forrige næste
DatoStedNr.Regest
1305. 2. januar349Mse 1305. 4. april
1305. 13. januar350Godskalk, provst paa Langeland, sognepræst til Sandby, forpligter sig til at hjemle herr Folmer Arnoldsens arvinger det jordegods i Grimsted, som han, da herr Folmer var i live, tilskødede denne i kongens nærværelse.
1305. 14. januar351Aarhus byraad og borgere meddeler kong Erik 6. Menved, at de er indforstaaet med, at st. Clemens kirkegaard udvides ved erhvervelse af et stykke af gaden og beder kongen om at samtykke heri, da kongens indtægter ikke vil forringes ved denne udvidelse, fordi byen til gengæld af biskop og kapitel faar en endnu mere værdifuld grund i bytte.
[o. 1305. 14. januar]352Svend Bonde og Jens Staverskov meddeler kong Erik 6., at de efter at have foretaget den paabudte undersøgelse ikke har fundet, at det vil forringe kongens eller byens indtægter, om bispen og kapitlet i Aarhus udvider st. Clemens kirkegaard med et stykke af en gade mod at give byen en anden grund i erstatning.
1305. 31. januarHørsholm353Jon Jonsen Lille, der sammen med ærkebispen af Lund har patronatsret til Väsby kirke, giver sit samtykke til, at ærkebiskop Isarn henlægger kirken til det præbende, som indehaves af Lundekanniken Guido af Halland, kongelig kapellan.
1305. 15. februarKolasetter354Hertugerne Erik og Valdemar af Sverige forsoner sig med kong Birger og lover bl. a. ikke at understøtte den norske konge mod Danmark.
1305. 26. februarRoskilde355Biskop Oluf af Roskilde giver munkene i Sorø tilladelse til at udøve sjælesørger- og præstegerning i sit stift.
1305. 8. martsTønsberg356Grev Jakob af Halland overdrager og skøder sit grevskab Halland til kong Haakon af Norge.
1305. 30. martsSlangerup357Kong Erik 6. Menved og hans broder Kristoffer, hertug af Estland, bevidner, at Erik, søn af herr Niels, kaldet Bæger, skødede sine ejendomme i *Bøstholm i Skivholme sogn med jorder i Skivholmemark og *Brinnemark til Broder Degn, kannik i Roskilde.
1305. 3. aprilSlangerup358Kong Erik 6. Menved giver sin tilladelse til udvidelsen af st. Clemens kirkegaard i Aarhus.
1305. 3. april*Jordensdorp359Markgreverne Otto, Johann, Hermann og Waldemar af Brandenburg slutter forbund med herr Nikolaus af Werle og herr Heinrich af. Meklenburg om imod kongen af Danmark at hjælpe herr Nikolaus af Rostock til at genvinde herredømmet over Rostock.
1305. 4. aprilRoskilde360Biskop Oluf af Roskilde vidimerer kong Erik 6.s brev af 1295 23. oktober.
1305. 9. aprilTribsees361Fyrst Wizlaus af Rügen overlader Tribsees og Grimmen som livgeding for sin hustru Margrete. Blandt vidnerne fyrst Wizlaus' onkel, hertug Valdemar af Slesvig.
1305. 17. aprilRibe362Biskop Kristian af Ribe erkender at have lejet en grund i Ribe af kapitlet for livstid.
1305. 9. majSkelskør363Biskop Henrik af Reval eftergiver dem, der yder hjælp ved genopbygningen af st. Knuds kirke i Odense, den dem paalagte kirkebod.
1305. 12. majLund364Ærkebiskop Isarn af Lund henlægger med samtykke af de andre patronatsejere kirken i Väsby til den prebende, som indehaves af Lundekanniken Guido.
1305. 18. majVordingborg365Kong Erik 6. Menved giver paa forbøn af borgerne i Stralsund hansestæderne løfte om fri handel gennem hans rige til Novgorod og tilstaar dem uhindret ret til at bjærge deres vraggods.
1305. 18. majVordingborg366Kong Erik 6. Menved giver paa forbøn af borgerne i Rostock hansestæderne løfte om fri handel gennem hans rige til Novgorod og tilstaar dem uhindret ret til at bjærge deres vraggods.
1305. 30. majHorsens367Biskop Jens af Aarhus giver sin official Peder, præst i Korning, fuldmagt til at tilskøde kapitlet i Aarhus det gods i Hedensted, som bispen har købt af Ove og Peder Saksesen.
1305. 5. juniRostock368Esger Apysen, kong Erik af Danmarks høvedsmand i Rostock, godkender overdragelsen af ridder Eckehard Reschinkels besiddelser i Klein-Kussewitz til Johann Schilling og Mathias, borgere i Rostock.
1305. 13. juniLund369Ærkebiskop Isarn af Lund eftergiver dem, der yder hjælp til Agnete klostret i Roskilde, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1305. 23. juniMalchin370Nikolaus, herre af Werle, overdrager klostret Dargun ejendomsretten over to landsbyer Woltow og Stubbendorf og forpligter sig, eftersom halvdelen af ejendomsretten tilkommer kongen af Danmark som herre over Rostock, at holde klostret skadesløst for eventuelle krav fra dennes side.
1305. 27. juniLund371Ærkebiskop Isarn af Lund vidimerer kong Erik 5. Glippings brev af 1283 13. juni om tienden i Estland.
1305. 15. juliRoskilde372Biskop Oluf af Roskilde eftergiver alle, der deltager i processionen omkring st. Agnetes kirkegaard i Roskilde, beder for de døde eller yder hjælp til klosterkirkens bygning, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1305. 17. juli373Dominikanerne i Sigtuna giver provincialprioren og ordenens befuldmægtigede i provincialkapitlet en fremstilling af deres strid med dominikanerne i Strengnäs om rettighederne til Själaboderne i Stockholm.
1305. 23. juliRibe374Biskop Kristian af Ribe meddeler Tønder herredsting, at han har givet Jens Tostesen fuldmagt til at skøde en gaard i Gerup til kapitlet i Ribe.
[1305. 23. juli]375Biskop Kristian 2. af Ribe skøder en Gaard i Gerup til Kapitlet i Ribe.
1305. 25. juliSøborg376Kong Erik 6. Menved frafalder al tiltale mod vasallerne i Estland for bemægtigelsen af kronens befæstningsanlæg og ejendomme, da vasallerne har erklæret, at dette kun er sket af hensyn til landets sikkerhed.
1305. 13. augustLund377Ærkebiskop Isarn af Lund tilstaar alle, der beder for de afdøde i Agneteklostrets kirke i Roskilde eller yder hjælp til kirkens bygning, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1305. 21. august*Birghesholm378Kong Erik 6. Menved sælger hals- og haandsretten over samt bederne af Bentwisch, Schwarfs og Kessin til Arnold Quast og hans arvinger og til Tidemann Quasts arvinger for 250 mark sølv.
1305. 22. augustSkeninge379Peder, dominikanernes provincialprior for Danmark, vidimerer Bonifacius 8.s bulle af 1296 10. maj, i hvilken ordensmesteren og priorerne fik ret til at straffe ordensbrødrene for forseelser mod ordensreglerne uden at disse har adgang til appel.
1305. [o. 22. august]Skeninge380Peder, dominikanernes provincialprior for Danmark, og Niels, dominikanerprior i Skeninge, Israel, dominikanerprior i Sigtuna, Boje, dominikanerlektor i Ribe og Verner, dominikanerlektor i Lund, træffer afgørelse i striden mellem dominikanerne i Sigtuna og Strängnäs om disses rettigheder omkring Stockholm.
1305. 2. septemberRoskilde381Biskop Niels af Børglum eftergiver alle dem, der besøger Clara klostrets kirke i Roskilde eller yder klostret hjælp, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1305. 8. septemberHelsingborg382Biskop Jens af Aarhus eftergiver alle dem, der beder for de afdøde i Agneteklostrets kirke i Roskilde eller yder hjælp til kirkens bygning, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1305. 8. septemberHelsingborg383Biskop Peder af Odense eftergiver alle dem, der beder for de afdøde i Agneteklostrets kirke i Roskilde eller yder hjælp til kirkens bygning, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1305. 8. septemberHelsingborg384Biskop Peder af Viborg eftergiver alle dem, der beder for de afdøde i Agneteklostrets kirke i Roskilde eller yder hjælp til kirkens bygning, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1305. 8. septemberHelsingborg385Biskop Niels af Børglum eftergiver alle dem, der beder for de afdøde i Agneteklostrets kirke i Roskilde eller yder hjælp til kirkens bygning, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1305. [o. 8.-10. september]Helsingborg386Et af kong Erik 6. Menved paa hoffet i Helsingborg udpeget nævn erklærer, at det har stadfæstet dommen i sagen mod kong Erik 5. Glippings drabsmænd.
1305. 10. septemberHelsingborg387Biskop Peder af Viborg og biskop Oluf af Roskilde eftergiver alle dem, som yder hjælp ved genopbygningen af st. Knuds kirke i Odense, den dem paalagte kirkebod.
1305. 14. septemberHerrisvad kloster388Erik, hertug af Sverige, og Valdemar, hertug af Finland, erklærer, at de anerkender, at kong Birgers søn, junker Magnus, af de svenske stormænd i nærværelse af den danske og svenske konge er bleven valgt til konge og har faaet kongenavn, og lover ham lydighed.
1305. 14. septemberRiga389Ærkebiskop Friedrich Pernstein af Riga appellerer til paven mod den tyske orden, som bl. a. sammen med den danske konges vasaller i Estland har afsagt dom over ærkebispens vasaller og borgerne i Riga.
1305. 16. septemberÅhus390Ærkebiskop Isarn af Lund stadfæster Ribeborgeren Jens Waltersens gave af jordegods i Gjesing, Rejsby og Hviding mark til oprettelse af et kapel ved domkirken i Ribe.
1305. 22. septemberLund391Kong Erik 6. Menved henlægger indtægter paa 60 mark skaansk aarligt til oprettelse af en prebende ved Lunds domkirke, idet han forbeholder sig og sine efterfølgere retten til at præsentere til denne prebende.
1305. 2. oktober392Raadmændene i Lübeck skriver til staden Osnabrück og opfordrer de westfalske stæder til at deltage i et møde i Lübeck den 10. november for bl. a. sammen med de vendiske stæder at raadslaa om de besværligheder, som stæderne udsættes for i Flandern, Danmark og Norge og finde midler herimod.
1305. 13. oktober393Ærkebiskop Isarn af Lund stadfæster kong Erik 6. Menveds præsentation af Esger Jul til den prebende, som kongen nylig har oprettet (nr. 391).
1305. 24. oktoberLund394Ærkebiskop Isarn af Lund henlægger sognekirken i Kattarp, hvortil han sammen med fire adelsmænd har patronatsretten, til den prebende, som Lundekanniken Holger indehaver.
[1305. o. 24. oktober]395De adelige patronatsejere bifalder, at Kattarp kirke henlægges til Lundekanniken Holgers prebende (nr. 394).
1305. 9. novemberRoskilde396Biskop Oluf af Roskilde stadfæster den eftergivelse af kirkebod som ærkebiskop Isarn og andre danske bisper har tilstaaet alle dem, der beder for de afdøde i Agneteklostrets kirke i Roskilde eller yder hjælp til kirkens bygning.
1305. 5. decemberOdense397Kong Erik 6. Menved bevidner, at Erik Nielsen har erkendt at have modtaget fuld betaling for det jordegods, som han har solgt til Broder Degn, kannik i Roskilde og kongens klerk.
1305. 10. decemberBergen398Ærkebiskop Jørund af Nidaros og 15 andre gejstlige og verdslige norske stormænd bevidner, at kong Haakon af Norge overfor dem har erklæret at have modtaget 3000 mark kølnsk af fyrst Wizlaus af Rügen som medgift for dronning Eufemia, hvoraf hertug Valdemar af Jylland har faaet 2000 mark kølnsk (som hertugen tidligere havde laant grev Jakob af Halland), samt at kong Haakon har skænket dronningen Bygdø i tillæg til det fastsatte underhold for hende efter hans død, hvilket udstederne lover at overholde.
1305. 17. decemberLund399Ærkebiskop Isarn af Lund henlægger sognekirken i Saxtorp til Lundekanniken Peder Urts prebende.
1305. 18. decemberLund400Ærkebiskop Isarn af Lund henlægger sognekirken i Grevie til den prebende, som Lundekanniken Th. indehaver.
1305. 28. decemberNyköping401Hertug Erik af Sverige forpligter sig over for kong Birger af Sverige til at holde Nyköping slot til kongens haand.
1305. 28. decemberAssens402Kong Erik 6. Menved giver borgerne i Svendborg tilladelse til, at de foreløbig som hidtil maa hente brændsel paa Thurø.
1305403Kapitlet i Slesvig giver en fremstilling af de kirkelige forhold i provstierne Vidaa, Ejdersted og Strand.
1305404Cecilie, Ingvar Torstensens Datter, udsteder et Brev angaaende Gods i Øster- og Vester-Brønderslev Sogn og i Grindsted.
1305405Jens Jonsen, Oluf og Niels Tagesen afstaar Rettigheder til Antvorskov Kloster.
1305406Kong Erik 6. Menved tager st. Peders kloster i Næstved under sin beskyttelse.
1305407Niels Olufsen overdrager st. Peders kloster i Næstved jord i Spjellerup til afholdelse af tre messer.
1305408Peder Nielsen af Bjærup udsteder et Pantebrev paa Gods i Bjærup.
1305-14409Pave Clemens 5. banlyser alle dem, som paalægger gejstligheden told, skat eller beder.
o. 1305410Peder Tordsen, kannik i Lund, overdrager kapitlet i Lund en gaard i Roslöv for sin aartid.
forrige næste