forrige næste
DatoStedNr.Regest
1306. 7. januarStade1Ærkebiskop Giselbert af Bremen advarer Ditmarskens befolkning imod at fortsætte med at udplyndre købmændene fra de nordtyske stæder, naar de færdes ved Elben og Ejderen.
1306. 9. februarRoskilde2Bjørn Pedersen erklærer, at han har solgt og skødet sit fædrenegods i Taagerup, Merløse herred (nu Løve herred), til st. Clara kloster i Roskilde.
1306. 6. martsAarhus3Biskop Jens af Aarhus stadfæster den gamle sædvane, at præsterne i Aarhus stift efter modtagen præstevielse skal være forpligtede til i to aar at gøre tjeneste i domkirken som vikarer.
1306. 11. martsBergen4Bisperne Erland af Færøerne og Arne af Bergen tillige med Bergens kapitel vidimerer grev Jakob af Hallands brev af 1305 8. marts (= Dipl. Dan. 2. rk. V nr. 356).
1306. 20. martsStralsund5Ridderne Nicolaus og Teze af Borantenhagen sælger jordegods til Bergen kloster.
1306. 26. marts6Et af den danske konges vasaller i Estland udvalgt nævn vedtager forskellige retsregler.
1306. 8. aprilAarhus7Ærkedegnen Karl og kapitlet i Aarhus giver deres samtykke til, at provst Jens, deres medkannik, mageskifter det gods i Ommersyssel, som han tidligere har skænket til oprettelse af et alter i Aarhus kirke, med noget andet.
1306. 12. aprilRoskilde8Biskop Oluf af Roskilde vidimerer pave Bonifacius 8.s bulle af 1302 18. december, der fritager Cistercienserne for at betale tiende.
1306. 16. aprilRoskilde9Niels Rane erklærer, at han af st. Clara kloster i Roskilde har købt en gaard i Sønder Jernløse, som fru Margrete Jakobsdatter havde givet klostret.
1306. 17. aprilRoskilde10Biskop Oluf af Roskilde vidimerer pave Innocens 4.s bulle af 1249 22. september (Bull. Dan. nr. 432), der giver Cistercienserordenen ret til at forlange tiende af nyopdyrket jord i de sogne, hvor den fra gammel tid har ret til tiende.
1306. 17. aprilRoskilde11Biskop Oluf af Roskilde vidimerer pave Innocens 4.s privilegier for Cistercienserordenen af 1249 19. september.
1306. 1. majKøbenhavn12Biskop Oluf af Roskilde vidimerer pave Alexander 4.s stadfæstelse (1257 20. juli) af pave Lucius 3.s privilegium for Cistercienserordenen af 1185 21. marts.
1306. 1. majKøbenhavn13Biskop Oluf af Roskilde vidimerer pave Bonifacius 8.s privilegier for Cistercienserordenen af 1302 18. december.
1306. 27. majRoskilde14Biskop Oluf af Roskilde og ridderne Niels Herlugsen og Knud Jul afsiger voldgiftskendelse i sagen mellem Sorø kloster og ridder Ove Saksesen.
1306. 10. juli15Kong Erik Menved 6. giver biskop Esger af Aarhus stadfæstelse paa Aarhusbispens og hans kirkes privilegier som belønning for hans troskab og de udgifter, han har haft under sit ophold ved kurien.
1306. 25. juliRoskilde16Biskop Oluf af Roskilde forbyder indbyggerne i Roskilde stift at anlægge retssag mod Roskilde Clara kloster ved verdslig domstol.
1306. 25. juli17Jon Jonsen Lille skænker Esrom kloster landsbyen Uvelse.
1306. 26. juliRoskilde18Biskop Oluf af Roskilde eftergiver alle dem, der i st. Clara klosterkirke beder for de afdøde troendes sjæle eller yder hjælp til kirkens bygningsfond, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1306. 1. augustRoskilde19Bent Esbernsen, forhenværende foged i Roskilde, bevidner, at han personlig har deltaget i forligsforhandlinger mellem Klaus Teglbrænder og Roskilde Clara klosters svende.
1306. 14. augustSønderborg20Grev Gerhard 2. af Holsten afsiger en voldgiftsdom mellem hertug Valdemar 2. Eriksen af Sønderjylland og hans søn Erik paa den ene og kong Erik 6. Menved paa den anden side om de fredløses jordegods i hertugdømmet.
1306. 15. augustVordingborg21Kong Erik 6. Menved bevidner, at Bent Valdemarsen har tilskødet sin svoger, ridder Peder Mogensen, alt sit gods i Vejby.
1306. 15. augustVordingborg22Bent Valdemarsen bevidner, at han har tilskødet sin svoger Peder Mogensen en hovedgaard i Vejby, Holbo herred.
1306. 6. septemberSagard23Biskop Oluf af Roskilde tillader Hiddensee kloster at oprette et baptisterium i Hiddensee.
1306. 15. septemberRyd kloster24Abbed Niels og konventet i Ryd kloster erklærer, at Meinseth, enke efter Mæ i Ulkebøl, har skænket brødrenes bord forskelligt jordegods paa betingelse af, at det aldrig afhændes.
1306. 22. septemberWesenberg25Johann af Reval og 34 andre estniske riddere bevidner, at biskop Henrik af Reval ikke har begaaet overgreb mod de kongelige lensmænd i Estland.
1306. 30. septemberGaltenkær26Asser Rampe giver Jon Præst fuldmagt til at skøde tre gaarde i Spørring, Folby og Kasted til Aarhus domkirke til oprettelse af et alter for jomfru Maria og apostlen Jakob.
1306. 2. oktoberVordingborg27Kong Erik 6. Menved bevidner, at Jens kaldet Franz paa sin hustrus vegne har tilskødet kammermester Niels Olufsen Bild alt sit jordegods i Vindinge, som han havde købt af Torben Jonsen.
1306. 5. oktoberStralsund28Biskop Oluf af Roskilde eftergiver alle dem, der yder bidrag til det fyrtaarn og bolværk, som borgerne i Stralsund vil opføre ved Gellen ved Rügen, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1306. 10. oktoberStralsund29Biskop Oluf af Roskilde godkender den af afdøde Bernhard af Schaprode, borger i Stralsund, trufne beslutning om at skænke en tredjedel af landsbyen Rothenkirchen paa Rügen til oprettelse af et alter i en af Stralsunds kirker.
1306. 10. oktoberStralsund30Biskop Oluf af Roskilde godkender den af præsten Henrik kaldet af Brakel i Schwerin stift trufne beslutning om at skænke en tredjedel af landsbyen Rothenkirchen paa Rügen til oprettelse af et alter i en af Stralsunds kirker.
1306. 14. oktoberNykøbing31Kong Erik 6. Menved paalægger alle dem, der har ejendom eller driver handel i Sakskøbing, at betale de kongelige afgifter, naar saadanne opkræves.
1306. 14. oktober32Svantepolk Knutsson, søn af hertug Knud, testamenterer 20 mk. rent sølv til domkirken i Linköping og en gaard i Källstad til det kanonikat, som hans farmoder oprettede ved samme kirke.
[1306. 25. oktober][Roskilde]33Biskop Oluf af Roskilde og fyrst Wizlaus 3. af Rügen slutter overenskomst om bispetienden paa Rügen.
1306. 25. oktoberRoskilde34Biskop Oluf af Roskilde giver efter anmodning af fyrst Wizlaus 3. af Rügen og Rügens adel regler for rygboernes erlæggelse af bispetiende.
1306. 4. novemberMiddelfart35Kong Erik 6. Menved slutter forlig med hertug Valdemar 2. Eriksen af Sønderjylland og hans broder Erik af Langeland.
1306. 18. november36Biskop Kristian af Ribe henlægger sognekirken i Jerne til provstiet i Vardesyssel.
1306. 22. novemberLund37Ærkebiskop Isarn af Lund henlægger sognekirken i Burlöv, til hvilken han har patronatsret, til den præbende, der indehaves af Lundekanniken Thomas.
1306. 23. novemberVordingborg38Kong Erik 6. Menved bekræfter, at Mads Laale har tilskødet Niels Tinde fire ørtug skattejord i Hellested.
1306. 25. novemberVadstena39Hertug Erik af Sverige opfordrer de norske bisper, abbeder og stormænd til at bevæge kong Haakon til ikke paa grund af det med Danmark sluttede forlig at fordrive sine tro tilhængere, da den danske konge allerede har brudt det med Norge indgaaede forlig.
1306. 1.? decemberRoskilde40Abbedissen Hildeborg og konventet i Roskilde Clara kloster bortforpagter en af klostrets gaarde i Allerslev til Torkil Amundsen.
1306. 2. decemberRoskilde41Abbedissen Hildeborg og konventet i Roskilde Clara kloster bortforpagter en gaard i Allerslev til Peder Læk.
1306. u. d.Roskilde42Biskop Esger af Aarhus eftergiver alle dem, der yder hjælp til eller besøger st. Clara kloster i Roskilde, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
130643St. Peders kloster i Næstved mageskifter jordegods med Asser Jonsen.
130644Tyge Impe pantsætter jordegods i Holsted til Næstved st. Peders kloster.
130645It latins bispebreff indhollendis Lym at were soldt thill Ringheloster, daterit, 1306.
1306Roskilde46Roskilde byting bevidner, at Knud Bosen har stadfæstet sin faders overdragelse af jordegods til Jens Fod.
1306Klager over den franske admiral Reyner Grimauds overgreb mod engelske skibe i England og en række andre lande, heriblandt Danmark og Norge.
[1306-1310]Bisp Esger af Århus skænker to gårde i Hasle til kapitlet i Århus.
forrige næste