forrige næste
DatoStedNr.Regest
1292. 1. januarRom58Pave Nicolaus 4. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand af Lund til at give provst Jakob sammesteds dispensation, saa at han foruden sit prælatur maa modtage et præsteembede.
1292. 1. januarRom59Pave Nicolaus 4. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand af Lund til at give dekanen Torkil sammesteds dispensation, saa at han foruden sit prælatur maa modtage et præsteembede.
1292. 6. januarRoskilde60Kong Erik 6. Menved skænker Æbelholt kloster den jord, som ligger i deres vang, men som tidligere hørte til Alsønderup.
1292. 9. januarRom61Pave Nicolaus 4. giver provst Karl paa Langeland dispensation, saa at han maa beklæde flere kirkelige embeder.
1292. 5. februarRom62Pave Nicolaus 4. giver biskop Bertold af Slesvig fuldmagt til at modtage de gejstliges resignation af deres præsteembeder, som uden at være præsteviede har haft embede med sjælesorg, og til eventuelt at præstevie disse gejstlige og gengive dem deres præsteembeder.
1292. 8. februarRom63Pave Nicolaus 4. giver subdiakonen Niels Svendsen lov til at beholde præsteembedet i Malmø paa betingelse af, at han opgiver det andet af ham beklædte præsteembede i Højrup, Odense stift, og at han lader sig præstevie.
1292. 10. februarRom64Pave Nicolaus 4. giver biskop Jens af Aarhus fuldmagt til at modtage de gejstliges resignation af deres præsteembeder, som uden at være præsteviede har haft embede med sjælesorg, og til eventuelt at præstevie disse gejstlige og gengive dem deres præsteembeder.
1292. 1. martsRom65Pave Nicolaus 4. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand af Lund til at give seks navngivne kanniker og to klerke dispensation, saa at de kan beklæde flere gejstlige embeder.
1292. 3. martsRom66Pave Nicolaus 4. giver biskop Gisike af Odense fuldmagt til at modtage de gejstliges resignation af deres præsteembeder, som uden at være præsteviede havde haft embede med sjælesorg, og til eventuelt at præstevie disse gejstlige og gengive dem deres præsteembeder.
1292. 4. martsBroby67Gyde, datter af Skjælm Bang, enke efter herr Esbern Karlsen, opretter testamente.
1292. 16. martsHorsens68Kong Erik 6. Menved overlader biskop Jens og kannikerne i Aarhus toldafgifterne og alle andre kongelige rettigheder i Norsminde.
1292. 25. marts69Biskop Jens af Roskilde forordner, at alle domme, der afsiges, eller overenskomster, der indgaas paa Københavns byting eller paa raadstuen, i fremtiden skal indføres i en dertil indrettet bog.
1292. o. 25. marts70Adelsmanden Henkel skænker tre stigbord med damsbaand til Sorø kloster.
1292. 24. aprilRoskilde71Biskop Jens af Roskilde vidimerer kong Magnus af Sveriges mageskifte af 1290 3. december med Johanniterne i Eskilstuna.
1292. 27. aprilRibe72Kong Erik 6. Menved giver Ove Sab kvittering for at have betalt en bøde paa 300 mark.
1292. 26. majRibe73Biskop Kristian af Ribe stifter kapel og alter i Ribe domkirke.
1292. 31. maj74Biskop Jens af Aarhus banlyser enhver, der vover at anfægte Aarhuskirkens rettigheder i Norsminde havn.
1292. 10. juniRoskilde75I Roskildebispens dombog indføres et brudstykke af pave Lucius 3.s privilegium af 1185 21. marts, hvorefter overfald paa cistercienserne skal straffes med banlysning.
1292. 20. juli76Kapitlet i Växjö erklærer, at dets strid med Uppsalakirken angaaende en appel til Lundekirken er bragt ud af verden ved Växjös løfte om for fremtiden at anerkende Uppsalakirkens rettigheder.
1292. 11. augustTønsberg77Kong Erik af Norge og hertug Haakon meddeler staden Stralsund, at de har udstedt befaling om, at der fra borgene i Hunehals og paa Hjelm ikke maa lægges hindringer i vejen for Stralsunds handel.
1292. 11. augustTønsberg78Kong Erik af Norge og hertug Haakon meddeler Lübeck by, at de har udstedt befaling om, at der fra borgene i Hunehals og paa Hjelm ikke maa lægges hindringer 1 vejen for Lübecks handel.
[e. 1292. 11. august]79Kapitlet, dominikanerne og franciskanerne i Lübeck vidimerer kong Erik af Norges og hertug Haakons brev af 1292 11. august. (Nr.78).
1292. 11. augustTønsberg80Kong Erik af Norge og hertug Haakon meddeler staden Wismar, at de har udstedt befaling om, at der fra borgene i Hunehals og paa Hjelm ikke maa lægges hindringer i vejen for Wismars handel.
1292. 15. augustRibe81Kong Erik 6. Menved vidimerer hertugerne Albrecht og Johann af Braunschweigs brev af 1276 13. maj (Dipl. Dan. 2rk. II nr. 269).
1292. 25. augustNyborg82Kong Erik 6. Menved tilstaar Ribe by jurisdiktion over dens forstrand i omraadet fra Lister- til Riber Dyb.
1292. 1. septemberNyborg83Kong Erik 6. Menved bekræfter staden Nyborgs privilegier, saaledes som de har været i 'kong Valdemars tid', og forbyder herredstingene at blande sig i bytingets afgørelser.
1292. 1. novemberÆrkebiskop Jens Grand af Lund har betalt 300 guldfloriner til kurien for sit besøg.
1292Rom84Johannes, ærkebiskop af Mocesus (?), bisperne Romanus af Croja, Perronus af Sarno, Cyprianus af Bova, Salvus af Recanati, Jakob af Trivento, Guilhelmus af Cagli og Daniel af Lacedogna eftergiver under pavestolens vakans alle, der paa visse festdage besøger domkirken i Ribe, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1292. u. d.Lund85Oluf, dominikanernes provincialprior for kirkeprovinsen Danmark, meddeler Israel, dominikanerlektoren i Sigtuna, ordlyden af Nicolaus 4.s bulle af 1291 1. august, hvorved der tilstodes begunstigelser til alle dem, der vilde deltage i kong Edvard af Englands korstog til det hellige land.
1292. u. d.Lund86Oluf, dominikanernes provincialprior for kirkeprovinsen Danmark, meddeler Israel, dominikanerlektoren i Sigtuna, ordlyden af Nicolaus 4.s bulle af 1291 1. august, hvorved det paabødes ordenen at prædike korstog mod Saracenerne, og giver ham i henhold til denne bulle fuldmagt til at prædike korstog.
129287Et Mageskifte paa Gods i Sønderholmmark og Lille Vordemark.
129288Niels Hemmingsen pantsætter sine besiddelser i Gavnø til st. Peders kloster t Næstved for 30 mark penge.
[1292-1295]89Niels Hemmingsen pantsætter sine besiddelser i Gavnø til st. Peders kloster i Næstved for 120 mark penge.
1292Annesse90Asser Jonsen og Jakob Olufsen indgaar forlig med Sorø kloster om arven efter Absalon Andersen.
[1292-1316]Spor af pantebrev.
forrige næste