forrige næste
DatoStedNr.Regest
1302. 1. januar164Fyrsterne Wizlaus 2., Wizlaus 3. og Sambor af Rügen sælger med samtykke af deres onkler, hertug Valdemar 2. af Jylland og herr Erik af Langeland, landsbyen Lützow til Stralsund.
1302. 13. januarLateranet165Den pavelige pønitentiar kardinal Gentilis bemyndiger bispen af Roskilde eller dennes stedfortræder til at give Peder, kaldet Mild, sognepræst i Melby, absolution for ikke at have overholdt interdiktet.
1302 14. januar165Mse 1302 18. februar
1302. 22. januarSigtuna166Oluf, provincialprior for dominikanerne i kirkeprovinsen Danmark, vidimerer et brev af dominikaneren Tore fra Sigtuna om, at denne har laant et breviarium i Sigtuna kloster.
1302. 25. januarKøbenhavn167Biskop Henrik af Reval og guardianen for franciskanerklostret i København vidimerer biskop Stig af Roskildes brev af 1279 1. juni.
1302. 12. februarZutphen168Staden Zutphen beklager sig hos kong Erik 6. Menved over, at købmændene fra de vendiske stæder og fra grevskabet Geldern hindres i deres domsmyndighed paa Skanør og Falsterbo og andetsteds i kongeriget, samt over at kongens fogder ikke tager hensyn til deres vragret, hvorfor kongen bedes om at opretholde deres privilegier i Danmark.
1302. 14. februarNijmegen169Staden Nijmegen beklager sig hos kong Erik 6. Menved over, at købmændene fra de vendiske stæder og fra grevskabet Geldern hindres i deres domsmyndighed paa Skanør og Falsterbo, samt over at kongens fogder ikke tager hensyn til deres vragret, hvorfor kongen bedes om at opretholde deres privilegier i Danmark.
[1302 o. 12.-14. februar]170Staden Doesburg beklager sig hos kong Erik 6. Menved over, at købmændene fra de vendiske stæder og fra grevskabet Geldern hindres i deres domsmyndighed paa Skanør og Falsterbo, samt over at kongens fogder ikke tager hensyn til deres vragret, hvorfor kongen bedes om at opretholde deres privilegier i Danmark.
[1302 o. 12.-14. februar]171Staden Harderwijk beklager sig hos kong Erik 6. Menved over, at købmændene fra de vendiske stæder og fra grevskabet Geldern hindres i deres domsmyndighed paa Skanør og Falsterbo, samt over at kongens fogder ikke tager hensyn til deres vragret, hvorfor kongen bedes om at opretholde deres privilegier i Danmark.
1302. 13. februarRoskilde172Oluf Lunge erkender, at han skylder st. Clara kloster i Roskilde, i hvilket hans to søstre er indtraadt som nonner, 400 mark penge, for hvilke han pantsætter klostret 3 gaarde og en mølle.
1302. 18. februar(?)Roskilde173Kong Erik 6. Menved giver indbyggerne i Slangerup samme rettigheder og friheder som borgerne i Roskilde og forbyder desuden fremmede at handle paa deres torv.
[o. 1302. 18. februar ?]174Kong Erik 6. Menved fritager undbyggerne i Slangerup for at give møde for nogen domstol uden for deres by.
[f. 1302. 23. februar]175Kong Erik 6. Menved beder Pave Bonifacius 8. om at tage hensyn til hans og rigets tilstand og lover at underkaste sig hans afgørelse i striden med Jens Grand.
[f. 1302. 23. februar?]176Danmarks Prælater henstiller til paven, at interdiktet ophæves.
1302. 23. februarRom177Johannes, kardinalpræst til s. Marcellino e Pietro, forkynder Bonifacius 8.s afgørelse i spørgsmaalet om kong Erik 6. Menveds erstatning til ærkebiskop Jens af Lund.
1302. 5. martsViborg178Kristoffer og Valdemar, sønner af kong Erik 5. Glipping, Kristian, biskop af Ribe, Peder, biskop af Viborg, Knud Esbernsen, kongens kammermester, Lars Tygesen, Jens Lekke, marsker, Svend Bonde, Gunnulv Svendsen, Jens Mist, Jens Nielsen af Aastrup og Esger Apisen bevidner, at Jens, biskop af Aarhus, i kong Erik 6.s nærværelse har skødet sin slægtning, Niels Brok, foged paa Skanderborg, en gaard i Horsens.
1302. 8. martsViborg179Kong Erik 6. Menved fritager bymændene i Randers for toldafgifter overalt i riget, paa Skanørmarkedet dog undtagen.
1302. 29. martsDemmin180Hertug Bugislav af Pommern giver købmændene – især de svenske, danske og norske – tilladelse til frit at handle i Wolgast og Anklam.
1302. 30. martsLateranet181Pave Bonifacius 8. forflytter ærkebiskop Jens Grand fra Lunds ærkesæde til ærkesædet i Riga.
1302. 30. martsLateranet182Pave Bonifacius 8. meddeler kapitlet i Riga, at han har forflyttet Jens Grand fra Lunds ærkesæde til ærkesædet i Riga.
1302. 30. martsLateranet183Pave Bonifacius 8. meddeler gejstligheden i Riga stad og stift, at han har forflyttet Jens Grand fra Lunds ærkesæde til ærkesædet i Riga.
1302. 30. martsLateranet184Pave Bonifacius 8. meddeler menigheden i staden og stiftet Riga, at han har forflyttet Jens Grand fra Lunds ærkesæde til ærkesædet i Riga. A: tabt – Aa: Reg.Vat. 50 f.186v. ep. 142.
1302. 30. martsLateranet185Pave Bonifacius 8. meddeler Rigakirkens vasaller, at han har forflyttet Jens Grand fra Lunds ærkesæde til ærkesædet i Riga.
1302. 30. martsLateranet186Pave Bonifacius 8. meddeler Rigakirkens lydbisper, at han har forflyttet Jens Grand fra Lunds ærkesæde til ærkesædet i Riga.
1302. 11. aprilLateranet187Pave Bonifacius 8. forflytter Isarn fra ærkesædet i Riga til Lunds ærkesæde. A: tabt – Aa: Reg.Vat. 50 f.197v. ep.177.
1302. 11. aprilLateranet188Pave Bonifacius 8. meddeler kapitlet i Lund, at han har forflyttet Isarn fra Rigas ærkesæde til ærkesædet i Lund.
1302. 11. aprilLateranet189Pave Bonifacius 8. meddeler gejstligheden i staden og stiftet Lund, at han har forflyttet Isarn fra Rigas ærkesæde til ærkesædet i Lund.
1302. 11. aprilLateranet190Pave Bonifacius 8. meddeler menigheden i Lunde stift, at han har forflyttet Isarn fra Rigas ærkesæde til ærkesædet i Lund.
1302. 11. aprilLateranet191Pave Bonifacius 8. meddeler Lundekirkens vasaller, at han har forflyttet Isarn fra Rigas ærkesæde til ærkesædet i Lund.
1302. 11. aprilLateranet192Pave Bonifacius 8. meddeler Lundekirkens lydbisper, at han har forflyttet Isarn fra Rigas ærkesæde til ærkesædet i Lund.
1302. 11. aprilLateranet193Pave Bonifacius 8. meddeler kong Erik af Danmark, at han har forflyttet Isarn fra Rigas ærkesæde til ærkesædet i Lund.
1302. 15.-20. aprilLund194Testamente af Henrik, søn af Jens, kaldet Brunsvig.
1302. 20. aprilRoskilde195Peder Gjordsen erklærer, at han 1295 paa Ramsø herredsting har skødet sine andele i skoven i Svenstrup til st. Clara kloster i Roskilde, i hvilket hans søster er nonne.
1302. 1. majKøge196Valdemar, kong Erik 5. Glippings søn, stadfæster kong Erik 6. Menveds brev til Køge by af 1299 30. april.
1302. 1. maj197Bonde Svir skænker en ager ved Arndrup mølle til klostret i Løgum.
1302. 1. majOdense198Kong Erik 6. Menved giver nonneklostret i Reval ret til at sælge og mageskifte sine besiddelser.
1302. 5. majAarhus199Anders, præst i Gosmer, skøder en gaard i Aarhus til kannikebordet sammesteds.
1302. 5. majAarhus200Anders, præst i Gosmer, meddeler borgerne i Aarhus, at han har givet Niels Bosen fuldmagt til at skøde en gaard i Aarhus til kannikernes fællesbord.
1302. 6. majRoskilde201Peder Saksesen, provst i Roskilde, Bent Esbernsen, foged sammesteds, Johannes Franz, møntmester, bevidner, at teglbrænderen Klaus har afsluttet kontrakt med Clara klostret i Roskilde om brænding af mursten.
1302. 6. majEckernförde202Staden Eckernförde erklærer overfor raadet i Lübeck, at det skib, som Eskil Lille (Parvus), borger i Eckernfårde, havde mistet, men genfundet i Lübeck, er hans rette ejendom.
1302. 15. maj203Hertug Valdemar 2. af Jylland sælger klostret Hiddensee gods paa Rügen for 1000 mark vendisk.
1302. 9. juni204Fyrsterne Wizlaus 2., Wizlaus 3. og Sambor af Rügen tilstaar paa forbøn af hertug Valdemar 2. af Jylland og herr Erik af Langeland klostret Hiddensee alle fyrstelige rettigheder over det gods, som klostret har købt af de nævnte herrer (cf. nr. 203).
1302. 12. juniViborg205Kong Erik 6. Menved giver borgerne i Wesenberg samme friheder og rettigheder som borgerne i Reval.
1302. 14. juni205MReg. Dan. nr. *821. Kong Valdemar giver s. Michaelis nonnekloster i Reval et privilegium. – Brevet er uægte og bringes i slutningen af rækken.
1302. 19. juniRamsø herredsting206Oluf Lunge skøder sin nordlige gaard i Ølby til st. Clara kloster i Roskilde.
1302. 19. juniRamsø herredsting207Oluf Lunge mageskifter sin sydlige gaard i Ølby med st. Clara klostrets gods i Holtug.
1302. 29. juniStralsund208Fyrsterne Wizlaus 2., Wizlaus 3. og Sambor af Rügen tilstaar paa forbøn af hertug Valdemar 2. af Jylland og herr Erik af Langeland klostret Hiddensee alle fyrstelige rettigheder over det gods, som klostret har købt af de nævnte herrer (cf. nr. 203 og 204).
1302. 2. juliVordingborg209Laasebrev, hvorved kong Erik 6. Menved tildømmer præsten Knud det Sevid Ribbings arvinger tilhørende gods, fordi hverken Sevid Ribbing eller hans arvinger har villet fyldestgøre rettertingets dom i sagen mellem præsten Knud og Sevid Ribbing.
1302. 4. juliOdense210Valdemar og Kristoffer, Erik 5. Glippings sønner, tager indbyggerne i Faaborg under deres beskyttelse.
1302. 12. juliStralsund211Zlaweke giver ridderen Bertold von der Osten fuldmagt til at overdrage klostret Hiddensee de ejendomme, som han har solgt til Hertug Valdemar 2. af Jylland (cf. ovf. nr. 203).
1302. 26. augustUdenfor Rostock212Hertug Valdemar 2. af Slesvig, hans broder Erik af Langeland, fyrst Wizlaus 3. af Rügen, grev Gerhard 2. af Holsten og hans fætre, Adolf 5. og Johan 2., Nikolaus af Werle og Henrik af Meklenborg paa den ene og kong Erik 6. Menved og hans brødre Kristoffer og Valdemar samt markgreverne Otto 4. og Konrad 1. af Brandenborg paa den anden side slutter forbund og aftaler at ordne deres indbyrdes stridigheder ved voldgift samt at arbejde for, at kongen af Danmark opnaar herredømmet over Rostock.
1302. [o. 26. august]Rostock213Kong Erik 6. Menved erkender at skylde Dietrich og Ficke Moltke 4000 mark vendisk.
1302. 3. september213Mse 1302. 24. december
1302. 6. september214Markgreverne Otto 4. og Konrad 1. af Brandenborg indgiver deres strid med Nikolaus af Werle til kong Erik 6. Menveds kendelse.
1302. 9.-15. septemberRostock215Kong Erik 6. Menved tilstaar ridderen Johan Moltke ejendomsretten, hals- og haandsretten og skatterne af hans besiddelser i Mecklenborg.
1302. 10. septemberAarhus216Kong Erik 6. Menved bekendtgør, at ærkedegn Mogens i Aarhus har tilskødet kapitlets fællesbord 4 boder paa torvet i Aarhus.
1302. 25. septemberVordingborg217Kong Erik 6. Menved bekendtgør, at Jens Aagesen har pantsat jord i Fensmark til Henrik Falkenhagen for 100 mark sjællandsk.
1302. 28. septemberRoskilde218Den udvalgte biskop Oluf af Roskilde lægger med kapitlets samtykke øen Hiddensee fra Schaprode sogn til Hiddensee klosters kapel i Gellen.
1302. 7. oktober219Kong Birger af Sverige erklærer, at han paa opfordring af kong Haakon af Norge vil føre forhandlinger for de fredløse, grev Jakob, Peder Jakobsen, Jakob Blaafod, Stig Nielsen og Torkil Mogensen, riddere, samt Jens Ovesen, Anders Stigsen, Jens Poulsen, Henrik Assersen og Niels Blaafod m. fl., saa at de kan faa lejlighed til at fremføre deres forsvar i overensstemmelse med dansk lov.
1302. 7. oktober220Kong Birger af Sverige erklærer, at han paa opfordring af kong Haakon af Norge vil føre forhandlinger for de fredløse, grev Jakob af Halland, Peder Jakobsen, junker Niels og Jens Pedersen, saa at de kan faa lejlighed til at fremføre deres forsvar i overensstemmelse med dansk lov, og tilbyder dem, hvis det bliver nødvendigt, at tilstaa dem og deres børn ophold i hans rige.
1302. 29. oktoberLund221Bisperne Kristian af Ribe, Jens af Aarhus og Peder af Viborg eftergiver alle dem, der yder bidrag til den nye klosterbygning, som st. Clara kloster i Roskilde agter at opføre, efter at klostret er bleven ødelagt ved ildsvaade, 120 dage af den dem paalagte kirkebod.
1302. 11. november221MKong Eriks privilegium til Hinrich Preenen, ridder til Bandelsdorff, Reg. Dan. nr. *829, Brevet er en forfalskning fra det 16. aarh., cf. Mekl. UB. XXV 444 nr. 14483; Witte, Ulenoge und seine Fålschungen, Jahrbicher f. Meckl. Gesch. bd. 66 p.34.
1302. 20. novemberOdense222Kong Erik 6. Menved forpligter sig til at betale herr Nikolaus af Rostocks gæld paa 15000 mark vendisk til borgerne i Rostock og til, hvis betaling udebliver, at gaa i indlager med et antal danske og nordtyske riddere og væbnere.
[e. 1302. 20. november]223Heinrich, herre af Meklenburg, vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1302 20. november.
1302. 2. december224Niels Andersen testamenterer sit Gods i Trige, Mejlby og Skaarup til Øm kloster.
1302. 20. december224Mse 1301. 21. december
1302. 24. december?Rathenow (Ratkau?)225Markgreverne Otto og Konrad af Brandenburg lover at overholde det forlig, som kong Erik 6. Menved og grev Heinrich af Schwerin har bragt i stand mellem dem og Nikolaus af Werle.
1302. 27. decemberOslo226Fyrst Wizlaus 2. af Rügens testamente.
1302. 28. decemberRoskilde227Oluf, udvalgt biskop af Roskilde, eftergiver alle dem, der yder bidrag til den nye klosterbygning, som st. Clara kloster i Roskilde agter at opføre, efter at klostret er bleven ødelagt ved ildsvaade, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1302228Patronatsretten til Havetofte kirke bevises at tilkomme kapitlet i Slesvig.
1302229Sakse Nannesen stadfæster som landsdommer Sjællands landstings dom i sagen mellem Svend Meretesen og st. Clara kloster i Roskilde om ejendomsretten til jorderne i Daastrup, som tilkendes klostret.
1302230Anders Gagge giver Asser Jonsen fuldmagt til at tilskøde st. Peders kloster i Næstved godset i Abbenæs og Gavnø.
1302231Anders Gagge overdrager sit gods i Gavnø og Abbenæs til st. Peders kloster i Næstved.
1302232Adam Bosen, kannik i Roskilde, skøder jordegods i Spjellerup til st. Peders kloster i Næstved.
1302233Henrik, præst ved st. Hans kirke i Vindebo, skøder en gaard sammesteds til st. Clara kloster i Roskilde.
1302234Godskalk Degn pantsætter Gods i Odsherred.
[1302-1304] pinsedag235Hermann, markgreve af Brandenburg, opfordrer staden Lübeck til at sende befuldmægtigede til forhandlingerne i Friedrichsdorf og udtaler som sin formening, at kong Erik af Danmark ikke vil støtte sin broder Kristoffers planer mod Lübeck.
1302-1310236Ærkebiskop Isarn af Lund vidimerer kong Valdemar 2.s breve af 1240 15. september og 14. juli og kong Erik 4. Plovpennings brev af 1249 8. april om disse kongers gave til Reval bispestol.
1302Vidnesbyrd angående jord tilhørende Vindinge kirke.
[1302-1304]Henrik v. Wickede og Alois Braken kautionerer for Hildebrand Suderman i anledning af et brev til grev Jakob af Norge.
[1302-1319]Kong Erik 6. Menved overlader noget gods til Niels Holgersen.
forrige næste