forrige næste
DatoStedNr.Regest
1312. 7. januar389Bonde Lille kundgør, at han paa Løgum herredsting har tilskødet Løgum kloster jordegods i Løjtved mark.
1312. 8. januarVienne390Notaren Petrus Angeli de Amelia bekræfter, at prokuratorerne for kapitlet i Strasbourg paa konciliet i Vienne for en forsamling af høje gejstlige, hvoriblandt ærkebispen af Lund og bispen af Roskilde, har krævet ret til at deltage i bispernes forhandlinger, hvilket dog blev afslaaet.
1312. 10. januarVienne391Pave Clemens 5. paalægger biskop Kristian af Ribe at drage omsorg for, at Lundekirken paany kommer i besiddelse af det gods, som er de tidligere ærkebisper frataget.
1312. 13. januarSkillinge392Kong Erik 6. Menved og hertug Kristoffer af Halland erklærer sig forpligtede til at betale fyrst Wizlaus 3. af Rügen 1200 mark vendiske penge 11. november eller stille pant derfor til indløsning af Gnoien.
1312. 27. januarVienne393Richardus de Guallo, den danske konges befuldmægtigede paa konciliet i Vienne, protesterer mod pave Clemens 5.s bulle af 1312 10. januar, se nr. 391.
1312. 3. februarLund394Guido, dekan, og Lunde kapitel vidimerer paa begæring af Leonardus de Tibertis en udskrift af 1311 29. april af den fuldmagt, som Johanniterordenens magister, Fulco de Villareto, udstedte til ham 1310 13. februar, ved hvilken han bemyndigedes til at indsamle den af paven til ordenen bevilgede korstogstiende.
1312. 19. februarZehdenick395Markgreverne Waldemar og Johann af Brandenburg slutter forbund med kong Erik 6. Menved af Danmark og forpligter sig til sammen med kongen at angribe Rostock.
1312. [o. 19. februar]396Kong Erik 6. Menved slutter et forbund med markgreverne Waldemar og Johann af Brandenburg af samme indhold som nr. 395.
1312. [19. februar-o. 26. marts]397Markgrev Waldemar af Brandenburg anmoder kong Erik 6. Menved om at varetage sine interesser hos fyrst Wizlaus 3. af Rügen, biskop [Oluf af Roskilde] og hertug Valdemar 2. af Sønderjylland, og at tillade udførsel af korn til Stralsund, idet han erklærer at ville gøre gengæld.
[1312. o. 19. februar]398Kong Erik 6. Menved udsteder en fuldmagt til markgrev Waldemar af Brandenburgs udsending, som bragtes ham af fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg.
[1312. o. 19. februar]399Markgrev Waldemar af Brandenburg lader nogle artikler oversende til kong Erik 6. Menved.
1312. 20. februarStäkeborg400Kong Birger af Sverige og nitten svenske stormænd udsteder et gældsbrev til kong Erik 6. Menved, hvorved de forpligter sig til at tilbagebetale ham et laan paa 2000 mark sølv i kölnsk vægt 29. september.
1312, 21. februarVienne401Heinrich von Clüz, kannik i Hamburg, lader ved Lappus Recuperi fra Firenze, hans fuldmægtig i de sager, han havde mod ærkebiskop Jens Grand af Bremen og den lybske kannik Ludwig, hertugen af Lüneburgs søn, fremlægge nogle artikler i en sag mod den sidstnævnte.
[f. 1312. 24. februar][Vienne]402Pave Clemens 5. paalægger efter anmodning af biskop Oluf af Roskilde ærkebiskop Esger af Lund at skaffe ophævet alle de bestemmelser, der til skade for biskop Oluf var udstedt efter hans pilgrimsrejse til det apostoliske sæde.
1312. 24. februarVienne403Magister Richardus de Guallo, den danske konges befuldmægtigede paa konciliet i Vienne, protesterer mod pave Clemens 5.s bulle til ærkebiskop Esger af Lund (= nr. 402).
[f. 1312. 24. februar][Vienne]404Pave Clemens 5. paalægger Guido, dekan ved Lundekirken, at drage omsorg for, at alt det gods, der tilhører bispebordet i Roskilde og er frataget det, tilbagegives.
[1312. o. 24. februar][Vienne]405Magister Richardus de Guallo, kong Erik 6. Menveds befuldmægtigede i Vienne, protesterer mod pave Clemens 5.s bulle til Guido, dekan for Lundekirken; se nr. 404.
1312. 3. martsEutin406Hildebrand af Mölln, ridder, erklærer, at han har sluttet overenskomst med kapitlet i Lübeck om patronatsretten til et vikariat, som hans fader har indstiftet i st. Jakobskirken i Lübeck. Brevet er beseglet af bl. a. biskop Jens af Slesvig.
1312. 12. martsVordingborg407Kong Erik 6. Menved kundgør, at Broder Degn, kongens vicekansler, i kongens nærværelse har tilskødet st. Agnete kloster i Roskilde jordegods i Kamstrup.
[f. 1312. o. 26. marts]408Byraadet og borgerne i Slesvig, Flensborg og Haderslev forpligter sig til at betale Greifswald 513 mark vendiske penge, som hertug Valdemar 2. af SønderJylland har laant af staden.
1312. 31. martsRibe409Ribe kapitel vidimerer pave Bonifacius 8.s bulle af 18. december 1302, cf. Bull. Dan. 832 nr. 944.
1312. 18. aprilSøborg410Hertug Erik af Sverige slutter forbund med kong Erik 6. Menved.
1312. 2. majVienne411Pave Clemens 5. meddeler ærkebiskop Esger af Lund, bisperne Oluf af Roskilde og Henrik af Reval, at alt tempelherrernes gods skal overdrages Johanniterordenen, og paalægger de ovennævnte at sørge for, at denne bestemmelse udføres.
1312. 4. majVordingborg412Grev Adolf af Holsten tager kong Erik 6. Menved til voldgiftsdommer i den strid, han har med grev Gerhard 2. af Holsten.
1312. 4. majRoskilde413Kongens vicekansler Broder Degn giver Roskildekanniken Piper fuldmagt til at tilskøde Roskilde Agnete kloster det jordegods i Kamstrup og Kamstrup mark, han selv tidligere har tilskødet klostret i kongens nærværelse.
1312. 5.majVienne414Den pavelige appeldommer, magister Bertrandus fra Milano, tildeler i et af den offentlige notar Johannes Servati udfærdiget brev kapitlet i Hamburg absolutio ad cautelam i dets strid med ærkebiskop Jens Grand af Bremen, cf. nr. 401.
1312. 7. majVienne415Pave Clemens 5. udnævner biskop Kristian af Ribe og abbederne af Løgum kloster og Øm kloster til konservatorer og dommere for ærkebiskop Esger af Lund, saa længe han lever, da han har klaget over, at saavel gejstlige som verdslige i Lund stad og stift har sat sig i besiddelse af ærkebiskoppelige ejendomme og rettigheder, og det er ham umuligt at klage til paven i hvert enkelt tilfælde.
1312. 7. majVienne416Pave Clemens 5. udnævner bisperne Kristian af Ribe, Oluf af Roskilde og Burchard af Lübeck til værneherrer for biskop Peder af Odense, der har klaget over, at bispestolens ejendom er udsat for overgreb saavel fra gejstlige som verdslige.
1312. 7. majVienne417Pave Clemens 5. udnævner ærkebiskop Jens Grand af Bremen og bisperne Heinrich af Camin og Jens af Slesvig til værneherrer for biskop Oluf af Roskilde, der har klaget over, at bispestolens ejendom er udsat for overgreb fra saavel gejstlige som verdslige.
1312. 8. majVienne418Pave Clemens 5. meddeler Esger, udvalgt til biskop af Aarhus, at han giver ham dispensation med hensyn til hans alder og udnævner ham til biskop af Aarhus, da embedsbesættelsen tilkommer paven.
1312. 8. majVienne419Pave Clemens 5. meddeler kapitlet i Aarhus, at han har udnævnt den udvalgte biskop Esger til biskop af Aarhus og paalægger det at vise ham den skyldige lydighed.
1312. 8. majVienne420Pave Clemens 5. meddeler gejstligheden i Aarhus stad og stift, at han har udnævnt den udvalgte biskop Esger til biskop af Aarhus.
1312. 8. majVienne421Pave Clemens 5. meddeler menigheden i Aarhus stad og stift, at han har udnævnt den udvalgte biskop Esger til biskop af Aarhus og paalægger menigheden at være ham lydig.
1312. 8. majVienne422Pave Clemens 5. meddeler Aarhus kirkens vasaller, at han har udnævnt den udvalgte biskop Esger til biskop af Aarhus og paalægger dem at vise ham troskab.
1312. 8. majVienne423Pave Clemens 5. meddeler kong Erik 6. Menved af Danmark, at han efter biskop Esger af Aarhus' udnævnelse til ærkebiskop af Lund i hans sted har udnævnt Aarhuskanniken, den udvalgte biskop Esger til biskop af Aarhus og beder kongen yde bispen sin hjælp til at opretholde og udvide Aarhuskirkens rettigheder.
1312. 9. majVienne424Pave Clemens 5. giver biskop Esger af Aarhus tilladelse til at modtage indvielse af en ærkebiskop eller biskop i nærværelse af to eller tre andre bisper fra hans eget land.
1312. 9. majStralsund425Tori den unge, befuldmægtiget udsending for kong Haakon 5. af Norge, slutter i nærværelse af bl.a. junker Niels,søn af grev Jakob af Halland, en handelsoverenskomst med søstæderne Lübeck, Rostock, Wismar, Greifswald og Stralsund, hvorved der sikres begge parters købmænd ret til frit at handle i de respektive lande.
1312. 10. majVienne426Biskop Esger af Aarhus lover at betale 500 guldfloriner i servispenge og de fem sædvanlige afgifter til kurien. (Notits i de pavelige regnskabsbøger).
1312. 10. maj426SJakob fra Danmark, kommendator for johanniterhospitalet i Utrecht udnævnes af pave Clemens V til biskop over Syros (Ægæerhavet)
1312. 14. maj427Kong Erik 6. Menved anmoder raadet i Lübeck om at udbetale til fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg den værneskat, som staden skal erlægge til kongen 1312 24. juni.
1312. 16. majLivron-sur-Drôme427SClemens V skriver 3 breve til kongen af Danmark, Danmarks ærkebiskopper (!) og biskopper og Danmarks adel, at det er blevet besluttet at overdrage tempelriddernes gods til johanitterne, og beder dem være disse behjælpelige med at skaffe dette gods.
1312. 17. juniWarin428Biskop Gottfried af Schwerin befuldmægtiger Johann af Kampe, kannik i Schwerin og Hamburg, til overfor ærkebiskop Jens Grand af Bremen at forsvare Schwerinerkirkens privilegium, hvorefter den ikke er pligtig at deltage i provinssynoder i Stade eller hinsides Elben.
1312. 20. juniHamburg429Provst Ludwig og domkapitlet i Hamburg befuldmægtiger deres skatmester Heinrich og kanniken Pelegrinus til overfor ærkebiskop Jens Grand af Bremen at forsvare deres privilegium, hvorefter kapitlet ikke er pligtigt at deltage i provinssynoder eller synodalkapitler syd for Elben.
1312. 21. juniVienne430Pave Clemens 5. paalægger ærkebiskop Jens Grand af Bremen og bisperne Henrik af Hildesheim og Frederik af Brandenburg at skrideind mod de stormænd og andre, som har begaaet overgreb mod ærkebiskop Burchard af Magdeburg, mens han deltog i conciliet i Vienne.
1312. [o. 28. juni]431Borgerne i Greifswald frigiver to skibe med tilhørende besætninger fra Reval, som de har beslaglagt paa grund af krigen med Danmark, paa betingelse af at der skal være fred mellem de to stæder.
[1312.] 28. juni432Siegfried af Hövel, raadmand i Reval, med flere erklærer, at de ikke i fremtiden vil rejse noget krav overfor Greifswald i anledning af stadens beslaglæggelse af deres skibe og arrestation af dem selv og deres følge.
[f. 1312. 3. juli]433Kong Erik 6. Menved og fyrst Nicolaus af Werle bilægger deres strid om den sum, kongen var fyrsten skyldig for Rostock, og bestemmer, at biskop Kristian af Ribe skal fastsætte summens størrelse.
[f. 1312. 3. juli]434Kong Erik 6. Menved og fyrst Nicolaus af Werle bestemmer, at Niels Olufsen, Aage Jonsen, fh. marsk, Peder Nielsen af Taasinge og Hamund Lille skal afgøre, hvad kongen endnu er fyrsten skyldig m. h. t. hans hustrus, Erik 5. Glippings datter Regitses, arv efter sin fader, moder og broder.
1312. 3. juli435Biskop Kristian af Ribe fælder sin kendelse i sagen mellem kong Erik 6. Menved og fyrst Nicolaus af Werle, der gaar ud paa, at fyrsten intet krav har paa kongen.
1312. 5. juliWarnemünde436Hertug Otto 1. af Pommern aflægger troskabsed til kong Erik 6. Menved og forpligter sig til at yde ham hærfølge saavel i Danmark som i Tyskland.
1312. 7. juliWarnemünde437Hertug Erich af Sachsen, grev Gerhard 2. af Holsten, fyrst Wizlaus 3. af Rügen, grev Nicolaus af Schwerin, grev Gerhard af Hoya, grev Heinrich af Schwerin og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg bevidner, at kong Erik 6. Menved har forlenet junker Erik Valdemarsen efter hans faders død med hertugdømmet Sønderjylland som fanelen.
[1312.] 16. juliStralsund438Niels, søn af grev Jakob af Nørrehalland, underretter ærkebiskop Jens Grand af Bremen om, at dronning Eufemia af Norge er død og beder ham fremme sin sag ved kurien.
1312. 22. juliLe Groseau439Pave Clemens 5. giver magister Peder Aleksandersen, ærkedegn i Roskilde, doktor i kanonisk ret og lærer ved universitetet i Paris, efter ansøgning af hans kolleger ved universitetet dispensation til foruden de gejstlige embeder, han allerede beklæder, fortsat at være sognepræst i Eggeslevmagle, Roskilde stift, efter at han er blevet valgt til ærkedegn i Roskilde.
1312. 22. juliLe Groseau440Pave Clemens 5. giver alle, der paa visse kirkelige festdage besøger det af biskop Oluf af Roskilde ved Roskildekirken stiftede kapel fritagelse for den dem paalagte kirkebod i et nærmere bestemt antal dage.
1312. 22. juliLe Groseau441Pave Clemens 5. stadfæster alt, hvad biskop Oluf af Roskilde har foretaget sig i anledning af det kapel, han har oprettet ved domkirken i Roskilde.
1312. 25. juliWarnemünde442Grev Gerhard 2. af Holsten giver fyrst Nicolaus af Rostock og raadet i Rostock og alle deres tilhængere frit lejde til at møde kong Erik 6. Menved til forhandling paa gaarden Klein 26. juli.
1312. 9. augustLe Groseau443Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Esger af Lund at give seks gejstlige i sit stift dispensation, saaledes at de i stedet for eet har lov til at beklæde to beneficier med sjælesorg, da deres indtægt ellers er for ringe til at give dem mulighed for videnskabelig uddannelse.
1312. 9. augustLe Groseau444Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Esger af Lund at give seks gejstlige i hans stift dispensation, saaledes at disse faar ret til at modtage flere gejstlige beneficier med eller uden sjælesorg, hvoraf den aarlige indtægt højst maa være 100 mark sølv efter tiendevurderingen.
1312. 9. augustLe Groseau445Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Esger af Lund at besætte to kanonikater i Lundekirken og ved hver af katedral- og kollegiatkirkerne i hans kirkeprovins straks, eller saa snart et kanonikat bliver ledigt.
1312. 9. augustLe Groseau446Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Esger af Lund efter eget skøn at besætte gejstlige embeder med eller uden sjælesorg, der har staaet ledige i Lunde stad og stift saa længe, at besættelsesretten derved er overgaaet til paven.
1312. 9. augustLe Groseau447Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Esger af Lund for et tidsrum af tre aar at lade vanhelligede kirker og kirkegaarde indvi af en præst, naar de er saa fjerntliggende, at han selv kun med besvær kan komme dertil.
1312. 9. augustLe Groseau448Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Esger af Lund at lade kirker, klostre og andre kirkelige bygninger med tilhørende personer i Lunde stad og stift visitere af andre end sig selv, for et tidsrum af tre aar, da baade kirken og den danske konge lægger saa stærkt beslag paa ærkebispens person.
1312. 9. augustLe Groseau449Pave Clemens 5. paalægger biskop Esger af Aarhus, ærkedegnen i Aarhus og kantoren i Ribe at sørge for, at de præster, som ærkebiskop Esger udnævner til at visitere i sit sted, ikke hindres i deres hverv, og at ærkebispen eller hans stedfortræder faar udbetalt de afgifter, han i denne anledning har krav paa.
1312. 9. augustLe Groseau450Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Esger af Lund i sin provins at give seks uægtefødte præstesønner og tyve uægtefødte degnesønner, der enten er af gejstlig stand eller skolarer, dispensation, saaledes at de faar ret til at beklæde gejstlige embeder, ogsaa med sjælesorg.
1312. 20. augustWarnemünde451Kong Erik 6. Menved giver raadet og borgerne i Hamburg lejde til at tage ophold i Danmark og handle der, naar de blot ikke udfører varer fra Danmark til Danmarks fjender i Tyskland eller paa anden maade støtter disse.
1312. 13. septemberParis451SPariseruniversitetet vedtager på forslag af dets rektor, Hemming fra Danmark, at ingen magistre, der ikke holder forelæsning, eller edsvorne retsbetjente må deltage i universitetsmøderne.
1312. 21. september452Margreta Ebbesdotter testamenterer en gaard i Gjushult og et nybrud i Birkås til Gudhem kloster.
1312. 22. septemberRibe453Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster paa begæring af provst Jakob Assersen i Vardesyssel biskop Kristian af Ribes henlæggelse af sognekirken i Jerne til Vardesyssel provsti.
1312. 25. septemberRibe454Ærkebiskop Esger af Lund skænker tre gaarde til oprettelse af en præbende for en kannik i Ribe domkirke og giver Ribekanniken magister Aastred fuldmagt til at foretage skødningen.
1312. 29. septemberAarhus455Provst Jens i Aarhus gør vitterligt, at han har ladet opføre et alter i Frue klosterkirke i Randers og tillagt det jordegods paa den betingelse, at der skal udnævnes en særlig alterpræst, og at besættelsesretten efter stifterens død skal tilfalde Aarhus kapitel.
1312. 3. oktoberAarhus456Biskop Esger af Aarhus udsteder med pavelig bemyndigelse nye regler for erlæggelse af vokskorn i Aarhus stift, da de gamle regler, der var forskellige for hvert sogn, havde vakt strid, og bestemmer, at sognepræsterne fremtidig skal oppebære honningtienden, kirkeværgerne hørtienden.
1312. 4. oktoberAarhus457Biskop Esger af Aarhus gør vitterligt, at stiftets gejstlighed frit kan disponere testamentarisk over arve- og købegods, og stadfæster gejstlighedens rettigheder med hensyn til annater, beder og afgifter, vokskorn, honning- og hørtiende.
1312. 5. oktoberRostock458Hertug Erik 2. af Sønderjylland lover under ed, at han hverken selv eller ved andre vil tilføje kong Erik 6. Menved nogen skade i tiden indtil Mikkelsdag 1313.
1312. 6. oktober459Grev Adolf 6. af Schauenburg slutter forbund med kong Erik 6. Menved og lover i tilfælde af krig at tjene ham med femten mand.
1312. 6. oktoberRostock460Fyrsterne Nicolaus og Johann af Werle slutter forbund med kong Erik 6. Menved og forpligter sig til at yde ham hjælp, hvis han bliver angrebet.
1312. 6. oktoberAarhus461Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster de af Aarhus kapitel vedtagne nye statutter.
1312. 7. oktoberAarhus462Biskop Esger af Aarhus stadfæster de bestemmelser, som provst Jens i Aarhus har truffet vedrørende oprettelsen af et alter i Frue klosterkirke i Randers.
1312. 9. oktoberMestlin463Kong Erik 6. Menved træffer aftale med markgreverne Waldemar og Johann af Brandenburg om, hvad hver især skal have af den sum, de faar af staden Rostock for at nedbryde taarnet, som de havde ladet bygge i Warnemünde.
1312. [o. 9. oktober]464Markgreverne Waldemar og Johann af Brandenburg indgaar en aftale med kong Erik 6. Menved om nedrivelsen af Danskborg ved Warnemünde.
1312. 10. oktoberHorsens465Ærkebiskop Esger af Lund vidimerer og stadfæster biskop Esger af Aarhus' stadfæstelse af provst Jens af Aarhus' oprettelse 1312 7. oktober af et alter i Frue klosterkirke i Randers.
1312. 18. oktoberGjushult466Margreta Ebbesdotter, enke efter Öjar Gunnesson, skænker sin gaard i Gjushult og andet jordegods til Gudhem kloster.
[1312. f. 25. oktober]467Grev Adolf af Holsten fremsætter til afgørelse af kong Erik 6. Menved forskellige klager mod greverne Gerhard 2. og Johann 3. af Holsten.
[1312. f. 25. oktober]468Junker Henneke af Holsten fremsætter til afgørelse af kong Erik 6. Menved forskellige klager mod grev Johann 2. og hans søn, junker Adolf af Holsten.
[1312. f. 25. oktober]469Grev Gerhard 2. af Holsten fremsætter forskellige beskyldninger imod sine slægtninge, grev Johann 2. og hans søn, grev Adolf af Holsten.
1312. 30. oktoberRoskilde470Ærkebiskop Esger af Lund eftergiver alle, der besøger Clara kloster i Roskilde og støtter klostrets bygningsfond, 40 dage af den dem paalagte kirkebod og stadfæster klostrets afladsbreve.
1312. 1. november471Kong Erik 6. Menved anmoder raadet i Lübeck om at udbetale til fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg den værneskat, som staden skal erlægge til kongen 1312 25. december.
1312. 1. november472Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg anmoder raadet i Lübeck om at udbetale de penge, som staden efter den danske konges anvisning er ham skyldig 25. december, til hans kreditorer i Lübeck.
[1312.] 3. novemberVarberg473Hertug Erik af Sverige lover raadet i Lübeck at yde sin hjælp til, at de lybske købmænd, hvis gods efter hertugens befaling er blevet beslaglagt paa Neva, faar dette tilbagegivet.
1312. 23. novemberGottorp474Hertug Erik 2. af Jylland meddeler indbyggerne i Strukstrup herred, at han i overensstemmelse med Jyske lov har stadfæstet et kønsnævns afgørelse af en sag mellem biskop Jens af Slesvig og Kalle Troelsen om retten til et stuf og i overensstemmelse hermed tildømt bispen det.
1312. 30. novemberGreifswald475Jens Strangesen, sognepræst i Örsjö, erklærer ikke at have noget krav paa borgerne i Rostock, Stralsund, Greifswald og Wismar, fordi han under krigen med Danmark blev taget til fange paa borgen i Skanør; hverken ærkebispen eller andre skal forfølge de nævnte stæders borgere i anledning af denne sag, naar de kommer til Danmark.
1312. 1. decemberAvignon476Pave Clemens 5. meddeler ærkebiskop Esger af Lund og alle bisper i Lunde stift, at det er besluttet paa konciliet i Vienne, at der skal foretages korstog til det hellige land, og derfor udskrives der af alle kirkelige indtægter, Johanniterordenen og de andre gejstlige ridderordener undtaget, en korstogstiende, der skal opkræves i seks aar at regne fra 1313 1. oktober.
1312. 1. decemberAvignon477Pave Clemens 5. meddeler alle abbeder, priorer og kapitelmedlemmer i Lunde stift, at der efter beslutning paa konciliet i Vienne skal foretages korstog til det hellige land, hvorfor der skal udskrives en korstogstiende af alle kirkelige indtægter – Johanniterordenen og de andre gejstlige ridderordener undtaget –, der skal opkræves i seks aar at regne fra 1313 1. oktober.
[1312. f. 7.-15. december]478Kong Erik 6. Menved fremsætter sine anklager mod staden Rostock.
1312. 7. decemberPolchow479Raadet i Rostock bekendtgør de betingelser, paa hvilke krigen mellem fyrst Nicolaus af Rostock og staden paa den ene side og kong Erik 6. Menved af Danmark, markgreverne Waldemar og Johann af Brandenburg og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg paa den anden side er bragt til ophør ved mægling af fyrst Heinrich af Mecklenburg.
1312. [e. 7. december]480Borgerne i Rostock udsteder et brev, i hvilket det siges, at kong Erik 6. Menved og fyrst Nicolaus af Rostock har solgt stadens kornafgift til dem.
1312. 15. decemberRostock481Fyrst Nicolaus af Rostock og staden Rostock slutter fred med kong Erik 6. Menved, markgreverne Waldemar og Johann af Brandenburg og fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg og aflægger troskabsed til den danske konge og fyrsten af Mecklenburg paa den danske konges vegne.
1312. 16. decemberHelsingborg482Kong Erik 6. Menved og hertug Erik af Sverige slutter et foreløbigt forlig og nedsætter en voldgiftsret bestaaende af otte herrer, der skal komme sammen i Falkenberg 1313 29. september for at afgøre al strid mellem dem.
1312. [16. december ?]483Nogle svenske stormænd afgiver en forsikring til kong Erik 6. Menved om, at hertug Erik af Sverige vil overholde det forlig, der er sluttet mellem kongen og ham i Helsingborg 1312 16. december.
1312. [o. 16. december.]484Hertugerne Erik og Valdemar af Sverige afgiver en forsikring om at ville overholde det forlig, der er sluttet mellem dem og kong Haakon af Norge.
1312. [o. 16. december ?]485Hertug Erik af Sverige lover at ville tjene kong Erik 6. Menved, saa længe han lever.
1312486Biskop Kristian af Ribe sælger Nissum til kong Erik 6. Menved for 2000 mk.
1312487Kong Erik 6. Menved indløser Sakskøbing, Nakskov og flere landsbyer paa Lolland, som var pantsat til markgrev Albrecht 3. af Brandenburg for krigsomkostninger.
1312Ars herredsting488Peder Tygesen skøder sit Gods i Flinterup til Jon Gregersen.
1312489N. N. pantsætter Gods i Algestrup til Herlug Jakobsen.
1312490N. N. stadfæster Roskilde Agnete Klosters Ret til Gods i Hesselby.
1312491Biskop Esger 2. (Bonde) af Aarhus overlader Abbeden af Vorkloster Retten til Sagefald i Helligbrødesager.
1312492Peder Brakke, præst i Broby, og hans moder Inge skænker en gaard i Fjenneslevmagle til Sorø kloster.
1312493Esbern Hammer skøder jordegods i Døjringe til Sorø kloster.
1312Bergen494Kong Haakon af Norge godkender sin tantes, frøken Agnes', Erik 4. Plovpennings datters gave til Sorø kloster af Hesselby i 1286 og følgende aar.
1312?[Aarhus]495Biskop Esger af Aarhus udsteder statutter for Aarhus stift.
forrige næste