forrige næste
DatoStedNr.Regest
1296. 15. januarNykøbing195Grev Gerhard 2. af Holsten erkender at være hertug Albrecht af Sachsen 900 mark sølv skyldig og lover at betale 400 mark til st. Jakobsdag og 500 mark til Mortensdag.
1296. 15. januarNykøbing196Grev Gerhard 2. af Holsten erkender at være sin onkel, hertug Otto af Lüneburg, og sin broder, grev Adolf 6. af Holsten 1000 mark sølv skyldig og lover at betale 500 mark til st. Jakobsdag og 500 mark til Mortensdag.
1296. 15. januarNykøbing Mors196SGrev Gerhard 2. af Holsten overdrager Konrad von Estorff tienden i Westerweyhe som len. Givet i Nykøbing i det Herrens år 1296 søndag efter Helligtrekonger.
1296. 18. Januar196MA(Rep. 653) se 1297. 18. Januar.
1296. 18. Januar196MB(Rep. 654) se 1297. 18. Januar.
1296. 18. Januar196MC(Rep. 655) se 1297. 18. Januar.
1296. 30. januarKøbenhavn197Københavns borgerskab erklærer efter at have været i aabent oprør imod Roskildebispen, at det for fremtiden vil bevare troskaben mod bispen, tilskøder ham gildernes ejendomme og gaar ind paa at betale grundskyld af alle ejendomme i byen.
1296. 3.-5. februar198Erik Eriksen, herre til Langeland, stadfæster Rudkøbings privilegier.
[1296]. 14. februarReval199Vasallerne i Estland beder kong Erik 6. Menved om at befale, at det gods, som er frataget købmændene paa russisk omraade og ført til de kongelige borge, skal tilbageleveres, idet de samtidig meddeler, at overbringeren af brevet, Helmold von Lode, har fuldmagt til at forhandle paa vasallernes vegne.
[e. 1296. 14. februar]200Kapitlet, Dominikanerne og Franciskanerne i Lübeck vidimerer de estniske vasallers brev af 1296 14. februar. (Nr. 199). A: Lübeck Staatsarchiv, Danica 45. Perg. 24,5 × 10. Oprindelig 3 segl, af hvilke Dominikanernes og Franciskanernes er bevarede.
1296. 21. februarRom201Pave Bonifacius 8. meddeler biskop Kristian af Ribe, som havde indberettet til kurien, at adskillige gejstlige i hans stift sad inde med flere præsteembeder, at vedkommende gejstlige skal opgive deres embeder og yde kirkerne en passende erstatning.
1296. 22. februarRoskilde202Den pavelige legat Isarn stævner ærkebiskop Jens Grand til møde med sig i København den 1. april og oversender ham samtidig kongens lejdebrev.
[1296. 22. februar-1. april]Bornholm203Ærkebiskop Jens Grand afslaar under henvisning til sit ødelagte helbred at give møde i København den 1. april.
1296. 15. martsRoskilde204Kong Erik6. Menved erklærer, at Agnes og Jutta, døtre af Erik 4. Plovpenning, dengang de indtraadte i Agnete kloster i Roskilde, skænkede klosteret alt deres gods, men at de senere, da de udtraadte af klosteret, unddrog klosteret dette gods, at hans fader derefter inddrog godset under kronen, men at han selv nu igen har frasagt sig det til bedste for klosteret paa Sjællands landsting.
1296. 22. martsOdense205Biskop Gisike af Odense erklærer, at han var nærværende, da Agnes, datter af Erik 4. Plovpenning, af fri vilje indtraadte i Agnete kloster i Roskilde, at Jutta, Agnes' søster, senere ligeledes af fri vilje indtraadte i samme kloster, at de begge senere forlod klostret og med vold unddrog klostret alt det gods, de havde givet det.
1296. 28. martsAarhus206Otto, ærkedegn i Aarhus, erklærer, at frøken Agnes, datter af Erik 4. Plovpenning, grundlagde Agnete kloster i Roskilde, i hvilket hun selv tog sløret, idet hun skænkede klosteret alt sit gods, at Jutta, Agnes' søster, ligeledes gav klosteret alt sit gods, samtidig med at hun af egen fri vilje indtraadte i det, men at de begge senere forlod klosteret og unddrog klosteret de nævnte gaver.
1296. 3. aprilRibe207Biskop Kristian af Ribe bekendtgør, at Tue, sognepræst i Jernved, har skødet sin gaard til det af bispen oprettede Laurentiuskapel i Ribe.
1296. 11. aprilBergen (Rügen)208Wizlaus 2. af Rügen forlener nonneklostret i Bergen paa Rügen i Roskilde stift med landsbyen Goor, som klostret har købt af ridder Udo.
1296. 11. aprilBergen (Rügen)209Wizlaus 2. af Rügen forlener nonneklostret i Bergen paa Rügen i Roskilde stift med en hageplov i Bessin, som Konrad von Parow og hans hustru havde skænket til klostret.
1296. 13. aprilNeuencamp210Wizlaus 2. af Rügen skænker klosteret Neuencamp øen Hiddensee og landsbyen Zarrentin til oprettelse af et kloster paa Hiddensee, samt sælger af samme grund øen Zingst til samme kloster. Blandt vidnerne nævnes Johann von Saal, sognepræst i Stegeborg.
1296. 14. aprilNeuencamp211Wizlaus 2. af Rügen og hans sønner Wizlaus 3. og Sambor forlener ved et brev, affattet af Johannes von Saal, sognepræst ved kirken i Stegeborg, nonneklostret Bergen paa Rügen i Roskilde stift med den fulde domsmyndighed over alle dets undergivne.
1296. 15. aprilAalborg212Kong Erik 6. Menved giver Helmold von Lode med følge frit lejde indtil Mikkelsdag.
1296. 21. aprilRoskilde213Borgerskabet i Roskilde erklærer, at Agnes, datter af Erik 4. Plovpenning, grundlagde Agnete kloster i Roskilde, til hvilket kloster hun skænkede alt sit gods, at Jutta, hendes søster, noget senere ved sin indtræden i klostret ligeledes overdrog klostret alt sit gods, men at de begge efter nogle aar forlod klostret og unddrog det de nævnte gaver.
1296. 28. aprilVoldborg herredsting214Peder Thrundesen skøder alt sit gods til Clara kloster i Roskilde, giver sig i klostrets tjeneste og lover ikke at indgaa nyt ægteskab uden abbedissens samtykke.
[1296. 28. april]214SHerbert Sommer skænker gods til kantordømmet i Ribe.
[1296. f. 5. maj]Lübeck215Ærkebiskop Jens Grand udbeder sig af den pavelige legat Isarn nærmere oplysninger om, hvorledes hans sag staar.
[1296. o. 5. maj]Ribe216Den pavelige legat Isarn meddeler Jens Grand, at den danske konge vil lade sagen mellem ham og ærkebispen afgøre i Rom og ikke i Danmark.
1296. 5. majRibe217… Kong Erik 6. Menved giver kansleren magister Morten og provst Guido i Ribe fuldmagt til at føre processen ved kurien mod ærkebiskop Jens Grand.
1296. 13. majStralsund218Wizlaus 2. af Rügen og hans sønner Wizlaus og Sambor giver de gejstlige paa Rügen ret til frit at raade over deres efterladenskaber samt billiger, at de — hvis de kan faa Roskildebispens samtykke hertil — faar ret til et 'naadsensaar'.
1296. 11. juni219Kong Erik 6. Menved giver Dominikanerne i Lund Tilladelse til at indsamle Almisser i Skanør, Falsterbo og Malmø.
1296. 11. juni220Dito konunghz åth bemelte prädiike bröder [cf. Nr. 219.] uthgifne friihetz breef dhet dhe skulle wara frii och orubbade från alla folckz tilltåhl och hinder uthi sine collecters ihoopsamblande dat. in f. Bernabæ 1296.
1296. 21. juniRoskilde221Biskop Jens af Roskilde giver med sit kapitels samtykke klostret Neuencamp tilladelse til at grundlægge et Cistercienserkloster paa øen Hiddensee.
1296. o. 24. juni222Drost Peder Nielsen skænker 2 gaarde til Sorø kloster.
1296. 24. juli223Niels Uplænding stadfæster sin moders skødning af gods i Buddinge og Bagsværd til Æbelholt kloster.
1296. 24. juliBergen224Kong Erik og hertug Haakon af Norge bevidner at deres slægtning Erik, herre til Langeland, har givet afkald paa de rettigheder, som han maatte have til Roskilde Clara klosters gods i Bukkerup.
1296. 24. juliBergen225Kong Erik og hertug Haakon af Norge giver afkald paa de rettigheder, som de maatte have til Clara klosters gods i Bukkerup.
1296. 27. juliBergen226Erik Eriksen, herre til Langeland, giver paa egne og sin hustrus Sofies vegne afkald paa de rettigheder, som de maatte have til det gods i Bukkerup, som jomfru Agnes havde skødet til Clara kloster i Roskilde.
[1296. o. 27. juli]227Sofie, frue til Langeland, giver afkald paa de rettigheder, som hun maatte have til Clara klosters gods i Bukkerup.
1296. 31. juliBergen228Kong Erik af Norge giver borgerne fra Hamburg et handelsprivilegium i Norge ved brev, bevidnet bl. a. af Erik, søn af hertug Erik i Jylland.
1296. 9. septemberRibe229Kapitlet i Ribe vidimerer Niels Hamundsens testamente af 1295 1. April.
1296. 11. septemberNykøbing230Grev Gerhard 2. af Holsten og hans hustru Agnes, forhenværende dronning af Danmark, skænker relikvier til klostret i Cismar.
1296. 19. novemberArtlenburg231Hertug Otto af Braunschweig-Lüneburg sælger til Grev Gerhard 2. af Holsten alt sit arvegods i Varde(syssel?)
1296. 20. decemberRibe232Kantoren Peder og kapitlet i Ribe bevidner, at Ribeborgerne Bonde Truedsen og Niels Valborgsen har erkendt at være klosteret i Løgum 30 mark penge skyldig, for hvilke de har pantsat klosteret deres andel i to grunde i Grønnegade.
1296. 20. decemberRibe233Kantoren Peder og kapitlet i Ribe bevidner, at Bonde Truedsen, borger i Ribe, i deres nærværelse har erkendt at have solgt klostret i Løgum en grund i Ribe.
1296. 21. decemberRom234Pave Bonifacius 8. bekræfter Agnes og Juttas gaver til Agnete klostret i Roskilde.
1296Ribe235Biskop Kristian og kapitlet i Ribe bevidner, at Herbert Sommer har stiftet en aartid for sig og sin hustru i domkirken.
1296236Kong Erik 6. Menved giver Dominikanerbrødrene i Lund Ret til at indsamle Kollekter.
1296237Margrete, abbedisse i st. Clara kloster i Roskilde bekendtgør for, at herr Peder Tonesen har testamenteret sit gods til klostret.
1296238Borgerne i Visby paa Gotland klager til kong Erik 6. Menved over, at noget gods tilhørende borgere i Visby er bleven dem frataget i Estland.
1296239Kong Erik 6. Menved befaler sine vasaller i Estland, Heinrich von Lode den ældre, Hermann von Büxhöveden, Valdemar Rosen og Helmold von Lode at sørge for, at Visbyborgerne faar udleveret deres gods.
1296240Kong Erik 6. Menved befaler høvedsmanden i Estland, Niels Akselsen (Absalonsen), at sørge for, at Visbyborgerne faar udleveret deres gods.
1296240MReg. Dan. *722-732 er ikke diplomer men indlæg i processen ved kurien, trykt SRD. VI 276-312; Acta Proc. Lit. 156-214.
1296240SEt dokument fra 1296 fra Saint Benoit klosteret under overskriften Danmarks kollegium bekendtgør et hjem for skolarerne fra Sverige, af den tyske nation, som disse allerede siger at have til leje.
1296Et dokument fra 1296 fra Saint Benoit klosteret under overskriften Danmarks kollegium bekendtgør et hjem for skolarerne fra Sverige, af den tyske nation, som disse allerede siger at have til leje.
forrige næste