forrige næste
DatoStedNr.Regest
1298. 6. januarAarhus281Kong Erik 6. Menved bevidner, at biskop Jens af Aarhus i kongens nærværelse har skødet sit stenhus liggende syd for st. Clemens kirke til kannikerne i Aarhus med alt husgeraad, som han ikke tidligere havde borttestamenteret.
1298. 7. januarAarhus282Kong Erik 6. Menved tilstaar biskop Jens af Aarhus den fulde kongelige myndighed over Aarhuskirkens skipen.
1298. 16. januarRoskilde283Mogens, dekan i Roskilde, beskikket dommer i sagen mellem Agnetes kloster og dem, der uretmæssigt tilbageholder klostrets gods, paalægger Jakob og Adam, præster ved Olufs- og Mikkelskirken i Roskilde, at stævne priorinden i Roskilde Clara kloster til domkirken førstkommende lørdag for at svare modparten i sagen.
1298. 24. januar284Biskop Jens af Roskilde overdrager Sorø kloster en grund i København.
1298. 22. februarHøjst285Præsterne i Ravsted og Hostrup meddeler biskop Bertold af Slesvig resultatet af den undersøgelse, som bispen har paalagt dem at foretage angaaende ejendomsretten til et landbosted i Holm i Højst sogn.
1298. 23. februar (19. februar?)286Dekanen Mogens og provsten Peder Saksesen i Roskilde vidimerer Bonifacius 8.s bulle af 1296 2. juni, hvorved nonnerne i Clara klostrene var bleven fritagne for kirkelige skatter og afgifter.
1298. 24. februarReval287Niels Ubbesen, høvedsmand i Reval, og de kongelige edsvorne raader i Estland tildømmer klosteret Dünamünde noget omstridt jord under paaberaabelse af høvedsmanden Eilards brev af 1275 4. april.
1298. 3. martsKragelund288Biskop Bertold af Slesvig paalægger arvingerne efter Troels, præst i Højst, inden 15 dage at tilbagelevere det, de maatte have taget fra det landbosted i Holm, som Troels havde skænket klostret i Løgum.
1298. o. 25. marts289Esbern Hammer skøder jordegods i Døjringe til Sorø kloster.
1298. 27. martsRom290Pave Bonifacius 8. giver Isarn en redegørelse for dommen i sagen mellem kong Erik 6. Menved af Danmark og ærkebiskop Jens Grand og provst Jakob af Lund og paalægger Isarn at faa de to parter til at forhandle om bilæggelse af stridighederne.
1298. 7. aprilRibe291Biskop Kristian af Ribe skænker jordegods til skolen i Ribe.
1298. 8. aprilRibe292Ribe kapitels statut, som hver kannik inden sin udnævnelse skal aflægge ed paa at ville overholde, dersom han skulde blive valgt til biskop.
1298. 20. aprilRom293Pave Bonifacius 8. indsætter ved provision Lundekanniken Josef til biskop i Børglum.
1298. 20. aprilRom294Pave Bonifacius 8. meddeler kapitlet i Børglum, at han ved provision har indsat Lundekanniken Josef som biskop i Børglum.
1298. 20. aprilRom295Pave Bonifacius 8. meddeler kong Erik 6. Menved, at han ved provision har indsat Lundekannikken Josef som biskop i Børglum.
1298. 20. aprilRom296Pave Bonifacius 8. indsætter ved provision provst Peder af Himmersyssel som biskop i Viborg.
1298. 20. aprilRom297Pave Bonifacius 8. meddeler provsten og kapitlet i Viborg, at han har udnævnt provst Peder af Himmersyssel til biskop i Viborg.
1298. 20. aprilRom298Pave Bonifacius 8. meddeler kong Erik 6. Menved af Danmark, at han ved provision har indsat provst Peder af Himmersyssel som biskop af Viborg.
1298. 20. aprilRom299Pave Bonifacius 8. udnævner franciskaneren Henrik til biskop af Reval efter at have erklæret kong Erik 6. Menveds provision af dominikaneren Knud for ugyldig.
1298. 20. aprilRom300Pave Bonifacius 8. meddeler kapitlet i Reval, at han har udnævnt franciskaneren Henrik til biskop af Reval efter at have erklæret kong Erik 6. Menveds provision af dominikaneren Knud for ugyldig.
1298. 20. aprilRom301Pave Bonifacius 8. meddeler gejstligheden i Reval stift, at han har udnævnt franciskaneren Henrik til biskop af Reval efter at have erklæret kong Erik 6. Menveds provision af dominikaneren Knud for ugyldig.
1298. 20. aprilRom302Pave Bonifacius 8. meddeler menigheden i Reval stift, at han har udnævnt franciskaneren Henrik til biskop af Reval efter at have erklæret kong Erik 6. Menveds provision af dominikaneren Knud for ugyldig.
1298. 20. aprilRom303Pave Bonifacius 8. meddeler kong Erik 6. Menved, at han har udnævnt franciskaneren Henrik til biskop af Reval efter at have erklæret kongens provision af dominikaneren Knud for ugyldig og opfordrer kongen til at tilbagegive Revalkirken det krongods, som han under vakancen har inddraget.
1298. 22. aprilRom304Pave Bonifacius 8. meddeler Isarn den af paven trufne afgørelse i striden mellem kongen af Danmark og ærkebispen Jens Grand og paalægger Isarn at sørge for, at pavens afgørelse bliver respekteret.
1298. 25. aprilRom305Biskop Peder af Viborg har lovet at betale servispenge til kurien (notits i de pavelige regnskabsbøger).
1298. 28. aprilRom306Biskop Josef af Børglum har lovet at betale servispenge til kurien (notits i de pavelige regnskabsbøger).
1298. 1. majRom307Pave Bonifacius 8. meddeler ærkebiskop Jens Grand og hans lydbisper, at han efter dennes opfordring ligesom Alexander 4. har stadfæstet Vejlekonstitutionen.
1298. 11. majRom308Pave Bonifacius 8. anbefaler sin kapellan, ærkepræsten Isarn, til den samlede gejstlighed.
1298. 11. maj309Pave Bonifacius 8. anbefaler Isarn til kong Erik 6. Menved og opfordrer kongen til at efterkomme pavens afgørelse i striden mellem ham og ærkebispen.
1298. 11. maj310Pave Bonifacius 8. opfordrer stormændene i Danmark til at bevæge kongen til at overholde pavens afgørelse i striden mellem kongen og ærkebispen.
1298. 11. maj311Pave Bonifacius 8. giver Isarn ret til at sammenkalde prælaterne. A: tabt — Aa: optaget i procesakterne, tabt, se nr.217 — Omtalt i Bartholin Annales, trykt Kirkeh. Saml. 4. rk. III 279; Acta Proc. Lit. 249 og 259.
1298. 11. maj312Pave Bonifacius 8. giver Isarn ret til gæsteri.
1298. 23. majRom313Pave Bonifacius 8. bemyndiger biskop Peder af Viborg til at løse de gejstlige i stiftet af kirkens ban, som de havde paadraget sig ved ikke at overholde det interdikt, der var lyst over landet paa grund af Jens Grands fængsling.
1298. 29. majRom314Pave Bonifacius 8. fritager biskop Peder af Viborg for hvert tredje aar at aflægge besøg ved kurien.
1298. 31. majRom315Pave Bonifacius 8. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand til at overdrage de gejstlige embeder, som i den senere tid var blevet ledige, og hvis besættelse ifølge kanonisk ret tilkom paven, til de personer, der allerede i nogen tid med urette har beklædt dem, dersom han finder, at de opfylder de nødvendige betingelser.
1298. 31. majRom316Pave Bonifacius 8. meddeler biskop Josef af Børglum, under hvilke betingelser han maa optage et laan paa 2000 gylden.
1298. 31. majRom317Pave Bonifacius 8. bemyndiger ærkebiskop Jens Grand til at give dem, der ikke har overholdt det interdikt, som blev lagt over landet paa grund af hans fængsling, absolution.
1298. 31. majRom318Pave Bonifacius 8. tillader ærkebiskop Jens Grand at gøre testamente og bestemmer nærmere, hvad han maa bortskænke.
1298. 31. majRom319Pave Bonifacius 8. tillader ærkebiskop Jens Grand at udnævne tre notarer i Lunde stift.
[o. 1298. 12. juni]320Kapitlet i Riga slutter forbund med kong Erik 6. Menved af Danmark mod den tyske orden.
1298. 12. juniVordingborg321Kong Erik 6. Menved slutter forbund med kapitlet i Riga mod den tyske orden.
1298. 13. juniVordingborg322Kong Erik 6. Menved tager borgerne i Riga under sin beskyttelse.
1298. 3. augustRoskilde323Kong Erik 6 Menved. stadfæster en dom, afsagt af høvedsmanden i Reval og de kongelige raader i Estland om klostret Dünamündes besiddelser mellem Saha og Puiatu.
1298. 13. augustGetinge324Hallands landsting bevidner, at Niels Degn, foged i Falkenberg, har overdraget det ham pantsatte gods til herr Niels Kjeldsen.
1298. 13. augustGetinge325Getinge landsting beder den svenske marsk om at straffe den til Sverige flygtede tyv, Jens Thorelvesen fra Västbo.
1298. 16. augustLund326Kong Erik 6. Menved giver købmændene i Kampen ret til frit at bjærge deres vraggods.
1298. f. 8. september327Kong Erik 6. Menved udsteder lejdebrev for kong Erik og hertug Haakon af Norge til et forligsmøde paa Præstholm i Halland den 8. september.
1298. 29. september327MI en foregiven original fra 1358 12. september omtales et udførligt lensbrev fra Erik 6. Menved af 1298 29. september til Moltkerne. Men som Witte har paavist i Mekl. Jahrb. 66 p. 7 flg. drejer det sig om en forfalskning af notaren Ulenoge fra det 16. aarh. 2. halvdel, cf. Mekl. UB. XXV 434 nr. 14468.
1298. 29. septemberDortmund328Ditmarus de Dacia forpagter to skomagerboder i Dortmund for et tidsrum af 10 aar.
1298. 7. oktoberNæstved329Den pavelige legat Isarn publicerer i kongens og de danske prælaters nærværelse de to pavelige buller af 1298 11. maj (nr. 309 og nr. 310) og bullen af 1298 27. marts (nr. 290) og formaner kongen til at give ærkebispen oprejsning.
1298. 10. oktoberNæstved330Den pavelige legat Isarn banlyser kong Erik 6. Menved og dem, der har taget ærkebispen til fange og lægger landet under interdikt, indtil der ydes ærkebispen oprejsning i overensstemmelse med pavens brev af 1298 22. april.
1298. 4. novemberLøgum kloster331Den pavelige legat Isarn opfordrer kong Erik 6. Menved til inden 10 dage, efter at Isarn er vendt tilbage fra Lübeck, at sende sine udsendinge til Ribe eller Roskilde for at fortsætte forhandlingerne.
1298. 14. novemberLübeck332Johannes, dekan i Lübeck, redegør for forløbet af de af legaten Isarn ledede forhandlinger mellem ærkebiskop Jens Grand og de kongelige forhandlere, biskop Kristian af Ribe og biskop Bertold af Slesvig.
1298. 15. novemberLübeck333Biskop Kristian af Ribe giver i de egne, hvor han har den verdslige myndighed Lübecks borgere ret til at bjerge deres vraggods.
1298. 25. novemberOdense334Kong Erik 6. Menved tager Agnete kloster i Roskilde under sin beskyttelse og paalægger David Thorstensen, Absalon Nielsen, Asser Jonsen og Niels Mandrup i paakommende tilfælde at optræde som klostrets forsvarer.
1298. 25. novemberOdense335Kong Erik 6. Menved forbyder jordbrugere og landboer paa det gods, der har tilhørt Agnes og Jutta, at svare deres afgifter til andre end Agnete kloster i Roskilde.
1298. 25. november335MBrev, udstedt af Niels Ubbesen, Reg. Dan. nr. *766. Den foregivne original har aar 1230, se Atlas nr. 1119. Brevet er uægte, cf. Bunge VI Reg. 29 nr. 658 ac, og bringes i Dipl. Dan. 2. rk. sidste bind.
1298. 7. december336Roskilde Clara kloster giver Peder Grubbe og Niels Mandrup samt klostrets forstander Aage fuldmagt til at mageskifte deres ejendom i Lyngby mod fru Gydes ejendom i Assendløse.
1298. 13. decemberRibe337Den pavelige legat Isarn paalægger alle danske bisper at lyse ban over dem, der har taget ærkebispen og provsten af Lund tilfange, samt at overholde interdiktet.
1298. 29. december338Roskilde Clara kloster mageskifter jord til en halv markskyld i Lyngby med en halv markskyld i Assendløse.
1298. 30. decemberRibe339Biskop Kristian af Ribe slutter overenskomst med klostret i Løgum om afløsning af bispens ret til tre ugers gæsteri i klostret.
1298. u. d.Slesvig340Biskop Bertold og kapitlet i Slesvig vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1284 24. maj (2. rk. III nr. 95) og kommissionsdommen af samme dag (2. rk. III nr. 94) vedrørende Erik 4. Plovpenning døtres arv.
1298.341Pave Bonifacius 8. stadfæster bestemmelser om penge (til kirken) for manddrab og om cathedraticum for uantastbarhed.
1298Nyborg342Bispen Bertold køber Stavnsbøl og Sebbelev af kong Erik 6. Menved for 1200 mark, som biskop Bonde tidligere havde solgt.
1298.Haderslev343Biskop Bertold af Slesvig banlyser beboerne i Højst paa grund af overgreb mod klostret i Løgum.
1298.Randers344Kong Erik 6. Menved forbyder beboerne paa Læsø at jage eller hugge i Viborg kapitels skove.
1298.345Biskop Jens 1. af Roskilde erklærer at have laant 60 engelske Nobler af Niels Munks Enke.
[1298]346Margrete, abbedisse, og st. Clara klosters konvent i Roskilde erklærer at have besiddet godset i Hellevmagle i 30 aar.
forrige næste