forrige næste
DatoStedNr.Regest
1304. 15. januarRoskilde287Atte, præst i Tibirke, skænker en gaard i Ludshøj til Esrom kloster, hvor han ønsker at faa sit gravsted.
1304. 15. januarLateranet288Pave Benedikt 11. meddeler ærkebiskop Isarn af Lund, at herremanden Henrik Ubbesen og hans hustru Helene har indgivet ansøgning til paven om at faa kirkelig anerkendelse paa det ægteskab, som de har indgaaet, skønt beslægtet i fjerde grad, og eftersom ægteskabet er indgaaet for at hindre slægtsstridigheder, bemyndiger paven Isarn til at give dispensation i dette tilfælde og til at erklære børnene for ægtefødte.
1304. 21. januar289Kurien i Rom fordeler 2000 guldfloriner, som ærkebispen af Lund har erlagt i servispenge (notits i de pavelige regnskabsbøger).
1304. 17. februarLateranet290Pave Benedikt 11. stadfæster det af daværende ærkebiskop Jens Grand ved provision foretagne valg af Roskildekanniken Oluf til biskop i Roskilde.
1304. 17. februarLateranet291Pave Benedikt 11. meddeler kapitlet i Roskilde, at han har stadfæstet valget af Roskildekanniken Oluf til biskop i Roskilde og paalægger kapitlet at bevise ham behørig lydighed.
1304. 17. februarLateranet292Pave Benedikt 11. meddeler gejstligheden i staden og stiftet Roskilde, at han har stadfæstet valget af Roskildekanniken Oluf til biskop i Roskilde.
1304. 17. februarLateranet293Pave Benedikt 11. meddeler menigheden i. Roskilde stad og stift, at han har stadfæstet valget af Roskildekanniken Oluf til biskop i Roskilde.
1304. 17. februarLateranet294Pave Benedikt 11. meddeler ærkebiskop Isarn af Lund, at han har stadfæstet valget af Roskildekanniken Oluf til biskop i Roskilde.
1304. 17. februarLateranet295Pave Benedikt 11. meddeler kong Erik 6. Menved, at han har stadfæstet valget af Roskildekanniken Oluf til biskop i Roskilde.
1304. 17. februarLateranet296Pave Benedikt 11. meddeler fyrsterne Wizlaus og Zambor af Rügen, at han har stadfæstet valget af Roskildekanniken Oluf til biskop i Roskilde.
1304. 18. februar296ABiskoppen af Roskilde har lovet at betale servispenge til kurien (notits i de pavelige regnskabsbøger).
1304 20. februar296Mse 1300 4. marts
1304. 23. februarLateranet297Pave Benedikt 11. bevilger under bestemte betingelser biskop Oluf af Roskilde, at han maa optage et laan paa indtil 1000 mark sølv til afholdelse af de udgifter, som bispen har paadraget sig under opholdet ved kurien.
1304. 25. februar298Den tyske orden i Livland erklærer, at den har sluttet forsvars- og voldgiftsforbund med bisperne af Dorpat og Øsel og med kongen af Danmarks vasaller i Estland, hvorved der særligt loves vasallerne hjælp til at afværge, at de bringes i et andet og fjernere forhold til kongen og til Danmarks krone end hidtil.
[1304. 28. februar, tidligst]En unævnt biskops vidisse af pave Benedikt 11.s bulle af 28. februar 1304, ved hvilken nonnerne i Sankt Augustins orden sidestilles med dominikanerbrødrene med hensyn til friheder, privilegier, m.m.
[1304. marts]299Ove (Jens?) Saksesen, høvedsmand i Reval, advarer kong Erik 6. Menved mod forbundet af 1304 25. februar (nr. 298), hvilket han meddeler kongen en afskrift af.
1304. 6. martsLateranet300Pave Benedikt 11. paalægger ærkebiskop Isarn af Lund enten, hvis han finder, at valget af prioren Peder i Odense til biskop sammesteds, som hans forgænger Jens Grand ikke har villet anerkende, er foregaaet paa kanonisk vis, da at bekræfte dette, eller i modsat fald at udvælge en anden egnet person til biskop i Odense.
[1304. 6. marts-1305. 8. september]301Ærkebiskop Isarn af Lund stadfæster valget af Peder til biskop i Odense.
[1304. 6. marts-1339]302Biskop Peder af Odense henlægger kirken i Særslev til peblingene i Odense.
1304. 8.-14. martsStralsund303Wizlaus og Sambor af Rügen overlader paa forbøn af hertug Valdemar af Jylland ejendomsretten over seks bol i Langendorf til Johan Gnogen, borger i Stralsund.
1304. 10. martsLateranet304Pave Benedikt 11. dispenserer efter ansøgning af biskop Oluf af Roskilde klerken Nikolaus Albertsen fra Harderwijk i Utrecht stift for uægte fødsel og tillader ham at modtage et gejstligt embede, selvom dette er forbundet med sjælesorg.
1304. 10. martsLateranet305Pave Benedikt 11. tillader biskop Oluf af Roskilde at udnævne to notarer i sit stift.
1304. 10. martsLateranet306Pave Benedikt 11. fritager biskop Oluf af Roskilde for hvert tredje aar at aflægge besøg ved kurien.
1304. 10. martsLateranet307Pave Benedikt 11. bemyndiger biskop Oluf af Roskilde til at lade en dertil egnet præst genindvi vanhelligede kirker og kirkegaarde i hans stift.
1304. 10. martsLateranet308Pave Benedikt 11. paalægger bisperne af Roskilde, Linköping og Stavanger at hjælpe dominikanerne og franciskanerne i de nordiske riger med at faa den bulle, hvori han fortolker Bonifacius 8.s privilegier omhandlende disse ordeners immunitet og øvrige forhold respekteret af sækulargejstligheden.
1304. 12. marts309Testamente af Cecilie, enke efter forhenværende marsk, herr Jens Kalv.
1304. 13. martsNyborg310Kong Erik 6. Menved udsteder med hoffets samtykke en forordning.
1304. 17. martsLateranet311Pave Benedikt 11. bemyndiger biskop Oluf af Roskilde til at udnævne dertil egnede personer til de gejstlige embeder i Roskilde stad og stift, hvis udnævnelse ifølge kanonisk ret ellers tilkom pavestolen.
1304. 17. martsLateranet312Pave Benedikt 11. tillader biskop Oluf af Roskilde at gøre testamente og bestemmer nærmere, hvad han maa bortskænke.
1304. 17. martsLateranet313Pave Benedikt 11. bemyndiger biskop Oluf af Roskilde til at give dispensation til de gejstlige i hans stift, som har overtraadt Bonifacius 8.s bestemmelse om ikke at betale verdslige personer skat og som ikke har offentliggjort bandet over dem, der fængslede ærkebispen Jens Grand.
1304. 18. martsLateranet314Pave Benedikt 11. meddeler klerken Oluf Kock fra Roskilde, at han efter ansøgning af bisp Oluf af Roskilde giver ham dispensation for uægte fødsel og tillader ham at modtage et gejstligt embede.
1304. 20. martsLateranet315Pave Benedikt 11. bemyndiger ærkebiskop Isarn af Lund til at udpege en dertil egnet person til bisp af Børglum, da der er forløbet mere end et aar, siden den af kapitlet valgte provst Jens havde resigneret og embedets besættelse derfor tilkom pavestolen.
1304. 20. martsLateranet316Pave Benedikt 11. giver kong Erik 6. Menved tilladelse til at lade sin kapellan holde gudstjeneste for sig og sin husstand paa de steder, som er under interdikt, forudsat at gudstjenesten foregaar bag lukkede døre, uden klokkeringning og med dæmpet røst samt med udelukkelse af banlyste.
1304. 20. martsLateranet317Pave Benedikt 11. bemyndiger ærkebiskop Isarn af Lund til at overdrage tre kanonikater eller prebender i henholdsvis Roskilde, Ribe og Slesvig til tre kongelige klerke, som kong Erik præsenterer for ham.
1304. 21. martsRom318Ærkebiskop Isarn af Lund afsiger dom i striden mellem den tyske orden i Livland og staden Riga (cf. nr. 114).
1304. 21. martsLateranet319Pave Benedikt 11. providerer franciskaneren Friedrich af Pernstein til ærkebiskop af Riga, da den tidligere ærkebiskop af Lund, Jens Grand, ikke har villet godkende Bonifacius 8.s forflyttelse af ham fra Lund til Riga.
1304. 1. aprilAarhus320Anders Stigsen giver ligesom sin fader, Stig Andersen, afkald paa dennes besiddelser i Skramsholm mark til fordel for kapitlet i Aarhus.
1304. 6. aprilRom321Pave Benedikt 11. meddeler Herman, provst paa Femern og kong Eriks kapellan, at han efter kongens forbøn vil tillade ham at bibeholde de tre gejstlige embeder, som han for tiden beklæder, nemlig som sognepræst i Mildsted, Slesvig stift, som provst paa Femern og sognepræst for st. Maria kirke i Rostock.
1304. 29. marts321Mse 1300. 13. april
1304. 29. aprilRostock322Kong Erik 6. Menved bekræfter klostret Doberans privilegier og lover for fremtiden ikke at overlade bederne af klostrets gods til riddere eller væbnere.
1304. 1. majWarne(münde)323Kong Erik 6. Menved giver sin tilladelse til, at bederne af landsbyerne Stöbelow, Parkentin og Bartenshagen, som han har overdraget herr Mathias Axekow (Nakskov) for 300 mark vendisk, af denne maa afhændes til klostret Doberan for samme sum; dog saaledes at kongen forbeholder sig tilbagekøbsretten.
1304. 2. majWarnemünde324Kong Erik 6. Menved stadfæster det af herr Nikolaus af Werle og hans sønner foretagne salg af landsbyen Bandow til nonneklostret i Rostock.
1304. 17. majHr. Abjørn Sixtensson, hertug Erik af Sveriges drost, erhverver gods på Sjælland ved mageskifte med hr. Filip Ulfsson.
1304. 23. majKonstanz325Den romerske konge Albrecht stadfæster efter kong Eriks anmodning kejser Frederik 2.s afstaaelse 1214 af landene nord for Elben og Elde og alle vendiske lande, dog staden Lübeck og dennes besiddelser undtaget.
1304. 1. juliHelsingborg326Kong Erik 6. Menved tager peblingene i Pughuset i Ribe, deres forstander samt alt deres gods og alle deres undergivne under sin beskyttelse, idet han fritager dem for leding, ombudsmandens krav, inne, stud og andre byrder og med den særlige begunstigelse, at alle deres bryder, landboer, gaardsæder og andre undergivne med undtagelse af dem, der hører under havneinddelingen, skal svare alle retsbøder med undtagelse af fredkøb og vrag til peblingene.
1304. 1. juliRoskilde327Biskop Oluf af Roskilde fritager alle Clara klostrets bryder, landboer og husstande for alle krav fra bispestolens side, gejstlige retssager dog undtaget.
1304. 6. juliÆrkebiskop Isarn af Lund indvier med fuldmagt fra biskop Guido af Cambrai og efter anmodning af byen Antwerpen et alter og en kirkegård i et nyoprettet sogn sammesteds til apostlene Peter og Paulus og helgenen Sankt Georg.
1304. 8. augustLund328Johanne, enke efter herr Gudmund Lille, skænker og skøder sit gods i Stanstorp i Bara herred til en aartid i domkirken i Lund.
[e. 1304. 8. august-1310. 12. juni]329Ærkebiskop Isarn af Lund tilstiller kong Erik en vidisse af Johannes' brev om hendes aartid i Lunds domkirke (cf. nr. 328).
[f. 1304. 9. august]330Kong Erik 6. Menved og hans brødre Kristoffer og Valdemar deler deres fædrenearv.
[o. 1304. 9. august]331Opgørelse over, hvad junker Valdemar tidligere ejede.
[f. 1304. 9. august?]332Om Kristoffers og junker (?) Valdemars gods.
1304. 9. augustRoskilde333Kong Erik 6. Menved, Kristoffer, hertug til Estland, og Agnes, forhenværende dronning af Danmark, stadfæster junker Valdemars gave af jordegods til Sorø kloster.
1304. 11. augustSlangerup334Kong Erik 6. Menved vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1260 11. juni og stadfæster det.
1304. 18. augustBrügge335Ærkebiskop Isarn af Lund erklærer sig tilfreds med staden Brügges forklaring om, at arrestationen af nogle af hans ledsagere er sket ved en fejltagelse.
1304. 23. augustRoskilde336Biskop Oluf af Roskilde, lægger med kapitlets samtykke øen Hiddensee fra Schaprode sogn til Hiddensee klosters kapel i Gellen.
1304. 25. augustRoskilde337Kong Erik 6. Menved forlener Winand af Standforde med en mølle uden for Reval, dog maa den ikke konkurrere med kongens egen mølle.
1304. 11. septemberNæstved338Grev Gerhard af Holsten og bisperne Henrik af Reval og Oluf af Roskilde vidimerer den romerske kong Albrechts brev af 1304 23. maj.
1304. 20. septemberRoskilde339Peder Saksesen, provst i Roskilde, stadfæster sine forfædres gave til Esrom kloster.
1304. 2. oktoberRom340Kurien i Rom fordeler 500 guldfloriner, som bispen af Roskilde har erlagt 1 servispenge (notits i de pavelige regnskabsbøger).
1304. 14. oktoberVordingborg341Kong Erik 6. Menved giver fyrst Wizlaw 3., efter at denne har ydet ham lenseden, som fanelen de lande, som dennes fader tidligere har haft, nemlig Rügen, Stralsund, Grimmen, Tribsees og Barth, Loitz undtagen.
1304. 14. oktoberAarhus342Aarhus byting bevidner, at Asser Brobjerg, borger i Aarhus, har skødet en toft i *Syfnummark til kapitlet i Aarhus, dog skal Asser og hans hustru beholde toften i deres livstid mod en aarlig afgift af en ørtug penge.
1304. 12. november342MBull. Dan. 871 nr. 985, er lig med 1303. 12. november
1304. 29. novemberWittenstein343Bisperne Dietrich af Dorpat og Konrad af Øsel vidimerer Stensbyforliget af 1238 7. juni.
1304. 9. december344Præsten Henzæs testamente.
1304. 19. decemberRoskilde345Oluf Bjørnsen, dekan, og Bent, foged i Roskilde, erklærer kontrakten af 1302 6. maj mellem Claus teglbrænder og st. Clara kloster i Roskilde for gyldig.
1304. 29. decemberKalvehave346Kong Erik 6. Menved bevidner, at Erik Nielsen af *Bøstholm har pantsat sit gods i *Bøstholm til Broder Degn, kongens klerk og kannik i Roskilde, for 43 mark penge.
[1304]347Kong Erik 6. Menved erklærer overfor kong Edward 1. af England sin beredvillighed til at skaffe købmanden John af Great Yarmouth erstatning for skib, vin og andre varer.
[o. 1304]Sorø348Eskil Snubbe skøder over alteret i Sorø kirke sin gaard i Merløse til Sorø kloster.
1304Merløse herredsting349Sakse Nannesen skøder paa Merløse herredsting gaarden i Merløse til Sorø kloster paa Eskil Snubbes vegne.
[1304]Klaus Speck skøder sit gods i Turup til Sankt Knuds kloster i Odense.
1304. 10. marts309Testamente af Cecilie, enke efter forhenværende marsk, herr Jens Kalv.
forrige næste