forrige næste
DatoStedNr.Regest
1311. 8. januarRoskilde326Tord Knudsen, ærkedegn i Roskilde, skænker jordejendom i flere landsbyer til Roskildekirkens bygningsfond.
1311. 22. januar og 6. februar327Kanniken Marquard Rusche indlægger som prokurator for kapitlet i Hamburg den 22. januar i Buxtehude og den 6. februar i Stade appel til paven i anledning af den tiende, som ærkebiskop Jens Grand af Bremen har paalagt kapitlet og sognepræsten i Hamburg provsti at erlægge.
1311. 1. februarBergen328Peter Haakonsøn, Peter Baardsøn, Poul Baardsøn og Tore Sigvardsøn, kanniker i Bergen, bevidner, at de 30. januar i nærværelse af biskop Tord af Gardar og flere andre gejstlige har læst en transsumpt af en appel til pavestolen angaaende besættelsen af Færøernes bispestol i anledning af, at den udvalgte biskop Ludvig, sognepræst i Borgund, undlod at drage til kurien, mens han bl. a. deltog i den norske konges tog til Danmark i 1309.
1311. 2. februarRanders329Kong Erik 6. Menved gør vitterligt, at hr. Esger, udvalgt til ærkebiskop af Lund, paa det kongelige retterting har tilskødet hr. Broder Degn, kongens vicekansler, jordegods i Trollerupmark, som Niels Bise paa Aabo sysselting havde pantsat til hr. Esger.
1311. 12.(?) februar329MRep. nr. 939 udgaar, da det er = Rep. nr. 1967 9: 1343 10. februar.
1311. 20. februar330Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg erklærer, at han med samtykke af fyrst Nicolaus af Rostock, vil godkende kong Erik 6. Menved af Danmarks overladelse af landsbyen Sanitz til Bernhard Kopman, borger i Rostock.
1311. 9. martsViborg331Kong Erik 6. Menved erklærer, at Broder Degn, kongens vicekansler, paa kongens retterting har mageskiftet forskelligt gods med Jens Assersen af Grimskær og Asser Jensen, samt at de har udpeget et nævn paa fem mand, der skal foretage mageskiftet.
1311. 15. martsBruges332Biskop Oluf af Roskilde giver den munk, der gør tjeneste ved kapellet i Gellen ved Rügen, tilladelse til at give søfolk og fremmede de kirkelige sakramenter.
1311. 21. martsViborg333Kong Erik 6. Menved giver raadet og borgerne i Reval tilladelse til at lade bymuren udvide og forstærke, da byen er særlig udsat for angreb.
1311. 21. martsViborg334Kong Erik 6. Menved erklærer, at han ikke længere nærer vrede mod klostret i Dünamünde, stadfæster dets gamle friheder og overdrager klostret jordegods i Pikva og Nurme.
1311. 22. martsViborg335Kong Erik 6. Menved stadfæster Randers bys privilegier og tillader, at alle sager angaaende drab og vold, der har fundet sted indenfor bygrænsen, dømmes paa bytinget, og at 40 marksbøder tilfalder byen.
1311. 30. martsLübeck336Erik, hertug Valdemar af Jyllands søn, lover i tilfælde af sin faders død at betale en lybsk borger, Johann af Verden og hans arvinger, for 68 tønder smør 12. november 1311.
1311. 18. april337Abbed .. i Øm kloster, Oluf, kannik i Aarhus, prioren i Ring kloster og borgerne i Horsens vidimerer et brev udstedt af junker Kristoffer og junker Valdemar, sønner af kong Erik 5. Glipping, med flere 1302 5. marts, se Dipl. Dan. 2.r V 182 nr. 178:
1311. 18. aprilAarhus338Svend Fynbo, kongens foged i Aarhus, giver hr. Jens, provst i Aarhus, kvittering for at have betalt den plovskat, som kannikebordet og provsten skulde erlægge for aaret 1311.
1311. 22. aprilTranekær339Snare Aslaksøn, baron, og Ivar (Olavsøn), kannik i Bergen, kong Haakon af Norges udsendinge, lover, at kong Haakon vil møde til forhandling med kong Erik af Danmark i København 14 dage efter st. Hansdag.
1311. [22. april]340Kong Erik 6. Menved lover at møde kong Haakon af Norge til forhandling i København.
1311. 29. aprilKeldholm341Biskop Jens af Slesvig vidimerer biskop Bondes brev til Vor Frue kirke i Haderslev, se Dipl. Dan. 2. r. II 193 nr. 219.
1311. 29. maj342Ærkebiskop Jens Grand af Bremen meddeler raadet, magistraten og de menige borgere i Osnabrück, at alle, der besøger Olricusmarkedet i Wildeshausen den 4. juli, har frit lejde til og fra staden fra ni dage før til ni dage efter markedet.
1311. 30. maj343Kong Erik 6. Menved befaler raadet i Lübeck at udbetale fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg den værneskat, som staden skal erlægge til kongen den 24. juni.
1311. 6. juniAarhus344Aarhus kapitel befuldmægtiger hr. Esger, udvalgt til ærkebiskop af Lund og fhv. biskop af Aarhus, til at varetage kapitlets og Aarhuskirkens interesser paa det almindelige kirkemøde, der skal afholdes i den nærmeste fremtid.
1311. 30. juniHolma345Hertug Erik af Sverige pantsætter sin gaard Fivelstad i Östergötland til hr. Peder Porse for 400 mk. rent sølv i kölnsk vægt.
1311. 1. juliAntvorskov346Oliver af Seyn, prior i Antvorskov kloster, sælger, grundet paa klostrets nød 7 ørtug skattejord i Svinninge, tilhørende klostret, til prioren og præsterne ved Antvorskov kirke.
1311. [o. 7. juli?]København347Kong Haakon af Norge ratificerer med visse forbehold traktaten af 1310 17. juli, se nr. 280.
1311. 9. juli348Hertug Erich af Sachsen og grev Nicolaus af Schwerin slutter forlig med hinanden og aftaler et forbund paa tre aar, ifølge hvilket de, hvis det kommer til krig med andre fyrster, skal yde hinanden hjælp, idet grev Nicolaus dog tager forbehold bl. a. med hensyn til hertugen af Jylland.
1311. 14. juliSegeberg349Kong Erik 6. Menved afsiger en voldgiftskendelse i striden imellem grev Adolf, søn af grev Johann 2. af Kiel, og grev Gerhard 4. (?) af Holsten om retten til den ene halvdel af Ütersen taarn.
1311. 27. juliUlstrup350Peder Mule forpagter for et tidsrum af fem aar en gaard i Gørlev og to gaarde i Ulstrup af s. Agnete kloster i Roskilde og erklærer, at hans arvinger, hvis han dør i mellemtiden, ingen ret har til gaardene, som hans bedstemoder har tilskødet klostret.
1311. 30. juliBremen351Ærkebiskop Jens Grand af Bremen paalægger provsten og kapitlet i Bremen at indkalde og møde til provincialsynode i Stade 1311 6. september.
1311. 9. augustBremen352Provsten og kapitlet ved Bremerkirken meddeler kapitlet i Hamburg indholdet af ærkebiskop Jens Grands skrivelse af 1311 30. juli, se nr. 351, hvori han paalægger Bremerkapitlet at indkalde hele gejstligheden i Bremen stift til en provincialsynode i Stade 6. september s. a.
1311. 16. augustWarnemünde353Kong Erik 6. Menved stadfæster Ribnitz' privilegier og tillader raadet at lade køkkenbygningen i kongens gaard nedrive, da den spærrer vejen ved bymuren.
1311. 27. augustRoskilde354Siewert Starkow erklærer, at han har forpagtet Roskildebispens gods og tiende paa Rügen af magister Peder Urt paa biskop Oluf af Roskildes vegne for et tidsrum af et aar at regne fra 29. september 1311.
1311. 6. septemberNakskov355Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg tager fyrstendømmet Rostock til len af kong Erik 6. Menved og lover at tilbagegive fyrstendømmet med borge og lande, som hverken er ham pantsat eller paa anden maade underkastet nogen forpligtelse, til den danske konge, naar han maatte ønske det.
1311. 14. september356Grev Adolf 6. af Holsten og Schauenburg gør vitterligt, at han med samtykke af sine slægtninge har solgt landsbyen Klein Nüchel i Kirch Nüchel sogn til magister Heinrich v. Bocholt, dekan i Lübeck, hvilket bevidnes bl. a. af hertug Valdemar 2. af Jylland.
1311. 1. oktober357Sofie, enke efter hertug Erik af Langeland, fraskriver sig alle rettigheder til det gods i Hesselby, som hendes afdøde søster, frøken Agnes, havde skænket Sorø kloster.
1311. 2. oktoberVienne358Hugo Geraldi, ærkedegn ved kirken i Rouen og pavens kapellan, godkender den fuldmagt, ved hvilken Aarhus kapitel har overdraget ærkebiskop Esger af Lund at repræsentere sig paa konciliet i Vienne.
1311. 4. oktoberHamburg359Domkapitlet i Hamburg appellerer til pave Clemens 5. i sin strid med ærkebiskop Jens Grand af Bremen og udnævner kannikerne Heinrich af Kliiz og Marquard Rusche til sine befuldmægtigede.
1311. 9. oktoberWarnemünde360Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg lover at tjene hertug Erich af Sachsen med 40 mand til hest mod alle hans fjender, herfra dog undtaget bl. a. kong Erik 6. Menved af Danmark.
1311. 15. oktoberVienne361Pave Clemens 5. meddeler ærkebiskop Esger af Lund, at han har tildelt ham palliet.
1311. 17. oktober362Raadet og borgerne i Ribe bevidner, at deres medborger Herman Bonde til sin slægtning Herman Daddel har skødet jordegods i Bodemændsgade paa betingelse af, at han indstifter en aartide i Ribe domkirke for Herman Bondes afdøde hustru.
1311. 21. oktoberVienne363Det pavelige kammer opfordrer ærkebiskop Esger af Lund til at indbetale det sædvanlige beløb i servispenge i løbet af et aar regnet fra allehelgensdag 1311. (Notits i de pavelige regnskabsbøger.)
1311. 6. novemberVienne364Ærkebiskop Esger af Lund lover at betale 4000 guldfloriner i servispenge og de øvrige ydelser til kurien, fordelt paa to terminer. (Notits i de pavelige regnskabsbøger.)
1311. 11. november365Kong Erik 6. Menved anmoder raadet i Lübeck om at udbetale den værneskat, staden er kongen skyldig 25. december, til fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1311. 21. november366Grev Adolf 6. af Holsten og Schauenburg sælger forskellige indtægter af Plön mølle til dekanen i Lübeck, magister Heinrich v. Bocholt.
1311. 23. november367Pave Clemens 5. paalægger sine befuldmægtigede i striden mellem den tyske orden og ærkebiskop Friedrich af Riga, ærkebiskop Jens Grand af Bremen og magister Albert af Milano, kannik i Ravenna, at opkræve de diæter, der er dem bevilgede under deres ophold i landet, hos alle gejstlige og verdslige personer i Riga stad og stift.
1311. 25. novemberRibe368Ribe kapitel bevidner, at Franciscus Nicholai de Tibertis, indsamler af korstogstiende for Johanniterordenen i landene nord for Alperne, i kapitlets nærværelse har udnævnt sin ordensbroder Alamannus til sin stedfortræder i Ribe stift.
1311. 25. novemberRibe369Ribe kapitel transsumerer paa begæring af Franciscus Nicholai de Tibertis, skatmester og befuldmægtiget i Johanniterordenen, et notarialinstrument af 1311 14. september, hvorved Leonardus de Tibertis, prior i Johanniterklostret i Venezia og samme ordens generalbefuldmægtigede ved den romerske kurie og tillige generalbefuldmægtiget for indsamling af korstogstiende i landene nord for Alperne, giver den nævnte befuldmægtigede fuldmagt til i sit sted at foretage indsamling af den korstogstiende, Clemens 5. i 1310 bevilgede Johanniterordenen.
1311. 27. novemberRibe370Ribe kapitel vidimerer paa begæring af Franciscus Nicholai de Tibertis, skatmester og befuldmægtiget i Johanniterordenen, et notarialinstrument, i hvilket generalauditøren Raymundus de Monte Boerii 1311 29. april lader en afskrift udstede af den fuldmagt, som Johanniterordenens magister Fulco de Villareto lod udfærdige for Leonardus de Tibertis 1310 13. februar.
1311. 7. december371Kong Erik 6. Menved godkender og stadfæster, at Agnes, Erik 4. Plovpennings datter, har overdraget Hesselby til Sorø kloster.
1311. 15. december372Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg slutter fred med staden Wismar.
1311. 15. december373Staden Wismar slutter fred med fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
1311. 18. decemberVienne374Pave Clemens 5. stadfæster alle Roskildekirkens friheder for afgifter til den verdslige myndighed.
[e. 1311. 18. december]Vienne375Magister Richardus de Guallo, kong Erik 6. Menveds befuldmægtigede i Vienne, protesterer paa kongens vegne mod pave Clemens 5.s bulle af 1311 18. december; se nr. 374.
1311. 18. decemberRibe376Ribe kapitel vidimerer pave Clemens 5.s bulle af 1309 2. september, cf. Bull. Dan. 910 nr. 1005.
1311. 26. decemberSøborg377Kong Erik 6. Menved tager Slangerup nonnekloster under sin beskyttelse og fritager alt dets gods for skat og al anden tynge samt giver klostret ret til at oppebære 40 marks bøder foruden de mindre bøder af klostrets undergivne.
1311. 26. decemberBergen378Peter Haakonsøn, Peter Baardsøn, Poul Baardsøn og Tore Sigvardsøn, kanniker i Bergen, bevidner, at de i overværelse af biskop Tord af Gardar og flere andre gejstlige lod oplæse biskop Arnes og kapitlet i Bergens appel af 1310 17. september til pave Clemens 5. i anledning af den færøske bispestols besættelse; appellen var beseglet bl. a. af broder Aastred, provincialminister i provinsen Dacia.
1311379Kong Erik 6. Menved udsteder en gældsforskrivning til dækning af de laan, han har optaget i Tyskland i anledning af festen for markgrev Waldemar af Brandenburg udenfor Rostock 1311.
1311380Kong Erik 6. Menved udsteder en gældsforskrivning til staden Rostock.
[1311?]381Kong Erik 6. Menved udsteder et gældsbrev til borgerne i Ribnitz.
[1311?]382Kong Erik 6. Menved optager laan hos Bernhard Kopman og andre borgere i Rostock.
1311383Det bevidnes, at Broder Orvar i Antvorskov Kloster pantsætter Jord i Bjærup.
1311384Niels Ulv skøder to Gaarde til Antvorskov Kloster.
1311385Tre Mænd bevidner, at Niels Ulv skøder to Gaarde til Antvorskov Kloster (Nr. 384).
1311386Abbeden i st. Peders kloster i Næstved erklærer at ville efterkomme Roskildebispens befaling om paa hans vegne at visitere gejstlighed og lægfolk, naar han kommer til Rügen, hvilket han dog ikke er forpligtet til.
1311387Herr Tønne skænker Gods i Virring til Ring Kloster.
[o. 1311]Slangerup388Kong Erik 6. Menved tildømmer Roskilde Clara kloster en gaard i s. Jakobs sogn i Vindebo.
1311Antvorskov nævnes i Otto Francke, Das Verfestungsbuch der Stadt Stralsund nr. 12.
1311Biskop Oluf af Roskilde indvier kirke.
forrige næste