forrige næste
DatoStedNr.Regest
1301. 7. januarLateranet142Pave Bonifacius 8. bemyndiger bispen af Ribe til at tilbagekalde det gods, som uretmæssigt er bortkommet fra helligaandshospitalet i Ribe.
1301 13. januar142MAse 1302 13. januar
1301 15. januar142MBse 1302 18. februar
1301. 21. januarLund143Johanne, enke efter hr. Gudmund Lille, skænker jordegods til domkapitlet i Lund og træffer bestemmelse om anvendelsen af indtægterne deraf.
1301. 21. januarNyborg144Kong Erik 6. Menved giver bymændene i Æbeltoft ret til at holde torvedag hver søndag, samt til at hente brændsel i kongens skove og til at have fri forte og fægang nær ved byen.
1301. 17. februarSteinhagen145Fyrsterne Wizlaus 2., Wizlaus 3. og Sambor af Rügen giver paa deres vasallers forbøn afkald paa al tiltale i vaadesager, foraarsagede af dyr, faldende træer og lign., mod at vasallerne til gengæld paatager sig at betale fyrsternes gæld til et beløb af 19723 mark penge. Som medbeseglere: Fyrsternes onkler, hertugerne Valdemar 2. af Jylland og Erik af Langeland.
1301. 25. februarViborg146Kong Erik 6. Menved bevidner, at Tord Turesen paa kongens retterting i Viborg har skødet sine besiddelser i Ladingmark til Peder Degn som befuldmægtiget for Broder Degn.
1301. 4. aprilLateranet147Matheus, kardinaldiakon af st. Maria in Portico meddeler Clara klostret i Roskilde, at han efter ansøgning fra dronning Ingeborg har givet tilladelse til, at dronningen med ti kvindelige ledsagere maa besøge klostret tre gange om aaret, dog uden at spise eller overnatte der.
1301. 2. majSøborg148Kong Erik 6. Menved meddeler bymændene i Helsingborg, at han har givet Esrom kloster ret til frit at købe, hvad de behøver af pæle, træ, jernnagler og andet i Helsingborg.
1301. 5. majRoskilde149Roskilde domkapitel vidimerer kejser Frederiks 2. brev af 1214 om afstaaelse af landet mellem Elben og Elde.
1301. 5. majRoskilde150Roskilde domkapitel vidimerer Innocens 3.s stadfæstelsesbrev af 1216 14. maj af kejser Frederik 2.s afstaaelse af landet nord for Elben og Elde.
1301. 5. majRoskilde151Roskilde domkapitel vidimerer Alexander 4.s stadfæstelsesbrev af 1256 28. juni af kejser Frederik 2.s afstaaelse af landet nord for Elben og Elde.
1301. 29. majRoskilde152Provst Peder Saksesen bevidner, at Adolf, præst i Daastrup, har erkendt, at hans krav paa st. Clara kloster i Roskilde er fyldestgjort.
1301. 4. juniRostock153Kong Erik 6. Menved stadfæster ridder Nikolaus Axekows salg af landsbyen Kritzemow til Doberan kloster og tilstaar klostret samme friheder over dette gods, som over dets øvrige besiddelser.
1301. 22. juniHamburgHelmig Grove og hans søn Johannes skylder Christian fra Næstved og Henning søn af Holden 200 mark i hamburgsk mønt at betale 1302 22.april. Hvis de omtalte Christian og Henning så ikke kommer, så skal den, der viser breve fra staden Næstved på deres vegne om at han er et troværdigt bud, have de omtalte penge udbetalt.
1301. 28. juliWarnemünde154Kong Erik 6. Menved stadfæster herr Heinrich af Werles overdragelse af landsbyen Polchow til de tre borgere i Rostock, Gottfried Simons, Albert Spitznagel og Johann Rufus (Rode).
1301. 1. augustRostock155Hr. Nikolaus af Wenden (Werle) erklærer, at han og hans venner, nemlig markgrev Hermann af Brandenburg, hertugerne Bugislaus og Otto af Stettin, herrerne Heinrich den ældre og yngre af Mecklenburg, greverne Nikolaus og Gunzelin af Schwerin, hertugerne Johann og Albrecht af Sachsen og bisp Gottfried af Schwerin har sluttet forlig med kong Erik 6. og hans venner paa grundlag af den kendelse, fælles venner har afsagt.
1301. 5. august156Kong Erik 6. Menved bilægger en strid i Rostock.
1301. 10. augustStralsund157Fyrsterne Wizlaus 2. og hans sønner Wizlaw 3. og Sambor skænker klostret Hiddensee paa Rügen i Roskilde stift landsbyen Schwarbe med alle rettigheder dertil.
1301 7. september157Mse 1302 6. september
1301. 26. novemberEsrom kloster158Atte, præst i Tibirke, skænker Esrom kloster sin gaard i Ludshøj.
1301. 7. decemberLateranet159Pave Bonifacius 8. bemyndiger biskop Henrik af Reval til at give dekanen, kapitlet og præsteskabet i Reval absolution for ikke at have overholdt interdiktet.
1301. 21. decemberRostock160Nikolaus, herre til Rostock, lover at overholde freden og forstaaelsen med kong Erik 6. Menved og forpligter sig til at tjene ham med 50 mand.
[o. 1301. 21. december]161Kong Erik 6. Menved giver Nikolaus af Rostock et genbrev til dennes forpligtelsesbrev af 1301 21. december.
1301. 24. decemberStralsund162Fyrsterne Wizlaw 2., Wizlaw 3. og Sambor af Rügen sælger efter at have raadført sig med deres onkler, hertug Valdemar 2. af Jylland og hertug Erik af Langeland landsbyen Vogelsang til Stralsund.
1301.163Niels Brok testamenterer sit Gods i Hylke til Ringkloster.
[1301-1332]Registraturer af skøde- og gavebreve på gods til Ring kloster.
forrige næste