forrige næste
DatoStedNr.Regest
1294Johanniterstatut. Prioren i Danmark må medføre 8 heste på visitatsrejse.
1294. 29. januarKøbenhavn121Biskop Jens af Roskilde giver love mellem bispen af Roskilde og Københavns borgere (Københavns stadsret).
1294. 8. el. 10. februar122Grev Albert af Gleichen skænker stigbord og dambaand til Sorø kloster.
1294. 10. martsLøgumkloster123Biskop Kristian af Ribe bevidner, at akolyten Jens Stykke i hans nærværelse har erkendt, at han ingen krav har paa det gods, som han har tilskødet klostret i Løgum, hvad enten han forbliver i ordenen eller træder ud af den.
1294. 10. april124Kapitlet i Lund og gejstligheden i Lunds stift appellerer mod anvendelsen af Vejlekonstitutionen i anledning af ærkebispens fængsling.
1294. 13. aprilLund125Kong Erik 6. Menved bekræfter Dominikanernes Ret til en Vej i Lund.
1294. 20. aprilNykøbing126Dronning Agnes stadfæster i overensstemmelse med kong Eriks brev af 1293 21. juli Nakskov bys ret til sine græsgange.
1294. 7. majRibe127Ribe kapitel appellerer imod Vejlekonstitutionen (Dipl. Dan. 2 rk. I nr. 176) og Roskildemødets beslutninger.
1294. 7. juniKøbenhavn128Kong Erik 6. Menved lover at holde Københavns borgere skadesløse for de tab, som de ti fremtiden maatte paadrage sig paa grund af deres troskab overfor ham.
1294. 10. juni129Kapitlet i Ribe bevidner, at Lave Hildebrandsmaag har solgt nogle skaar eng i Nynholm ved Jernkær til kanniken Aastred.
1294. 12. juni130Peder Brun af Farup afstaar sit gods i Jernkærmark til kapitlet i Ribe.
1294. 25. juniRoskilde131Biskop Jens af Roskilde bevidner, at befuldmægtigede kanniker fra kapitlet i Reval har erklæret, at retten til at præsentere en kandidat til bispestolen i Reval altid har tilhørt kongen af Danmark.
1294. 16. juliMiddelfart132Kong Erik 6. Menved tager dekaner, økonomer og kanniker i Lund samt stiftets gejstlige og deres besiddelser under sin beskyttelse.
1294. 6. augustRibe133Kong Erik 6. Menved tager Dominikanerne i Lund, naar de indsamler almisser i Malmø, under sit værn. A: Sv.RA. Perg. 18 × 6,5 (plica 1,5). Perg.rem.
1294. 6. augustRibe134Kong Erik 6. Menved overdrager Ribe en eng til Stadens befæstelse.
1294. 11. augustRoskilde135Dekanen Mogens og kapitlet i Roskilde vidimerer fyrst Wizlaus 2.s brev af 1293 5. november (= nr. 115).
1294. 16. augustAarhus136Kong Erik 6. Menved meddeler indbyggerne i Aabo syssel, at ingen maa benytte de Aarhus kapitel tilhørende enemærker til græsning.
1294. 16. september137Biskop Kristian af Ribe giver kantoren Peder og kanniken Thomas Ebbesen fuldmagt til at dømme i striden mellem magister Aastred og Tore Hordbo angaaende besiddelsesretten til engen Bredekrog i Farupmark.
1294. 17. september138Biskop Kristian og kapitlet i Ribe overdrager paa nærmere betingelser kanniken Esger Jul den gaard i Ribe, som præsten Knud hidtil har haft.
1294. 17. september139Peder Brun af Farup meddeler biskop Kristian af Ribe og indbyggerne i Kalslund herred, at han har solgt Ribekanniken Aastred engen Bredekrog paa Farupmark.
1294. 4. oktoberNyborg140Kong Erik 6. Menved afstaar til borgerne i Kiel en grund paa Skanørmarkedet og giver dem de samme rettigheder, som de vendiske stæder og søstæderne nyder.
1294. 8. oktoberNyborg141Kong Erik 6. Menved erklærer, at beslaglæggelsen af den tyske ordens gods i København ikke er sket paa Lübecks opfordring.
[e. 1294. 8. oktober][Lübeck]142Kapitlet, Dominikanerne og Franciskanerne i Lübeck vidimerer nr. 141.
1294. 9. oktoberNyborg143Kong Erik 6. Menved tillader købmændene fra søstæderne frit at rejse gennem kongeriget, særligt gennem Estland til Novgorod, og giver dem ret til overalt frit at bjerge deres vraggods.
1294. 10. oktober144Ove og Peder Saksesen billiger deres moster Ingeborgs salg af gods i Holmstrup til Broder Degn, kannik i Aarhus. A: tabt — Aa: Aarhusbogen f.79r. med overskrift Bona in Holmstorp.
1294. 24. novemberLund145Lundekanniken Niels Ødesens testamente.
1294.146Niels af Rostock giver Schwan forskellige privilegier.
1294.147Junker Kristoffer Eriksen bevidner forliget mellem Roskildebispen og st. Peders kloster i Næstved angaaende Tjæreby kirke.
1294.148Kong Erik 6. Menved og broderen Junker Kristoffer Eriksen bekræfter Næstved st. Peders klosters patronatsret til Tjæreby kirke.
[1294. 22. november-13. december]Napoli149Pave Coelestin 5. paalægger kong Erik 6. Menved at løslade ærkebiskop Jens Grand og provst Jakob af Lund af fængslet.
1294-1295150Pave Bonifacius 8. eftergiver alle dem, der besøger Lunds Domkirke, 7 Aar af den dem paalagte Kirkebod.
[1294. 24. december-1303. 11. oktober].151Pave Bonifacius 8. udsteder et mandat mod Anders Bal.
[1294, f.]Pavens forskrift for prøvning af vidnesbyrd om Margretes levned og underne ved hendes grav.
[1294, f.]Paven pålægger ærkebispen af Lund, der har forelagt ham beretninger om underne ved Margretes grav i cistercienserklostret i Roskilde, at undersøge og prøve hendes levned og de omtalte undere og give besked om resultatet.
forrige næste