forrige næste
DatoStedNr.Regest
1299. 6. januarAarhus1Kong Erik 6. Menved tager Ryd kloster under sin beskyttelse.
1299. 16. januarOdense2Den pavelige legat Isarn lader to breve af pave Bonifacius 8. (Dipl. Dan. 2.rk. IV nr. 311 og 312), læse op for kong Erik 6. Menved og prælaterne og forkyn-der derefter pavens paabud (Dipl. Dan. 2. rk. IV nr. 304) om gennemførelse af dommen af 1297 23. december (Dipl. Dan. 2. rk. IV nr. 278).
1299. 17. januarOdense3Den pavelige legat Isarn overgiver kong Erik 6. Menved et paamindelsesbrev.
1299. 17. januar4Kong Erik 6. Menved svarer paa Isarns paamindelsesbrev og paa pavens afgørelse og gør rede for, under hvilke betingelser han vil gaa ind paa forlig.
1299. 19. januarOdense5Kong Erik 6. Menved giver biskop Henrik af Reval fuldmagt til at forhandle med ærkebiskop Jens Grand om skadeserstatning og om et møde mellem kongen og ærkebispen.
1299. 22. januarSlesvig6Biskop Henrik af Reval eftergiver alle, som yder hjælp til genopbygning af det afbrændte st. Johannes kloster i Slesvig, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1299. 25. januarLübeck7Ærkebiskop Jens Grand af Lund tilstaar borgerne i Lübeck fri ret til skibbrudent gods paa de strande, der hører under Lundekirkens verdslige myndighed.
1299 27. januar7Mse 1299 22. januar
1299. 6. februar8Kong Erik 6. Menved bevidner, at hr. Ove Saksesen lillejuleaften 1298 i hans nærværelse pantsatte alt sit og sin broders gods i Løversyssel til biskop Jens af Aarhus for 50 mark sølv dansk vægt.
1299. 11. februarLübeck9Bartolemeus Ortolani, kejserligt autoriseret notar, redegør for forløbet af forhandlingerne mellem ærkebiskop Jens Grand og biskop Henrik af Reval og for de betingelser, som Jens Grand stiller for, at et personligt møde kan komme i stand mellem ham og kongen.
1299. 24. februarLøgum kloster10Abbed Gunner og klostret i Løgum slutter overenskomst med bispen af Ribe om afløsning af dennes ret til 3 ugers gæsteri i klostret (Genbrev til biskop Kristian af Ribes brev af 1298 30. december, Dipl. Dan. 2. rk. IV nr. 339.)
1299. 4. martsAalborg11Kong Erik 6. Menved udsteder et lejdebrev for ærkebiskop Jens Grand.
1299. 4. marts12Tredive danske stormænd forpligter sig til at gaa i indlager i Odense, dersom kong Eriks lejde til ærkebiskop Jens brydes.
1299. 6. martsAalborg13Den pavelige legat Isarn formaner paany kong Erik 6. Menved om at efterkomme pavens dom af 1297 23. december (Dipl. Dan. 2.rk. IV nr. 278), idet han i modsat fald banlyser kongen.
1299. 9. martsLateranet14Pave Bonifacius 8. stadfæster Valdemar 1.s gave af byen København med tilhørende halve herred, saaledes som kongens beseglede brev siges at lyde paa, til biskop Absalon samt dennes overdragelse heraf til Roskildekirken.
1299. [f. 15. marts]Rom15Magister Morten ansøger paa kong Erik 6. Menveds vegne paven om forskellige begunstigelser.
1299. 15. martsLateranet16Pave Bonifacius 8. bemyndiger Isarn til at give kong Erik tilladelse til, naar han er bleven løst af kirkens ban, at lade afholde gudstjeneste for sig og sin husstand for lukkede døre.
1299. 15. martsLateranet17Pave Bonifacius 8. bemyndiger Isarn til at give kong Erik tilladelse til, at dennes kapellan lader holde messe for kongen før daggry.
1299. 15. martsRom, Lateranet17SPave Bonifacius 8. eftergiver alle dem, der på visse festdage besøger det alter for Vor Frue og Sankt Morten, som provst Morten Dansker har ladet opføre i kirken i Slesvig, 1 år og 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
1299. 17. marts18Kapitel, raadmænd og borgerskab i Slesvig bevidner, at Gerhard Lang, borger i Hamburg, har skænket en grund i Fiskergade i Slesvig til vedligeholdelse af en brønd øst for Trinitatiskirken.
1299. 18. martsLateranet19Pave Bonifacius 8. bemyndiger Isarn til under visse forhold at løse kong Erik, hans broder Kristoffer og andre af deres medskyldige af kirkens ban, samt give dispensation til de gejstlige, der trods interdikt har afholdt gudstjeneste.
1299. 18. martsLateranet20Pave Bonifacius 8. bemyndiger Isarn til at gøre brug af den kirkelige banlysning overfor dem, som lægger hindringer i vejen for fredens genoprettelse.
1299. 18. martsLateranet21Pave Bonifacius 8. bemyndiger Isarn til at give Erik 6. Menved og dronning Ingeborg dispensation til at forblive i det ægteskab, som de har indgaaet, skønt de er beslægtet i fjerde grad.
1299. 18. martsLateranet22Pave Bonifacius 8. paalægger grev Johan og grevinde Filippa af Hainaut at frigive de ejendele, som de har frataget kongen af Danmarks og magister Mortens udsendinge.
1299. 18. martsLateranet23Pave Bonifacius 8. bemyndiger Isarn til at overdrage tre kanonikater i henholdsvis Roskilde, Ribe og Slesvig til tre af den danske konges klerke.
1299. 18. martsLateranet24Pave Bonifacius 8. paalægger ærkebispen af Riga og bisperne af Dorpat og Øsel at bistaa den danske konges vasaller i Estland mod hedningerne.
1299. 23. marts25Wulfard, sognepræst i Schaprode paa Rügen, opgiver sin af Oluf og Florentius, kanniker i Roskilde, støttede modstand mod oprettelsen af et kloster paa øen Hiddensee.
[e. 1299. 23. marts]26Johannes, abbed i Eldena, og Dietrich, abbed i Neuencamp, vidimerer sognepræsten Wulfards brev af 1299 23. marts.
1299. 25. martsSlangerup27Jon Jonsen Lille bevidner, at han med sin hustru Ingefreds samtykke har skødet jordegods i Langerød, Kollerød og Vejby til klostret i Esrom.
1299. 4. aprilHammershus28Ærkebiskop Jens af Lund lover at godkende det lejdebrev, som kong Erik og Isarn maatte komme overens om, eventuelt i samraad med biskop Jens af Roskilde eller en anden biskop.
1299. 11. aprilNyborg29Kong Erik 6. Menved tager bymændene i Nyborg under sin beskyttelse og stadfæster de rettigheder, de har haft i kong Valdemars dage, idet han forbyder sandemænd og herredsnævninger at fælde dem, da de alene skal staa til ansvar paa deres byting.
1299. 11. aprilNyborg30Kong Erik 6. Menved paalægger indbyggerne i Vindinge herred at holde herredsting hver onsdag i Nyborg og giver bymændene i Nyborg ret til at handle med dem paa torvet om onsdagen.
1299. 16. aprilRibe31Biskop Kristian af Ribe bekendtgør, at han har overladt en kvinde ved navn Søster det ham tilhørende hus i Bredegade i Ribe for hendes livstid som vederlag for hendes gave til peblingene i Ribe.
1299. 20. april32Biskop Kristian af Ribe henlægger 40 mark penge eller 5 pund sterling af indtægten af Henne sognekald til peblingene i Ribe.
1299. 22. aprilRibe33Den pavelige legat Isarn vidimerer ærkebiskop Jens af Lunds brev af 1299 4. april (nr. 28).
1299. 30. aprilKøge34Kong Erik 6. Menved tager bymændene i Køge under sin beskyttelse og forbyder, at nogen udenfor byen paatager sig forsvaret af en bymand fra Køge.
1299. 4. majNæstved35[Notaren Bartolemeus Ortolani redegør for forløbet af] forhandlingerne mellem kong Erik og Isarn i Næstved, under hvilke Isarn meddeler kongen ordlyden af ærkebiskoppens brev af 1299 4. april (nr. 28) og kongen overgiver Isarn og biskop Jens af Roskilde sit lejdebrev af 1299 4. marts (nr. 11) og de 30 ridderes forpligtelsesbrev af samme dag (nr. 12) til overvejelse, mens Isarn samtidig gentager sit formaningsbrev af 1299 6. marts (nr. 13).
1299. 7. majRoskilde36Kong Erik 6. Menved meddeler indbyggerne i Skaane, at han har givet ærkebiskop Jens af Lund frit lejde og forbyder, at ærkebispen antastes under lejdet.
1299. 11. majRoskilde37Den pavelige legat Isarn og biskop Jens af Roskilde meddeler ærkebiskop Jens af Lund, at de, efter at have modtaget hans brev af 1299 4. april (nr. 28), omhyggeligt har prøvet de to lejdebreve af 1299 4. marts (nr. 11 og 12) og kongens brev af 1299 7. maj (nr. 36) til indbyggerne i Skaane og fundet dem fyldestgørende, hvorfor de opfordrer ærkebispen til at antage lejdet.
1299. 18. maj38Den pavelige legat Isarn sammenkalder de danske prælater til forhandling i København den 17. juni.
1299. 11. juniKøbenhavn39Kong Erik 6. Menved udsteder lejdebrev for ærkebiskop Jens Grand.
1299. 13. juni40Jakob Herbjørnsens testamente.
1299. 19. juniKøbenhavn41[Notaren Bartolemeus Ortolani redegør for forløbet af] mødet i overværelse af Isarn mellem ærkebiskop Jens og kongens befuldmægtigede i Nikolai kirke i København.
1299. 19. juniKøbenhavn42Notaren Bartolemeus Ortolani protokollerer de klager, som kong Eriks befuldmægtigede (Aage Jonsen, drosten Niels, Knud Mule og Esger Jul) har fremsat for Isarn mod ærkebiskop Jens af Lund.
1299. 20. juniKøbenhavn43Notaren Bartolemeus Ortolani protokollerer magister Olufs og Niels Bunkeflos erklæring om, at ærkebiskop Jens af Lund er rede til at fortsætte forhandlingerne.
1299. 20. juniKøbenhavn44[Notaren Bartolemeus Ortolani] protokollerer de krav, som sognepræsten Erik fra Grevie paa ærkebiskop Jens af Lunds vegne har stillet til kongen.
1299. 23. juni44SÆrkebiskop Jens af Lund, 2 ærkebisper og 9 bisper eftergiver 40 dages kirkebod for dem, der besøger kirken Sankt Maria ad gradus (Mariengrad) i Köln på en række festdage.
1299. 30. juni45Ærkebiskop Jens af Lund beskikker Niels Akkersen, kannik i Lund, og Jens Henriksen, kannik i Roskilde, til sine befuldmægtigede.
1299. 6. juliSlangerup46Kong Erik 6. Menved beskikker Esger Jul, kannik i Ribe, til sin befuldmægtigede.
1299. 6. juliKøbenhavn47Den pavelige legat Isarn overdrager, skøder og sætter kanniken Niels Bunkeflo som befuldmægtiget for ærkebisp Jens Grand i besiddelse af kongens ejendom i Lunde stift, da denne ikke har efterkommet pavens dom.
1299. 7. juliKøbenhavn48Notaren Bartolemeus Ortolani redegør for mødet mellem Isarn og kanniken Niels Bunkeflo som befuldmægtiget for Jens Grand i dekanens hus i København, under hvilket Niels Bunkeflo bad Isarn om at skride til eksekution af pavens dom.
1299. 8. juliKøbenhavn49Ærkebiskop Jens af Lund giver under paaberaabelse af Bonifacius 8.s bulle af 1298 31. maj præsten Ingemar i Hyllinge absolution for ikke at have overholdt interdiktet.
1299. 13. juliKøbenhavn50Notaren Bartolomeus Ortolani redegør for forløbet af de af Isarn ledede forhandlinger mellem kongens befuldmægtigede Esger Jul og ærkebispens befuldmægtigede Niels Bunkeflo og protokollerer en erklæring fra Isarn om, at denne henskyder sin ledelse af processen til pavestolens eventuelle berigtigelse, og at han 1298 30. august i Lübeck har modtaget pavens brev om eksekution af dommen i ærkebispestriden (Dipl. Dan. 2. rk. IV nr. 290).
1299. 15. juliKøbenhavn51Notaren Bartolemeus Ortolani redegør for de fortsatte forhandlinger og protokollerer to erklæringer af ærkebispens befuldmægtigede Niels Bunkeflo, som afslaar at forlægge mødestedet for forhandlingerne til Ribe.
1299. 15. juliKøbenhavn52Notaren Bartolemeus Ortolani protokollerer Niels Bunkeflos appel paa egne og ærkebiskop Jens' vegne til paven, bl. a. fordi Isarn har til sinds at forlægge mødestedet for forhandlingerne til Ribe, samt protokollerer en erklæring om, at hverken Niels Bunkeflo eller ærkebiskop Jens vil gaa med til at forlægge forhandlingerne udenfor København.
1299. 23. juliRoskilde53Kong Erik 6. Menved fritager kapitlet i Ribe for kongelige ydelser af dets gaarde i He.
1299. 28. juliKøbenhavn54Ærkebiskop Jens af Lund paalægger biskop Jens af Roskilde til at undersøge og indberette, til hvilke gejstlige embeder i hans stift paa grund af vakance udnævnelsesretten er tilfaldet ærkebispen og paven, samt til at stævne disse embeders øjeblikkelige ihændehavere til at give møde for ærkebispen paa Hammershus inden tre maaneder.
1299. 30. juliRibe55Den pavelige legat Isarn paalægger biskop Jens af Roskilde at tilstille de danske bisper hans breve af samme dag om banlysning af dem, der omgaas kongen, og banlysningen af dem, der har taget ærkebispen til fange (nr. 57 og 58).
1299. 30. juliRibe56Den pavelige legat Isarn paalægger kældermesteren Anders, kannik i Lund, at sætte ærkebiskop Jens af Lund i legemlig besiddelse af kongens gods i Lunde stift.
1299. 30. juliRibe57Den pavelige legat Isarn paalægger Danmarks bisper at banlyse alle, som omgaas den danske konge.
1299. 30. juliRibe58Den pavelige legat Isarn paalægger Danmarks bisper at banlyse kongens broder, junker Kristoffer, og de øvrige, som har taget del i fængslingen af ærkebiskop Jens af Lund.
1299. 30. juliRibe59Den pavelige legat Isarn tilstiller ærkebiskop Jens af Lund tre breve, som han samme dag har udstedt i Ribe (nr. 56, 55 og 57–58) og giver anvisning for deres offentliggørelse.
1299. 31. juliRibe60Notaren Bartolemeus Ortolani erklærer, at Esger Jul, kong Eriks befuldmægtigede, offentligt har tilbudt paa kongens vegne at overgive kongeligt gods og indtægter som skadeserstatning til eventuelle befuldmægtigede for ærkebiskop Jens af Lund, men at ingen befuldmægtigede for ærkebiskoppen havde givet møde.
1299. 3. august61Kurien i Rom fordeler 300 guldfloriner, som bispen af Viborg har erlagt i servispenge (Notits i de pavelige regnskabsbøger).
1299. 3. august62Kurien i Rom fordeler 336 guldfloriner, som bispen af Børglum har erlagt i servispenge (Notits i de pavelige regnskabsbøger).
1299. 12. augustAnagni63Pave Bonifacius 8. fritager biskop Josef af Børglum for at holde den aflagte ed om hvert tredje aar at aflægge besøg ved kurien.
1299. 20. augustLund64Testamente af Kristian, kannik i Lund.
1299. 8. september65Kong Erik 6. Menved forbyder sine fogder og alle andre at hindre bymændene fra Åhus i at bjærge deres vraggods.
1299. 15. september66Kapitlet i Lund klager til paven over, at kong Erik 6. Menved har beslaglagt ærkebispens gods og beder om pavens bistand mod kongen.
1299. 16. septemberHammershus67(Notaren Kjeld Jensen fra Slagelse) attesterer, at kanniken Fader fra Ribe har overbragt ærkebiskop Jens Grand Isarns fem breve af 1299 31. juli (nr. 55-59) samt vidimerer disse.
1299. 26. septemberHammershus68Ærkebiskop Jens af Lund beskikker kannikerne Lars, Odde og Peder Hilduløsen til sine befuldmægtigede med hensyn til kronens gods i Lunde stift, som Isarn har tildømt ærkebispen.
1299. 27. september69Ærkebiskop Jens af Lund overdrager kanniken Fader af Ribe at overbringe biskoppen af Roskilde Isarns tre breve af 1299 31. juli (nr. 55, 57 og 58).
1299. 29. september70Ærkebiskop Jens af Lund overdrager magister Lars at offentliggøre hans brev af 26. september (nr. 68) paa kirkemødet i Lund.
1299. 29. septemberRoskilde71Claus Skirmen fra Femern har givet afkald paa alle retslige krav paa gaarden Karsholte i Tersløse sogn for sin herres, forhenværende drost Peders, sjælefreds skyld.
1299. 6. oktoberLund72Notaren Kjeld Jensen fra Slagelse beretter, at magister Lars har ladet Isarns og Jens Grands breve (nr. 47, 68 og 70) offentliggøre i kapitlet i Lund.
1299. 13. oktoberLund73Notaren Kjeld Jensen beretter, at kældermesteren Anders efter Isarns befaling har skødet alt kronens gods og alle dens rettigheder i Lunde stift til ærkebiskop Jens' befuldmægtigede.
1299. 13. oktoberLund74Kældermesteren Anders skøder i overensstemmelse med Isarns befaling af 1299 31. juli (nr. 56) kronens gods og dens rettigheder i Lunde stift, Halland dog undtaget, til ærkebisp Jens Grands befuldmægtigede.
1299. 13. oktoberLund75Kældermesteren Anders bekendtgør, at han i lydighed har opfyldt det hverv, som var givet ham ved Isarns brev af 1299 31. juli (nr. 56), men at kun en ringe del har kunnet gennemføres.
1299. 17. oktoberKappelgaarde76Notaren Kjeld Jensen attesterer, at magister Fader, kannik i Ribe, har overrakt biskop Jens af Roskilde Isarns tre breve af 1299 31. juli (nr. 55, 57 og 58), af hvilke de to (nr. 57 og 58) forelaa hver i syv udfærdigelser.
1299. 22. oktober77Fogden, raadmændene og borgerne i Aarhus bevidner, at Albert Albertsen paa bytinget har skødet sin gaard og sin andel i en bod i Aarhus til provst Mogens i Aarhus, samt at den anden andel i boden ligeledes er erhvervet af provst Mogens.
1299. 5. novemberSlagelse78Bisperne Jens af Aarhus og Peder af Viborg bevidner, at kong Erik 6. Menved i deres nærværelse har indgivet en appel mod Isarns ledelse af processen og bedt dem om at videresende den til paven.
[e. 1299. 5. november]79Kong Erik 6. Menved indgiver en række klagepunkter mod Isarn til paven og ansøger denne om ophævelse af interdikt og banlysning samt om moderation af dommen 1297 23. december.
1299. 15. novemberGamla Sigtuna80Margareta Göstasdotter skænker jordegods til oprettelse af et nonnekloster af dominikanerordenen i Kalmar. Blandt medbeseglerne Oluf, provincialprior for Danmark.
1299 u. d.Horsens81Kong Erik 6. Menved forbyder, at nogen sender svin, geder, trækdyr eller andre kreaturer til græsning paa Hinnerup, Graaske, Gellerup og Kysing marker, som er Aarhuskannikkernes enemærker.
129982Vidisse af et brev af kong Erik om godset Lyndell.
1299?Ramsø herredsting83Ridder Ove Saksesen pantsætter alt sit gods i Stenkelstrup til ridder Oluf Tagesen.
129984Peder Saksesen, Provst i Roskilde, skøder sin Bolig til Domkirken.
[sl. a. 13. aarh.]85Fogden og raadmændene i Kolding beder staden Lübeck om at udlevere efterladenskaberne efter nogle i Lübeck dræbte Koldingborgere til disses arvinger.
[sl. a. 13. aarh.]86En unævnt udsteder beklager sig hos hr. Oluf Sab over, at denne ikke har udbetalt præsten David, de penge, som udstederen har givet ham til udbetaling.
[sl. a. 13. aarh.]87Bodil, enke efter Asser, bifalder sin afdøde søn Bondes testamente.
forrige næste