forrige næste
DatoStedNr.Regest
1310. 9. januarAvignon211Pave Clemens 5. stadfæster Ribe kapitels privilegier.
1310. 13. januarAarhus212Biskop Esger af Aarhus stadfæster den gamle sædvane, at Aarhus stifts gejstlige med undtagelse af kanniker og klostergivne efter modtagen præstevielse skal være forpligtet til at gøre tjeneste i domkirken som vikar i tre aar mod en nærmere fastsat betaling.
1310. 13. januar213Biskop Esger af Aarhus henlægger Framlev kirke til provstiet i Aarhus.
1310. 16. januarLund214Cecilie, enke efter marsken Jens Kalv, giver sin broder Peder Nielsen af Eljaröd fuldmagt til at skøde st. Laurentius' kirke i Lund alt hendes gods i Vragerup.
1310. 18. januarØstrup215Biskop Esger af Aarhus henlægger Hundslund kirke til kannikebordet i Aarhus.
1310. 8. februarRoskilde216Broder Aastred, provincialminister for franciskanerordenen i Dacia, godkender, at Roskilde Clara kloster har mageskiftet sin mølle ved Rødeport med to møller tilhørende Vor Frue kirke i Roskilde.
1310. 11. februarAvignon217Pave Clemens 5. meddeler biskop Jens Grand, forhenværende ærkebiskop af Lund, nu udvalgt til ærkebiskop af Bremen, at han ved provision er udnævnt til ærkebiskop.
1310. 11. februarAvignon218Pave Clemens 5. meddeler kapitlet i Bremen, at han ved provision har udnævnt biskop Jens Grand, fhv. ærkebiskop af Lund, til ærkebiskop der og paalægger kannikerne at vise ham lydighed.
1310. 11. februarAvignon219Pave Clemens 5. meddeler Bremerkirkens vasaller, at han ved provision har udnævnt biskop Jens Grand til ærkebiskop af Bremen, og paalægger dem at aflægge troskabsed til ham og yde ham de sædvanlige rettigheder og afgifter.
1310. 11. februarAvignon220Pave Clemens 5. meddeler alle bisper i Bremen stift, at han har udnævnt biskop Jens Grand til ærkebiskop af Bremen, og paalægger dem at vise ham den skyldige lydighed.
1310. 11. februarAvignon221Pave Clemens 5. meddeler kejser Heinrich 7., at han har udnævnt biskop Jens Grand til ærkebiskop af Bremen og beder ham yde ærkebispen sin hjælp til at opretholde og udvide Bremerkirkens rettigheder.
1310. 2. marts222Ødbern Tolvsen mageskifter sin hustru Helene, Troels Arnketilsens datters, gods med Sorø kloster.
1310. 2. marts223Ødbern Tolvsen og hans svoger Ingemar Arnketilsen forpligter sig til at tilbagebetale Sorø kloster alt, hvad det har erlagt ved mageskiftet med Ødbern Tolvsen, hvis mageskiftet bliver ugyldigt.
1310. 5. martsHelsingør224Kong Birger af Sverige skænker sin tro mand herr Folke Jonsson for hans fortjenesters skyld Algögaard med tilliggende.
1310. 10. martsRibnitz225Werner, præst i Ribnitz, og forskellige riddere grundlægger med tilladelse af kong Erik 6. Menved og biskop Gottfried af Schwerin en datterkirke til Ribnitz kirke i landsbyen Kuhlrade.
1310. 15. martsSøborg226Kong Erik 6. Menved fritager Esrom kloster for inne, stud og leding og stadfæster dets tidligere privilegier.
1310. 15. martsSøborg227Kong Erik 6. Menved fritager i visse tilfælde Esrom kloster for told.
1310. 17. el. 22. martsOslo228Kong Haakon 5. af Norge og hertugerne Erik og Valdemar af Sverige slutter forbund.
1310. 4. aprilAvignon229Pave Clemens 5. meddeler ærkebiskop Isarn af Lund og hans lydbisper, at konciliet, der var sammenkaldt til Vienne 1310 1. oktober, grundet paa undersøgelsen mod tempelherreordenen er blevet udsat til 1311 1. oktober.
1310. 4. aprilAvignon230Pave Clemens 5. meddeler kong Erik 6. Menved af Danmark, at konciliet i i Vienne er udsat et aar.
1310. 10. aprilRostok231Kong Erik 6. Menved overdrager Bernhard Kopman, borger i Rostock, og hans arvinger landsbyen Sanitz.
1310. 12. aprilRibnitz232Kong Erik 6. Menved slutter forlig med fyrst Wizlaus 3. af Rügen.
1310. 14. aprilRibnitz233Kong Erik 6. Menved overdrager fyrst Wizlaus 3. af Rügens gemalinde fru Margrete de to landsbyer Tribsees og Grimmen som medgift med ret til tilbagekøb, hvis Wizlaus dør uden arvinger.
1310. 16. aprilRostock234Kong Erik 6. Menved stadfæster, at herr Konrad Moltke har overdraget kirken i Kuhlrade jord sammesteds.
1310. 17. aprilRoskilde235Biskop Oluf af Roskilde bekræfter, at Sasser, forstander for de spedalskes hospital ved st. Clemens kirke i Roskilde, med samtykke af hospitalets værge, dekanen Oluf Bjørnsen, har solgt og tilskødet Clara kloster i Roskilde et møllested med vandløb, først i bispens nærværelse og dernæst paa Roskilde ting.
1310. 20. aprilRostock236Kong Erik 6. Menved sælger til Bernhard Kopman, borger i Rostock, indtægterne af to vandmøller i Ribnitz, afgiften af en vindmølle og tolden i Ribnitz.
1310. 23. aprilRoskilde237Biskop Oluf af Roskilde tilbagegiver Risby kirke jord i Nørre-Mern, som bispens fogeder i Lekkende med urette havde sat sig i besiddelse af.
1310. 24. aprilRoskilde238Biskop Oluf af Roskilde udfærdiger en statut for kapitlet, hvorved han bl. a. bestemmer, at ingen maa nyde en præbende, medmindre han residerer personligt.
1310. 30. april239Kristian kaldet Pæz skænker og tilskøder kannikerne i Ribe alt sit gods i Orten mark til oprettelse af en aartid for ham i Vor Frue kirke i Ribe.
1310. 13. majSlesvig240Hertug Valdemar 2. af Jylland fritager Slesvig bispestols gods, forsaavidt det er erhvervet før 1309 8. september, for ombudsmandens krav, ledingsbyrde, inne, stud og kværsæde og alle andre byrder med undtagelse af beboernes personlige værnepligt i tilfælde af almindeligt forsvarsudbud.
1310. 13. majAvignon241Pave Clemens 5. stadfæster paa anmodning af Hiddensee kloster det forlig, der er kommet i stand mellem Neuenkamp kloster og præsten Wulfrand paa Roskildebispens foranledning.
[e. 1310. 13. maj]242Provst Johannes af Rügen og provst Johannes i Bergen kloster paa Rügen vidimerer pave Clemens 5.s brev af 1310 13. maj.
1310. 16. majMarstrand243Kong Haakon 5. af Norge bekræfter sammen med sin dronning Eufemia og en række stormænd prinsesse Ingeborgs trolovelse med hertug Magnus af Sverige.
1310. 21. majAarhus244Biskop Esger af Aarhus erklærer, at Esger Nielsen, sognepræst i Hornslet, i bispens og Aarhus kapitels nærværelse har tilskødet kannikebordet i Aarhus alt, hvad han ejer i fællesskab med sin broder Haagen i Beringmark.
1310. 23. majAvignon245Pave Clemens 5. meddeler bisperne Peder af Viborg og Niels af Børglum, at han efter ansøgning af biskop Kristian af Ribe har tilladt lam at nedlægge sin værdighed grundet paa sygdom, og paalægger dem at modtage hans embedsnedlæggelse samt sørge for, at der anvises ham en passende del af kirkens midler til hans underhold.
1310. 27. majVilmnitz246Ridder Pridbor von Vilmnitz skænker to hufen, beliggende i hans skov i nærheden af Dolgemost, til Bergen kloster.
1310. 2. juniAvignon247Pave Clemens 5. meddeler Jens Grand, ved pavelig provision udnævnt til ærkebiskop af Bremen, at han gennem tre kardinaldiakoner har ladet ham tildele palliet.
1310. 4. juniLund248Ingerd, enke efter Mads af Åkarp, tilskøder med sin søn Lars og sin svigersøn Josefs samtykke alt sit gods i karp til Lundekirkens byggefond.
1310. 8. juniVordingborg249Kong Erik 6. Menved stadfæster købet af 60 hageplove jord, som st. Michaelisklostret i Reval købte af herr Jakob af Parembeke.
1310. 9. juniRoskilde250Biskop Oluf af Roskilde tilstaar Antvorskov kloster præsentationsret til Stillinge kirke, som klostret har overdraget Roskilde bispestol, og henlægger Kimmerslev og Slots-Bjergby kirker til klostret.
1310. 11. juniRoskilde251Biskop Oluf af Roskilde udsteder en fundats for det af ham stiftede Vor Frue kapel ved Roskilde domkirke.
1310. 11. juniRoskilde252Biskop Oluf af Roskilde eftergiver alle dem, der paa fredage, lørdage og kirkens hovedfestdage holder andagt i det af ham stiftede kapel i Roskilde domkirke 40 dage, og dem, der holder andagt sammesteds paa alle andre dage, 20 dage, og alle præster, der holder messe sammesteds, 40 dage af den dem paalagte kirkebod.
1310. 12. juni253Prioren i Antvorskov kloster, Oliver af Seyn, overdrager biskop Oluf af Roskilde patronatsretten til Stillinge kirke.
1310. 12. juniAvignon254Pave Clemens 5. meddeler Isarn, fhv. ærkebiskop af Lund, nu udvalgt til ærkebiskop i Salerno, at han har løst ham fra Lundekirken og udnævnt ham til ærkebiskop af Salerno.
1310. 12. juniAvignon255Pave Clemens 5. meddeler kapitlet i Salerno, at han har udnævnt Isarn, fhv. ærkebiskop af Lund, til ærkebiskop af Salerno og paalægger kapitlet at vise ham den skyldige lydighed.
1310. 12. juniAvignon256Pave Clemens 5. meddeler gejstligheden i Salerno stad og stift, at han har udnævnt Isarn, fhv. ærkebiskop af Lund, til ærkebiskop af Salerno.
1310. 12. juniAvignon257Pave Clemens 5. meddeler indbyggerne i Salerno stad og stift, at han har udnævnt Isarn, fhv. ærkebiskop af Lund, til ærkebiskop af Salerno og paalægger dem at vise ham den skyldige lydighed.
1310. 12. juniAvignon258Pave Clemens 5. meddeler Salernokirkens vasaller, at han har udnævnt Isarn til ærkebiskop af Salerno, og paalægger dem at vise ham troskab og yde ham de sædvanlige rettigheder og afgifter.
1310. 12. juniAvignon259Pave Clemens 5. meddeler alle bisper i Salerno stift, at han har udnævnt Isarn til ærkebiskop af Salerno, og paalægger dem at vise ham den skyldige lydighed.
1310. 12. juniAvignon260Pave Clemens 5. meddeler kong Robert af Sicilien, at han har udnævnt Isarn til ærkebiskop af Salerno, og beder ham yde ærkebispen sin hjælp til at opretholde og udvide Salernokirkens rettigheder.
1310. 15. juniAvignon261Pave Clemens 5. meddeler biskop Esger af Aarhus, udvalgt til ærkebiskop af Lund og primas for Sverige, at han har løst ham fra Aarhuskirken og udnævnt ham til ærkebiskop af Lund.
1310. 15. juniAvignon262Pave Clemens 5. meddeler kapitlet i Lund, at han har udnævnt den udvalgte ærkebiskop Esger til ærkebiskop af Lund og primas for Sverige.
1310. 15. juniAvignon263Pave Clemens 5. meddeler gejstligheden i Lunds stad og stift, at han har udnævnt den udvalgte ærkebiskop Esger til ærkebiskop af Lund og primas for Sverige.
1310. 15. juniAvignon264Pave Clemens 5. meddeler indbyggerne i Lunds stad og stift, at han har udnævnt den udvalgte ærkebiskop Esger til ærkebiskop af Lund og primas for Sverige og paalægger dem at vise ham den skyldige lydighed.
1310. 15. juniAvignon265Pave Clemens 5. meddeler Lundekirkens lydbisper, at han har udnævnt den udvalgte ærkebiskop Esger til ærkebiskop af Lund og paalægger dem at vise ham den skyldige lydighed.
1310. 15. juniAvignon266Pave Clemens 5. meddeler kong Erik 6. Menved af Danmark, at han har udnævnt biskop Esger af Aarhus til ærkebiskop af Lund og primas for Sverige og beder kongen yde ærkebispen sin bistand til at opretholde og udvide Lundekirkens rettigheder.
[1310. 15. juni-1325. 17. januar]267Ærkebiskop Esger af Lund tildømmer Odense st. Knuds kloster nogle jorder, biskop Peder af Odense havde lagt til Blangstedgaard.
[e. 1310. 15. juni]268Biskop Peder 2. af Odense erklærer at have lejet nogle Jorder af Odense St. Knuds Kloster.
[o. 1310. 15. juni ?]269Breve vedrørende de Jorder, Biskop Peder 2. af Odense har lagt til Blangstedgaard.
[1310. 15. juni-1325. 17. januar]270Ærkebiskop Esger af Lund vidimerer to breve udstedte af ærkebiskop Jakob Erlandsen (Dipl. Dan. 2. rk. I nrr. 185 og 186).
[1310. 15. juni-1325. 17. januar]271Ærkebiskop Esger af Lund skænker Tomarp Kloster Tiender i Nöbbelöv og Simris Sogn.
1310. 19. juniAvignon272Pave Clemens 5. paalægger ærkebiskop Jens Grand af Bremen og magister Albertus af Milano, kannik i Ravenna, at foranstalte en undersøgelse i anledning af de anklager, der er fremsatte mod den tyske orden i Livland.
1310. 27. juniAvignon273Pave Clemens 5. meddeler Isarn, fhv. ærkebiskop af Lund, udvalgt til ærkebiskop af Salerno, at han har bevilget hans ansøgning om tilladelse til at optage et laan paa 5000 guldfloriner for at betale saavel sin egen som Salernokirkens gæld til pavehoffet.
1310. 2. juliRibe274Raadmænd og borgere i Ribe bevidner, at møntmester Herman Hagmoth paa bytinget har solgt en gaard i Ribe til Lars skolemester.
1310. 11. juliLund275Skaane landsting bevidner, at fru Cecilie, enke efter marsken Jens Kalv, har tilskødet st. Laurentii kirke i Lund alt sit gods i Vragerup og Vragerup mark til oprettelse af en aartid for sig.
1310. 14. juliAvignon276Pave Clemens 5. meddeler Isarn, ærkebiskop af Salerno, at hans bøn om tildeling af palliet er blevet opfyldt.
1310. 17. juliHelsingborg277Hertugerne Erik og Valdemar af Sverige slutter fred med kong Erik 6. Menved af Danmark, kong Birger af Sverige, kong Haakon 5. af Norge – under forudsætning af hans godkendelse af overenskomsten –, hertug Kristoffer af Halland og Samsø, grev Gerhard af Holsten og fyrst Heinrich af Mecklenburg.
1310. 17. juliHelsingborg278Grev Gerhard 2. af Holsten og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg bekræfter, at hertugerne Erik og Valdemar af Sverige har sluttet fred og forbund med kong Erik 6. Menved, kong Haakon 5. af Norge – under forudsætning af hans godkendelse af overenskomsten –, kong Birger af Sverige, hertug Kristoffer af Halland og Samsø, grev Gerhard af Holsten og fyrst Heinrich af Mecklenburg.
[1310. 17. juli el. senere]279Kong Erik 6. Menved bekræfter en udskrift af de svenske hertuger Erik og Valdemars brev af 1310 17. juli, se nr. 278.
1310. 17. juliHelsingborg280Kong Erik 6. Menved, kong Haakon 5. af Norge, kong Birger af Sverige, hertug Kristoffer af Halland og Samsø, grev Gerhard af Holsten og fyrst Heinrich af Mecklenburg slutter fred og forbund med hertugerne Erik og Valdemar af Sverige, idet kong Haakon senere skal ratificere overenskomsten.
1310. 17. juliHelsingborg281Kong Erik 6. Menved udsteder et forleningsbrev paa grevskabet Nørre Halland til hertugerne Erik og Valdemar af Sverige.
1310. [17. juli]282Hertugerne Erik og Valdemar af Sverige lover at aflægge lensed til kong Erik 6. Menved af Danmark for grevskabet Nørre Halland.
[1310. 17. juli?]283Grev Gerhard 2. af Holsten og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg lover at overholde forliget mellem kong Erik 6. Menved og hans forbundsfæller og hertugerne Erik og Valdemar af Sverige, se nr. 280.
[1310. 17. juli?]284Hertugerne Erik og Valdemar af Sverige slutter vaabenstilstand med kong Haakon 5. af Norge.
1310. 17. juliHelsingborg285Kong Birger af Sverige udsteder et gældsbrev paa 10000 mark rent sølv til kong Erik 6. Menved af Danmark.
1310. 18. juliHelsingborg286Grev Gerhard af Holsten erklærer, at Nicolaus af Werles datter, som hertug Erik af Sverige skal ægte, skal fremstilles for ham 11. november paa Falkenberg.
1310. 20. juliHelsingborg287Kong Birger af Sverige og hans brødre hertugerne Erik og Valdemar af Sverige slutter fred og indgaar et forbund, i hvilket ogsaa kong Erik 6. Menved, hertug Kristoffer, grev Gerhard af Holsten og fyrst Heinrich af Mecklenburg optages.
1310. 20. juliHelsingborg288Hertugerne Erik og Valdemar af Sverige slutter fred med deres broder kong Birger af Sverige (jfr. kong Birgers modbrev nr. 287).
1310. 24. juli289Esger Aastredsen udsteder et gældsbrev til Niels Tinde paa 55 mark penge, der skal betales paa Flakkebjærg herredsting sidste tingdag før allehelgensdag.
1310. 24. juliLe Groseau290Pave Clemens 5. giver ærkebiskop Jens Grand af Bremen dispensation fra at visitere de under ham hørende stæder, stifter og provinser, da der er krig i ærkebispestiftet.
1310. 24. juliLe Groseau291Pave Clemens 5. paalægger bisperne Nicolaus af Verden og Gottfried af Minden og Lübeckerkanniken Johannes Bule at lade foretage visitation ved de gejstlige, som ærkebiskop Jens Grand af Bremen udnævner til visitatorer i det treaar, da han selv er fritaget for at visitere.
1310. 24. juliLe Groseau292Pave Clemens 5. paalægger provsten og kapitlet i Bremen paa ærkebiskop Jens Grand af Bremens vegne at opkræve og modtage alle afgifter og indbetalinger, som forfalder til ham i den tid, da han som pavens udsending opholder sig i Livland for at anstille undersøgelse mod den tyske orden.
1310. 30. juli293Provst Kristian i Harsyssel udfærdiger sit testamente.
1310. 8. august294Peder Jonsen pantsætter sin gaard i Viken til Niels Tinde for 20 mark skaansk.
[f. 1310. 9. august]295Cecilie, enke efter Jens Sjællandsfar den yngre, giver sin svigersøn Jon Thomsen fuldmagt til paa tinge at tilskøde st. Agnete kloster i Roskilde to gaarde i Fakse og Tybjerg herreder til vederlag for, at hendes to døtre er blevet optaget i klosteret.
1310. 9. augustSmidstrup296Cecilie, enke efter Jens Sjællandsfar den yngre, giver Uffe Jensen fuldmagt til paa Tybjerg herredsting at tilskøde st. Agnete kloster i Roskilde en gaard i Fensmark for optagelsen af hendes døtre Lunde og Cecilie i klosteret, ligesom hendes svoger Jon Thomsen tidligere paa Fakse herredsting med lignende fuldmagt har tilskødet klosteret en gaard i Værløse.
1310. 9. augustArboga297Hertug Erik af Sverige udsteder brev om den morgengave, han skal give sin brud, Sofie af Werle, kong Erik 6. Menveds søsterdatter.
1310. 14. augustRostock298Lübeck slutter forsvarsforbund med Wismar, Stralsund, Greifswald og Rostock for fire aar, idet Lübeck dog forbeholder sig ikke at ville angribe Danmark.
[1310. 3. september, senest]LübeckBruno fra Haderslev, Herman og Gerhard fra Bremen indløser 100 mark penge.
1310. 6. septemberLe Groseau299Pave Clemens 5. meddeler Bertrand de Canavellis, kannik i Lund, at han paa anmodning af ærkebiskop Isarn af Salerno, hvis klerk Bertrand er, har reserveret ham et gejstligt embede med eller uden sjælesorg i Carcassonne stift enten straks, hvis der er eet ledigt, eller ved førstkommende lejlighed.
1310. 6. septemberLe Groseau300Pave Clemens 5. meddeler abbeden for klosteret i Alet, Narbonne stift, og prioren for klosteret i Bénévent-V Abbaye, Creuse, Limoges stift, og ærkedegnen for klosteret i Eu, Rouen stift, at han har reserveret et gejstligt embede i Carcassonne stift for Bertrand de Canavellis, kannik i Lund,og paalægger dem at indføre ham heri, straks eller saasnart det bliver ledigt.
1310. 6. september301Ove Saksesen godkender, at Oluf Tagesens arvinger til Sorø kloster overdrager den gaard i Stenkelstrup, som han havde pantsat til Oluf Tagesen.
1310. 9. september302Biskop Esger af Aarhus tilskøder Ribekannikerne alt sit gods i Skast sogn med undtagelse af en gaard, som han tidligere har skænket til sit alter i Vor Frue kirke i Ribe, for at der kan holdes aartid for ham selv og hans forældre.
1310. 9. september302MReg. Dan. nr. 1735* medtages ikke i dette bind, da det maa anses for uægte. Det er trykt i Dipl. Dan. 2. rk. XII 172 nr. 209.
1310. 16. september303Jens Kande, den danske konges udsending i Estland, giver med kongelig fuldmagt regler for Revals befæstning.
1310. 16. septemberReval304Jens Kande, den danske konges udsending i Estland, kvitterer overfor kongens vasaller for modtagelsen af 82 mark Rigasølv.
1310. 20. septemberLund305Kong Erik 6. Menved bevidner, at borgerne i Lund i hans nærværelse har lovet at yde bod for drabet paa Josef Mogensen til hans brødre og slægt.
1310. 24. september306Jens Marsvin tilskøder Sorø kloster først i kongens nærværelse i Vordingborg og derefter paa Løve herredsting sit gods i Vinde-Helsinge.
1310. 13. oktoberAarhus307Biskop Esger af Aarhus mageskifter jordegods i *Aspe og Ungstrupmark i Lysgaard herred med Aarhus st. Clemens kirkes bygningsfond og paalægger bønderne fremtidigt at erlægge deres afgifter til kirkens prokurator Jens Degn.
1310. 14. novemberAvignon308Pave Clemens 5. paalægger ærkebisperne Humbertus af Montauro af Neapel og Andreas Pandone af Capua og biskop Otto (?) af Caserta at anstille undersøgelse over for kanniken Johannes Rogerii og kapitlet i Salerno, der i tiden før Isarns udnævnelse til ærkebiskop af Salerno og i tiden efter hans død ved pavehoffet har forbrugt kirkens indtægter.
1310. 18. novemberLund309Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster den pligt, som de tyske, der bor i Lund og ikke besidder eget hus, har til at benytte domkirkens krypt som sognekirke.
[1310.] 26. novemberBremen310Ærkebiskop Jens Grand af Bremen paalægger kapitlet og gejstligheden i Hamburg at erlægge tiende af samtlige deres kirkelige indtægter inden 6. januar 1311.
[1310.] 26. novemberBremen311Ærkebiskop Jens Grand af Bremen paalægger alle sognepræster og deres stedfortrædere i Hamburg provsti at betale tiende af alle deres kirkelige indtægter inden 6. januar 1311.
1310. 5. decemberJakob fra Danmark omtales som kommendator for johanniterordenen i Utrecht.
1310. 12. decemberÅhusKong Erik 6. Menved tildømmer Bäckaskog kloster nogle jorder op til Kiuge mark.
1310. 17. december312Ridder Arnold von Vitzen og hans søn Heinrich sælger en rente af deres jordegods i Wilmshagen ved Ribnitz til helligaandshuset i Lübeck og flere lybske borgere, dog med forbehold af tilbagekøbsret.
1310. 17. decemberMiddelfart313Hertug Valdemar 2. af Sønderjylland og hans søn Erik bilægger striden med kong Erik 6. Menved.
1310. 18. decemberMiddelfart314Hertug Otto 1. af Pommern slutter fred med kong Erik 6. Menved, hvorved striden om Rostock bilægges.
[1310. 18. december?]315Kong Erik 6. Menved slutter fred med hertug Otto 1. af Pommern og lover at yde ham sin beskyttelse.
1310. u. d.316Kong Erik 6. Menved mægler et forlig mellem grev Gerhard af Holsten og den holstenske adel og fastsætter, at den danske konge i tilfælde af strid mellem de to parter skal være deres opmand.
1310317Eske Hemmingsen skænker Antvorskov Kloster 4½ Ørtug Jord i Valby Vester.
1310?318Niels Jensen pantsætter en Gaard i Nosaby.
1310319Forbund mellem Danmark og England.
1310320Kong Birger af Sverige erkender at skylde Danmark 4000 Mark Sølv.
1310321Brev paa Gods i Sjelle i Framlevherred.
1310322Abbed ... af Vitskøl vidimerer et Brev, hvori Abbed ... af Ømkloster bevidner, at Torben Kalv har pantsat alt sit Gods paa Egaamark til Ømkloster.
[1310?]323Kong Birger af Sverige køber jordegods af sin onkel, grev Gerhard 2. af Holsten.
[1310-1319]324Ærkebiskop Jens Grand af Bremen anmoder paven om at paalægge den norske konge at tilbagebetale 2700 mk. sølv, som han har undladt at betale til den aftalte termin i Paris.
[1310-1325]325Ærkebiskop Jens Grand af Bremen anmoder paven om, at der maa blive udnævnt en særlig befuldmægtiget, som efter foretagen undersøgelse kan paalægge ærkebispen af Lund at tilbagegive Jens Grand det gods, som han har frataget ham i Roskilde stift.
[1310-1325]Et afladsbrev af ærkebiskop Esger på 40 dage.
1320. 25. oktoberAvignon295Pave Johannes 22. meddeler pave Clemens 5.s brev af 1312 1. december til bisperne i Lunds kirkeprovins om opkrævning af korstogstiende.
1320. 25. oktoberAvignon296Pave Johannes 22. meddeler pave Clemens 5.s brev af 1312 1. december til gejstligheden i Lunds kirkeprovins om opkrævning af korstogstiende.
forrige næste