aldrup mølle til Aarhuskannikernes fælles bord som erstatning for de tab, de har lidt ved inddæmningen af kongens mølle i Aarhus.
1289. 13. novemberRom378Pave Nicolaus 4. overdrager bisperne Bertold af Slesvig og Konrad af Ratzeburg at tillade hertug Valdemar 2. og Elisabet, datter af hertug Johan 1. af Sachsen, at forblive i ægteskab, uanset at de er beslægtede i fjerde grad.
1289. 25. novemberLund379Magister Trued provst i Lunds testamente.
1289. 28. decemberSønderborg380Hertug Valdemar 2. af Jylland stadfæster, at Jens Knudsen har solgt og skødet sin ejendom i Vejbøl til biskop Bertold af Slesvig.
1289. 31. decemberSøborg381Kong Erik 6. Menved bekræfter Esrum klosters privilegier.
1289. 31. decemberSøborg382Kong Erik 6. Menved tager Esrum kloster under sin beskyttelse, fritager det for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og alle andre ydelser til kongen og giver klostret sagefaldsret over dets undergivne.
1289. u.d.Ribe383Ribe by og Franciskanerkonvent vidimerer nr. 312.
1289384Uffe skøder Kelstrup til Antvorskov Kloster.
1289Roskilde385Erik 6. Menved vidimerer Nr. 345.
1289386Kong Erik 6. Menved tager Næstved St. Peders kloster under sin beskyttelse, fritager det for leding, ombudsmandens krav, inne, stud, kværsæde, redskud og alle andre ydelser til kongen, bekræfter dets privilegier og giver det jurisdiktion over Næstved.
1289387Biskop Ingvar af Roskilde forkaster et nævn af Merløse herredsting angaaende Sorø klosters besiddelser i Munkebjergby og Eskildstrup.
[1289-91]388Gottfried af Svendborg, borger i Lübeck, gør testamente.
[1289?]389Brevfragment til Bosjö kloster.
1289. 12. januarViborg343Kong Erik 6. Menved stadfæster, at herr Svend Bonde og herr Jens Basse har skødet deres gods i Jerlevskov til biskop Kristian af Ribe. A: tabt — Aa: Ribe Oldemoder f.3 nr. 25.
forrige næste