forrige næste
DatoStedNr.Regest
1291. 20. februarSlesvig1Hertug Valdemar 2. af Jylland fastsætter straf for manddrab og saar i Slesvig og giver ret til at arrestere landbefolkningen for gæld.
1291. 3. martsLund2Anders Thorkilsen, kannik i Lund, skænker jordegods til oprettelse af et alter i st. Laurentius kirke i Lund, til samme kirkes bygningsfond og til afholdelse af hans aartid.
1291. 14. martsKalundborg3Lave Lavesens testamente.
[1291. 14. marts-1293. 5. februar]4Lave Lavesen overdrager kong Erik 6. Menved sine ejendomme.
1291. 3. aprilRoskilde5Ærkebiskop Jens af Lund fornyer banlysningen af alle, som modsætter sig Vejlekonstitutionen.
1291. 6. aprilRoskilde6Tord Knudsen, kannik i Roskilde, skænker gods til de af Jens Grand som provst i Roskilde oprettede seks præbender.
1291. 12. april7Margrete, Knud Røds hustru, testamenterer sit gods i Boserup til Esrom kloster.
1291. 13. aprilSlesvig8Hertug Valdemar 2. af Jylland tilstaar borgerne i Kiel toldfrihed i hertugdømmet.
1291. 15. aprilTrälleborg9Kristine Hvide fra Trälleborg giver Roskildeborgeren Jon Lange fuldmagt til at skøde hendes gaard i Roskilde til st. Clara kloster sammesteds.
1291. [f. 29. april]Roskilde10Peder Saksesen, som har indgivet sine døtre i st. Clara kloster i Roskilde, erklærer at have lovet dette 200 mark penge.
1291. 29. aprilRoskilde11Biskop Jens af Roskilde vidimerer nr. 10.
1291. 6. maj12Opgørelse over, hvad Peder Thrundesen ejer efter forliget med Clara kloster.
[1291-98 ?]13Frue kloster i Roskilde mageskifter jord i Salløv mod jord i Ørsted.
1291. 11. juliViborg14Biskop Lars af Viborg vidimerer Biskop Svends Testamente.
1291. 18. juliRibe15Kong Erik 6. Menved forlener klostret Dünamünde med Arenculle og Pinisele.
1291. 1. augustOrvieto16Pave Nicolaus 4. paalægger provincialprioren for dominikanerne i provinsen Danmark at lade prædike korstog mod Saracenerne.
1291. 5. augustOrvieto17Pave Nicolaus 4. bemyndiger biskop Kristian af Ribe til at give præsten Mikkel Lavesen dispensation for uægte fødsel.
1291. 5. augustOrvieto18Pave Nicolaus 4. bemyndiger biskop Kristian af Ribe til at give præsten Peder Lavesen dispensation for uægte fødsel.
1291. 5. augustOrvieto19Pave Nicolaus 4. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand af Lund til at give præsten Henrik dispensation for uægte fødsel.
1291. 5. augustOrvieto20Pave Nicolaus 4. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand af Lund til at give præsten Niels dispensation for uægte fødsel.
1291. 5. augustOrvieto21Pave Nicolaus 4. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand af Lund til at give præsten Peder Svendsen dispensation for uægte fødsel.
1291. 5. augustOrvieto22Pave Nicolaus 4. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand af Lund til at give præsten Niels Hemmingsen dispensation for uægte fødsel.
1291. 5. augustOrvieto23Pave Nicolaus 4. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand af Lund til at give subdiakonen Walter Puke dispensation for uægte fødsel.
1291. 13. augustOrvieto24Pave Nicolaus 4. paalægger provincialpriorerne for dominikanerne, deriblandt provincialprioren for kirkeprovinsen Danmark, at betragte ordenens magister som afsat og at sende repræsentanter til Rom for at vælge en ny.
1291. 19. augustRibe25Kong Erik 6. Menved, der har taget kannikerne i Aarhus og deres gods under sin særlige beskyttelse og har overladt dem den kongelige ret til at inddrive bøder af deres bryder og landboer, udtrykker sin forundring over, at nogen hindrer dem i disse privilegier og nedlægger skarpt forbud herimod.
1291. 29. augustNor26Biskop Jens af Aarhus erklærer, at hans forgænger, bisp Tyge, ifølge pavelig fuldmagt har dispenseret præsten Jens i Bjernede for uægte fødsel.
1291. 30. augustKøbenhavn27Peder Uds testamente.
1291. 3. septemberRibe28Ærkedegn Otto af Aarhus erklærer, at Jens, sognepræst i Bjernede, er blevet præsteviet af afdøde biskop Tyge.
1291. 13. septemberOrvieto29Pave Nicolaus 4. bemyndiger biskop Gisike af Odense til at præstevie diakonen Erik i Stenløse.
1291. 13. septemberOrvieto30Pave Nicolaus 4. eftergiver alle dem, der paa bestemte festdage besøger franciskanerkirken i Kolding, et aar og 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1291. 13. septemberOrvieto31Pave Nicolaus 4. eftergiver alle dem, der paa bestemte festdage besøger franciskanerkirken i Slesvig, et aar og 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1291. 13. septemberOrvieto32Pave Nicolaus 4. eftergiver alle dem, der paa bestemte festdage besøger franciskanerkirken i Tønder, et aar og 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1291. 13. septemberOrvieto33Pave Nicolaus 4. eftergiver alle dem, der paa bestemte festdage besøger franciskanerkirken i Flensborg, et aar og 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1291. 13. septemberOrvieto34Pave Nicolaus 4. eftergiver alle dem, der paa bestemte festdage besøger franciskanerkirken i Ribe, et aar og 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1291. 17. septemberOrvieto35Pave Nicolaus 4. giver ærkebiskop Jens Grand af Lund fuldmagt til at løse nogle gejstlige og lægmænd i Lunde stift af det ban, hvori de er lagt for overfald paa gejstlige personer.
1291. 17. septemberOrvieto36Pave Nicolaus 4. bemyndiger ærkebiskop Jens af Lund til at give nogle verdensgejstlige 1 stiftet absolution for, skønt banlyste, at have holdt gudstjeneste.
1291. 17. septemberOrvieto37Pave Nicolaus 4. afæsker biskop Jens af Roskilde, abbeden i Herresvad og provsten i Lund en erklæring om, hvorvidt det af ærkebiskop Jens af Lund ønskede mageskifte af gods tilhørende Lundekirken er i overensstemmelse med kirkens interesser.
1291. 22. septemberOrvieto38Pave Nicolaus 4. bemyndiger biskop Hermann af Schwerin til at tillade ægteskab mellem Regitze, datter af Erik 5. Glipping, og fyrst Nicolaus af Werle, skønt de er beslægtede i fjerde grad.
1291. 27. septemberOrvieto39Pave Nicolaus 4. paalægger dekanen ved st. Peter- og Paulskirken i Magdeburg at stævne hertug Bugislav 4. af Pommern til Rom i anledning af processen mellem denne og tempelherreordenen om ordenens besiddelser i Pommern, eftersom hertugen ikke har villet bøje sig for de af paven tidligere udnævnte dommere under ledelse af bispen af Ratzeburg, og eftersom det er lykkedes hertugen at opnaa et for ham gunstigt pavebrev til dekanen i Slesvig, hvis berettigelse bestrides af modparten.
1291. 1. oktoberOrvieto40Pave Nicolaus 4. giver biskop Lars af Viborg fuldmagt til at modtage de gejstliges opladelse af præsteembeder, som uden at være præsteviede har haft embede med sjælesorg, og til eventuelt at præstevie disse gejstlige og gengive dem deres præsteembeder.
1291. 2. oktoberRoskilde41Illuge Thomsen og Niels Ræv paa den ene side og Sorø kloster paa den anden slutter forlig om arven efter Absalon Andersen.
1291. 19. novemberBjernede42Biskop Jens af Roskilde bevidner at have hørt og modtaget brevene af 1291 29. august (Nr. 26) og 3. september (Nr. 28).
1291. 9. decemberRom43Pave Nicolaus 4. eftergiver alle dem, der paa bestemte festdage besøger Claraklostrets kirke i Roskilde, et aar og 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1291. 9. decemberRom44Pave Nicolaus 4. eftergiver alle dem, der paa bestemte festdage besøger franciskanerkirken i Svendborg, et aar og 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1291. 9. decemberRom45Pave Nicolaus 4. eftergiver alle dem, der paa bestemte festdage besøger franciskanerkirken i Næstved, et aar og 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1291. 9. decemberRom46Pave Nicolaus 4. eftergiver alle dem, der paa bestemte festdage besøger franciskanerkirken i Odense, et aar og 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1291. 9. decemberRom47Pave Nicolaus 4. eftergiver alle dem, der paa bestemte festdage besøger franciskanerkirken i Nysted, et aar og 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1291. 25. decemberRom48Pave Nicolaus 4. tillader biskop Jens af Roskilde at udnævne to notarer i Roskilde stift.
129149Kong Erik 6. Menved paalægger alle beboere i Næstved ufortøvet at svare st. Peders kloster den gængse toftegæld, bodegæld, midsommergæld og ledingsgæld.
129150Peder Hemmingsen skøder en gaard i Hyllinge til st. Peders kloster i Næstved.
129151Oluf Tagesen afstaar patronatsretten (til Tjæreby kirke) til st. Peders kloster i Næstved.
129152Ridder Jens Ebbesen overdrager til st. Peders kloster i Næstved en gaard i Teestrup.
[1291]53Gaarden i Teestrup tilskødes st. Peders kloster i Næstved.
129154Uffe Jensen skøder sine tofter i Næstved til st. Peders kloster i Næstved.
129155Kong Erik 6. Menved pantsætter gods i Udesundby til Sorø kloster.
1291?56Kristian Kaas sælger Peder Büszen sit Gods i Viby.
[c. 1291-1294]57Jens Baardsen afstaar patronatsretten (til Tjæreby kirke) til st. Peders kloster i Næstved.
129157MDet af Suhm XI 869 trykte, af Reg. Dan. nr. 1442 under 1291 anførte brev, stammer fra begyndelsen 20 af det 16. aarh., cf. Rep. I 413.
forrige næste