forrige næste
DatoStedNr.Regest
[f. 1307. 22. januar]47Kong Erik 6. Menved forlener sin broder hertug Kristoffer med hertugdømmet Sønderhalland og Samsø.
[f. 1307. 22. januar]48Hertug Kristoffer udsteder et genbrev til sin broder Kong Erik 6. Menved for forleningen med Sønderhalland og Samsø.
[f. 1307. 22. januar]49Hertug Kristoffer lover med markgreverne Otto 4. og Hermann af Brandenburg, hertugen af Pommern, herrerne af Rügen, Werle og Mecklenburg, grev Gerhard 2. af Holsten og hertug Valdemar af Sønderjylland samt rigets bedste mænd som forlovere at være kong Erik 6. Menved huld og tro.
[f. 1307. 22. januar]50Hertug Kristoffer giver sin broder kong Erik 6. Menved et forsikringsbrev om at være ham huld og tro i overensstemmelse med det foregaaende brev.
1307. 20. februarReval51Biskop Henrik af Reval vidimerer pave Martin 4.s brev af 1282. 13. september.
1307. 28. februarFalkenberg52Hertug Kristoffer af Halland og Samsø bemyndiger sin drost Anders Andersen Højby og sin kapellan Jens Tostesen til at optage forligsforhandlinger med grev Jakob af Nørrehalland, hans søn junker Niels, Peder Jakobsen og andre paa betingelse af, at de med kong Haakon af Norges hjælp er rede til at gøre hertug Kristoffer til konge i Danmark.
[e. 1307. 28. februar]Oslo53Anders Andersen Højby, hertug Kristoffers drost, tager kong Haakon af Norge og hertug Erik af Sverige til voldgiftsmænd mellem sin herre, hertug Kristoffer, og grev Jakob af Nørrehalland, Peder Jakobsen og de øvrige fredløse.
1307. 2. martsRoskilde54Kong Erik 6. Menved tager den af Jon Lille til Esrom kloster skænkede landsby Uvelse under sin beskyttelse.
1307. 21. martsNeu-Kalen55Fyrst Heinrich af Mecklenburg og fyrst Nicolaus af Werle sælger landsbyen Alt-Kalen til Dargun kloster med forpligtelse til at nedrive den der opførte borg og lover klostret deres hjælp, hvis bl. a. kongen af Danmark skulde forsøge at sætte sig 1 besiddelse deraf.
1307. 25. marts56Brødrene Matthias og Johann af Axekow, riddere, sælger til Doberan kloster en bede i tre landsbyer, som de havde i pant af den danske konge.
1307. 1. aprilNykøbing57Kong Erik 6. Menved giver Nakskov det privilegium, at fremmede ikke maa overtage værgemaal for bymændene i Nakskov, ligesom de heller ikke maa drive handel til skade for stadens borgere.
1307. 10. aprilRoskilde58Ærkebiskop Isarn af Lund henlægger med patronatsejerens samtykke sognekirken i Källstorp til den præbende, der indehaves af Lundekanniken Niels Bunkeflo.
1307. [10. april]?59Lunde kapitel vidimerer ærkebiskop Isarn af Lunds brev af 1307 10. april (nr. 58).
1307. 20. aprilForlig mellem franciskaninderne i Bocholt og søstrene Greta og Walburgis van Schoenenberg i en strid vedr. en sum på 90 Mark, som de sidstnævntes broder, borger i Ribe, har testamenteret dem, men som klostret gør krav på
1307. 1. maj60Roskildekanniken Jens Fod skøder jordegods til Sorø kloster.
1307. 2. majTrondheim61Kong Haakon af Norge erklærer, at kong Erik 6. Menved ved at lade borgen paa Hjelm nedbryde og norske købmænd tilbageholde har brudt det sluttede forlig, og tager derfor grev Jakob og herr Peder Jakobsen og de fredløses børn under sin beskyttelse.
1307. 6. majMorup62Hertug Erik og hertug Valdemar af Sverige indgaar forbund med hertug Kristoffer af Halland og Samsø og lover ham deres hjælp til at erobre Danmark.
[1307. o. 6. maj]63Hertug Erik af Sverige udsteder et brev om opførelse af en borg.
1307. 10. maj64Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg giver hertugerne af Sachsen og Jylland, de landflygtige riddere og svende fra Holsten og raadmændene i Lübeck frit lejde til at møde den danske konge til forhandling paa Femern.
[1307] 17. majFemern65Lübecks gesandt paa Femern sender indberetning til staden med meddelelse om, at den danske konge ikke er kommet.
1307. 17. maj65MReg. Dan. nr.*889. Grev Gerhard 2. af Holsten og den forbundne holstenske adel beslutter at lade deres stridigheder afgøre ved en voldgift bestaaende af kong Erik 6. Menved og 6 biskopper: se nr. 66, indledningen.
1307. 17. majGlambek66Kong Erik 6. Menved, seks bisper og udenlandske prælater afsiger voldgiftskendelse mellem grev Gerhard 2. af Holsten og den holstenske adel.
1307. 21. el. 28. majRibe67Ærkebiskop Isarn af Lund eftergiver alle dem, der yder bidrag til opførelsen af Allerup kirke, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1307. o. 21. maj68Herr Knud, sognepræst i Lyngby, Odense stift, tilskøder paa Herfølge ting Sorø kloster sit gods i Gummersmark og Bjæverskov, som var pantsat til klosteret.
1307. 22. maj69Jens Mist, Peder Munk, Tord Lille, Mogens Pedersen, Sune Gjordsen, Ebbe Aggesen, Troels Tygesen, Jens Haagensen og Peder Mogensen udtager efter kongens befaling paa Hanherreds ting femten mand, som bevidner, at fiskeriet i den østlige del af Torslevdyb tilhører Bratskovgaard, hvorfor ejeren af Bratskovgaard skal have fri passage til sin aalegaard, ligesom det forbydes andre at opstille aalegaarde paa hans vand.
1307. o. 28. maj70Kong Erik 6. Menved stadfæster den skødning, herr Knud, sognepræst i Lyngby, Odense stift, har foretaget til Sorø kloster.
1307. 31. majFalkenberg71Hertug Kristoffer af Halland og Samsø tager borgerne i Halmstad under sin beskyttelse og giver dem de samme rettigheder, som alle andre købinger har faaet af kong Erik 6. Menved.
1307. 1. juniHerrenfähre72De holstenske grever Gerhard 2., Adolf 6., Valdemar, grev Gerhard 2.s søn, Heinrich 1. af Schauenburgs sønner, samt Adolf 5. af Segeberg og Johann 2. af Kiel slutter fred med Lübeck og træffer aftale om taarnet i Travemünde og de andre befæstninger, som er blevet bygget under krigen mellem greverne og Lübeck, hvorved sagen henskydes til endelig afgørelse af den romerske konge Albrecht 1.
[e. 1307. 1. juni]73Timme Larsen, den danske konges høvedsmand i Rostock, forespørger foged og borgere i Lübeck om, hvorfor de ikke nedriver borgen paa Priwall, som de har lovet det i forliget med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg, fyrst Nicolaus af Werle og grev Gerhard 2. af Holsten.
1307. 6. juniRoskilde74Biskop Oluf af Roskilde, Adam Bosen, kannik i Roskilde, Ingvar Hjort og Herlug Jakobsen, riddere, og broder Aage af Sorø kloster afsiger en voldgiftskendelse i en strid mellem Sorø kloster og ridder Asser Jonsen om det gods, som de besidder i Søstrup og Søstrup fang.
1307. 4. juliOdense75Kong Erik 6. Menved tager staden Lübeck under sin beskyttelse.
[e. 1307. 4. juli] Næstved76Kong Erik 6. Menved opfordrer grev Gerhard 2. af Holsten til at drage omsorg for, at de lybske købmænd ikke lider overlast, naar de drager gennem Holsten.
1307. 21. juliVordingborg77Kong Erik 6. Menved forlener herr Arnold af Vitzen med alt kongeligt gods i Wilmshagen.
1307. 25. juli78Niels Rane indgaar forbund med herr Tue Vindsen mod kong Erik 6. Menved.
1307. 25. juliVordingborg78MReg. Dan. nr. 1673* medtages ikke, da det er en forfalskning. Brevet vil som de øvrige Michaelis-forfalskninger blive trykt i rækkens sidste bind.
1307. 25. juliVordingborg79Kong Erik 6. Menved giver st. Michaels kloster i Reval tilladelse til at købe 30 hageplove land i hertugdømmet Estland.
1307. 25. juliVordingborg80Kong Erik 6. Menved stadfæster den frihed, hans forgængere har skænket st. Michaels nonnekloster i Reval.
1307. 25. augustOrléans81Kanniken, magister Johannes i Uppsala opretter sit testamente. Blandt vidnerne nævnes bl. a. Jens Duus, kannik i Lund, og hr. Jens Ulstrup.
1307. 31. augustVordingborg82Kong Erik 6. Menved udsteder kvittering til raadet i Lübeck for modtagelsen af de julen 1307 forfaldne beskyttelsespenge.
1307. 8. septemberHelsingborg83Kong Erik 6. Menved stadfæster staden Kampens privilegier paa Skaanemarkedet.
1307. 9. septemberLübeck84Hertug Valdemar af Sverige lover raadet og borgerne i Lübeck at undlade at transportere krigsfolk eller krigsmateriel til skade for kong Birger og hans forbundsfæller gennem Lübeck eller lybsk territorium.
1307. 15. septemberUrkelljunga85Kong Erik 6. Menved giver raadet, borgerne og købmændene i Lübeck og stadens udsendinge tilladelse til at drage igennem hele Danmarks rige og specielt igennem Estland og Virland.
1307. [o. 15. september ?]86Hertug Erik og hertug Valdemar af Sverige indgaar forlig med kong Erik 6. Menved af Danmark.
1307. [o. 15. september?] 86a86aKong Erik 6. Menved slutter Forlig mellem Kong Birger og hans Brødre.
[1307. o. 15. september?]87Kong Erik 6. Menved slutter forlig med kong [Haakon] af Norge.
[e. 1307. 15. september][Lübeck]88Dominikanerkonventet og Franciskanerkonventet i Lübeck vidimerer nr. 85.
1307. 21. septemberHelsingborg89Kong Erik 6. Menved vidimerer nr. 72.
1307. 22. septemberHelsingborg90Kong Erik 6. Menved tillader borgerne i Kampen i markedstiden at benytte det areal i Skanør, som de fra gammel tid plejer at rejse deres boder paa.
1307. 9. oktoberHørsholm91Cecilie, datter af Jon Jonsen Lille, opretter sit testamente.
1307. 24. novemberPreetz92De holstenske grever Johann 2., Kristoffer og Adolf af Kiel aftaler med grev Gerhard 2. og grev Adolf 6. af Schauenburg at dele grev Adolf 5. af Segebergs land, deriblandt hans besiddelser i Dänischwohld, naar han dør.
1307. 25. novemberStralsund93Hertug Valdemar 2. Eriksen af Jylland giver borgerne i Stralsund forskellige friheder i hertugdømmet.
1307. 17. decemberÅby94Asser Jonson og Ivar, kannik i Bergen, lover under ed de svenske hertuger Erik og Valdemar, at kong Haakon af Norge vil overholde de aftalte løfter, ligesom grev Jakob af Halland edeligt forpligter sig til at overholde aftalen.
1307. 17. decemberby95Hertug Erik og hertug Valdemar af Sverige lover kong Haakon af Norge at angribe den danske konge, saasnart de har modtaget en aftalt sum foruden andre ydelser.
1307. 20. decemberPoitiers96Pave Clemens 5. giver Karl Eriksen, provst i Gamtofte, tilladelse til ogsaa at beklæde stillingen som provst uden sjælesorg i Lunds domkirke med dertil hørende kanonikat og præbende.
1307. 28. decemberKungälv97Sigge Halstensson, høvedsmand paa Kungälv slot, og hertug Erik af Sveriges klerk Karl vidimerer nr. 94.
1307Ribe98Biskop Kristian af Ribe tilskøder Ribe kapitel alt jordegods i Randerup, som han har erhvervet af Tue Mikkelsen og dennes svigersøn Bjørn Bondesen, til en aartid for Tue Sasser Ærtling.
130799Henning Bønstrup skøder to Gaarde i Ørting.
1307100Kong Erik 6. Menved paabyder raadet og borgerne i Næstved at overholde de gamle love og sædvaner med hensyn til ind- og afsættelse af raadmænd og fogeder i staden.
1307101Peder Truedsen giver Næstved St. Peders Kloster en Gaard i Ring.
1307102Ridder Niels Bild pantsætter en gaard i Kalby til st. Peders kloster i Næstved.
1307103Biskop Esger 1. (Jul) af Aarhus forbyder, at nogen fisker i Mossø, medmindre Abbeden i Vorkloster har givet Tilladelse dertil.
1307104Kong Erik 6. Menved stadfæster, at Esger kaldet Mudel har skødet Jordegods i Søballe i Venge Sogn. Dateret 1307.
forrige næste