forrige næste
DatoStedNr.Regest
1290. 21. januarSlagelse390Kong Erik 6. Menved tager munkene i Sorø under sin beskyttelse og giver dem sagefaldsret over deres bryder.
1290. 24. januar391Et tolvmandsnævn paa Møen landsting fastsætter markskellet mellem Sorø klosters og Kjeldby Lilles besiddelser paa Møen.
1290. 15. februarRom392Pave Nicolaus 4. giver ærkedegnen i Lund, magister Henrik, som uden dispensation i 4 aar har forenet ærkedegneembedet med sognekirken i Holmby, dispensation til at beholde begge embeder.
1290. 15. martsRom393Pave Nicolaus 4. tillader ærkebiskop Jens Grand at anvende første aars indtægter af de præbender og beneficier, der bliver vakante i de første fem aar, til betaling af Lundekirkens gæld.
1290. 15. martsRom394Pave Nicolaus 4. paalægger bispen af Roskilde og abbederne af Næstved og Sorø at udbetale til ærkebispen af Lund de indtægter, som han ved brev af samme dato (nr. 393) har overdraget ham til betaling af Lundekirkens gæld.
1290. 15. martsRom395Pave Nicolaus 4. tillader ærkebiskop Jens Grand at udnævne tre notarer i Lunds stift.
1290. 18. martsRom396Pave Nicolaus 4. udnævner domprovst Jens Grand i Roskilde til ærkebiskop af Lund.
1290. 18. martsRom397Pave Nicolaus 4. meddeler kapitlet i Lund at han har udnævnt domprovst Jens Grand i Roskilde til ærkebiskop af Lund.
1290. 18. martsRom398Pave Nicolaus 4. meddeler kong Erik 6. Menved, at han har udnævnt domprovst Jens Grand i Roskilde til ærkebiskop af Lund.
[1290. 18. marts-1294. 9. april]399Ærkebiskop Jens Grand forbyder sine mænd at deltage i kong Erik 6. Menveds ledingsopbud mod angrebene fra Norge.
[1290. 18. marts-1297. 23. december]400Staden Lunds borgerskab bevidner, at ærkebiskop Jens Grand har forbudt sine mænd at følge kongens ledingsopbud, og at han har taget fredløse misdædere under sin beskyttelse.
[1290. 18. marts-1297. 23. december]401Ærkebispens mænd i Aahus bevidner, at Jens Grand har forbudt sine mænd at følge kongens ledingsopbud.
1290. 21. martsRom402Pave Nicolaus 4. stadfæster nr. 309 og nr. 352.
1290. 21. martsRom403Pave Nicolaus 4. bekræfter nr. 311.
1290. 22. martsNyborg404Kong Erik 6. Menved stadfæster Wismarborgernes vragret og forbyder sine fogeder at købe eller tage deres varer mod deres vilje.
1290. 23. martsRom405Pave Nicolaus 4. overdrager ærkebiskop Jens Grand at overflytte de munke og nonner, der ved simoni er kommet ind i klostre i hans stift, til andre klostre, eller hvis de ikke kan blive optagne i saadanne, efter forudgaaende dispensation at lade dem blive i samme kloster paa de nederste pladser.
1290. 23. martsRom406Pave Nicolaus 4. overdrager ærkebiskop Jens Grand at skride ind mod nogle abbeder i hans stift, der har opnaaet deres embede ved simoni.
1290 [f. 27. maj]Ferrara407Dominikanerordenens provincialpriorer tager generalmagisteren Munio i forsvar overfor kardinalerne Latinus, biskop af Ostia og Velletri, og Hugo, presbyter af Sa. Sabina.
1290 [f. 27. maj]Ferrara408Dominikanerordenens provincialpriorer underretter ordenens medlemmer om det angreb, som kardinalerne Latinus, biskop af Ostia og Velletri, og Hugo, presbyter af Sa. Sabinas har rettet mod generalmagisteren Munio og deres eget forsvar for denne.
1290. 27. majFerrara409Dominikanerordenens provincialpriorer meddeler ordenens medlemmer, at de har appelleret til pave Nicolaus 4. mod kardinalerne Latinus, biskop af Ostia og Velletri og Hugo, presbyter i Sa. Sabina.
1290. 2. juni410Bisperne Bertold af Slesvig og Kristian af Ribe fælder voldgiftsdom i striden mellem Løgum kloster og ridderen Jens Urne.
1290. 17. juniRoskilde411Oluf Bjørnsen og Tord, kanniker og økonomer i Roskilde kvitterer for laanet af 160 mark, som de har modtaget af kardinallegaten Johannes af Tusculums gæsteriafgift fra Roskilde stift.
1290. 20. juni411MUppsala kapitel til pave Nicolaus 4., trykt Bull. Dan. 708 nr. 831 (under aar 1289) efter ufuldstændigt tryk hos Neumann, Historia primatus Lundensis (1799) p.175 nr. 16, er identisk med nr.366; Neumann skriver ganske vist »Litterae capituli Upsalensis« over sit ufuldstændige tryk, men det beror paa en misforstaaelse af hans kilde (Messenius XII 78f).
1290. 25. juni412Lübeck stad sælger Folmer von Attendern en andel paa 30 mark aarligt i indtægterne af stadens møller. Blandt vidnerne: Johann af Haderslev.
1290. 25. juni412MAse 1293. 7. juni
1290. 20. juli412MBse 1293. 21. juli
1290. 22. juliHelsingborg413Kong Erik 6. Menved forpligter sig til at give herr Heinrich af Werle, herr Klaus af Venden og junker Klaus af Rostock jordegods i Skaane, paa Sjælland eller Fyen, imod at de i to aar afholder sig fra at støtte Nordmændene og kongens andre fjender.
1290. 1. augustBruges414Reinekin Mornewech fra Lübeck laaner 150 mark sterling af to hamburgske borgere i Bruges.
[1290]. 1. august415Johann af Haderslev og Reinekin Mornewech meddeler raadet i Lübeck, at de it Bruges har laant 150 mark sterling af to hamburgske borgere, og beder raadet sørge for beløbets tilbagebetaling.
1290. 1. septemberOrvieto416Pave Nicolaus 4. paalægger biskop Jens af Aarhus at give herr Jens kaldet Esre og herr Stig Andersens søsterdatter Inge dispensation til at indgaa ægteskab, skønt herr Jens tidligere var trolovet med herr Stigs afdøde datter.
1290. 20. septemberLund417Kong Erik 6. Menved fritager Cistercienserklostret Gudvallas besiddelser i Estland og Virland for alle ydelser til kongen undtagen leding.
1290. 12. oktoberLund418Ærkebiskop Jens Grand af Lund dømmer Jens Tolfsens arvinger til at tilbagegive Esrum kloster dets andel i møllen i Ginindi.
[c. 1290. 12. oktober]419Trued, provsti Lund, bevidner,at Jens Tolfsen har testamenteret Esrum kloster sin andel i møllen i Ginindi i Helsingborg.
1290. 28. oktoberPrémontré420Abbed Vilhelm af Prémontré paalægger abbeden af Bækkeskov at inddrive ordensbidrag fra abbederne i Tønsberg og Dragsmark i Norge og at sørge for, at de nye Præmonstratenserstatuter afløser de gamle i ordenens kirker.
1290. 31. oktoberOrvieto421Pave Nicolaus 4. paalægger ærkebiskop Jens Grand af Lund at skaffe Roskilde Agnete kloster dets uretmæssigt afhændede ejendom igen.
[1290. November]422Den tyske ordens landmester i Livland Halt meddeler landmesteren i Preussen Meinhard von Querfurt om rustninger mod Lithaverne sammen med høvedsmanden i Reval og den danske konges vasaller.
1290. 9. november423Abbed Niels i Esrum bemyndiger munken Jens til at skøde Konrad Franz, borger i Roskilde, klostrets ejendom i Snostrup.
1290. 20. novemberUppsala424Johan, udvalgt ærkebiskop af Uppsala, forbyder under trusel om banlysning, at nogen i hans kirkeprovins offentliggør ærkebispen af Lunds banlysning af provsten og kapitlet i Uppsala.
1290. 28. novemberRoskilde425Ingerd, herr Barvids enke, stadfæster salget af sine godser i Borup og Hallendrup til Esrum kloster.
1290. 30. novemberAarhus426Biskop Jens af Aarhus stadfæster Aarhus kapitels fritagelse for at fodre bispens heste paa visse festdage og for at betale tre mark penge til bispestolens ombudsmænd.
1290. u.d.Roskilde427Niels Hermansen, borger i Roskilde sælger Roskilde Clara kloster en mølle udenfor staden.
1290428Kong Erik 6. Menved forbyder borgerne i Næstved at sælge grundejendom i staden uden tilladelse af abbeden i Næstved St. Peders kloster og at tage sagførere for sig andetsteds fra.
Omkr. 1290Kong Erik 6. Menved havde skænket et grundstykke i Roskilde til Sorø kloster.
1290Pariseruniversitetets kansler giver graden licentiam in decretis til en række personer i nærværelse af en række vidner, bla. Jacob Dansker.
1290Kong Eriks privilegier til abbeden i Sorø
forrige næste