forrige næste
DatoStedNr.Regest
1297. 9. januarAarhus241Biskop Jens af Aarhus gør vitterligt, at herr Jens Assersen, kaldet Kyd, har skødet sin gaard i Jennum til Aarhus kapitel.
[f. 1297. 11. januar]242Biskop Niels af Børglum skænker sin gaard i Dover til klostret i Løgum.
1297. 18. januarRom243Pave Bonifacius 8. paalægger biskop Jens af Roskilde at dømme i striden mellem Agnete kloster og Erik, søn af hertug Erik af Jylland.
1297. 18. januarRom244Pave Bonifacius 8. paalægger bispen af Roskilde at sørge for, at det gods, der uretmæssigt er frataget Agnete kloster i Roskilde, tilbagegives dette.
1297. 18. januarRom245Pave Bonifacius 8. paalægger biskop Gisike af Odense at sørge for, at det gods, der uretmæssigt er frataget Agnete kloster i Roskilde, tilbagegives dette.
1297. 26. januarRom246Pave Bonifacius 8. paalægger abbeden i Næstved, provsten i Roskilde og dekanen i København at dømme i striden mellem Roskilde Agnete kloster og Sorø kloster.
[1297. o. 3. februar]Vordingborg247Kong Erik 6. Menved slutter overenskomst med hertug Valdemar 2. af Slesvig samt dennes broder Erik.
1297. 15. februarRom248Pave Bonifacius 8. fritager provst Niels i Sejerslev paa Mors, som uden pavelig dispensation har haft fire andre præstekald, for at tilbagebetale den indtægt, han har oppebaaret af disse, imod at han yder en passende erstatning.
1297. 16. martsRibe249Kong Erik 6. Menved bevidner, at Esbern Ovesen paa kongens ting har skødet en toft i Ribe til Ribe by.
[1297. 24. marts]Nyborg250Et Vordholdsnævn afsiger kendelse om, at godset efter den afdøde Abel Abelsen og hans datter Margrete tilkommer kong Erik, og at denne ikke har haft ret til at skøde denne arvepart, uden hensyn til hans sødskendes medarveret, til Agnete kloster i Roskilde.
[1297. e. 24. marts]Nyborg251[Kongens raad?] stadfæster vordholdsnævnets dom om arven efter Abel Abelsen og hans datter Margrete.
1297. 7. aprilSchaprode252Ingefred, enke efter Anders Erlandsen, og hendes søn, ridder Anders, sælger deres gods paa øen Hiddensee til klostret Neuencamp med forbehold af visse rettigheder.
1297. 8. april253Ingefred, enke efter Anders Erlandsen, og hendes søn Anders giver Wizlaus 2. af Rügen meddelelse om salget af deres besiddelser paa øen Hiddensee.
1297. 15. aprilPlympton254Edvard 1. af England paalægger Thomas af Sneterton og Thomas af Seggeford at udlevere til broder Jakob kaldet Copyn af Johanniterordenen, kongen af Danmarks udsending, hele den pengesum, som var bleven beslaglagt af Nicholas de Holm og Robert de la Roche, havnefogder i Holm og Hunstanton, da den nævnte Jakob i en kogge fra Danmark under et uvejr anløb havnen i Holm, hvilken pengesum de nævnte havnefogeder siden havde deponeret hos Thomas af Sneterton og Thomas af Seggeford.
1297. 15. aprilPlympton255Edvard 1. af England paalægger Nicholas de Holm og Robert de la Roche, havnefogeder i Holm og Hunstanton i grevskabet Norfolk, at udlevere til broder Jakob, kongen af Danmarks udsending og til visse købmænd fra Flandern og Tyskland de beslaglagte varer fra Jakobs kogge, samt til ogsaa at frigive koggen.
1297. 1. majRom256Leo, Kardinal Neapoleos Notar, bevidner at have modtaget Betaling for en Afskrift af Processen mellem Domkapitlet i Brandenburg og Klosteret i Leitzkau. Blandt Vidnerne: Herr Henrik kaldet Wacholz, Sognepræst i Zingst, Roskilde Stift.
1297. [f. 2. juni]RomPeter, patriark af Konstantinopel, 3 ærkebiskopper, herunder Jens af Lund, samt 20 biskopper giver hver 40 dages eftergivelse af kirkebod til dem, der besøger augustinereremiternes kirker i provinsen Tyskland.
1297. 5. juniRoskilde257Peder Nielsen, forhenværende drost, erkender at være Morten Jonsen, borger i Roskilde, 2700 mark penge og 25 mark sølv skyldig.
1297. 12. juniRoskilde258Biskop Jens af Roskilde overdrager Sorø kloster patronatsretten til Lynge kirke i Alstedherred. A: tabt — Aa: Sorøbogen f.40r. — Ab: Bartholin K 205 efter originalen hos Jens Rosenkrans.
1297. 17. juniRoskilde259Kong Erik 6. Menved giver borgerne i Reval ret til overalt i riget frit at bjerge deres vraggods.
1297. 17. juniRoskilde260Kong Erik 6. Menved bestemmer, at der kun i undtagelsestilfælde maa erklæres forbud mod korneksport fra Estland.
1297. 17. juniRoskilde261Kong Erik 6. Menved forbyder at fælde træer og brænde kul paa øerne Naissaar (Nargen), Aegna (Wulf), Blocekarl og Rughenkarl, undtagen til brug for borgen i Reval.
1297. 29. juliSøborg262Kong Erik 6. Menved bekræfter Viborg kapitels privilegier indtil videre.
1297. 5. augustOrvieto263Pave Bonifacius 8. paalægger biskop Kristian af Ribe at undersøge, hvorvidt franciskanernes klage over biskop Jens af Roskilde er berettiget og i saa fald at stævne denne til Rom.
1297. 28. augustAarhus264Biskop Jens af Aarhus gør vitterligt, at han med sogneboernes samtykke har overdraget Hedensted kirke til kapitlet.
1297. 8. september265Hertug Otto af Braunschweig-Lüneburg sælger til sin onkel grev Gerhard af Holsten sit gods i Garding, Tetenbüll og i Frisland.
1297. 22. septemberSlagelse266Kong Erik 6. Menved meddeler Sjællands indbyggere, at ingen maa benytte enemærket paa Nekselø, som tilhører kannikerne i Aarhus, til græsning.
1297. 22. septemberSlagelse267Kong Erik 6. Menved tager Aarhus kannikernes gods paa Sjælland under sin særlige beskyttelse og tilstaar kannikerne samme frihed over dette som over deres øvrige besiddelser.
1297. 28. septemberSlagelse268Kong Erik 6. Menved giver afkald paa det gods, som Agnes og Jutta har skødet til Agnete kloster i Roskilde.
1297. 28. septemberSlagelse269Kong Erik 6. Menved paalægger bønderne paa det gods, som tidligere har tilhørt Agnes og Jutta, at svare deres afgifter til Agnete klosteret i Roskilde.
1297. 9. oktoberOdense270Kong Erik 6. Menved tager Faaborg under sin beskyttelse.
[1297. o. 9. oktober]Odense271Kong Erik 6. Menved forbyder, at nogen benytter Aarhuskannikernes enemærke i Borupmark paa Helgenæs til græsning.
1297. 27. oktoberOrvieto272Pave Bonifacius 8. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand til enten selv eller ved andre at lade besætte de embeder, som den ved kurien afdøde provst Jakob af Lund havde beklædt.
1297. 30. oktoberRibe273Kong Erik 6. Menved forbyder, at fogeder, officialer eller lægfolk stævner gejstlige i Ribe stift for verdslige ting, og bestemmer, at gejstlige, der gribes paa fersk gerning, skal overleveres til bispen for at faa deres straf.
1297. 30. oktoberLellinge274Biskop Jens af Roskilde paalægger under paaberaabelse af Bonifacius 8.s bulle af 1297 18. januar Mogens, dekan i Roskilde, at lade høre sagen mellem Agnete kloster i Roskilde og Erik, herre til Langeland.
1297. 30. oktoberLellinge275Biskop Jens af Roskilde paalægger under paaberaabelse af Bonifacius 8.s bulle af 1297 18. januar Mogens, dekan i Roskilde, at lade afholde forhør i striden mellem Agnete kloster i Roskilde og dem, der uretmæssigt tilbageholder klostrets gods.
1297. 12. novemberLund276Gøde, kannik i Lund, testamenterer sit gods i Lockarp til St. Stefans alter, fastsætter regler for godsets administration og indstifter sin aartid.
1297. 15. decemberRom277Pave Bonifacius 8. bemyndiger bispen af Ribe til at give præstesønnen Tue Tuesen dispensation til trods uægte fødsel at opnaa en gejstlig grad og et embede uden sjælesorg.
277MReg. Dan. ♦ 742-743 er ikke diplomer, men procesindlæg ved kyrien, trykt SRD. VI 312-326; Act. Proc. Lit. 215-237.
1297. 23. decemberRom278Pave Bonifacius 8. dømmer i striden mellem Erik 6. Menved og Jens Grand.
1297Holbæk byting279Borgere i Holbæk har bevidnet, at Bo Due, gift med Cecilie, enke efter Bent Jensen, har tilskødet herr Jens Fod det gods, som Bent Jensen i sin tid havde pantsat til Jens Fods fader.
1297Rom280Ærkebisperne Jens af Lund, Bonaventura af Ragusa, Basilius af Jerusalem, Phulip af Salerno, og bisperne Johannes af Winchester, Ademar af Huesca, Saba af Milet, Romanus af Croja, Jakob af Milopotamus, Aimardus af Lucera, Bartholus af Orte og Cyprianus af Bova tilstaar alle, som overværer messen hos dekanen i Soest, 40 dages kirkebod.
1297RomÆrkebiskop Jens Grand udsteder sammen med andre biskopper indulgensbrev til St. Helens chapel of Driffield.
1297RomÆrkebiskop Jens af Lund eftergiver sammen med 19 andre ærkebisper og bisper alle, der yder sognekirken og hospitalet i Marburg hjælp, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1297RomPeter, patriark af Konstantinopel, ærkebiskop Iohannes lundensis samt fire ærkebiskopper og 14 biskopper eftergiver hver især 40 dages kirkebod til dem, der besøger dominikanernonnerne i Schwyz.
1298. 27. martsRom290Pave Bonifacius 8. giver Isarn en redegørelse for dommen i sagen mellem kong Erik 6. Menved af Danmark og ærkebiskop Jens Grand og provst Jakob af Lund og paalægger Isarn at faa de to parter til at forhandle om bilæggelse af stridighederne.
1297. 10. oktoberOdense270Kong Erik 6. Menved tager Faaborg under sin beskyttelse.
[1297. Omkr. 10. oktober]Odense271Kong Erik 6. Menved forbyder, at nogen benytter Aarhuskannikernes enemærke i Borupmark paa Helgenæs til græsning.
forrige næste