forrige næste
DatoStedNr.Regest
1293. 13. januarRoskilde91Kong Erik 6. Menved retter et forbud til indbyggerne paa Sjælland mod overgreb over for Roskilde Clara kloster.
1293. 25. januar92Ribe kapitel bevidner, at Lave Hildebrandsmaag har solgt kanniken, magister Aastred en eng i Nyholm.
1293. 5. februarNæstved93Kong Erik 6. Menved overdrager Sorø kloster det gods i Øxneskov, som var tilfaldet kronen paa grund af Lave Lavesens lovbrud.
1293. 18. februarKøbenhavn94Biskop Jens af Roskilde overdrager borgen i København til sin staller Absalon, der derefter betror Tuve Jakobsen borgen.
1293. 18. februarKøbenhavn95Biskop Jens af Roskilde fastsætter en termin paa 8 uger, indenfor hvilken Peder af Slangerup skal føre bevis for en af ham mod kannik Asser af København fremsat beskyldning for bestikkelse.
[1293. 18.-27. februar]96Den københavnske borger Haagen Krag skal betale biskop Jens 1. af Roskilde 10 mark penge for at have gennembrudt stadens planker om natten.
1293. 27. februar97Jakob Katrines fra Køge har paalæg om at rette for sig i anledning af den skade, han har voldt ved at hugge i Roskildebispens skov.
1293. 4. martsHjortholm98Broder degn lover i Hjortholm, at ville yde tiende af Niløse til Roskildebispen.
1293. 16. martsNyborg99Kong Erik Menved 6. fritager det gods, som afdøde herr Jens Kanne har skødet til præstegaarden i Löderup, Ingelstad herred, for inne, stud, og leding og andre kongelige afgifter.
1293. 6. april100Biskop Jens af Roskilde formaner den kongelige møntmester Sommer til at erstatte Roskildekirken den skade, som bl. a. er tilføjet den i de sidste to aar ved, at den bispelige mønt ikke i god tid er blevet underrettet om tidspunktet for den aarlige udmøntning.
1293. 6. april101Indførelse i Roskildebispens dombog om, at Johannes Franz tilstaar at have udstødt trusler mod Gynzikes liv.
1293. 6. aprilRoskilde102Biskop Jens af Roskilde fastsætter en Frist paa 15 Dage, inden for hvilken Torkil af Jørløse skal betale den i tre aar ikke ydede tiende til bispens kældermester.
1293. 17. aprilKøbenhavn103Kong Erik 6. Menved stadfæster Køge bys indbyggeres ret til at benytte engstrækningerne langs aaen til græsning af deres kreaturer.
1293. 17. aprilKøbenhavn104Kong Erik 6. Menved bestemmer, at Køge bys indbyggere ikke skal betale mere told i Roskilde end Roskildeborgerne betaler i Køge.
1293. 6. maj105Biskop Kristian af Ribe bevidner, at Jens Nielsen som sjælegave har givet halvdelen af sit hus og sin grund ved st. Mikkels port i Ribe til Løgumkloster, medens den anden halvdel af bispen er købt og overdraget samme kloster.
1293. 17. maj106Kong Erik 6. Menved fritager indbyggerne i byen Væ for leding og for betaling af told i hele riget og bestemmer, at kongens landboer sammesteds kun skal yde redskud og betale en mark penge aarligt af hver fjerding.
1293. 7. juniNørresundby107Niels, biskop af Børglum, overdrager med sognebeboernes samtykke (Nørre-) Sundby kirke til Vitskøl kloster, dog under forbehold af kongens godkendelse.
1293. 21. juliRoskilde108Kong Erik 6, Menved giver Nakskov samme privilegier som Næstved eller andre købinger paa Sjælland, tager byen under sin beskyttelse og stadfæster dens ret til egne græsgange.
1293. 22. juli109Knud Degn, kannik i Aarhus, giver Ribe kapitel forkøbsret til hans og broderens besiddelser i Ullerup, Skærbæk sogn.
1293. 2. august110Kong Erik 6. Menved stadfæster, at Gaarden Purup er skødet til Øm Kloster.
1293. 8. augustRoskilde111Kong Erik 6. Menved tager alle gæster, der besøger Ribe, under sin beskyttelse, bekræfter deres friheder, fastsætter maksimaltoldsatser for udførsel af en række varer og tillader fri udførsel undtagen i nødstilfælde.
1293. 9. augustRoskilde112Kong Erik 6. Menved stadfæster Stralsunds rettigheder i Skanør og det øvrige Danmark og fritager den for at værge sig overfor Personer, som de mistænker, i sager, hvor de nægter sig skyldige.
1293. 9. augustRoskilde113Kong Erik 6. Menved stadfæster Stralsunds privilegier paa at bjerge strandingsgods i Danmark og forbyder sine fogeder at afnøde købmænd fra Stralsund varer.
1293. 24. augustVejle114Hertug Haakon af Norge tager Viborgkannikernes besiddelser paa Læsø og øens øvrige indbyggere under sin beskyttelse.
1293. 5. novemberSlagelse115Wizlaus 2. af Rügen giver afkald paa alle krav, som han maatte kunne gøre gældende overfor Roskildekirken og lover at beskytte dens rettigheder i hans lande.
1293. 13. december116Mogens Bentsen og hans Broder Kristian stadfæster Øm Klosters Besiddelse af det Gods i Purup, som deres Frænde Peder Skaft har tilskødet Øm Kloster.
1293. 21. december117Jakob, ærkedegn i Ribe, bevidner, at Jens Stykke i hans nærværelse har erklæret, at der fra hans side aldrig vil blive rejst indvendinger mod den skødning, ved hvilken han paa Hviding herredsting har tilskødet klostret i Løgum noget gods.
1293117MI en registratur fra omkr. 1600 i Sv.RA. over breve fra de baltiske stater omtales: Oluf, konge af Danmark og hertug af Estland udsteder et stadfæstelsesbrev til nonneklostret i Leal paa de godser som Buldensem har afstaaet til det, trykt Schirren, Verzeichnis 132 nr. 233; Reg. Dan. nr. *688. Bunge, Regesten 119 nr. 9 angiver brevet som uægte, sikkert med rette.
1293118Bonde Vibe afstaar patronatsretten til Tjæreby kirke til st. Peders kloster i Næstved.
1293119Grev Henrik af Gleichen afstaar patronatsretten til Tjæreby kirke til st. Peders kloster i Næstved.
1293120Kong Erik 6. Menved pantsætter Kronens Gods i Karrebæk, Simmermose, Gumperup og Ågerup.
forrige næste