forrige næste
DatoStedNr.Regest
[o. 1300]88Et af kongen udpeget synsnævn paa otte mand indberetter til kong Erik, at de ikke har kunnet finde andet end at beboerne i Krarup aldrig har sat gærder om »Lange Lyng« sammen med beboerne i Snarup og Stenstrup.
[o. 1300]89Foged og raadmænd i Heiligenhafen beder raadmændene i Lübeck om, at den lybske borger Tidemann Lange maa blive fritaget for en rejse til Norge, da han er stedsøn af en borger, Johann Witt i Heiligenhafen, som ligger alvorlig syg, saa at Tidemann Lange, som sidder i fællig med sin stedfader, ikke kan undværes i Heiligenhafen, hvorfor raadet i Lübeck bedes om at sende en anden til Norge paa Tidemanns bekostning, idet de oplyser at Tidemann har et tilgodehavende i Danmark paa over 200 mark lybsk.
[o. 1300]90Formel for pantebrev, indført i Roskildebispens dombog.
[o. 1300] 29. september91Henrik Fridau skylder bispen af Roskilde 30 mark vendisk og 6 skilling.
[o. 1300]92Oluf Assersen skal betale bispen af Roskilde 70 mark og 12 øre lørdagen efter Mortensdag.
[o. 1300]93Herr Hamund (Lille?) skøder jordegods til St. Knudskloster.
[o. 1300]94Grev Henrik af Gleichen erklærer at have modtaget af Herr Albrecht af Gleichen 800 Mark lødigt Sølv, for hvilke han pantsætter alt sit Gods i Vejrup, Volderslev, Skinnebjerg og Tofteskov.
[o. 1300]95Jens Bjørn sælger til Magister Aastred en Eng i Rævekær paa Aabølling Mark.
[o. 1300?]96Priorinden i St. Agnete Kloster i Roskilde mageskifter en Mølle for andet Gods.
[o. 1300]97Kong Haakon af Norge skylder ærkebiskop Jens Grand 2700 mark sølv efter Kølnsk vægt.
[o. 1300]98Biskop Jens af Roskilde skylder Jens Grand 50 1/2, mark sølv kølnsk vægt.
[o. 1300]99Biskop Jens af Roskilde skylder Jens Grand aarlige afgifter til omkr. 60 mark sølv kølnsk vægt.
[o. 1300]100Jens Troelsen skylder Jens Grand 20 gylden. Registratur i Vatikanerarkivet.
[o. 1300]101Jens Grand har deponeret bøger og smykker hos bispen af Slesvig.
[o. 1300]102Biskop Henrik af Reval skylder Jens Grand 70 gylden for et laan.
[o. 1300]103Biskop Josef af Børglum skylder Jens Grand 230 floriner, 25 mark lybsk og 40 skilling sterling.
[b. a. 14. aarh.]104Vilhelm Madsen, kaldet Krag, skylder Jens Grand 6 mark sølv kølnsk vægt.
[o. 1300] 3. februar104MReg. Dan. nr. *801 flyttet til 1316–22
[1300-1301]105Ærkebiskop Jens Grands befuldmægtigede [Niels Akkersen] indgiver paa Jens Grands vegne et klageskrift ved kurien mod kong Erik 6. Menved.
[1300-1302 (1312)]106Segebod, borger i Lübeck, sælger en indtægt paa 12 læster havre i Wittow, som han har købt af fyrst Wizlaus af Rügen, til hertug Valdemar af Jylland.
[1300-1323]107Biskop Henrik og kapitlet i Reval vidimerer flere donationsbreve af kong Erik til munkene i Dünamünde.
[c. 1300-1335]108Fru Margretes testamente.
[1300-1400]108MReg. Dan. nr. *805=540. Udstederen er Jens Tomesen Lindenov, som lever i sidste halvdel af det 14. aarh.
1300. 4. januarVordingborg109Kong Erik 6. Menved tillader bymændene i Nakskov at arrestere folk fra landet for gæld.
1300 7. januar109Mse 1301 7. januar.
1300. 23. januarNürnberg110Albrecht, Romernes konge, beder paa opfordring af borgerne i Lübeck kong Erik 6. Menved om, at det vraggods, som i hans rige er bleven frataget Lübeckerne, maa blive tilbageleveret til disse.
1300 1. februar110MReg. Dan. nr. *791. Det af en biskop Jens af Børglum udstedte brev har datum m ccc. v nonas februarii, Løgumbogen p. 517, cf. SRD. VIII 217. Men v nonas februarii er lig med 1. februar og vilde hedde kalendas februarii eller snarere profesto purificationis beate uirginis, cf. for eks. Dipl. Dan. 2. rk. IV nr. 157. Den nærliggende rettelse af datum til mcccv. nonas februarii udelukkes, fordi Niels 2. 1305 var biskop af Børglum; 1300 var Josef biskop af Børglum (1298–ca. 1302). At afskriften i Løgumbogen har Johannes som udsteder kunde være en forkert opløsning af originalens I. Imidlertid findes der paa samme side i Løgumbogen et enslydende brev af kapitlet i Børglum, som bekræfter bisperne N., D (læs S.) og J.s privilegier til Løgum kloster og Niels' gave i Dover, ef. Dipl. Dan. 2. rk. IV nr. 242. Dette brev har datum mº. ccº. xxxº. vº nonas februarii. Denne datum er givetvis forkert og skal rettes. Den viser sammenholdt med brevets øvrige indhold, at biskop Johannes' og kapitlets brev maa være udstedt paa samme dag. Endvidere ses det, at de to breves affattere ikke har været særlig vel orienteret med hensyn til biskopperne i Børglum i det 13. aarh., thi biskop Niels 1. (1283–ca. 1296) nævnes før biskop Svend (1281–1283). En saadan rækkefølge vilde være usandsynlig, dersom brevene havde været affattet paa biskop Josefs tid omkring 1300. Det er derfor mere sandsynligt, at Johannes ikke skal rettes, men datum, og at brevet er udstedt af biskop Jens Svane af Børglum, der var biskop fra 1365 19. september–1369 7. november. Eller ogsaa – hvad der maaske er endnu mere sandsynligt – er de to breve senere forfalskninger. I Dipl. Dan. 2. rk. IV indledningen til nr. 242 er brevet i overensstemmelse med tidligere opfattelse angivet som udstedt af biskop Josef – Brevet trykkes i slutningen af denne række.
1300. 2. februarRom111Kurien i Rom fordeler 150 guldfloriner, som bispen af Børglum har erlagt (notits i de pavelige regnskabsbøger).
1300. 28. februar112Biskop Kristian af Ribe bevidner, at herr Niels Lende har skænket sine besiddelser i Simmersted til oprettelse af et alter i Ribe domkirke.
1300. 3. martsSøborg113Kong Erik 6. Menved bekræfter Esrom klosters privilegier, indtil han har forhandlet med sine raader om, hvorledes der i fremtiden skal forholdes med klostrenes privilegier.
1300. 4. marts eller 1304. 20. februar114Isarn afsiger dom i striden mellem ærkebispen i Riga og den tyske orden i Livland.
1300. 12. aprilAarhus115Helmer, prior, og dominikanerne i Aarhus kundgør, at de har solgt andelen i den bod, som de havde faaet af enken Katerina, til provst Mogens i Aarhus.
1300. 13. april eller 1304 29. marts116Grev Jakob af Halland pantsætter gods i Halland for 500 mark sølv til herr Henrik Moryn.
1300. 18. april117Agnete kloster i Roskilde frafalder overfor Sorø kloster dets krav paa klostrets besiddelse i Hesselby.
1300. 5. maj118Jens Regensen, kaldet Thott, skænker jord i Store Lyngby til Æbelholt kloster, idet han forbeholder sig ret til underhold for livstid i klostret.
1300. 12. majBlistrup119Testamente af Niels Attesen, præst i Blistrup.
1300. 29. maj120Kong Birger af Sverige giver dronning Merete som morgengave Fjärdhundaland med Enköping stad og forpligter sig til at øge denne gave, saafremt den er mindre end den, kongens søster Ingeborg faar af kong Erik 6. Menved.
1300. 12. juliOslo121Kong Haakon af Norge tager Viborgkannikerne paa Læsø og deres gods samt øens øvrige indbyggere under sin beskyttelse.
1300. 16. juliFænøkalv122Kong Haakon af Norge fremsætter overfor Erik, herre til Langeland, sine betingelser for, at et møde mellem ham og kong Erik kan komme i stand.
1300 f. 21. august123Kong Erik 6. Menved udsteder lejdebrev for kong Haakon af Norge.
1300. 30. august124Niels Absalonsen fornyer sin bekræftelse paa sin hustru Marianes testamentariske gaver til Sorø kloster og forbedrer betingelserne for klostret.
1300. 11. september125Kong Erik 6. Menved tager nonnerne i Reval under sin beskyttelse.
1300. 14. september126Niels Ovesen køber Sorø klosters besiddelser i Kongsted for 86 mark penge, for hvilke han pantsætter klostret sit gods i Valby Vester (nu Valbygård).
1300. 15. septemberRom127Kurien i Rom fordeler resten af Børglumbispens servispenge, 14 guldfloriner, blandt medlemmerne af kardinalernes husstande (Notits i de pavelige regnskabsbøger).
1300. 23. oktoberRoskilde128Kannikerne ved kapitlet i Roskilde, forsamlede til bispevalg, lover hinanden gensidigt, at den, hvem valget falder paa, vil respektere Roskildekirkens rettigheder og friheder, samt overholde bisp Niels' statuter af 1225, som vidimeres.
1300. 7. november129Grev Henrik af Gleichen overdrager sin broder Oluf Tagesen to gaarde i Sønder Bjerge i Flakkebjergherred.
1300. 11. novemberVordingborg130Kong Erik 6. Menved bekræfter salget af hertugerne af Braunschweigs og Lüneburgs arvegodser i Danmark til grev Gerhard af Holsten.
1300. 19. decemberLateranet131Pave Bonifacius 8. meddeler staden og stiftet Riga, at han har udnævnt sin kapellan Isarn til ærkebiskop af Riga.
1300 22. december.131MReg. Dan. nr. *797 se 1301 21. december
1300132Jon Jonsen udsteder en Kvittering til Greven af Gleichen.
1300133Mads Knudsen pantsætter en Gaard i Bjærup til Antvorskov Kloster.
1300134Kapitlet i Roskilde vidimerer bisp Niels af Roskildes vidisse af 1245 17. juni af Eskils brev af 1135 29. november til Næstved s. Peders kloster.
1300135Biskop Jens af Roskilde tilbagegiver st. Peders kloster i Næstved bispetienden af Tybjærg herred.
1300136Asser Jonsen overdrager s. Peders kloster i Næstved 2 øre jord i Abbenæs.
1300137Asser Jonsen har givet sin foged fuldmagt til at skøde ejendommen i Abbenæs til Næstved st. Peders kloster.
1300138Roskilde Agnetekloster erhverver Gods i Hesselby ved Skelskør.
1300139Roskilde Agnetekloster erhverver Gods i Hesselby ved Skelskør.
1300 (?)140Fyrst Vizlav af Rügen erklærer at have sine Lande af den danske Konge.
1300141Vestervig Kloster faar tilskødet en Gaard i Skodborg Herred.
[14. århundrede]ViborgRådet i Viborg skriver til rådet i Lübeck angående arv efter Herman Loggen til Alekes søn. Aleke og sønnen konstituerer Herman Lindeman til at få arven udleveret.
1300Biskop Jens af Århus henlægger kirken i Ødum til ærkedegnedømmet i Århus.
[1300-1310]Åge Piik sælger og skøder gods i Slätthult til Gudhem kloster.
forrige næste