forrige næste
DatoStedNr.Regest
1313. 2. januarRibe1Biskop Kristian af Ribe bevidner, at kong Haakon 5. af Norge under forhandlingerne med kong Erik 6. Menved i København 1310 erklærede intet at have imod, at den danske konge gav Nørrehalland i forlening til de svenske hertuger, Erik og Valdemar.
1313. 7. januarKolding2Hertug Erik 2. af Sønderjylland stadfæster det af fyrst Nikolaus af Werle stiftede forlig mellem ham og kong Erik 6. Menved.
1313. 24. januarAvignon3Eudo, i kraft af kejserlig bemyndigelse offentlig notar, bevidner, at Leonardus de Tibertis, prior i Johanniterklostret i Venezia, der er stedfortræder for ordensmagisteren i landene nord for Alperne og er dennes generalprokurator, saavel med hensyn til den Johanniterordenen af paven bevilgede korstogstiende som ved pavehoffet, har udnævnt otte af sine ordensbrødre til i sit sted at opkræve den nævnte tiende bl.a. i Danmark.
1313. 25. januar4Raadet i Greifswald slutter fred med kong Erik 6. Menved og lover at betale 3000 mark brandenburgsk mønt.
1313. 3. februar5Fader, prior, og konventet i Dalby kloster foretager et mageskifte med ærkebiskop Esger.
1313. 18. februarLund6Esger, ærkebiskop af Lund, og domkapitlet forordner, at alle lundekanniker skal have en egnet vikar og betale ham et nærmere bestemt beløb.
1313. 19. februarTranekær7Kong Erik 6. Menved giver bymændene i Nyborg stadfæstelse paa deres gamle ret til ikke at blive stævnet udenfor byens ting.
1313. 20. februarSchönbeck8Markgreverne Waldemar og Johann 4. af Brandenburg sælger halvdelen af taarnet i Warnemünde til kong Erik 6. Menved for 5000 mark brandenburgsk sølv.
1313. 28. februar9Leonardus de Tibertis, prior i Johanniterklostret i Venezia og ordensmagistrens stedfortræder i landene nord for Alperne m.h.t. den af pave Clemens 5. ordenen tilstaaede korstogstiende, befuldmægtiger sin ordensbroder, Masinus de Iugulo, Johanniterpræceptor i Parma, til at forestaa indsamlingen af denne tiende, bl.a. i Danmark.
1313. 4. martsKøbenhavn10Oluf, biskop af Roskilde, stadfæster paa anmodning af dekanen og kapitlet i København den fritagelse, kapitlets kirker i København, paa Amager, i Brønshøj og Rødovre nyder, for al biskoppelig ret og provsternes krav.
1313. 5. marts11Lydvard Nannesen, raadet og borgerne i Tønder bevidner, at Niels Lydichsen paa Tønder herredsting har skødet sit gods i Korntved til Løgum kloster.
1313. 11. martsAvignon12Guillelmus Meschini, kantor i Auxerre og pavens fungerende kammermester, udsteder kvittering til ærkebisp Esger af Lund for modtagelsen for første termin af servispenge og de dermed forbundne afgifter.
1313. 12. martsNakskov13Margrete, enke efter herr Torben Stert, testamenterer alt sit gods til Dalum kloster.
1313. 12. martsSøborg14Kong Erik 6. Menved slutter fred med raadet og borgerne i Stralsund og stadfæster deres privilegier i Danmark.
1313. 12. martsNordborg15Hertug Erik 2. af Jylland tager Løgum kloster under sin beskyttelse.
1313. 13. marts16Dethard, udnævnt af ærkebiskop Jens Grand af Bremen til visitator i Bremen stift, udsteder kvittering paa ærkebispens vegne til de Neukloster tilhørende sognekirker for modtagelse af andet aars visitationsgebyr i den af paven tilstaaede treaarsperiode.
1313. 13. marts16MReg.Dan. nr. *1021 (=Westphalen IV 3116), se nr. 35.
1313. 14. martsBützow17Dethard, kannik ved st. Jørgens kirke i Stade, udsteder paa ærkebiskop Jens Grand af Bremens vegne efter foretagen visitation kvittering til kirken i Bützow for modtagelsen af det kirken paahvilende visitationsgebyr.
1313. 15. martsGrevlunda18Niels Jonsen af Rønninge og hans brødre Jens, Peder, Gregers, Anders og Jakob skifter deres mødrene arv.
1313. 17. el. 20. martsSøborg19Oluf, biskop af Roskilde, lover at være kong Erik 6. Menved tro samt, at de artikler, som de danske prælater vedtog paa konciliet i Vienne, ikke skal være til skade for kongen og den danske krone.
1313. 21. martsSøborg20Peder, biskop af Viborg, lover at være kong Erik tro.
1313. 26. martsLund21Anders Davidsen af *Ötthorp pantsætter og skøder to gaarde i Görslöv kirkeby, Bara h., til de tre brødre, magister Thomas, kannik i Lund, Jens og Daniel Ubbesen, for 70 mk. rent sølv i dansk vægt, som hans fader var deres fader og dem skyldig.
1313. 27. martsStockholm22Borgmestre og raad i Stockholm bevidner i nærværelse af blandt andre Peder Porse et mageskifte mellem hertug Eriks drost Arnbjørn Sixtensson og hr. Magnus Gregersson.
1313. martsDortmund23Notits i Dortmunds stadbog, at Arnold den ældre af Echoff, hans søn Hugo, Gerhard og Wulfhard, sønner af Wulfhard tøndebinder, er forlovere for Hermann af Essens aabne brev til kongen af Danmark.
1313. 8. aprilStralsund24Fyrst Wizlaus 3. af Rügen kvitterer for modtagelsen af 2000 mark vendiske penge af Stralsund af det beløb paa 7000 mark brandenburgsk sølv, som byen skylder fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg som den danske konges befuldmægtigede, og kvitterer paa fyrst Heinrichs vegne derfor.
1313. 9. april25Fyrst Wizlaus 3. af Rügen vidimerer et brev af kong Erik 5. Glipping til Stralsund af 1277 20. marts, se Dipl. Dan. 2. r. II 241 nr.286.
1313. 9. april26Karl, søn af Peder Olufsen af Tystrup, tiltræder sin faders forlig med Sorø kloster om Kongskildemølle.
1313. 9. april27Karl Pedersen, kaldet Karske, og Peder Nielsen slutter forlig med Sorø kloster om oldensvinene i Rude-Eskilstrups skove og den dertil hørende oldengæld.
1313. 10. april28Fyrst Wizlaus 3. af Rügen vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1305 18. maj til hansestæderne, se Dipl. Dan. 2. r. V 344 nr. 365.
1313. 13. aprilRibe29Biskop Kristian af Ribe skøder med kapitlets samtykke engen Kornhemæ paa För til Ribe domkirke, for at der efter hans død skal holdes en aartid for ham i kirken.
1313. 19. aprilVordingborg30Kong Erik 6. Menved slutter fred med Rostock og stadfæster stadens privilegier i Danmark.
1313. 19. aprilAarhus31Provst Jens af Aarhus skøder i kapitlets nærværelse forskelligt jordegods til et alter i Aarhus domkirke for jomfru Maria og de hellige jomfruer Katrine og Margrete.
1313. 22. aprilLund32Esger, ærkebiskop af Lund, tillægger et alter i Lundekirken, som ridderen Eskil Mogensen og hans hustru Kristine havde stiftet til ære for jomfru Maria og st. Laurentius, stifterens jordegods i Genarp, Bara h., mod forskrift om, at altrets præst daglig skal læse en messe ved altret for givernes sjæle.
1313. 22. aprilNidaros33Rigibert, kapellan hos junker Niels, søn af afdøde grev Jakob af Halland, bevidner sammen med minoriterbroderen Budolfus og andre, at magister Poul, kannik i Bergen, på biskop Arne af Bergens vegne har oplæst og overrakt ærkebisp Elav af Nidaros en fornyelse af en ældre appel af biskop Arne.
1313. 23. aprilNykøbing34Grev Adolf 6. af Schauenburg vidimerer Rostocks brev af 1312 15. december, se Dipl. Dan. 2. rk. VI 390 nr.481.
1313. 24. aprilSlesvig35Hertug Erik 2. af Jylland stadfæster Slesvig kapitels privilegier.
1313. 6.-11. majParisAppel til det apostolske sæde fra adskillige magistre og skolarer ved Pariseruniversitetet om, at de ikke skal tvinges til at bidrage til dækning af dettes gæld.
1313. 7. majAvignon36Guillelmus Meschini, kantor ved kirken i Auxerre og pavens fungerende kammermester, udsteder kvittering til ærkebisp Esger af Lund for modtagelsen af de resterende servispenge og de dermed forbundne afgifter.
1313. 8. majNykøbing37Kong Erik 6. Menved indrømmer bymændene i Faaborg ret til at lade deres kvæg græsse på Diernæs, Horne og Svanning marker foruden andre rettigheder i samme.
1313. 12. majNykøbing38Biskop Peder af Odense lover kong Erik 6. Menved troskab.
1313. 15. majWosel39Biskop Henrik af Reval og biskop Hartung af Øsel, Ove Saksesen, høvedsmand i Reval, den danske konges vasaller og borgerne i Reval og alle vasaller paa Øsel opfordrer magister Gerhard og brødrene af den tyske orden i Livland til at slutte fred med Riga.
1313. 15. majWosel40Biskop Henrik af Reval og biskop Hartung af Øsel, Ove Saksesen, høvedsmand i Reval, alle den danske konges vasaller i Estland, borgerne i Reval og vasallerne paa Øsel opfordrer borgerne i Riga til at slutte fred med den tyske orden.
1313. 25. majDragsholm41Biskop Oluf af Roskilde vidimerer prioren for Johanniterklostret i Venezia, Leonardus de Tibertis' brev af 1313 28. februar, se nr.9.
1313. maj.41MM.Matthiæ, Episc. Lund. series 112 = Hvitfeld, Bispekrøn, f.S, fol.68, se nr. 6.
1313. 2. juniLund42Masinus de Iugulo, præceptor for Johanniterklostret i Parma, skatkammermester, prokurator og særlig udsending i landene nord for Alperne vedrørende den Johanniterordenen bevilgede korstogstiende, meddeler ærkebispen af Nidaros og hans lydbiskopper, at han i stedet for de tidligere udnævnte stedfortrædere har udnævnt sin ordensbroder, Jakob de Monte Leone, til sin stedfortræder i Norge.
1313. 3. juni43Kong Erik 6. Menved anmoder raadet i Lübeck om at udbetale den afgift, staden er ham skyldig d. 24. juni, til fyrst Heinrich af Mecklenburg.
1313. 13. juniHelsingborg44Fyrst Nicolaus af Werle meddeler kong Erik 6. Menved kvittering for alle arvekrav, som hans hustru, kongens søster, havde.
1313. 13. juniHelsingborg45Fyrst Nicolaus af Werle lover kong Erik 6. Menved ikke at bortgifte sin datter Sofie mod hans vilje.
1313. [o. 13. juni?]Helsingør46Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg lover på fyrst Wizlaus 3. af Rügens vegne, at dennes datter Eufemia skal ægte Magnus, kong Birger af Sveriges søn.
1313. [o. 13. juni ?]47Fyrst Nicolaus og fyrst Johann af Werle erklærer, at de intet krav har paa den danske konge i anledning af tabene foran Warnemünde, Rostock og Schwan.
1313. [o. 13. juni ?]48Fyrst Nicolaus af Werle har sendt et skib til Danmark.
1313. 13. juniDünamünde49Gerhard, den tyske ordensmester i Livland, meddeler Lübeck, at der er sluttet fred mellem ordenen og borgerne i Riga, bl.a. ved hjælp af høvedsmanden i Reval.
1313. 15. juniSøborg50Kong Erik 6. Menved tager Ribe kirke under sin beskyttelse, indtil valget af den ny biskop har fundet sted.
1313. 15. juniHelsingør51Kong Erik 6. Menved forlener Siegfried af Plön, ridder og kongens vasal, arveligt med landsbyen Sanitz.
1313. 19. juniHelsingborg52Kong Haakon 5. af Norge, hertug Erik og hertug Valdemar af Sverige slutter fred med kong Erik 6. Menved, kong Birger af Sverige, hertug Kristoffer af Halland og Samsø og fyrst Nicolaus af Werle.
[o. 1313. 19. juni?]53Heinrich Behr, ridder, lover at udvirke brev fra de svenske hertuger til kongen.
1313. 23. juniStralsund54Raadet og oldermændene i Stralsund udsteder et gældsbrev til Hermann og Gerhard von Angermünde; blandt vidnerne nævnes Frederik fra Helsingborg.
1313. 23. juni55Marquard, biskop af Ratzeburg, Gottfried, biskop af Schwerin, og kapitlet i Hamburg, som i deres strid med ærkebiskop Jens Grand af Bremen om forpligtelsen til at møde til provinssynoder paa den anden side Elben har appelleret til paven, uden at ærkebispen har taget hensyn dertil, udnævner Hermann af Heiligenstedten, kannik i Hamburg, og Nicolaus Pren, sognepræst ved Vor frue kirke i Wismar, til sine prokuratorer ved kurien.
1313. 26. juniLe Groseau56Pave Clemens 5. udnævner ærkebiskop Burchard af Magdeburg, biskop Engelbert af Osnabrück og biskop Nicolaus af Verden til værneherrer for ærkebiskop Jens Grand af Bremen, som har klaget over, at han udsættes for overgreb fra gejstlig og verdslig side baade med hensyn til sine besiddelser og jurisdiktionelle beføjelser.
1313. 26. juniLe Groseau57Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at besætte et kanonikat og en præbende, straks eller senere, ved hver af domkirkerne og kollegiatkirkerne i Bremen, Lübeck og Schwerin stift.
1313. 26. juniLe Groseau58Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at besætte de ledige embeder i Bremen stift, som det efter Lateranconciliets bestemmelser tilkom paven at besætte.
1313. 26. juniLe Groseau59Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at besætte sine bordfællers embeder, naar de bliver ledige ved afgang eller dødsfald, for et tidsrum af to aar.
1313. 26. juniLe Groseau60Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at lade fire klerke i hans personlige tjeneste oppebære indtægterne fra deres embeder, med og uden sjælesorg og uanset om det er digniteter eller personater, for et tidsrum af tre aar, idet de fritages for selv at varetage deres embeder.
1313. 26. juniLe Groseau61Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen paa grund af krig, oprør, de farlige veje og oversvømmelse at lade Bremen stift og provins visitere ved dertil egnede personer og opkræve en rimelig afgift for et tidsrum af tre aar.
1313. 26. juniLe Groseau62Pave Clemens 5. meddeler bisperne Engelbert af Osnabrück og Nicolaus af Verden og ærkedegnen Bernardus Roiardi i Saintes, Charente-Inférieure, at han har tilladt ærkebiskop Jens Grand af Bremen at lade Bremen stift og provins visitere ved dertil egnede personer og opkræve en hermed forbunden rimelig afgift for et tidsrum af tre aar.
1313. 26. juniLe Groseau63Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen, da han paa grund af krig, de farlige veje og oversvømmelse ikke selv kan gøre det, at lade vanhelligede kirker genindvie for et tidsrum af tre aar ved dertil egnede præster.
1313. 26. juniLe Groseau64Pave Clemens 5. paalægger efter anmodning af ærkebiskop Jens Grand af Bremen biskop Engelbert af Osnabrück og dekanen og kantoren sammesteds at anstille undersøgelse, om ærkebiskop Gerhard af Bremens afstaaelse af Hamburg og andet gods, som tilhører Bremerkirken, til grev Adolf 4. af Holsten, og som siden har været i hans arvingers besiddelse, er lovlig, da kapitlet ikke har givet sit samtykke dertil.
1313. 6. juli65Hertug Erik af Sverige tager Bosjö kloster under sin beskyttelse.
1313. 17. juliOslo66Helge, biskop af Oslo, og Ingjald, biskop af Hamar, tilstiller ærkebisp Elav af Nidaros og bisperne Arne af Bergen og Ketil af Stavanger en vidisse af Masinus de Iugulo's brev af 1313 2. juni = nr.42.
1313. 20. juli?66MReg.Dan. nr. *1035 = Rep. nr. 1064, se nr. 181.
[f. 1313. 24. juli.]Tranekær67Kong Erik 6. Menved tildømmer Jens, søn af den afdøde kongelige møntmester Sommer, jordegods i Roskilde, som hans fader ejede, men som Lars Holbæk har gjort krav paa.
[f. 1313. 24. juli]Tranekær68Kong Erik 6. Menved tildømmer ved 2. kongebrev Jens Sommersen jordegods i Roskilde.
[f. 1313. 24. juli]Nykøbing69Kong Erik 6. Menved tildømmer ved 3. kongebrev Jens Sommersen jordegods i Roskilde.
[f. 1313. 24. juli]Søborg70Kong Erik 6. Menved tildømmer ved 4. kongebrev Jens Sommersen jordegods i Roskilde.
1313. 24. juliNyborg71Kong Erik 6. Menved tildømmer ved et låsebrev Jens Sommersen jordegods i st. Dionysius' sogn i Roskilde, som Lars Holbæk har gjort krav paa.
1313. 26. juliLe Groseau72Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen saavel i hans metropolitankirke som i katedralkirkerne i Lübeck og Schwerin og i hver af de øvrige kollegiatkirker at besætte et kanonikat og en præbende, der er eller bliver ledig.
1313. 30. juli73Grev Gerhard 4. af Holsten slutter aftale med grev Nicolaus 1. af Schwerin, at han skal ægte dennes datter Anastasia, hvis medgift hertug Erik 2. af Sønderjylland på nærmere betingelser skal udrede.
1313. 5. augustBremen74Friedrich, dekan, magister Borchard, ærkedegn, og Franz Doneldey, kannik i Bremen, af ærkebiskop Jens Grand af Bremen udnævnte til tiendeindsamlere for det hellige land, paalægger Bruno, kantor, og Heinrich, skatmester ved Hamburgkirken, at sammenkalde abbeder, provster og præster i Hamburg provsti og Bremen stift nord for Elben og paalægge dem at erlægge korstogstiende af alle kirkelige indtægter.
[f. 1313. 9. august ?]75(Kong Erik 6. Menved og hertug Erik 2. af Sønderjylland) forhandler om krongodset i Sønderjylland og paa Als.
[f. 1313. 9. august?]76Hertug (Erik 2.) af Sønderjylland svarer (kongen) angaaende krongodset i hertugdømmet.
[f. 1313. 9. august?]77Et aktstykke omhandlende hertug Erik (2.) af Sønderjyllands gods.
[f. 1313. 9. august ?]78Kong (Erik 6. Menved) fremsætter sine anklager imod hertug (Erik 2.) af Sønderjylland.
[f. 1313. 9. august?]79(Kong Erik 6. Menved) fremlægger nogle artikler mod hertug Erik (2.) af Sønderjylland.
[f. 1313. 9. august ?]80Hertug Erik (2.) af Sønderjylland svarer paa de mod ham fremlagte artikler, se nr.79.
1313. 9. august81Hertug Erik 2. af Sønderjylland slutter forlig med kong Erik 6. Menved.
1313. 9. augustHorsens82Hertug Erik 2. af Sønderjylland slutter forlig med kong Erik 6. Menved og lover, at hertug Erich af Sachsen, fyrst Nicolaus af Werle, greverne af Holsten og andre herrer inden den 29. september 1314 skal forpligte sig til at være hans forlovere.
[1313. 9. august - 1314. 29. september]83Fyrst Nicolaus af Werle, hertug Erich af Sachsen, fyrst Johann af Werle, grev Heinrich af Schwerin, greverne af Holsten og nogle af deres raader erklærer som forlovere for hertug Erik 2. af Sønderjylland, at de vil bistaa kong Erik 6. Menved, hvis hertugen ikke overholder forliget af 9. august 1313.
1313. 14. augustSlesvig84Hertug Erik 2. af Jylland slutter overenskomst med grev Heinrich 3. af Schwerin og udbetaler ham og hans moder en sum penge som erstatning for arvegods og anden jordbesiddelse beliggende i hertugdømmet.
1313. 22. augustHorsens85Kong Erik 6. Menved forlener drosten Niels Olufsen med Wustrow, som han giver ham ret til at indløse for samme sum, Reiner Preen har det i pant for.
1313. 26. augustKolding86Fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg afkorter en del af kong Erik 6. Menveds gæld.
1313. 28.(?) augustHorsens87Kong Erik 6. Menved anklager adelsmændene Niels Brok, Jens Pape og Niels Larsen for forræderi.
[1313. 28. august ?]88Om nogle af kongens mænd og deres borge.
[1313. o. 28. august?]Horsens89Jens Nielsen af Taasinge og 44 andre adelsmænd erklærer, at de oprørske bønder fra fire sysler, deriblandt Harsyssel, Almindsyssel og Jellingsyssel, har sluttet forlig med kongen.
1313. 4. septemberKolding90Biskop Niels af Børglum lover at være kong Erik tro.
1313. 8. september91Jens Frise erklærer at have solgt alt sit jordegods i Emmerske mark til Løgum kloster.
1313. 9. september[Lübeck]92Broder Konrad, viceprior, og dominikanerkonventet i Lübeck, broder Henrik og de andre franciskanerbrødre i Lübeck vidimerer kong Erik 5.Glippings brev af 1282 1. juli, se Dipl. Dan. 2. rk. III 39 nr. 37.
[1313. f. 10. september]93Jens Grand, ærkebiskop af Bremen, oversender pave Clemens 5.s bulle af 7.december 1312 (se Dipl. Dan. 2. r. VI 386 nr. 476) om erlæggelse af korstogstiende af alle kirkelige indtægter i seks aar til (Friedrich), dekan, magister Borchard, ærkedegn, og Franz, kannik i Bremen.
1313. 10. septemberBremen94(Friedrich), dekan, magister Borchard, ærkedegn, og Franz, kannik i Bremen, paalægger den regelbundne og verdslige gejstlighed, Johanniterordenen og de andre gejstlige ridderordener alene undtaget, i Bremen stad og stift i overensstemmelse med pave Clemens' bulle af 1. december 1312 og ærkebiskop Jens Grands brev, se nr. 93, at erlægge korstogstiende af alle kirkelige indtægter i seks aar.
1313. 11. septemberBremen95Friedrich, dekan, og Franz Doneldey, kannik i Bremen, af ærkebiskop Jens Grand af Bremen udnævnte til tiendeindsamlere i Bremen stad og stift, paalægger Bruno, kantor, Heinrich, skatmester, og Hermann af Heiligenstedten, kannik i Hamburg, at indsamle og efter nærmere ordre at aflevere korstogstienden til det hellige land fra gejstligheden i Hamburg og klostrene og kirkerne i Neumünster, Ütersen, Itzehoe, Harvestehude, Reinbeck og Kiel.
1313. 18. septemberKolding96Biskop Jens Bocholt af Slesvig lover kongen ikke at ombytte bispesædet i Slesvig med det i Dorpat.
1313. 24. september97Kong Erik 6. Menved stifter et forlig mellem grev Johann 3. af Holsten og grev Adolf af Kiel og hans broder Kristoffer.
1313. 27. septemberRibe98Kong Erik 6. Menved forbyder paa begæring af bisp Jens af Ribe lægfolk at stævne stiftets gejstlige for verdslig domstol eller fængsle dem, medmindre de gribes paa fersk gerning.
1313. 4. oktoberRoskilde99Biskop Oluf af Roskilde stadfæster sin overdragelse til Sorø kloster af den biskoppelige jurisdiktion over dets bønder m.h.t. helligdagsbrøde og alle andre overtrædelser.
1313. 5. oktoberRibe100Biskop Jens af Ribe erklærer, at Ribebispen kun i kraft af kongens privilegium har vragret og ret til at oppebære 40 marks bøder.
1313. 10. oktoberOdense101Kong Erik 6. Menved tager Peder Porse til naade.
1313. 1. november102Kong Erik 6. Menved anmoder raadet i Lübeck om at udbetale fyrst Heinrich 2. af Mecklenburg den værneskat, som staden skal erlægge til kongen ved juletid.
1313. 11. november103Sigvid Okse fra Säm pantsætter jordejendom til Niels Tinde.
1313. 14. novemberRibnitz104Bernhard Kopman og hans sønner overdrager det jordegods, som de besidder i landsbyen Sanitz, til Siegfried von Plön, ridder, idet de erklærer, at det brev, som kong Erik af Danmark har givet dem herpaa, er bortkommet og skal være ugyldigt.
1313. 30. november105Niels Kurø, ridder, pantsætter sin gaard i * Brinne til hr. Broder Degn, kannik i Aarhus.
1313. 6. decemberSöderköping106Kong Birger af Sverige udsteder et gældsbrev til kong Erik 6. Menved.
1313. [6. december ?]107Nogle svenske stormænd udsteder et gældsbrev.
1313. 6. december108Jakob Abildgaard erklærer at have solgt og skødet sit gods i Emmerske mark til Løgum kloster.
1313. 12. decemberCarpentras109Pave Clemens 5. tillader ærkebiskop Jens Grand af Bremen at anvende kirkens straf imod kapitlet i Hamburg og nogle gejstlige, som hører under kapitlet, fordi de har nægtet at erlægge en afgift som med Bremerkapitlets samtykke var paalagt Bremen stift paa grund af de tab, kirken havde lidt som følge af krig og lignende.
1313. 13. decemberMonteux110Notits i de pavelige regnskabsbøger om, at biskop Esger af Aarhus har betalt servispenge og de øvrige afgifter, ialt 300 guldfloriner, samt at han har faaet absolution, fordi han ikke har overholdt betalingsterminen.
1313.110MRep. nr. 1039, se Dipl. Dan. 2. rk. VI 378 nr. 467.
1313.111Hr. Johann af Wesenberg og andre estniske stormænd har modtaget et brev.
1313.112Kong Erik 6. Menved forordner, at naar nogen i Estland dør uden retmæssige arvinger, arver kongen.
[1313?]113Forskellige breve omhandlende mageskifte og salg af jordegods tilligemed breve omhandlende kongens vasaller, høvedsmænd og undersaatter i Estland.
1313.114Om en gaard i Roskild, givet til Clare i pant, løst 1313.
1313Bov115Hertug Erik 2. af Jylland tager Løgum kloster i sin beskyttelse.
1313116Ormer Gyridsen bevidner paa anmodning af abbedissen i Gudhem kloster, at dette ejer sekstendedelen af Kungsfors lige til havet med den dertil hørende fiskeret, som Aas kloster har forsøgt at fratage det.
1313117Jens (Hans) Olufsen mageskiftede gods i Slimminge med gods i Hesselby.
1313118Prior Jens af Antvorskov giver en donation til kirken sammesteds.
1313119Jens Åstredsen pantsætter gods i Valby til Antvorskov kloster.
1313120Ærkebiskop Esger af Lund stadfæster alle privilegier, som bisperne af Roskilde har tilstaaet St. Peders kloster i Næstved.
1313121Jens Pedersen sælger sit gods i Nyrup og Borup, Tåstrup og Merløse til Herlug Jacobsen.
1313122Erik Østensen mageskifter gods i Rindelev, der er udlagt til Ringkloster.
1313123Brev angående Rindelev.
[1313?]124Breve angående Rindelev.
[1313-27 el. 1369-88]125Biskop Jens oplader alt sit gods i Kringholm (til Ribe kapitel).
1313126Biskop Henrik af Reval vidimerer kong Erik 6. Menveds brev til klostret i Dünamünde, se Dipl. Dan. 2. rk. VI 277 nr. 334.
forrige næste